Vlada TK: Subvencija za smještaj i ishranu studenata u centrima u FBiH

Uspostavljen institut suvlasništva

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Zakon uređuje oblasti korištenja, održavanja i upravljanja zajedničkimdijelovima i uređajima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, međusobne odnose etažnih vlasnika, upravljanja zgradom, naknada zaodržavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, obaveza Grada iopćine u održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i druga pitanja.Razlog donošenja novog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova iuređaja zgrade je potreba da se određena, do sada neriješena pitanja u oblasti upravljanja iodržavanja, riješe novim zakonskim rješenjima kao i da se postojeća zakonska rješenja prilagodeiskustvima iz njegove dosadašnje primjene, te usklađivanje zakonske regulative sa federalnimpropisima. Zakonom jepropisano je da su etažni vlasnici suvlasnici na zajedničkim dijelovima i uređajimazgrade koji služe njihovim posebnim dijelovima i suvlasnici na zemljištu na kojem je zgradaizgrađena, ako zakonom nije drugačije određeno. Na ovaj način je uspostavljen institut suvlasništvaumjesto dosadašnjeg zajedničkog vlasništva etažnih vlasnika propisanog u ranijem Zakonu o okorištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zbog usaglašavanja sa odgovarajućim odredbama Zakonao stvarnim pravima.

Subvencija za smještaj i ishranu studenata u centrima u FBiH

Vlada je donijela Odluku o odobravanju iznosa subvencije troškova smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima u Federaciji BiH. Odlukom je odobren iznos od 219,00 KM po jednom studentu mjesečno za subvencioniranjetroškova smještaja i ishrane (2 obroka) studenata sa područja Tuzlanskog kantona smještenihu Studentski centar u Sarajevu, Studentski centar Univerziteta u Mostaru, Studentskl centarSveučilišta u Mostaru i Studentski centar Univerziteta u Zenici.Subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata odnosi se na period od 15.9.2015.godinedo 15.7.2016. godine.

Dodjela sredstava za 34 ekološka udruženja

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unaprjeđenje okolice. Odlukom je odobrena isplata finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na području Tuzlanskog kantona, kao i udruženjima koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unaprjeđenje okolice, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava u  ukupnom iznosu od79.020 KM.

Ostale odluke

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterijaza imenovanja u regulirane organe.

Vlada je donijela Odluku kojom poništava javni oglas za imenovanje Nadzornog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ te utvrđuje tekst i raspisuje ponovni javni oglas radi popunjavanja upražnjene pozicije predsjednika i dva člana NO JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Vlada je donijela Odluku kojom poništava Javni oglas zanominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i„Službene novine FBiH, te utvrđuje tekst i raspisuje ponovni Javni oglas.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dopunama Odluke o uslovima i načinuformiranja radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, upravnih organizacija iorgana uprave TK.

Vlada TK donijela je Zaključak da se ne protivi ponudi „Sisecam Chem Investment“ B.V.Amsterdam i „Sisecam Soda Lukavac“ d.o.o. Lukavac od 02.06.2015. godine za kupovinuudjela i zemljišta „Fabrike sode“ Lukavac d.d. u stečaju.Ovlašteno je Kantonalno pravobranilaštvo Tuzlanskog kantona da stav VladeTK iznese na Skupštini povjerilaca.  Također se traži od Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost„Spreča“ d.d. Tuzla i Rudnika soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, da putem svojih predstavnika naSkupštini povjerilaca podrže i zastupaju stav koji će iznijeti i Vlada Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak da daje podršku projektu obnove i rekonstrukcije jednogobjekta u Kampusu Univerziteta u Tuzli (KN-21) za potrebe odsjeka za Turski jezik iknjiževnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, ukupne vrijednosti 1.322.705,09 KM,za koji bi veći dio sredstava obezbijedila Turska uprava za međunarodnu saradnju i razvojTIKA.Vlada TK saglasna je da za obnovu i rekonstrukciju navedenogobjekta, obezbijedi sredstva u iznosu od 537.905,30 KM.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da, sa gradonačelnikomGrada Tuzla i predstavnicima Gradskog vijeća Grada Tuzle, započne razgovore u ciljuredefinisanja Ugovora o suosinivačkim pravima i obavezama nad JU Narodno pozorišteTuzla, JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Međunarodnagalerija portreta Tuzla, zaključeni između Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla. Cilj razgovora između suosnivača jeste prije svega promjena preuzetih obaveza finansiranja ovih ustanova.

Vlada TK donijela je Zaključak da podržava Zaključak Općinskog vijeća Lukavac o pokretanju Inicijative za izdvajanje organizacione jedinice Rudnik „Šikulje“ u Lukavcu iz sastava Zavisnog društva Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla i organizovanje iste kao posebnog pravnog subjekta u sastavu JP„Elektoprivreda“ BiH DD Sarajevo.

Vlada TK dala je saglasnost Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za prijemjednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Riječ je o višem referentu za kontrolu i unos obrazaca u pomoćnu knjigu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnostiOpćinskom sudu u Gračanici za prijem jednog namještenika, višeg referenta za unos dokumenata (upisničara) uradni odnos na neodređeno vrijeme.

Vlada je dala saglasnost Općinskom sudu u Gradačcu za prijem jednog državnog službenikai jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme Radi se o stručnom saradniku za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišno-knjižni referent), višem referentu za administrativno-tehničke poslove (sudski izvršitelj) i namješteniku u radni odnos na određeno vrijeme za rad sa dodatnim sudijom višem referentu za operativno-tehničke poslove (daktilograf).

Vlada je dala saglasnost Općinskom sudu u Tuzli za prijem 2 namještenika u radniodnos na neodređeno vrijeme i to viši referent za operativno-tehničke poslove (daktilograf) i pomoćni radnik.

Data je saglasnost i Općinskom sudu u Živinicama za prijem jednog namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka uposlenika sa bolovanja. Riječ je o višem referentu za naplatu troškova postupka, novčanih kazni, oduzete imovinske koristi, blagajniku.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak da je upoznata sa Obavještenjem Kanotnalnog pravobranilaštva u vezi sa tužbom privrednog društva „Muška voda“ d.o.o. Kladanj protiv Odluke Vlade TK o dodjeli koncesije za zahvatanje prirodne izvorske vode sa izvora Vrelo 3, Vrelo 4 i vrelo 5 na području općine Kladanj.

Zaključkom je zaduženo Ministarstvo poljoprivrede da po zahtjevu Kantonalnog pravobranilaštva, a u saradnji sa Komisijom za koncesije i Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okolice na navode iznesene u tužbi dostavi odgovor.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.