Vlada TK sutra razmatra prijedlog o visini dječijeg dodatka

Premijer Kantona sazvao je redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u četvrtak 28.01.2016. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice.

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 21, 22. i 23. redovne i 12, 13 i 14. vanredne sjednice Vlade Kantona;
  1. Razmatranje Odluke o  izmjeni  Statuta  Zavoda  za  javno  zdravstvo  Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo TK

  1. Razmatranje Informacije u vezi sa Planom otplate duga JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, Zavisno društvo “Rudnici Kreka” Tuzla po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje;

Obrađivač: Zavod zdravstvenog osiguranja TK

  1. Razmatranje Informacije o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla;

 Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice “Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima”;

Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i  rudarstva

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Sredstva za utrošak prihoda od koncesija”- namjenska sredstva;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko – protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko – protetskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini dječijeg dodatka;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

  1. Razmatranje Informacije o primjeni Zakona o sudskim taksama.

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: