Vlada TK: Usvojeni izvještaji o radu u 2015. godini šest ministarstava

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj redovnoj sjednici usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak. U okviru svoje nadležnosti Ministarstvo je u 2015. godini u oblasti rada putem JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona realizovalo programe u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Posebna pažnja usmjerena je ka smanjenju broja nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom tako što su poduzete aktivnosti zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva, zapošljavanja i samozapošljavanja Roma, te kategorija teško zapošljivih osoba. Odjeljenje socijalne zaštite poseban akcenat je dalo razvoju partnerstva sa nevladinim sektorom i aktivnostima na poboljšanju prostornih, kadrovskih i tehničkih kapaciteta Centara za socijalni rad na području TK. U okviru zbrinjavanja raseljenih osoba i izbjeglica, kao i povratka i repatrijacije u 2015. godini realizovane su programske aktivnosti predviđene planom rada Ministarstva u okviru Budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“ odabirom korisnika i dodjelom sredstava povratnicima i raseljenim licima. Za zbrinjavanje raseljenih osoba obezbijeđena su sredstva za subvenciju troškova električne energije i nabavku ogrjeva raseljenim osobama smještenim u kolektivnim centrima, kao i finanansijska sredstva za zdravstveno osiguranje i naknade za troškove dženaza/sahrana. U nizu programa realizovan je i program jačanja konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo. Zaposlena je 221 osoba i omogućeno osposobljavanje za rad u struci te sticanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale. Za ovaj Program uloženo je 793.563,39 KM. Programom sufinansiranja zapošljavanja – Prilika za sve zaposleno je 1189 osoba. Cilj je bio da se što većem broju nezaposlenih osoba olakša integracija na tržištu rada i spriječi prelazak u dugotrajnu nezaposlenost za što je izdvojeno 2.447.514,75 KM. Zahvaljujući programima u 2015. godini ukupno se zaposlilo 1998 osoba koji su se nalazili na evidenciji Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Između ostalog realizovan je i Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika obuhvatio je zaposlenike koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzaća ostali ili ostaju bez posla, a ispunjavali su uslove za penziju na dan 31.12.2014. godine. Ovom programom obuhvaćeno je 23 radnika iz privrednih društava: Tvornica transportnih uređaj „TTU“ D.D. Tuzla; „Livnica čelika“ D.O.O. Tuzla; „Bosnia Valves“ D.O.O. Tuzla; „Elektromontaža“ D.O.O. Tuzla; „Rudnici nemetala Kladanj“ D.O.O. Kladanj; „Polet“ D.D. Tuzla i UI “Elektromontaža” Tuzla u stečaju, za koje je Vlade Tuzlanskog kantona izdvojila sredstva u iznosu od 469.435,91 KM. U toku 2015 godine realizirane su aktivnosti na iznalaženju rješenja za objekat Malog porodičnog doma.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu u 2015. godini Ministarstva razvoja i poduzetništva. Resorno Ministarstvo je u prošlog godini putem svoje i web stranice Vlade Tuzlanskog kantona prezentovalo desetine relevantnih aktivnosti, javnih poziva, projekata i programa, koje mogu direktno koristiti u radu poduzetnika s područja Tuzlanskog kantona. Uspostavljen je sistem izrade i praćenja programa javnih investicija koji je kontinuirano ažuriran i nadograđivan, što će se nastaviti i u narednom periodu. Ministarstvo je osiguralo tehničke preduslove za on-line pristup PIMIS informacionom sistemu za upravljanje javnim investicijama te uspostavilo i kontinuirano ažuriralo PIMIS bazu podataka o projektima Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u koje su uključeni i projekti Grada Tuzle i općina Tuzlanskog Kantona, po propisanoj metodologiji Programa javnih investicija (Public Investment Program – PIP/PJI). Tokom 2015. godine Ministarstvo je koordiniralo aktivnosti Tima za implementaciju Akcionih planova Strategije razvoja BiH i Strategije socijalne uključenosti BiH, koji je u saradnji sa resornim ministarstvima i drugim relevantnim institucijama sa područja Tuzlanskog kantona izradio Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH za Tuzlanski kanton za 2014. godinu. Kreirana je lista od preko 260 udruženja/organizacija iz dijaspore kojima je upućeno pismo namjere za organizovanje sastanaka sa relevantnim subjektima s kojim bi se mogli razvijati zajednički programi rada sa dijasporom. Ministarstvo je na zvaničnoj stranici Vlade TK i Ministarstva objavilo Pregled dostupnih sredstava u okviru EU fondova, te otvorenih konkursa/natječaja bespovratnih sredstava za BiH, kao i Pregled dostupnih sredstava u okviru EU fondova, te otvorenih konkursa/natječaja bespovratnih sredstava za države EU 27 i pridružene članice. U okviru kampanje „Prepoznaj domaće-Budi ponosan-Made in BIH“ Ministarstvo je na osnovu različitih kriterija kreiralo liste i kontaktiralo preduzeća. Učešće na sesijama kampanje uzelo je ukupno 109 predstavnika preduzeća sa Tuzlanskog kantona. Tokom cijele kampanje fokus je na konstruktivnom dijalogu sa uspješnim poduzetnicima, uspostavljen na početku kampanje, s ciljem identificiranja i otklanjanja barijera u poslovanju. U cilju jačanja internih upravljačkih sistema u MSP-ima i obrtima Ministarstvo je realiziralo besplatne seminare iz oblasti certficiranja po međunarodnim standardima.

Usvojen je i izvještaj o radu u prošlog godini Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Kada je u pitanju normativni segment u 2015. godini donesen je Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i građenju. Također je urađen dvogodišnji Izvještaj o stanju prostora Tuzlanskog Kantona za period 2012-2014. godine, koji sadrži analizu provođenja planskih i drugih dokumenata, ocjenu provedenih mjera i njihove efikasnosti na planskom korištenju prostora, na zaštiti vrijednosti prostora i okolice, te druge elemente od značaja za plansko uređenje prostora Kantona. Donesen je i Kantonalni plan zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2015 – 2020. godine i Kantonalni plan upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2015 – 2020. godine. U oblasti komunalnih, stambenih i poslova korištenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, donesen je Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Programom raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2015. godinu planirani su kapitalni izdaci za nabavku opreme i nabavku stalnih sredstava u obliku prava. Izvršena je nabavka informatičke opreme za Sistem za praćenje kvaliteta zraka te za GIS. Također su odobreni, finansirani ili sufinansirani projekti općina i grada iz oblasti zaštite okolice sa ukupnim iznosom od 6.763.201,53 KM, dodijeljena sredstva za projekte nevladinih organizacija, odnosno udruženja čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okolice u iznosu od 89.020,00 KM. Ministarstvo je izdvojilo i sredstva za projekte iz oblasti zaštite okolice privrednim društvima u privatnom vlasništvu sa ukupnim iznosom od 247.909,50 KM, dodijeljena su sredstva za projekte javnih preduzeća u ukupnom iznosu od 181.921,10 KM (projekti međuopćinskog upravljanja otpadom i projekti iz oblasti zaštite okolice), te izvedeni radovi na toplifikaciji dijela Kampusa – Univerziteta u Tuzli –priključenje na sistem daljinskog grijanja Grada Tuzle u vrijednosti od 495.981,05 KM.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu u 2015. godini Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. U prošloj su godini aktivnosti bile usmjerene na stvaranje uslova za pristupačnost i ujednačenost korištenja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, reorganizaciju rada zdravstvenih ustanova, uspostavljanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvenih ustanova na području kantona. Prvi strateški cilj bio je prevencija i unaprjeđenje zdravstvenog stanja stanovništva a fokus je bio na preventivnim programima rane dijagnostike. Također su aktivnosti bile usmjerene ka dostupnijoj i efikasnijoj zdravstvenoj zaštiti u okviru programa reorganizacije i usklađivanja javnih zdravstvenih ustanova, implementacije projekta jačanja zdravstvenog sektora – HSEP. Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo zdravstva su u saradnji sa Upravnim odborom i Direktorom JZU UKC Tuzla su nastavili aktivnosti na realizaciji Prijedloga mjera za prevazilaženje postojećeg stanja i sanaciji deficita tj.gubitka JZU UKC Tuzla. U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti okončan je postupak preuzimanja osnivačkih prava nad JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, te izvršeno usklađivanje organizacije i rada ustanove u skladu sa zakonom. U redovnom postupku godišnej revizije liste lijekova Ministarstvo je pripremilo i prijedlog Esencijlane liste lijekova sa nižim cijenama u odnosu na predhodnu listu lijekova. U toku su aktivnosti izrade prijedloga nove pozitivne liste lijekova shodno usvojenoj esencijalnoj listi lijekova. Kao treći strateški cilj u okviru Programa rada Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona u 2015. godini realizovane su mjere za osiguranje i provođenje zdravstvene zaštite od interesa za Tuzlanski kantona i nabavka informatičke opreme i organizacija rada mrtvozorničke službe na području TK.

Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je i Izvještaj o radu u protekloj godini Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja. U cilju podizanja svijesti građana o značaju kupovine i potrošnje domaćih proizvoda za sveukupni društveni razvoj i tokom 2015. godine nastavljena je realizacija programa “Kupujmo domaće”. U Odjeljenju saobraćaja resornog ministarstva radilo se na jačanju konkurentnosti preduzeća iz oblasti saobraćaja, stvaranju boljeg poslovnog ambijenta kroz eliminisanje nelegalnog prijevoza te edukaciji učesnika u drumskom saobraćaju u cilju povećanja bezbijednosti. Također je u fokusu bilo podizanje nivoa tehničke bezbijednosti saobraćajnica, te realizacija plana unaprjeđenja rada Međunarodnog aerodroma Tuzla. U oblasti vazdušnog saobraćaja, nastavljeno je provođenje Plana mjera za poboljšanje rada JP „Međunarodni aerodrom Tuzla” kao i aktivnosti na projektu „Međunarodni aerodrom Tuzla Regionalni Cargo centar sa Airparkom” kao i projekat izgradnje prilaznih svjetala na aerodromu pri smanjenoj vidljivosti. Broj prevezenih putnika sa Aerodroma Tuzla u 2015. godini iznosio je 259.074 , što je u odnosu na broj prevezenih putnika u 2014. godinu povećanje za 71,20 %, čime je aerodrom Tuzla dostigao 23,00 % ukupnog broja prevezenih putnika u Bosni i Hercegovini (1.130.023 prevezenih putnika). U oblasti normative Ministarstvo je bilo nosilac izrade Zakon o turističkim zajednicama Tuzlanskog kantona.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta u oblasti obrazovanja. Prioriteti ovog ministarstva bili su nastavak reformskih procesa na svim nivoima obrazovanja, i to od predškolskog do visokog obrazovanja. Ministarstvo je u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona i organizacijom Save the Children nastavilo sa stvaranjem optimalnih uslova za realizaciju Obaveznog programa realizacijom projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta TK–BiH na putu ka EU”. Riječ j o opremanju učionica u osnovnim školama, u sredinama gdje nema predškolskih ustanova, kako bi predškolski odgoj približio korisnicima i na taj način povećao obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem. Tako je u 2015. godini opremljeno 19 učionica u osnovnim školama i opremljena je po jedna prostorija u tri predškolske ustanove, za što je uloženo 110.000,00 KM. Ministarstvo je radilo na donošenju Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju i Zakona o obrazovanju odraslih. Završen je postupak akreditacije Univerziteta u Tuzli. Ministarstvo je radilo na donošenju Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona tako da su na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održane 23.06.2015. godine doneseni navedeni standardi. Vlada je iz Budžeta podržala razvoj Univerziteta u Tuzli preko obezbjeđivanja sredstava za priključenje Kampusa na sistem daljinskog grijanja ugradnjom toplinske podstanice, vrelovodnog priključka i dijela toplovodne mreže. Radilo se i na rješavanju finansiranja i upisne politike na Univerzitetu u Tuzli. U cilju efikasnijeg i kvalitetnijeg izvršavanje poslova Odsjeka za saobraćajnu edukaciju kao i racionalizacije i smanjenja troškova polaganja vozačkih i instruktorskih ispita u cilju profesionalizacije komisije za polaganje vozačkih ispita raspisan je konkurs za prijem 4 službenika i 2 namještenika, dok jedan namještenik treba nakon okončanja žalbenog roka da počne sa radom. Prijemom stalnih članova komisije u radni odnos došlo je do smanjenja troškova provođenja ispita za vozača motornog vozila, kao što je i planirano.

Ostale odluke i zaključci

Vlada je utvrdila nacrt Zakona o visokom obrazovanju. Nacrt dokumenta bit će upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje. Razlozi za donošenje Zakona o visokom obrazovanju proizilaze iz činjenice da su se prilikom primjene Zakona o visokom obrazovanja pojavile nejasnoće odnosno pravne nedorečenosti. Pored toga prilikom donošenja izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju odstupilo se od Okvirnog zakona o visokom obrazovanju, a na što su reagovale nadležne institucije Bosne i Herecegovine.

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2016. godinu. Raspodjela sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton, u iznosu od 50.000,00 vršiće se u skladu sa raspoloživim sredstvima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i Zakonom o izvršenju budžeta za 2016. godinu, a prema Kalendaru manifestacija kulture od značaja za Tuzlanski kanton.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2016. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Izdavačka djelatnost za 2016. godinu. Raspodjela sredstava za sufinansiranje projekata izdavačke djelatnosti u iznosu od 20.000,00 KM, i to neprofitnim organizacijama 10.000,00 KM, a privatnim preduzećima i poduzetnicima 10.000,00 KM, vršiće se u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i Zakonom o izvršenju Budžeta za 2016. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za sufinansiranje obavljanja pripravničkog/volonterskog staža osoba sa VSS za JU OŠ „Šerići“ Živinice u iznosu 385,20 KM, dodijeljene od JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na prijedloge pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu između budžetskih korisnika u dijelu tekućih i kapitalnih transfera i donacija u iznosu od 19.940,50 KM.

Vlada TK imenovala je članove Radne grupe za izradu Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o pristupanju dodjeli koncesije, u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva ”PJESKARA” doo – Dobošnica bb, Lukavac, za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara B-1, za tehnološke potrebe pogona za separaciju i pranje pijeska, koji se nalazi u naselju Dobošnica, općina Lukavac.
Vlada je također donijela Odluku kojom pristupa dodjeli koncesije, u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva ”RUDAR” doo Tuzla, za zahvatanje vode iz vodotoka “Miljevica“ u naselju Tuholj, općina Kladanj za sanitarne i tehnološke potrebe.

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije Troškovi manifestacija u iznosu od 3.000,00 KM „Radio Kameleonu” d.o.o. Tuzla, za refundaciju dijela troškova vezanih za organizaciju
manifestacije za izbor žene godine po nazivom „Super žena 2015“, koja promoviše, povezuje, prepoznaje i nagrađuje najuspješnije žene.

Vlada je donijela Program obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona sa rasporedom sredstava za 2016. godinu. Program obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona sa rasporedom sredstava za 2016. godinu zasnovan je na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti koji su utvrđeni Odlukom o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton.

Vlada TK dala je saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja. Programom se utvrđuje struktura prihoda iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja i naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra koji pripadaju Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, rashodi, način raspodjele namjenskih sredstava, obaveze korisnika namjenskih sredstava i nadzor nad trošenjem namjenskih sredstava.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za boračka pitanja o odobravanju sredstava Organizaciji demobilisanih boraca Općine Gradačac u iznosu 6.000,00 KM na ime izdataka obilježavanja 24. godišnjice formiranja Oružanih snaga Armije Republike Bosne i Hercegovine.
Također je data saglasnost na Odluku resornog ministarstva o odobravanju sredstava Organizaciji demobilisanih boraca općine Vlasenica sa sjedištem u Tuzli u iznosu 1.200,00 KM na ime troškova obilježavanja 23. godišnjice formiranja Prve muslimanske podrinjske brdske brigade.

Vlada je donijela Zaključak kojim ovlašćuje Kantonalno pravobranilaštvo da povuče prijedlog za izvršenje po Rješenju Općinskog suda u Tuzli protiv izvršenika JU Univerzitet u Tuzli, s obzirom na to da je u međuvremenu izvršena zvanična primopredaja objekta Doma vojske Federacije BiH u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona nije prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za proteklu godinu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: