Vlada TK: Usvojen godišnji obračun za 2014. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Plan poslovanja JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. za 2015. godinu. Prema planu za 2015. godinu, aktivnosti su najvećim dijelom usmjerene ka ispunjavanju tehničkih, kadrovskih i infrastrukturnih pretpostavki kao preduslova za uspostavu baze avio kompanije WIZZ AIR. Realizacijom aktivnosti planiranih u ovoj godini, bit će obezbjeđen zadovoljavajući nivo tehničke i kadrovske opremljenosti a što će za cilj imati postizanje maksimalne sigurnosti i bezbjednosti prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljaga i roba. Također, otvaranjem novih linija Tuzlanski kanton će biti povezan sa svim najznačajnijim destinacijama u Evropi. U ovoj planskoj godini primarno će se stvarati uslovi za povećanje obima putničkog saobraćaja, navodi se i u dokumentu. Planirano povećanje obima saobraćaja, praćeno povećanim brojem letova i preveženih putnika, usloviće u narednom periodu, potrebu za značajnim upošljavanjem, kao i ulaganjem u stručno osposobljavanje zaposlenika. Također, akcionim planom, potvrđenim od strane Wizz-a, bit će neophodno izvršiti tehnička poboljšanja sistema rasvjete zbog uticaja magle u zimskim mjesecima što za posljedicu ima otkazivanje letova. Stacioniranje najmanje jednog zrakoplova 24 sata na Aerodromu, i sa ukupno 21 letom sedmično (po tri leta svakog dana u sedmici), zahtijevaće otvorenost Aerodroma od 5 do 23 časa, odnosno rad u dvije, a ubrzo i tri smjene. Nivo saobraćaja od 21 let sedmično u drugoj polovini godine omogućit će prevoz cca 185.000 putnika. Teretni (cargo) saobraćaj koji je bio planiran u ranijem periodu trebalo bi da bude realiziran u 2015. godini odnosno da se izvrši prihvat i otprema 4 cargo zrakoplova. Iako je osposobljen servis snadbijevanja gorivom zrakoplova na Aerodromu, u narednoj godini će biti neophodno povećati kapacite nabavke i skladištenja potrebne količine kerozina a što je i jedan od zahtjeva Wizz-a.

Direkcija robnih rezervi TK u 2014. distribuirala oko 526 tona robe

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je izvještaj o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi Tuzla za 2014. godinu. Prema Izvještaju programski zadaci na očuvanju i obnavljanju postojećih robnih rezervi su u potpunosti realizovani tokom 2014. godine, za razliku od programskih zadataka na proširenju obima i strukture robnih rezervi kroz razne razvojne programe, prvenstveno zbog nedostatka sredstava za kapitalne projekte. Na to su u velikoj mjeri uticala dešavanja početkom i tokom 2014. godine. Za vrijeme trajanja prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona Kantonalna direkcija robnih rezervi je organizovala transport, prijem, skladištenje i distribuciju do krajnjih korisnika oko 526 tona razne robe.

Vlada TK dala je saglasnost na novi ugovor o uskladištenju nafte D-2 kojom raspolaže Kantonalna direkcija robnih rezervi Tuzla sa firmom „Kopex-Sarajlić“ d.o.o. Srebrenik. Određena količina nafte kojom raspolaže Kantonalna direkcija robnih rezervi Tuzla, kao i preostala količina humanitarne nafte koja je dodijeljena Tuzlanskom kantonu za vrijeme prošlogodišnjih elemantarnih nepogoda u prethodnom periodu je bila uskladištena u „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo – Podružnica Živinice. S obzirom da „Operator-Terminali Federacije“ nije u mogućnosti produžiti Ugovor o uskladištenju nafte, zbog neispunjavanja tehničkih i zakonskih uslova o uskladištenju naftnih derivata (neispravnost terminala Živinice koji je oštećen i dijelom devastiran u prošlogodišnjim poplavama) Kantonalna direkcija robnih rezervi Tuzla je bila primorana da u što kraćem vremenskom periodu izmjesti raspoložive količine nafte. Kompromisno rješenje je nađeno sa firmom „Kopex-Sarajlić“ d.o.o. Srebrenik koja ima odgovarajuće uslove za uskladištenje naftnih derivata na području Tuzlanskog kantona i sa kojom je potpisan Ugovor o uskladištenju raspoložive količine nafte za 2015. godinu.

 Sumiranje efekata ulaganja

Vlada TK prihvatila je Informaciju o efektima ulaganja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa budžetske pozicije “Podrška razvoju kantona. Informacija o efektima ulaganja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije „Podrška razvoju kantona“ pruža adekvatan uvid u efekte ostvarene realizacijom 79 programa realizovanih od strane korisnika sa područja Tuzlanskog kantona, a podržanih sredstvima iz Budžeta Tuzlanskog kantona u 2012. godini. Informacija je prvobitno bila planirana Programom rada Ministarstva razvoja i poduzetništva TK u oktobru 2013. godine. Budući da u toku 2013. godine korisnicima nisu bila doznačena sredstva sa budžetske pozicije „Podrška razvoju kantona“ izrada Informacije je prolongirana do decembra 2014. godine, u skladu sa Programom rada Ministarstva. S obzirom da su korisnicima sredstva doznačena tek u drugoj polovini 2014. godine oni nisu bili u mogućnosti implementirati odobrene projekte u skladu sa projektnim aplikacijama. Zbog toga su pomjereni i rokovi za dostavu izvještaja o utrošku odobrenih sredstava te ni Informacija o efektima ulaganja nije mogla biti kompletirana u ranije predviđenom roku. Ukupno je realizovani sedam projekata kroz koje je angažovano 79 korisnika. Rezultat su 372 novouposlena radnika.

Usvojen godišnji obračun za 2014.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna za 2014. godinu. U periodu januar – decembar 2014. godine ukupni prihodi i primici iznose 290.827.823,00 KM i za 7,86% su veći u odnosu na ostvarenje u 2013. godini, a u odnosu na plan budžeta manji su za 13,82 %. Ukupni rashodi i izdaci iznose 307.332.052,00 KM i veći su za 1,03% u odnosu na izršenje 2013. godine, a u odnosu na plan manji za 8,17%. U izvještajnom periodu ostvaren je višak rashoda i izdataka nad prihodima i primicima u iznosu od 16.504.229,00 KM. U 2014. godini finansiranje iznosi 23.327.199,00 KM i to primici od kredita iznose 28.294.000,00 KM, a otplate primljenih kredita su 4.966.801,00 KM. Plaće i naknade troškova zaposlenih čine 62,81 % ukupnih rashoda. U 2014. godini Budžet TK je povećao kreditno zaduženje za 28.294.000,00 KM, a planirani su primici od kreditnog zaduženja u iznosu 48.294.000,00 KM (izvršenje u odnosu na plan manje za 41,41%). Otplate kredita iznose 4.966.801,00 KM i u odnosu na izvršenje 2013. godine su veće za 42,49 %.

Vlada je donijela pet odluka o otvaranju podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona za namjenska sredstva. Otvoreni su podračuni u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona za namjenska sredstva koja pripadaju Budžetu TK, a uplaćuju se na depozitni račun po osnovu naknada iz oblasti premjera i katastra, za izvršene veterinarsko -zdravstvene preglede, po osnovu tehničkog pregleda vozila, naknada za korištenje šuma po Federalnom i Kantonalnom Zakonu o šumama te iznajmljivanja zemljišta.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele. MUP TK obratio se Ministarstvu finansija sa zahtjevom za donošenje Uredbe o izmjenama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele u dijelu produženja roka korištenja vlastitih prihoda u 2015.godini, na način da se rok sa 30. juna 2015.godine, produži do 30. novembra 2015. godine, jednokratno za ovu fiskalnu godinu.

Izmjena režima propisivanja dva lijeka

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona. Uz određene grupe lijekova sa Pozitivne liste lijekova koji su navedeni na A i B listi bilo je neophodno utvrditi određene režime za propisivanje pojedinih lijekova, kako bi se što racionalnije propisivali lijekovi uz uvažavanje pravila struke. U realizaciji liste uz postojeće režime propisivanja, pojavio se problem naročito u JZU UKC Tuzla, zbog nedostatka dovoljnog broja specijalista a velikog broja pacijenata, tako da je predloženo da se utvrđeni režimi propisivanja zamijene novim.

Ostale odluke

Vlada TK donijela je Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora, povodom samoinicijativne ponude EEH-HIDROENERGIJA” d.o.o. Gračanica, Donja Orahovica bb za korištenje vode vodotoka rijeke Spreča, za objekat mini hidroelektrana na rijeci Spreča u Donjoj Orahovici, općina Gračanica.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o imenovanju Radne grupe za izradu Sporazuma o uvezivanju radnog staža zaposlenika Fabrike obuće „Aida“ d.d. Tuzla. Radnu grupu sačinjavaju predstavnici svih institucija koje će biti uključene u realizaciji Sporazuma o uvezivanju radnog staža. Zadatak Radne grupe je da u roku do 45 dana izradi Sporazum o uvezivanju radnog staža za zaposlenike FO „Aida“ d.d. Tuzla i dokument dostavi Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva TK-a na daljnji postupak.

Vlada TK donijela je Odluku o  poništavanju javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa radi popunjavanja upražnjene pozicije jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 23.10.2014. godine i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za nominiranje / imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i kriterijima za izbor i imenovanje i načinu rada školskog odbora osnovnih škola kao javnih ustanova. Izmjenama i dopunama Pravilnika predviđene su izmjene kako bi se otklonili nedostaci vezano za sazivanje i vođenje sjednica školskog odbora ukoliko predsjednik školskog odbora neće da sazove sjednicu školskog odbora ili ukoliko je privremeno spriječen ili privremeno odsutan tada predsjednika školskog odbora zamjenjuje najstariji član. Isto tako predviđeno je da ukoliko u toku mandata predsjednik ili član školskog odbora podnese ostavku obavezan je obnašati funkciju predsjednika ili člana školskog odbora do njegova razrješenja od strane Vlade TK kako bi se obezbijedilo nesmetano funkcionisanje škole.

Vlada je zadužila sva resorno nadležna ministarstva, upravne odbore i menadžment javnih ustanova i drugih institucija iz nadležnosti Tuzlanskog kantona da zaustave i ponište sve javne konkurse i oglase za prijem novih uposlenika, raspisane nakon donošenja Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona od 17. marta 2015. godine, a za koje nisu pribavili saglasnost Vlade u novom sazivu. Zadužena su resorno nadležna ministarstva da u roku od 3 dana pribave i Vladi Tuzlanskog kantona dostave podatke o svim javnim konkursima i oglasima za prijem novih zaposlenika u javnim ustanovama i drugim institucijama iz nadležnosti Tuzlanskog kantona koji su u toku, kao i poduzetim radnjama i aktivnostima.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.