VLADA TK PRIHVATILA AMANDMANE NA BUDŽET

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je Amandmane na Budžet TK i Zakon o izvršenju Budžeta za 2012. godinu, te je utvrdila amandmane od I – IV koji postaju sastavni dio Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu i dostavljaju se Skupštini Tuzlanskog kantona.
Također, je dato izjašnjenje na amandmane dostavljene na prijedlog Budžeta u 2012. godini, kao i izjašnjenje na amandman dostavljen na prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2012. godinu.

Utvrđeni Nacrti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona. Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona su sadržani u potrebi usklađivanja ovog zakona, kao osnivačkog akta Radio-televizije Tuzlanskog kantona, sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH i Zakonom o privrednim društvima, u potrebi racionalizacije i reorganizacije organa upravljanja RTV TK te potrebe popunjavanja pravnih praznina i preciziranja pojedinih odredbi Zakona o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona. Najznačajnija novina predloženih izmjena i dopuna je prijedlog da funkciju Skupštine RTV TK-a, u ime osnivača, vrše tri punomoćnika.

Također, utvrđen je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama. Važećem Zakonu o sudskim taksama, koji je donesen na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 7.4.2009. godine, prethodila je redovna zakonodavna procedura, uključujući dugotrajnu i opsežnu javnu raspravu o nacrtu tog Zakona, a sve u cilju osiguravanja jednakopravnog tretmana stranaka pred sudovima na području ovog Kantona, Federacije BiH i šire. Kako su paralelno s tim i u drugim kantonima vođene aktivnosti na ovom planu, pri čemu je bilo odstupanja kod pojedinih tarifnih stavova u odnosu na nacrt Zakona koji je pripremila Radna grupa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, a koji je trebao biti polazište u izradi svih zakona kojima se uređuju pitanja vezano za sudske takse, u cilju ujednačavanja normativnih rješenja u tom pogledu je već bilo nužno pristupiti izradi Zakona o izmjenama Zakona o sudskim taksama.Tokom vršenja nadzora nad provedbom Zakona o sudskim taksama uočeno je da opet postoji potreba za inoviranjem istog, prvenstveno zbog donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine čime je onemogućena prinudna naplata sudskih taksi putem organizacionih jedinica te Uprave koje egzistiraju na području Kantona. Takođe, bilo je podnesenih poslaničkih inicijativa i prijedloga za određene izmjene i dopune važećeg Zakona, pa je ocijenjeno potrebnim poduzeti odgovarajuće aktivnosti u tom pogledu.
Ovaj Zakon sadrži odredbe koje imaju za cilj bolju naplatu sudskih taksi i izmirivanje dugova taksenih obveznika prema Kantonu po tom osnovu, realno je očekivati da će se to odraziti na veći priliv sredstava u Budžet Kantona. Imajući u vidu poslaničku inicijativu, koja je na molbu Saveza udruženja logoraša Tuzlanskog kantona podnesena na jedanaestoj sjednici Skupštine kantona od 28.9.2011. godine, predviđeno je oslobađanje od obaveze plaćanja sudske takse još jedne kategorije građana. Naime, shodno Rezoluciji broj 60/147, koju je usvojila Generalna skupština UN-a, ocijenjeno je opravdanim da logoraši i žrtve teških kršenja međunarodnog prava i ljudskih prava i ozbiljne povrede međunarodnog humanitarnog prava budu oslobođeni sudske takse u postupku ostvarivanja prava na reparaciju. Novina je i predviđena mogućnost sudske takse do iznosa od 50 KM i sudskim taksenim markama. Uz donošenje propisa o emitovanju i distribuciji tih taksenih maraka.

Usvojen godišnji obračun za 2011. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna za 2011. godinu, kojom je usvojen konsolidovani godišnji finansijkski izvještaj Budžeta TK za 2011. godinu iz koje je vidljivo da su ukupni prihodi i primici 311. 948.153,00 KM , a ukupni rashodi i izdaci 325.924.628,00 KM, odnosno da je višak rashoda nad prihodima 13. 976.475,00 KM.

Usvojeni izvještaji o radu sedam mimistarstava i JU Disciplinski centar za maloljetnike za 2011. godinu

Ministarstvo finansija je u izvještajnom periodu radilo u skladu sa smjernicama i zaključcima Vlade TK i Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave TK kojim su mu dati zadaci i poslovi iz oblasti finansijske politike, platnog prometa, poreske politike, osiguravajućih institucija i drugih poslova iz oblasti finansija na nivou TK usaglašeno sa politikom koja se u ovoj oblasti sprovodi na nivou FBiH.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u cilju poboljšanja kvaliteta života i stvaranja sigurnijeg društva u kojem će se svaki građanin osjećati sigurnim, preuzelo je kao osnovnu misiju djelovanje na profesionalnim principima i standardima, uz opredjeljenje zasnovano na saradnji sa svim segmentima zajednice, kroz proaktivan i transparentan rad. To podrazumijeva strateško usmjeravanje aktivnosti i djelovanja policije u cilju osiguranja zagarantovanih prava i sloboda svih građana Tuzlanskog kantona, unapređenje jednakog pristupa pravdi, poboljšanje standarda javne uprave, poboljšanje operativne efektivnosti policijskih službi i poboljšanje objektivne sigurnosne situacije na području Tuzlanskog kantona i šire. Policija MUP-a TK funkcioniše kao samostalna, visokoprofesionalna i stručno osposobljena policijska organizacija sa izgrađenim proaktivnim modelom i sa visokim standardima kada je u pitanju njen ugled u javnosti, njena sposobnost da razvija brz i efikasan odgovor na sve incidentne i akcidentne situacije i događaje u kojima je ugrožena lična i imovinska sigurnost građana.

Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona utvrđene su nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, te je ovo Ministarstvo svoje poslove u 2011. godini izvršavalo u okvirima propisanih nadležnosti, a u skladu sa ciljevima i aktivnostima planiranim Programom rada Ministarstva za 2011. godinu. Veoma značajan dokument, po kojem je ovo Ministarstvo usklađivalo svoje postupanje je Razvojni srednjoročni strateški plan za period 2012 – 2014. godina, kojim je utvrđen strateški okvir, strateški cljevi, akcioni planovi i drugi elementi od značaja za ostvarivanje nadležnosti ovog Ministarstva.U izvještajnom periodu, u Ministarstvu prostornog uređenja i građenja, vođene su aktivnosti na izradi zakonske regulative, rješavanju upravnih predmeta u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku, izradi stručnih mišljenja u postupku izdavanja urbanističkih saglasnosti za objekte iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, postupanju u prvostepenom upravnom postupku, odnosno izdavanju urbanističko-tehničke dokumentacije (urbanistička saglasnost, odobrenje za građenje i upotrebna dozvola) za objekte iz nadležnosti Ministarstva, stručnih mišljenja o usklađenosti traženih načina korištenja zemljišta na pojedinačnim lokalitetima sa utvrđenim namjenama u Prostornom planu Kantona i zakonskom regulativom. Vođene su aktivnosti i na praćenju stanja i pojava u prostoru u oblasti prostornog planiranja na nivou Kantona, provođenju Prostornog plana Tuzlanskog kantona, uspostavljanju, vođenju i održavanju jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i uređenja (geoinformacioni system – GIS). Takođe su vođene aktivnosti na izdavanju okolinskih dozvola, dozvola za upravljanje otpadom, mjerenja buke i sl, potom aktivnosti oko upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, komunalnih djelatnosti i stambenih odnosa.

U toku 2011.godine u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u Odjeljenju rada i zapošljavanja,pravnih općih i ekonomskih poslova vođene su aktivnosti na:
realizacija projekta zapošljavanja i samozapošljavanja Roma, izradi akcionog plana zapošljavanja 2012-2014, smanjenju broja nezaposlenih na način da se poduzmu odgovarajuće mjere i aktivnosti na zapošljavanju mladih osoba bez radnog iskustva, realizaciji programa doobuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije u saradnji sa Službom za zapošljavanje TK-a, unapređenje i efikasnost rada Službe za zapošljavanje u smislu provedbe revizije prijavljenih osoba na evidenciji nezaposlenih, reaktiviranju rada Ekonomsko-socijalnog vijeća. Odjeljenje socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom je radilo na realizaciji prava utvrđenim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žtrava rata i zaštiti porodice sa djecom te vršilo kontinuiran, posredan i neposredan stručni nadzor i kontrolu nad procesom uspostave prava i uopće rada ustanova i organizacija socijalne zaštite. Poseban akcenat je dat na razvoju partnerstva sa Nevladinim sektorom i aktivnostima na poboljšanju prostornih, kadrovskih i tehničkih kapaciteta Centara za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona. Odjeljenje za zbrinjavanje prognanih osoba i izbjeglica, povratak i repatrijaciju je svoje programske aktivnosti predviđene planom rada Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva u okviru Budžetskih pozicije “Podrška povratku prognanim licima”, izvršilo dodjelom sredstava povratnicima i raseljenim licima.U sklopu podrške povratku, realizovani su programi/projekti pomoći za: sanaciju i izgradnju individualnih stambenih objekata i izgradnju gospodarskih objekata, sanaciju infrastrukturnih objekata u zonama povratka i pomoći na ime održivog povratka. Za zbrinjavanje raseljenih lica obezbijeđena su finansijska sredstva za subvenciju troškova električne energije i nabavku ogreva (uglja) smještenih u kolektivnim centrima, kao i finansijska sredstva za zdravstveno osiguranje i naknade za troškove dženaza/sahrana. Ovim aktivnostima postignuti su ciljevi: broj raseljenih lica je smanjen uz poboljšanje egzistencije preostalog broja raseljenih lica, broj povratnika je povećan te su poboljšani uslovi za održiv povratak.

U izvještajnom periodu proriteti Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta u oblasti obrazovanja bili su nastavak reformskih procesa na svim nivoima obrazovanja, i to od predškolskog do visokog obrazovanja. U predškolskom odgoju i obrazovanju u saradnji sa općinama radilo se na stvaranju uvjeta za implementaciju Obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanje pred polazak u osnovnu školu. U osnovnom odgoju i obrazovanju radilo se na transformaciji osmogodišnjeg u devetogodišnje osnovno obrazovanje. Radilo se i na poboljšanju kvaliteta Nastavnih planova i programa, preko evaluacije po trijadama, jačanja kapaciteta škola po pitanju inkluzije i dodatne edukacije nastavnika. U cilju unapređenja učeničkog standarda obezbijediti sufinansiranje prijevoza učenika, koji putuju preko 4 kilometra od kuće do škole, a za učenike Rome preko 2 kilometra. U srednjem obrazovanju radilo se na poboljšanju kvaliteta srednjeg obrazovanja preko dodatne edukacije nastavnika. Nastavljeni su reformski procesi u srednjem stručnom obrazovanju implementacijom EU VET 3 programa, u saradnji sa EU, kao i stvaranju boljih uvjeta za realizaciju praktične nastave u školama i praktične nastave u preduzećima, a sve u cilju prilagođavanja srednjeg stručnog obrazovanja uslovima tržišta rada.U okviru osnovnog i srednjeg obrazovanja u cilju poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa izvršene su određene izmjene i dopune nastavnih planova i programa. Radilo se na implementaciji Akcionog plana obrazovnih potreba Roma i drugih nacionalnih manjina. Da bi se zadovoljili osnovni pedagoški uslovi funkcionisanja osnovnih i srednjih škola prema Pedagoškim standardima zaočete su aktivnosti na stvaranju uslova za racionalizaciju mreže škola.U cilju unapređenja studentskog standarda obezbijeđeno je sufinansiranje troškova smještaja i ishrane studenata u studentskim domovima, nastavljeno je sa kreditiranjem redovnih studenata sa akcentom za deficitarne fakultete/studijske odsjeke. Podržano je kadrovsko jačanje Univerziteta.

Programom rada Vlade u 2011.godini u oblasti zdravstva aktivnosti su bile usmjerene u pravcu osiguranja mjera na uređenju i vođenju zdravstvene politike i provođenju reforme iz oblasti zdravstva od interesa za područje kantona, naročito na realizaciji započetih reformskih procesa u zdravstvenom sistemu u cilju dostizanja najvišeg mogućeg nivoa zdravstvene zaštite zdravlja stanovništva, na stvaranju uvjeta za pristupačnost i ujednačenost korištenja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, uspostavljanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, praćenju zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvenih ustanova na području kantona, kao i staranje o provođenju utvrđenih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti, te usklađivanju propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja sa federalnim propisima. Kao prioritetan cilj u 2011. godini, planirana je priprema zdravstvenog sistema za provođenje reforme iz oblasti porodične medicine u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, čijim ostvarenjem bi se obezbijedilo unapređenje kvaliteta, pristupačnost i ujednačenost korištenja primarne zdravstvene zaštite. Aktiviran je proces edukacije za medicinsko i nemedicinsko osoblje iz kardiopulmonalne reanimacije po Programu koji je donijelo Ministarstvo zdravstva.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja ima za cilj unapređenje i podizanje kvaliteta usluga u sektoru saobraćaja, trgovine i turizma u cilju bržeg razvoja TK-a, stvaranja okvira za novo zapošljavanje i jačanje konkurentnosti pomenutih djelatnosti, odnosno, unapređenje saobraćajne infrastrukture s ciljem deblokade Tuzlanskog kantona i stvaranje boljih uslova za razvoj turizma i veću regionalnu saradnju u oblasti trgovine. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja je u proteklom periodu nastojalo da postane lider u organima državne uprave po kvalitetu usluga korisnicima i partnerima, koji kreira i stvara poslovni ambijent iz oblasti saobraćaja, trgovine i turizma sa ciljem da osigura funkcionalan saobraćajni sistem sa razvijenom trgovinom i turizmom, odnosno, osigura uslove za planiranje, rekonstrukciju i unapređenje saobraćajne infrastrukture, održava trend razvoja turističke ponude TK i poboljšava stanje u oblasti trgovine. Ministarstvo je u okviru svojih zakonskih, stručnih i materijalnih mogućnosti, učinilo sve da pozitivno utiče na stanje u ovoj oblasti.Posebnu pažnju Ministarstvo je poklonilo poslovima privatizacije kompleksa «Muška voda» i sređivanju stanja u Turističkoj zajednici TK. Naime, Turistička zajednica se zbog nedostatka društvene kontrole bila našla pred bankrotom i rasulom.

JU Disciplinski centar za maloljetnike TK osnovana je u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o osnivanju JU Disciplinski centar za maloljetnike TK. Uzimajući u obzir probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom radu, Disciplinski centar je u izvještajnom period postigao dobre rezultate u radu i uspio se nametnuti kao vrlo važnan i aktivan partner sektorima pravosuđa, socijalne zaštite i obrazovanja u rješavanju problema maloljetničkog prestupništva i neprihvatljivog ponašanja djece i maloljetnika. Veoma bitno je napomenuti da je u izvještajnom periodu, a prema zvaničnim statističkim podacima MUP-a TK, došlo do smanjenja stope maloljetničke delikvencije u Tuzlanskom kantonu čemu su zasigurno doprinjele provedene aktivnosti i samo postojanje JU Disciplinski centar za maloljetnike TK.

Na današnjoj sjednici Vlade razmatrana je Informacija o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, te je nakon rasprave donesen Zaključak kojim je prihvaćena Informacija i zaduženo je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da intenzivira kontakte i razgovore sa predstavnicima Z.D. Rudnika “Kreka” Tuzla u cilju rješavanja pitanja plaćanja ugovorenih koncesionih naknada, a zatraženo je od menadžmenta Z.D. Rudnika “Kreka” Tuzla da, u saradnji sa JP Elektroprivreda BiH, u što kraćem roku, putem Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Ministarstva finansija, Vladi Tuzlanskog kantona ponudi odgovarajući prijedlog urednog plaćanja tekućih koncesionih naknada, kao i izmirenju obaveza po istom osnovu iz ranijeg perioda.

Vlada TK donijela je Uredbu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u liječenju branilaca i članova njihovih porodica. 
Uredbom se utvrđuj uslovi, kriteriji i postupak za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u liječenju branilaca i članova njihovih porodica u inostranstvu i Bosni i Hercegovini. Finansijska sredstva za pomoć u liječenju branilaca i članova njihovih porodica obezbjeđuju se u Budžetu Tuzlanskog kantona, a koriste se na osnovu Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Donešena je i Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica
Ovom Odlukom se utvrđuju uslovi, kriteriji i postupak za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje pripravničkog staža putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona, iz februara 2012. godine, predviđeno je da pored Službe za zapošljavanje i ministarstva mogu planirati sredstva u cilju otvaranja novih radnih mjesta, namijenjenih zapošljavanju branitelja i članova njihovih porodica.U cilju stvaranja preduslova za brže zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica, planirana su sredstva u srhu finansiranja obavljanja pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica prijavljenih na evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, nakon sticanja diplome VII stepena stručne spreme odnosno visokog obrazovanja.

Donešena je i Odluka o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko-protetskih pomagala
Ovom Odlukom utvrđuje se učešća Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u nabavci ortotsko-protetskih pomagala i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide propisanih Odlukom o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica. Kao osnov za utvrđivanje visine učešće Ministarstva u nabavci ortotsko – protetskih pomagala poslužila je trenutno stanje analize tržišta, cijene ortotsko protetskih pomagala pribavljenih u postupka javnih nabavki, prema odredbama Zakona o javnim nabavkama, iz prethodne godine i učešće Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona prema Odluci o jedinstvenoj listi pomagala i endoproteza.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora povodom samoinicijativne ponude privrednog društva “Gramat” d.o.o. Gračanica, za eksploataciju kamena krečnjaka na kamenolomu “Sklop” Malešići u općini Gračanica. Kao koncesor određuje se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, koje će preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije, u skladu sa Zakonom o koncesijama i Dokumentom o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona. Navedeno privredno društvo zaključilo je 01.07.2002. godine Ugovor o koncesiji na tadašnje eksplaoaciono polje površine 2,8 ha na period od 10 godina i isti prestaje da važi 01.07.2012. godine. “Gramat” d.o.o. Gračanica vodilo je aktivnosti na proširenju eksploatacionog polja, dobijeno je odobrenje za istraživanje, odobrene su rezerve i dobijeno je odobrenje za eksplaotaciju na proširenom eksploatacionom polju površine 10,4 ha.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o osnivanju tripartitnog savjetodavnog vijećaTuzlanskog kantona, kao partnersko savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika poslodavaca, sindikata i obrazovnih vlasti. Zadatak Vijeća je raspravljanje o upisnoj politici u srednje škole, davanje sugestija za poboljšanje nastavnih planova i programa, davanje preporuka za uvođenje novih obrazovnih profila i/ili ukidanje postojećih obrazovnih profila, te razmatranje drugih pitanja od značaja za kvalitet srednjeg stručnog obrazovanja i obuke.
Uloga Vijeća je da osigura vezu između srednjeg stručnog obrazovanja i obuke i tržišta rada na nivou Kantona. Vijeće broji devet članova, a čine ga tri predstavnika poslodavaca od kojih dva predlaže Privredna komora i jednog Obrtnička komora Tuzlanskog kantona, tri predstavnika škola, jedan predstavnik Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, jedan predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i jedan predstavnik sindikata srednjeg obrazovanja. Također je doneseno i Rješenje o imenovanju Tripartitnog savjetodavnog vijeća Tuzlanskog kantona.
Vlada TK donijela je Odluku o imenovanju interresornog tima za provođenje reforme regulatornog okvira u cilju unapređenja poslovnog ambijenta.
Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK je pokrenulo inicijativu za osnivanjem inter-resornog tima koji bi kroz svoje djelovanje razmotrio neke od aspekata koji bi trebali biti sadržani u reformi regulatornog okvira u cilju unapređenja poslovnog ambijenta, te u skladu sa zaključcima i preporukama provedenih analiza pripremao za Vladu TK Inicijative za izmjene istih. U procesu pripreme za tu aktivnost Ministarstvo je, u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERDA, održalo niz radnih sesija kroz koje se došlo do saznanja o prioritetnim oblastima u kojima je neophodno izvršiti unapređenja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju oglasa radi popunjavanja upražnjenenih pozicija članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa državnim kapitalom iz resorne oblasti i utvrđivanju teksta oglasa.

Razmatran je i Statut Kantonalne agencije za privatizaciju, nakon čega je Vlada TK dala saglasnost na isti.

Donesen je Zaključak o pokretanju postupka smjene policijskog komesara Nedima Mutapčića na prijedlog ministra unutrašnjih poslova TK, iz razloga što je rad policijskog komesara za 2011. godinu ocijenjen ocjenom nezadovoljava (1), te je traženo od Nezavisnog odbora Skupštine TK da Vladi dostavi suglasnost za donošenje konačne odluke o smjeni policijskog komesara. Takođe je ovlašten ministar unutrašnjih poslova da izvrši ocjenjivanje rada Fadila Šljivića, vršioca dužnosti policijskog komesara za 2011. godinu.

Donešeno je Rješenje o imenovanju Komisije za izradu radne verzije Pravilnika o stručnom usavršavanju organa rukovođenja i upravljanja škole, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i vannastavnog osoblja, postupak ocjenjivanja, sticanja viših stručnih zvanja i vođenje dokumentacije.

Data je saglasnost za prijem uposlenika u Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove.

Vlada TK donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama o odboru za žalbe građana, a u cilju usaglašavanja odredbi predmetne uredbe sa odredbama zakona.

Donesen je Zaključak kojim je prihvaćena inicijativa Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načina obračunavanja i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona kao i Mišljenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona u vezi sa navedenom inicijativom, te je zatraženo od Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja da u roku od 10 dana sačini i dostavi Vladi Kantona na razmatranje prijedlog izmjena i dopuna navedene Odluke, a od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je zatraženo da od 01.04.2012. godine, nastavi ovjeru zdravstvenih knjižica za zaposlenike firmi i članove njihove uže porodice u skladu sa zaključkom Vlade Kantona broj: 02/1-37-61/12 od 13.01.2012. godine

Na današnjoj sjednici Vlada TK je donijela Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Zaštićeni pejzaž Konjuh, Rješenja o imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora JU Disciplinski centar za maloljetnike TK, Rješenje o imenovanju Skupštine JP RTV TK na period od dva mjeseca, te je donijela rješenja o razrješenju članova školskih odbora JU OŠ “Podorašje” Podorašje i JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, te rješenje o imenovanju privremenih školskih odbora za navedene javne ustanove.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: