Vlada TK: Programi za volonterski staž i beskamatne kredite boračke populacije

Izmjene regulative o maloljetnicima u krivičnom postupku

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona. Razlozi za donošenje zakona sadržani su u odredbama federalnog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku koji se primjenjuje od 7. februara 2015. godine. Njima je propisano, između ostalog, izricanje odgojne mjere upućivanja maloljetnika u odgojni centar a ne u disciplinski centar, kao što je to bio slučaj do sada. Zbog toga je nastala potreba za određenim izmjenama i dopunama kantonalnog Zakona o osnivanju Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona u cilju usklađivanja pojedinih odredbi tog zakona sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. S obzirom da se ne radi o složenom i obimnom zakonu, bit će po skraćenom postupku bez nacrta zakona upućen u skupštinsku proceduru.

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija. Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, utvrđena je obaveza da se do početka njegove primjene usklade odredbe između ostalih i Zakona o izvršenju sankcija, sa odredbama tog zakona. Tim povodom Upravni odbor JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona, dostavio je Ministarstvu pravosuđa i uprave TK inicijativu za izmjene Zakona o izvršenju sankcija u vezi sa odgojnom mjerom upućivanja u Disciplinski centar za maloljetnike, odnosno u vezi sa odgojnom mjerom upućivanja u Odgojni centar. Imajući u vidu da izvršenje te odgojne mjere spada u regulativu kantonalnog zakonodavstva, neophodno je bilo pripremiti odgovarajuće izmjene Zakona o izvršenju sankcija.

Definisanje obaveza Kantonalne upravu civilne zaštite

Vlada TK utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu. Budući da je 2010. godine došlo do izmjena i dopuna Federalnog zakona nastala je potreba da se izvrše određene izmjene i dopune Kantonalnog zakona. Jedna od izmjena tiče se odredbe koja obavezuje Kantonalnu upravu civilne zaštite da funkcionalno uveže svoj operativni centar sa općinskim centrima, federalnim i državnim centrom 112, te da im dostavlja odgovarajuće podatke. Također su definisane obaveze Kantonalne uprave civilne zaštite u oblasti deminiranja, što postojećim Kantonalnim zakonom nije bilo utvrđeno, posebno u dijelu planiranja deminiranja i koordinacije. U Federalnom zakonu postoji obaveza izrade planskih dokumenata iz ove oblasti, naslanjajući se na prijedloge kantonalnih planova deminiranja.

Trend povećanja broja predmeta u Kantonalnom pravobranilaštvu

Vlada Tuzlanskog kantona  usvojila je Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za period od 1.1.2014. do 31.12.2014. godine. U radu Kantonalnog pravobranilaštva u toku 2014. godine bilo je ukupno 5.036 predmeta, što je za 850 predmeta više nego u prethodnoj godini. Ukupni broj predmeta u radu Pravobranilaštva predstavljaju zbir 2.668 predmeta prenesenih iz 2013. godine i 2.368 predmeta zaprimljenih u 2014. godini. Od ukupnog broja predmeta u radu, najveći broj se odnosi na izvršne predmete, kojih je u ovom izvještajnom periodu bilo 2.815, što je za 796 predmeta više nego u prethodnoj godini. Istovremeno, broj parničnih predmeta u radu je na nivou  prethodne godine.

Uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

Vlada TK prihvatila je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona. Riječ je o produženju roka na 31.12.2015. godine. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak u martu 2015. godine u kojem prihvata inicijativu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za izmjenu Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona na način da se zaposlenicima privrednih društava „Dita“ Tuzla, „Konjuh“ Živinice, „Polihem u stečaju“ Tuzla, Poliochem“ Tuzla, „Resod-Guming“ Tuzla i „Gredelj-Revom“ Dobošnica, kao i članovima njihovih porodica, omogući pristup zdravstvenoj zaštiti zaključno sa 31.12.2015. godine.

Osnivanje lovišta na području TK

Vlada TK utvrdila je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju lovišta na području Tuzlanskog kantona. Odlukom se osniva 13 sportsko-privrednih lovišta, u granicama koje čine prostorne i lovno-privredne cjeline, u kojima postoje uslovi za trajan opstanak, uzgoj, razmnožavanje, zaštitu i korištenje divljači. To su sportsko-privredna lovišta ”Zelemboj”, ”Vjetrenik”, ”Klokotnica”, ”Šamunica”, ”Gradašnica”, ”Spreča”, ”Sokolina”, ”Svatovac”, ”Munjača”, ”Gradina”, ”Sniježnica”, ”Majevica” i ”Toplica”. Vlada je usvojila Izvještaj o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

Plan za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom usvaja Akcioni plan zapošljavanja osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona. Inicijativa za pokretanje aktivnosti za izradu ovog Akcionog plana je nastala kao rezultat aktivnosti provedenih u okviru projekta Najbolji model zapošljavanja osoba sa invaliditetom baziran na analizi isplativosti, finansiranog od Europske unije, a koji su tokom 2013. i 2014. godine implementirala udruženja Centar za razvoj i podršku Tuzla i Inicijative preživjelih od mina Tuzla, u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Projekat se provodi na području cijelog TK, a cilj je doprinos povećanju zaposlenosti osoba sa invaliditetom kroz jačanje njihovog učešća na inkluzivnom, pristupačnom i antidiskriminativnom tržištu rada u BiH, te poboljšati koordinaciju dostupnih institucionalnih resursa. U svrhu dostizanja cilja pristupilo se i kreiranju ovog Akcionog plana, fokusiranog na oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Pri izradi posebna pažnja bila je usmjerena na što dosljednije uvažavanje principa koje promoviraju Evropska unija i druge relevantne međunarodne organizacije i institucije, kao što su nediskriminacija, jednake mogućnosti, neovisnost i potpuno sudjelovanje osoba s invaliditetom, a posebno principa po kojem osobe sa invaliditetom treba prestati doživljavati kao pacijente kojima treba njega ili kao osobe koje ne mogu dati svoj doprinos društvu i razvoju, nego ih se treba posmatrati kao osobe kojima je potrebno ukloniti postojeće prepreke da bi mogle zauzeti mjesto koje im pripada kao punopravnim članovima društva. Analiza stanja je zasnovana na podacima koji su dobijeni iz kantonalnih i općinskih službi, javnih i privatnih poduzeća, institucija i ustanova, organizacija iz nevladinog sektora, te kao rezultat istraživanja i drugih analiza.

Pola miliona KM za zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2015. godinu. Programom se utvrđuje raspodjela sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za 2015.godinu za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe u ukupnom iznosu od 560.000,00 KM. Sredstva u iznosu od 450.000,00 KM bit će raspoređena za prevenciju siromaštva i podršku materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama putem organizirane ishrane i paketa pomoći i drugih vrsta usluga i podrške.  Za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja bit će izdvojeno 40.000,00 KM. Odobren je iznos od 20.000,00 KM za projekat osnaživanja osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i druge oblike usluga i podrške ovih lica i njihovih porodica koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom. Kao podrška pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice obezbijeđeno je 30.000,00 KM a 20.000,00 KM je odobreno za projekat poboljšanja kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga i drugih oblika podrške.

Programi za volonterski staž i beskamatne kredite boračke populacije

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program o rasporedu sredstava za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica. Program je zasnovan na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, putem Javne ustanove Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Ukupno planirana sredstva za finansiranje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica iznose 800.000,00 KM. Sredstva ovoga Programa namjenjena su za realizaciju Programa obavljanja volonterskog staža za 2015. godinu u bruto iznosu 356,50 KM, po osobi, od čega 200,00 KM kao naknada volonteru za ishranu i prevoz, a preostali iznos 156,50 KM na ime plaćanja obaveza za zdravstveno osiguranje (30 KM) i plaćanje doprinosa osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti u visini 35% od najniže plaće (126,50 KM).

Vlada TK donijela je Program o rasporedu sredstava za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica. Program je zasnovan na namjenski planiranim sredstvima za pomoć u rješavanju stambenih potreba članova porodica šehida – poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih branilaca u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Planirana sredstva u iznosu od 500.000,00 KM koristit će se za beskamatne stambene kredite, putem izabrane komercijalne banke. Sredstva ovog Programa bit će raspoređena u iznosu po 166.666,66 KM za stambeno zbrinjavanje korisnika boračko invalidske zaštite po kategorijama porodice šehida – poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca.

Ostale odluke

Vlada TK prihvatila je i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju u prošloj godini javnih ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, Zavoda za javno zdravstvo TK i Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim je prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za  2014. godinu.

Vlada je donijela Odluku kojom poništava javni oglas za imenovanje Nadzornog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 1.4.2015. godine i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, 4.2.2015. godine. Odlukom se također raspisuje ponovni javni oglas i utvrđuje tekst ponovnog javnog oglasa, radi popunjavanja upražnjene pozicije predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak o ovlašćenju za raspoređivanje sredstava na otvorene podračune u okviru Jedinstvenog računa trezora TK kojim se ovlašćuje Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona da u okviru otvorenih podračuna Jedinstvenog računa trezora TK, za namjenska sredstva koja se uplaćuju na depozitni račun Budžeta TK, vrši raspoređivanje prihoda na odgovarajući podračun u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i izvanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH. Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Odluke u vezi sa smještajem dijela kantonalnih organa uprave.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ D.D. Tuzla da razmotri prijedlog Općine Živinice za odustajanje od izvršenja Presude Kantonalnog suda naročito imajući u vidu svrsishodnost izvršenja s obzirom da je regulacija korita rijeka Spreče i Oskove predviđena na način da će tok rijeke Spreče teći kroz sporna jezera, čime će njihova površina biti integrisana u površinu rijeke Spreče.

Vlada TK donijela je Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Tripartitnog savjetodavnog vijeća Tuzlanskog kantona. Vijeće broji devet članova, a čine ga tri predstavnika poslodavaca od kojih dva predlaže Privredna komora i jednog Obrtnička komora Tuzlanskog kantona, tri predstavnika škola, jedan predstavnik Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, jedan predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i jedan predstavnik sindikata srednjeg obrazovanja. Budući da dosadašnji članovi Vijeća, predstavnici srednjih škola koje predlaže Aktiv direktora srednjih škola nisu više članovi tijela koje ih je prodložilo, ukazala se potreba za izmjenom.

Vlada TK prihvatila je Informaciju o opravdanosti i mogućnostima izvršenja Programa finansijske konsolidacije “Tvornice transportnih uređaja” dd Tuzla i Odluke o finansijskoj konsolidaciji tog privrednog društva sa aspekta važećih propisa sa predloženim mišljenjima Radne grupe, izuzev dijela mišljenja koje se odnosi na prijedlog da se donošenje Odluke o ostavljanju van snage navedenih odluka o odobrenju finansijske konsolidacije odgodi na rok od šest mjeseci. Razlog je što je predloženo mišljenje u suprotnosti sa odredbama Zakona o finansijskoj konsolidaciji. Također su zaduženi nadležni inspekcijski organi MUP-a TK i drugi istražni organi da izvrše kontroli zakonitosti poslovanja privrednog društva u radnijem periodu.

Vlada je također donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Tvornica transportnih uređaja d.d. Tuzla. Odredbama Uredbe o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da se u cilju finansijske konsolidacije zaključuju sporazumi sa povjeriocima, te da je rok za zaključivanje sporazuma po osnovu duga za zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i poreskih obaveza, 15 dana od dana dobijanja odluke o finasijskoj konsolidacije. Navedeni Sporazumi nisu potpisani u propisanom roku niti su potpisani sporazumi sa dobavljačima (povjeriocima) i sa zaposlenicima „TTU“ Tuzla, iz čega proizilazi da su rokovi utvrđeni Uredbom istekli.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila je Informaciju o aktivnostima Radne grupe za izradu Sporazuma o povezivanju radnog staža zaposlenika Fabrika obuće “Aida” Tuzla.

Vlada je donijela Zaključak kojim prihvata Informaciju Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa u vezi sa zahtjevom „Solana“ d.d. Tuzla upućenog nadležnim inspekcijskim organima o potrebi vršenja inspekcijskog nadzora i fizičkog obezbjeđenja oštećene zgrade Soda-so, na adresi Slatina broj 2.

Vlada TK donijela je Odluku odavanju saglasnosti na Odluku o odobravanju iznos od 10.000,00 KM finansijskih sredstava Općinskom sudu u Tuzli na ime uplate predujma finansiranja diobe nad imovinom stečajnog dužnika “Resod-Guming” d.d. Tuzla. Porezna uprava Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Tuzla, obratila se Vladi Tuzlanskog kantona sa prijedlogom da Vlada TK iznađe mogućnost za uplatu predujma za otvaranje naknadne diobe u stečajnom postupku za Reso-Guming Tuzla, obzirom da je Porezna uprava oslobođenja plaćanja svih sudskih i administrativnih taksi. Naime, nad privrednim društvom sa većinskim državnim kapitalom “Resod – Guming” Tuzla okončan je stečajni postupak. Ponovnim otvaranjem stečajnog postupka i prodajom zemljišt, koje je u ranijem postupku bilo izuzeto kao razlučno pravo, namirila bi se Porezna uprava koja ima upisanu hipoteku nad istim, i na taj način bi se povezao veći dio neuvezanog radnog staža za oko 70 zaposlenika „Resod – Guming“. Na taj način bili bi namireni fondovi i rješio dugogodišnji problem zapolenika.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju predhodne saglasnost na Izmjene Pravila Javna ustanova Narodno pozorište Tuzla. Izmjena Pravila Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla izvršene su izmjene vezano za promjene statusa Općine Tuzla u Grad Tuzla pa u članovima Pravila JU Narodno pozorište Tuzla koji govore o osnivačima, imenovanju članova upravnog i nadzornog odbora umjesto Općine Tuzla treba da stoji Grad Tuzla odnosno gradonačelnik.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla za prijem jednog uposlenika na period od 12 mjeseci, na radno mjesto bibliotekar na odjelu knjiga za slijepa i slabovidna lica.

Vlada je također dala saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem jednog namještenika, „Višeg referenta -Vozač motornog vozila – obezbjeđenje Ministarstva“, na neodređeno radno vrijeme i Ministarstvu razvoja i poduzetništva za prijem namještenika na radnom mjestu viši samostalni referent za finansijske, računovodstvene i analitičke poslove na određeno vrijeme.

Odjeljenje za informisanje

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: