Vlada TK traži kontrolu zakonitosti zapošljavanja u domovima zdravlja!

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj 6.redovnoj sjednici donijela  Zaključak kojim od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove traži da izvrši kontrolu zakonitosti zapošljavanja u javnim zdravstvenim ustanovama domovima zdravlja na području TK za period 1.1.2011. do 31.12.2014. godine, kao i kontroli izvršenja ugovornih obaveza u dijelu finansiranja programa timova hitne medicinske pomoći, potpisanim između domova zdravlja na području TK i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, te da izvještaj o izvršenoj kontroli dostavi Vladi Tuzlanskog kantona. Također je preporučeno gradskom odnosno općinskim vijećima na području Tuzlanskog kantona da, do donošenja zakonskih propisa iz te oblasti, donesu odgovarajuće odluke putem kojih će obavezati sve javne zdravstvene ustanove ali i druge javne institucije koje su u nadležnosti grada odn. općina, da se sva nova zapošljavanja u te institucije vrše putem javnih oglasa, odnosno konkursa.

Zapaženi rezultati u sportu u 2014.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti tjelesne kulture i sporta u Tuzlanskom kantonu u 2014. godini. Prema Informaciji na području TK odvija se organizovana sportska aktivnost kroz klubove kao osnovne ćelije sporta, opštinske sportske saveze, strukovne saveze, Sportski savez Tuzlanskog Kantona a uz finansijsku podršku i nadzor Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Sportisti sa područja TK u 2014. godini učestvovali su na takmičenjima organizovanim od nivoa općina, kantona, državnih liga i prvenstava do velikih međunarodnih takmičenja. Sportski kolektivi i pojedinci iz Tuzlanskog kantona, ostvaruju zapaženo učešće u reprezentativnim selekcijama BiH u skoro svim granama sporta, na olimpijskim, svjetskim, evropskim, mediteranskim, balkanskim prvenstvima, kao i u kup-šampionatima. Na području TK postoji i radi više od 400 registrovanih sportskih organizacija sa više od 30.000 aktivno uključenih mladih sportista u raznim granama sportova, od atletike, gimnastike i plivanja kao baznih grana sporta, preko kolektivnih sportova (nogometa, košarke, odbojke, rukometa), kao i velikog broja sportista uključenih u borilačke sportove (karate, boks, tekvando, kik-boks), u kojima se postižu zapaženi rezultati.    Briga o invalidskom sportu u 2014. godini nastavljena je kroz 15% ukupne sume sredstava predviđenih za tjelesnu kulturu i sport u budžetu Tuzlanskog kantona. U 2014. godini, zbog nedostatkla sredstava i nesigurnosti dinamike realizacije već odobrenih, nisu pokrenuti planirani i potrebni projekti masovnog karaktera. Oni se odnose na školsku i studentsku populaciju, a sve u cilju uključivanja što većeg broja omladine u sportske aktivnosti i brige za tzv. aktivno zdravlje, što spada u strateške interese svih razvijenih zemalja u svijetu.

Nastavljeno označavanje domaćih životinja

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. U 2014. godini nastavljen je Program označavanja goveda, a troškove označavanja goveda snosili su vlasnici životinja kao i projekat označavanja ovaca, koza i svinja u sklopu kojeg je do sada označeno preko 150.000 životinja. Nastavljeno je cijepljenje ovaca i koza protiv bruceloze. U organizaciji Ureda za veterinarstvo na području TK cijepljeno je oko 70.000 životinja što su finansirale Švedska ambasada i Razvojna agencija SIDA. Problem neškodljivog odlaganja animalnog otpada i dalje je ostao neriješen. Iako je ovo Ministarstvo sufinansiralo uređenje stočnih grobalja, samo 4 opštine imaju određene lokacije za tu namjenu, od čega su općina Kalesija i općina Sapna realizirale projekat, te stočna groblja doveli u funkciju. U 2014. godini usmjerena su značajna sredstva na suzbijanje bolesti infektivne anemije konja. Imajući u vidu činjenicu da na području Kantona u proteklom periodu nije vršeno organizovano obilježavanje konja, te da je na ovu bolest ispitano svega oko 10 % procijenjene populacije konja, moguće je zaključiti da je status ove bolesti, a time i njeni ekonomski efekti, na našem epizootiološkom području nepoznat.

 Naknade za korištenje šuma u 2014.

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava prikupljenih u skladu sa Zakonom o šumama TK za 2014. godinu. Prihodi od naknada za korištenje šuma koji pripadaju Kantonu po Zakonu o šumama Tuzlanskog kantona ranije po Zakonu o šumama FBiH i Uredbi o šumama FBiH, ostvareni su u 2014. godini u ukupnom iznosu od 2.868.565,35 KM. Sveukupni prihodi u 2014. godini, koji pored naknada za korištenje šuma uključuju prenesena raspoloživa sredstva iz 2013. godine u iznosu od 690.729,84 KM, iznosili su 3.559.295,19 KM. U periodu maj-decembar intenzivirane su aktivnosti Kantonalne uprave za šumarstvo na ubiranju namjenskih sredstava u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove i Poreznom upravom, što je imalo za rezultat povećane prihode koji su omogućili izmirenje dijela obaveza iz 2013. godine na ime finansiranja čuvarske službe.

 Rezimirani rezultati izrade četverogodišnje razvojne strategije

Vlada TK prihvatila je Informaciju o napretku u izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2020. godina. Usvajanjem potrebnih dokumenata u maju 2014. godine zvanično je počeo proces izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2020. godina. Uspostavljena su tijela za planiranje – Kantonalni odbor za razvoj, Partnerska grupa za razvoj, Kolegij načelnika i sektorske radne grupe. Članovi Kantonalnog odbora za razvoj učrstvovali su u izradi socio-ekonomske analize za Tuzlanski kanton, ali i Strateške platforme. Na taj način su ojačani i njihovi kapaciteti za posmatranje i praćenje trendova iz resornih nadležnosti te, na osnovu toga definisanje razvojnih problema i potreba. Izrađen je prvi nacrt strateške platforme, kao prve faze Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. – 2020. godina. Naredne aktivnosti obuhvataju programiranje, trogodišnje operativno planiranje i proces usvajanja Strategije razvoja uz paralelan proces konsultacija sa relevantnim akterima. Iako je Tuzlanski kanton iz objektivnih razloga među posljednjim kantonima započeo sa procesom izrade Strategije razvoja, kvalitetnim radom i dinamikom uspio je da bude prvi kanton koji je početkom decembra 2014. godine načinio stratešku platformu i prezentirao je Partnerskoj grupi za razvoj.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je preporuke čiji je sastavni i Informacija o hronologiji nastanka deficita u Budžetu TK sa osvrtom na druga pitanja od uticaja na prihode Tuzlanskog kantona. Radi se o racionalizaciji procedura javne potrošnje kao doprinos stabilizaciji Budžeta TK. Preporuke se, između ostalog, sastoje i od  prijedloga dopune tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, izmjena u dijelu pedagoških standarda, nastavne norme po vrstama nastave i predmetima i dijela standarda visokog obrazovanja i normativa.

Vlada je donijela odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće u iznosu od 380,25 KM i visine naknade za ishranu u toku rada od 8,00 KM po izrađenom danu budžetskim korisnicima za mart 2015. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti  Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA sa sjedištem u Brčko distriktu BiH za organizovanje studija na području TK odjeljenja Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA sa sjedištem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine od akademske 2015/2016. godine.

Vlada TK donijela je Zaključak o prihvatanju teksta Inicijative za dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata tekst Zahtjeva koji će se uputiti Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim se od ove Agencije traži da ispita i ocijeni ispravnost ranije izvršene vlasničke transformacije u DD „Tvornica trasportnih uređaja“ Tuzla, izvršene prodaje 22,76 % ukupnog kapitala metodom javne ponude dionica, kao i izvršene prodaje skupa nepokretne imovine (zemljište i zgrada) smještene na ukupnoj površini zemljišta od 57.760 m2 i opreme koja se nalazi na lokalitetu Tuzla u postupku male privatizacije kupcu T.L.T Vicenza i Vesni Egeman iz Beograda, za 1,00 KM.

Vlada je također donijela Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, da u što kraćem roku, u saradnji sa privrednim društvima „Tvornica transportnih uređaja“ d.d. Tuzla i „Konjuh“ d.d. Živinice, pripreme odgovarajuće programe finansijske pomoći ovim privrednim društvima, te iste u skladu sa Zakonom o državnoj pomoći dostave nadležnim institucijama na ocjenu i davanje mišljenja, kako bi se eventualno stvorile zakonske pretpostavke i uslovi da Vlada Tuzlanskog kantona navedenim privrednim društvima odobri neophodnu finansijsku pomoć.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti za raspisivanje internog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta referenta portira – recepcionera u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti za sporazumno preuzimanje državnog službenika.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim izražava podršku prijedlogu RMU „Banovići“ d.d. Banovići, za realizaciju projekta toplifikacije općine Živinice u okviru projekta izgradnje Termoelektrane Banovići, blok 1-350 MW, ukoliko taj projekat podržavaju i nadležni organi općina Banovići i Živinice.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim zadužuje sva ministarstva i druge kantonalne organe i institucije, zadužene zaključcima i odlukama Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu za poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti, da do sjednice Kolegija Vlade Tuzlanskog kantona, da sačine i Vladi Tuzlanskog kantona dostave informaciju o do sada poduzetim mjerama i aktivnostima u cilju realizacije navedenih zaključaka i odluka i fazi njihove realizacije.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove “Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona” do konačnog imenovanja UO, a najduže tri mjeseca, u sastavu  Jusuf Omerović, predsjednik i članovi Mirza Memić i Maida Hajdarević.

 

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: