VLADA TK PRIHVATILA IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012.GODINU

SAMSUNGVlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. 2012.-31.12.2012. godine. Prema Izvještaju prihodi i primici iznose 298.296.356,46 KM a rashodi i izdaci 309.645.286,54 KM. U istom periodu evidentiran je deficit od 11.348.930,08 KM. Primjetan je pad ostvarenih  javnih prihoda u 2012. godini koji pripadaju budžetu Tuzlanskog u odnosu na isti period 2011. godine za 4,18%. Sagledavajući ostvarenje pad prihoda je bio prisutan u tokom cijele godine, osim u mjesecima avgustu, oktobru i novembru.

Uplaćeni porez na dohodak zajedno sa zaostalim uplatama poreza u 2012. godini  iznosi 25.818.919,63 KM, te je u odnosu na isti period 2011. godine ostvarenje manje za 2,22%. Druga najznačajnija grupa prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona, pored poreza predstavljaju neporeski prihodi, koji su u posmatranom periodu tekuće godine ostvareni u ukupnom iznosu od 45.043.140,04  KM i za 3,84%  su veći u odnosu na ostvarenje u istom period prethodne godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i Odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 129.934,29 KM, što je 64,97% u odnosu na usvojeni plan, dok izvršenje po Odlukama iznosi 124.927,65 KM  i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 62,46%.

 

PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I IZVRŠENIM RASHODIMA BUDŽETA TK ZA PRVA TRI MJESECA 2013. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.03.2013. godine. Budžet Tuzlanskog kantona je za prva tri mjeseca 2013. godine  izvršavan na osnovu Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period:  01.01.-31.03.201 3. godine. Realizovan je priliv javnih prihoda u Budžet Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca tekuće godine u visini od  59.097.712,96  KM, koji u odnosu na plan za isti period procentualno iznosi 83,71%, a u odnosu na ostvarene prihode i primitke u istom periodu prošle godine manji su za 6,06%.

Ostvareni ukupni rashodi  i izdaci budžeta Tuzlanskog kantona u periodu 01.01. –  31.0 3.201 3. godine iznose  66.754.206,29  KM, te u odnosu na  operativni plan manji su za  2.746.094,17  KM ili 3, 95%, a u odnosu na ukupne rashode i izdatke u istom periodu prošle godine veći su za 1.363.616,11 KM ili  2,09%.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je i Izvještaj o utrošku rezerve budžeta TK za prva tri mjeseca ove godine u ukupnom iznosu od 20.500,00KM, što u procentima iznosi 74,64% u odnosu na usvojeni plan, dok izvršenje po Odlukama iznosi 20.499,99 KM  i u odnosu na planirani iznos u budžetu  izvršenje je 74,63%.

 

 

PRIHVAĆENA INFORMACIJA O OSTVARENIM PRIHODIMA I IZVRŠENIH RASHODIMA BUDŽETA TK ZA PERIOD 01.01. – 30.04. 2013. GODINE I OSTVARENIM PRIHODIMA SA 31.05.2013. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju resornog ministarstva o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta Tuzlanskog kantona za period: 01.01 .- 30.04.2013. godine i ostvarenim prihodima sa 31.05.2013. godine.

Kako se navodi u izvještaju prihodi i primici u budžetu iznose 80.826.723,91 a rashodi i izdaci 84.402.671,29 KM.

Budući da Budžet Tuzlanskog kantona je za prva tri mjeseca 2013. godine izvršavan na osnovu Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za  period:  01.01.-31.03.2013. godine budžetski korisnici nisu mogli započeti nove  ili proširene programe i aktivnosti dok se ne odobri Budžet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Nakon isteka tog perioda Skupština Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o privremenom finansiranju Budžeta TK za mjesec april 2013. godine, na osnovu čega je izvršen budžet za mjesec april.

 

U SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU NAŠEG KANTONA

MOĆI ĆE SE UPISATI UKUPNO 5.335 UČENIKA

Vlada Tuzlanskog kantona je dala danas saglasnost na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2013/2014. godinu. Planom je predviđen upis 5.335 učenika, i to 1.050 učenika u gimnazije, 2.428 u tehničke, 1.666 u stručne, a 75 učenika u umjetničke škole na području našeg kantona. U vjerske škole planiran je upis do 100 učenika, te 16 učenika u specijalne škole. Ovakav Plan, koji predviđa 1.213 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, omogućit će da svih 4.122 učenika, koji završavaju osnovno obrazovanje, obrazovanje nastave u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola. Potrebno je i naglasiti da ove školske godine osmi i deveti razred osnovne škole završava 2.017 učenika manje nego što je to bio slučaj prethodne školske 2011/12. godine.

Kada su u pitanju kadrovski i prostorni uvjeti u školama, Plan upisa odražava trenutne mogućnosti srednjih škola za obrazovanje predloženih stručnih zvanja i zanimanja.

Obzirom na značaj obrazovanja, s ciljem osiguravanja većeg stepena kvaliteta i racionalnosti, u pripremi Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola učestvovali su i svoje prijedloge i mišljenje dali školski odbori srednjih škola, općinska vijeća, pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, kantonalna služba za zapošljavanje, kantonalna privredna komora, kantonalna obrtnička komora i tripartitno savjetodavno vijeće.

 

MORATORIJ NA UPIS STUDENATA NA ODSJEK RAZREDNA NASTAVA

            Vlada Tuzlanskog kantona je dala danas prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2013.12014. godini, osim u dijelu koji se odnosi na upis

studenata na studijski odsjek Razredna nastava na Filozofskom fakultetu. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je nakon analize dostavljenog prijedloga Odluke utvrdilo da bi bilo dobro napraviti određene izmjene i s tim u vezi predložilo Vladi Tuzlanskog kantona da uvede moratorij na upis studenata na studijski odsjek Razredna nastava na Filozofskom fakultetu za akademsku 2013/2014. godinu. Kada je u pitanju broj studenata, na Univerzitet u Tuzli ove godine moći će se upisati ukupno 2.700 studenata od čega je 1.345 koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, 1.085 studenata će se moći sami finansirati, a bit će omogućen i upis za 270 vanrednih studenata. Redovni studenti, koji se finansiraju iz Budžeta TK, participirat će u troškovima studija u visini od 100 KM po semestru. Redovni studenti koji se sami finansiraju, u zavisnosti koji fakultet upisuju, plaćat će školarinu u iznosu između 600 i 900 KM, a studenti koji studiraju uz rad, tj vanredni studenti će školarinu plaćati 750, odnosno 900 KM.

 

 

OSTALE ODLUKE

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o utvrđivanju  Plana novčanih tokova  za period maj – juni 2013. godine. Ministarstvo finansija procjenjuje da će prihodi za period maj-juni 2013. godine, bez vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima, iznositi 43.421.189,51 KM. Danas usvojenom Odlukom o odobravanju sredstava u operativnom planu budžeta za period maj-juni 2013. godine odobreni su rashodi i izdaci u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period maj-juni 2013.godine u iznosu od 58.054.982,91 KM. Za izvršavanje rashoda i izdataka iz budžetskih sredstava odobreno je 50.684.719,40 KM, 7.370.263,51 KM se odnosi na rashode i izdatke iz vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period maj-juni 2013.godine.

 

Vlada Tuzlanskog kanton danas je donijela Odluku o ovlaštenju za potpisivanje naloga za plaćanje preko Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona. Osim premijera Tuzlanskog kantona Seada Čauševića i ministrice finansija Alise Bijedić za potpisivanje naloga za plaćanje su ovlašteni ministar trgovine, turizma i saobraćaja Senaid Hadžić, ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Knežiček, pomoćnik Ministra finansija za trezor Bahrija Jusupović i pomoćnik Ministra finansija za budžet Edina Kurević.

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je osnovicu za obračun plaća budžetskih korisnika za mjesec maj i juni 2013. godine u iznosu od 380,25 KM, kao i visinu naknade za ishranu u toku rada u iznosu od 8 KM po izrađenom danu.

 

U cilju efikasnijeg upravljanja namjenskim finansijskim sredstvima uplaćenim po osnovu koncesionih naknada, kao i potrebama posebnih projekata koje zahtijevaju izdvajanje namjenskih prihoda, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o otvaranju podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona za namjenska sredstva uplaćena po osnovu koncesionih naknada. Ministarstvo finansija će u narednom periodu, u istom cilju Vladi Kantona predložiti otvaranje podračuna za ostale namjenske prihode koji pripadaju Budžetu Tuzlanskog kantona.

 

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dodijelila koncesiju za korištenje vode iz vlastitog bunara, Privrednom društvu „ALFE MI“ d.o.o. Živinice. Koncesija je dodijeljena na period od dvadeset godina. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 20 godina iznosi 7.095,60 KM, a tekuća koncesiona naknada iznosi 0,018 KM/m3 iskorištene vode, ali ne može biti manja od 262,80KM, godišnje. Jednokratna koncesiona naknada će biti uplaćena u cjelokupnom iznosu prije potpisivanja Ugovora, a koncesionar će na početku svake godine dostaviti odgovarajuću bankovnu garanciju za tekuću godinu.

 

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o prenosu 1.200.000 KM Javnoj ustanovi Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona radi uplate dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenika privrednih društava u većinskom državnom vlasništvu. Inače, radi se o sredstvima od privatizacije, prikupljenim u ranijem periodu, a koje Vlada Tuzlanskog kantona ima deponovana kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovaj način Vlada će socijalno zbrinuti ukupno 59 radnika koji su ostali bez radnog angažmana u Livnici čelika, Tvornici transportnih uređaja, Aidi i Elektromontaži. Ova odluka bit će operativna nakon što na nju svoju saglasnost da i nadležna komisija u Skupštini Tuzlanskog kantona.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Uredu Premijera Tuzlanskog kantona za prijem jednog namještenika – vozača na određeno vrijeme do isteka mandata Premijera Kantona, a najduže na period do dvije godine. Također, Vlada je dala saglasnost za zaključivanje Ugovora o djelu za angažovanje vozača na period od 3 mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.

 

 

Vlada Tuzlanskog kantona isknjižila je danas putničko vozilo Škoda Octavia u vlasništvu Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas kantonalnu popisnu komisiju za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013.godine. Formirana komisija će vršiti nadzor aktivnosti oko priprema, organizovanja i provođenja popisa na teritoriji Kantona, inicirati načelnike općina da formiraju općinske popisne komisije kao i angažovati instruktore i popisivače, obavještavati stanovništvo o provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova na teritoriju Kantona, te obavljati druge poslove u skladu sa Zakonom i instrukcijama ovlaštenih osoba Federalnog zavoda za statistiku. Propisano je da se kantonalna komisija sastoji od tri člana od kojih je jedan obavezno načelnik službe za statistiku za područje kantona dok su preostale dvije osobe koje imenuje Vlada Kantona.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu Polo Clasic 1,4 sa  Kantonalnog suda  u  Tuzli na Općinski sud u Lukavcu i putničkom motornom vozilu Golf Rabit 1,9 TDI sa Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na Općinski sud u Banovićima.

 

Vlada Tuzlanskog kantona postavila je danas komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite.  Razlozi za donošenje novog Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite posljedica su imenovanja nove Vlade Tuzlanskog kantona. Za  komandanta  Kantonalnog  štaba  civilne zaštite postavljen je Samir Ništović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak. Načelnik Kantonalnog štaba civilne zaštite je mr.sci. Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.  Članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite su Jadranka Duraković, sekretar Crvenog krsta/križa Tuzlanskog kantona, Zoran Teofilović, ministar unutrašnjih poslova – zadužen za policiju, dr.sci. Željko Knežiček, ministar industrije, energetike i rudarstva – zadužen za industriju, energetiku i rudarstvo.  Doktorica Nermina Hadžigrahić, ministrica zdravstva  kao član Štaba civilne zaštite TK  zadužena je za zdravstvo, Božo Antunović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice, za prostorno uređenje i zaštitu okolice, Alisa Bijedić, ministrica finansija zadužena je za finansije, Petar Simić, ministar razvoja i poduzetništva zadužen je za razvoj i poduzetništvo, dr.sc. Senaid Hadžić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja – za saobraćaj, mr.sc. Alen Taletović, ministar pravosuđa i uprave – zadužen za primjenu propisa i pravne poslove, Edin  Ajanović,  ministar  poljoprivrede,  šumarstva  i  vodoprivrede  –  zadužen  za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Izudin Karić, sekretar Kantonalne uprave civilne zaštite – zadužen je za obuku, planiranje i opće poslove, mr.sc. Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite -za   mjere zaštite i spašavanja, Elvedin  Kurbašić,  šef  Kantonalnog  operativnog  centra  –  zadužen  za  osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje a Benedin Pejić, stručni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite -za deminiranje i NUS.

 

Vlada  Tuzlanskog kantona dala je ovlaštenje Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK da u ime i za račun 88 osnovnih i 33 srednje škole sa područja Tuzlanskog kantona provede postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za  pružanje usluga štampanja obrazaca, dokumentacije i evidencije za potrebe osnovnih i srednjih škola sa područja TK za 2013. godinu. Ministarstvo je i u proteklim godinama provodilo postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača te u ime i za račun škola potpisivalo Ugovor, a usluga je realizovana po zahtjevu škole i plaćena iz planiranih budžetskih i vlastitih prihoda škole.

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK-a)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: