Vlada TK: Sufinansiranje troškova električne energije raseljenim osobama

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o sufinansiranju troškova električne energije u 2016. godini. Odlukom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a određena su izbjeglička naselja odnosno kolektivni smještaj u kojima se raseljenim licima sufinansiraju troškovi električne energije u 2016. godini u ukupnom iznosu od 118.000,00 KM. Odlukom je određen iznos od 25,00 KM sa uračunatim PDV-om koji će biti plaćen po jednom domaćinstvu u toku cijele godine. Iznos od 25,00 KM za cijelu godinu određen je u skladu sa novim tarifnim stavovima „FERK-a“ za isporuku električne energije a koji se primjenjuje počev od 1.7.2011.godine i isti su za svih 12 mjeseci u toku kalendarske godine bez primjene „više“ ili „niže“ tarife. Visina prihoda po članu domaćinstva iznosi 14% od prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine (prosječna neto plata u TK-a za 2015. je 732,36 KM, od toga 14% je 102,53 KM) i predstavlja uslov za ostvarivanje ovog prava. Cenzus od 14% je uzet kao osnov za određivanje prava na sufinansiranje troškova električne energije što je dva puta veći iznos od cenzusa za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć za lice i porodice u stanju socijalne potrebe.

Vlada TK traži Informaciju o otkazu Edvina Omerovića

Povodom brojnih medijskih istupa i pisanja elektronskih i printanih medija o prestanku radnog odnosa radniku Edvinu Omeroviću u Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je redovnoj sjednici Zaključkom zadužila Upravu  ovog preduzeća da u roku od 10 dana dostavi informaciju u vezi s ovim dešavanjima.

Ostale odluke

Vlada TK donijela je Odluku o ocjeni rada policijskog komesara. Na osnovu prošlogodišnjih pozitivnih rezultata rad policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Fadila Šljivića, za period od 1.12.2014. godine do 30.11.2015. godine, ocjenjuje se ocjenom odličan.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dopuni standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona je zaključila da, budući da nema mogućnost da usvoji Elaborat o popisu i izvoru sredstava Budžeta TK za 2015. godinu te završi račun Budžeta TK za 2015. godinu, zadužuje nadležne organe JU Univerzitet u Tuzli da najkasnije do petka, 11. marta 2016. godine izvrše odgovarajuće ispravke i uknjižbe sredstava i izvore sredstava na JU Univerzitet u Tuzli, u skladu sa Stavom Kolegija Vlade Tuzlanskog kantona od 3.3.2016.godine.

Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini. Informacija se zasniva se na podacima iz redovnih godišnjih izvještaja, sa najsažetijim osnovnim podacima i pokazateljima o aktivnostima u prethodnoj godini, koje početkom svake godine Ministarstvu dostavljaju ustanove kulture čiji je osnivač i suosnivač Tuzlanski kanton. Decenijama se TK prepoznaje po tradicionalnim, međunarodno vrednovanim i afirmisanim manifestacijama, poput Internacionalnog bijenala grafike i portreta (INTERBIFEP) u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli, Likovne kolonije „Breške“ u Tuzli, Gradačačkih književnih susreta, internacionalne likovne manifestacije „Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik“, Tuzlanskih pozorišnih dana, kojima su se poslije rata pridružili TK-fest – pozorišna manifestacija u organizaciji Teatar-kabarea u Tuzli, zatim su tu Bijenale likovne minijature BiH i Dani BKC-a u BKC-u u Tuzli, književni susreti “Ikre” u Kalesiji i Pjesnički memorijal “Avdo Mujkić” u Lukavcu, “Dani Djevojačke pećine” u Kladnju, Dani kulture u Čeliću te Festival sevdalinke Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku kojom daje prethodnu saglasnost Univerzitetu u Travniku sa sjedištem u Travniku za organizovanje studija na Pravnom fakultetu i Fakultetu za menadžmeni i poslovnu ekonomiju na području Tuzlanskog kantona, počev od akademske 2016/17.  godine, te se utvrđuje da postoji društvena opravdanost za organizaciju takvog studija na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je četiri odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Odobreno je sufinansiranje obavljanja pripravničkog/volonterskog staža osoba sa VSS za JU OŠ „Šerići“ Živinice, u iznosu 741,70 KM, dodijeljene od JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Također je odobren iznos od 230,00 KM , za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža osoba sa VSS za JU OŠ „Humci“ Čelić, dodijeljen od JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža osoba sa VSS za JU OŠ „Husino“ Tuzla odobren je iznos 230,00 KM, dodijeljen od JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada je odobrila i usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža osoba sa VSS za JU OŠ ,Hamdija Kreševljaković” Gradačac u iznosu 460,00 KM, dodijeljene od JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je tri odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Za sufinansiranje projekta „Pružimo šansu socijalno ugroženim ženskim osobama za završetak osnovne škole“ za JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Gradačac odobreno je usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu u iznosu 4.450,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Također je odobreno usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu na ime sufinansiranja projekta iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja od značaja za Federaciju Bosna i Hercegovine za JU OŠ „Kiseljak“ Tuzla u iznosu 3.900,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Odobreno je usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za sufinansiranje projekta iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja od značaja za Federaciju Bosna i Hercegovine za JU Prva osnovna škola Srebrenik u iznosu 2.630,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije. Odlukom se utvrđuju kriteriji, uslovi i postupak za raspodjelu planiranih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Iz sredstava planiranih u Budžetu TK za ove namjene sufinansiraće se programi manifestacija koji afirmišu društveni, ekonomski, kulturni i održivi razvoj Tuzlanskog kantona, uključuju programe međunarodnog učešća i saradnje i sajamskog su karaktera te se realizuju na području Tuzlanskog kantona.

Kantonalna vlada donijela je Rješenje o imenovanju predstavnika Tuzlanskog kantonaa za članstvo i rad u komisiji i potkomisijama za evropske integracije i posebnoj grupi za reformu javne uprave.

Rješenjem su imenovani predstavnici Tuzlanskog kantona za članstvo i rad u komisiji i odgovarajućim potkomisijama za evropske integracije, kao i posebnoj grupi za reformu javne uprave. Riječ je o Komisiji za evropske integraciji, Potkomisiji za pravosuđe i unutrašnje poslove, Potkomisiji za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj i Posebnoj grupi za reformu javne uprave.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Projekat za izradu monografije Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u iznosu 30.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Mišljenje Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona na nacrt Zakona o razvojnom planiranju i upravljanu razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, dostavljen uz zahtjev Federalnog ministarstva pravde od 3.2.2016. godine.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice pod nazivom Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Vlada TK  donijela je Odluku  kojom dobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 3.300,00 KM, Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva, na ime nabavke računarske opreme u iznosu od 1.000 KM, namještaja u iznosu od 1.500,00 KM i klima uređaja u iznosu od 800,00 KM.

Također jer donesena Odluka o dopuni Odluke kojom se o odobravanju sredstava Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak u iznosu od 9 800,00 KM za nabavku racunarske i druge uredske opreme namještaja.

Vlada Tuzlanskog kantona uspostavila je registar neplaćenih sudksih taksi.

Vlada TK donijela je Odluku kojom se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 3.000,00 KM po zahtjevu JU Srednja muzička škola Tuzla povodom organizacije cjelovečernjih solističkih koncerata mladih tuzlanskih pijanistica u saradnji sa Kamernim gudačkim orkestrom „Amoroso“ iz Leskovca, Srbija u okviru projekta „Večer baroka“ koji se održava u Tuzli od 18. do 19.03.2016. godine.

Vlada je donijela Odluku o dopunama Odluke, kojom se Ministarstvu finansija omogućava izmirivanje obaveza nastalih po osnovu dospjeća po kreditima, obaveza limitiranih rokovima uplate po potpisanim sporazumima i protokolima, izvršenje obaveza za registracije motornih vozila, obaveza po osnovu PDV-a i obaveza po osnovu zdravstvenog osiguranja učenika i studenata koji nisu osigurani po drugom osnovu.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona Tuzla za prijem državnog službenika u radni odnos, na radno mjesto stručni savjetnik za obrazovanje – prirodno i matematičko područje.

Daje se saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme i to stručnog savjetnika za informaciono dokumentacione poslove i višeg referenta za trezorsko poslovanje.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva za prijem državnih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme a riječ je o stručnom savjetniku za industriju i stručnom savjetniku za upravno rješavanje i normativno-pravne poslove.

Vlada TK je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju finansijskih sredstava na ime uplate predujma za troškove stečajnog postupka nad imovinom dužnika „Bosnia Valves” d.o.o. Tuzla. Odobren je iznos od 25.000,00 KM Općinskom sudu u Tuzli, na ime uplate predujma za troškove stečajnog postupka nad imovinom dužnika „Bosnia Valves” d.o.o. Tuzla po Rješenju od 26.2.2016. godine.

Vlada je također dala saglasnost na Odluku  resornog Ministarstva o odobravanju finansijskih sredstava na ime uplate predujma za troškove stečajnog postupka nad imovinom dužnika „Elektromontaža” d.o.o. Tuzla. Odobren je iznos od 15.000,00 KM Općinskom sudu u Tuzli, na ime uplate predujma za troškove stečajnog postupka nad imovinom dužnika „Elektromontaža” d.o.o. Tuzla po Rješenju od 29. februara 2016. godine.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

Vlada je zadužila sve budžetske korisnike da u postupku prijema novih zaposlenika prethodno pribave pismenu saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona za prijem, kao i mišljenje Ministarstva finansija u vezi sa raspoloživim sredstvima u Budžetu TK za te namjene. Zadužena su resorna ministarstva da sve ustanove i institucije iz resorne nadležnosti na adekvatan način upoznaju sa zaduženjem po predmetnoj Odluci.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: