VLADA TK PREUZMA ZGRADU RUDNIKA “KREKA”

PRIVATIZIRATI „RUDNICI NEMETALA KLADANJ“ DOO KLADANJ

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o privatizaciji preduzeća  „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj sa 100% državnim kapitalom. Rudnici će se privatizirat dokapitalizacijom, metodom javnog prikupljanja ponuda – tender u velikoj privatizaciji. Minimalna prodajna cijena državnog kapitala ne može biti manja od jedan milion KM s tim da Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla od ostvarene kupoprodajne cijene prenese sredstava u iznosu od 567.200,00 KM na račun preduzeća „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj. Također, Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona će uslovima tendera obezbijediti da poslovni plan mora na jasan način predložiti rokove izmirenja dugoročnih i kratkoročnih obaveza preduzeća (obaveze prema zaposlenicima, obaveza preuzimanja svih zaposlenih radnika, obaveze za poreze i doprinose i dr.), a uslovima tendera treba definisati obaveze rekonstrukcije i modernizacije „Rudnika nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj pri čemu se misli na investiciona ulaganja i zapošljavanje novih radnika.

Inače „Rudnici nemetala Kladanj“ je privredno društvo čija je osnovna djelatnost eksploatacija mineralne sirovine, magnezita, pri čemu se dobijanje magnezita obavlja podzemnom metodom eksploatacije. Od 1992. godine „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj nije pokrenuo proizvodnju zbog posljedica ratnih dejstava, devastacije rudarskih objekata, gubitka tržišta te nemogućnosti obezbjeđenja neophodnih investicijskih sredstava.

 

SMANJENJEM DUGOVANJA RUDNIKA KREKA DO UŠTEDA U

BUDŽETU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku, kojom se preuzimaju prava raspolaganja i trajnog korištenja zgrade u Tuzli u ulici Rudarska br. 65, od Rudnika „Kreka“ uz naknadu od 1.242.381,50 KM. Ova sredstva neće se izdvojiti iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, nego će se za taj iznos umanjiti višemilionski dug za beskamatni kredit, koji je Tuzlanski kanton Rudnicima dao 1999. godine. Renoviranjem ovog objekta stvorit će se uslovi za smještaj institucija Tuzlanskog kantona koje sada rade u iznajmljenim prostorima, što će, u konačnici, u narednim godinama, rezultirati značajnim uštedama u Budžetu našeg kantona.

 

IZMIJENJENI PEDAGOŠKI STANDARDI I OPĆI

NORMATIVI ZA OSNOVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje. Izmjenama  je data mogućnost da zaposlenici u biblioteci sa završenom srednjom školom (IV stepen), zatečeni u radnom odnosu na neodređeno radno vrijeme mogu i dalje obavljati poslove na kojima su zatečeni u školi uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva, te uz obavezu da najkasnije do 30.06.2016. godine steknu profil i stručnu spremu utvrđenu ovim Pedagoškim standardima. Time se ova lica stavljaju u ravnopravan položaj u odnosu na druge zaposlenike kojima je dat rok za prekvalifikaciju, ali i u odonosu na lica koja su radila u školskoj biblioteci i koja su na osnovu notarske obrađene i dostavljene izjave školama i prethodno potpisanog sporazuma o doškolovanju zbrinuta na poslove i radne zadatke u skladu sa profilom i stručnom spremom i Programom zbrinjavanja zaposlenika za čijim je radom prestala potreba u ustanovama osnovnog odgoja i obrazovanja bez prelaska u veći platni razred. Također, riječ je zaposlenicima koji duži niz godina rade na poslovima u školskoj biblioteci, a ranijim propisom nisu ispunjavale uslove za rad na ovom radnom mjestu.

 

209.225,00 KM ZA REALIZACIJU PROJEKATA ZAŠTITE OKOLICE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na odluke Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju 149.997,00 KM javnim preduzećima i 59.328,00 KM privrednim društvima u privatnom vlasništvu. Sredstava su privrednim društvima, koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona, odobrena na osnovu Odluke kojom je definisana dokumentacija koju podnosioci prijave trebaju dostaviti, sadržaj projekata kao i mjerljivi kriteriji za raspodjelu sredstava.

Za modernizaciju – unaprjeđenje procesa obrade sekundarnih sirovina „Akva Invest“ d.o.o. Živinice je odobreno 17.390,00 KM. Za unapređenje kvaliteta zraka privrednom društvu „Pragma“ d.o.o. Tuzla je odobreno 12.375,00 KM. „DMDE“ d.o.o. Doboj Istok je za izgradnju postrojenja za prečišćavanje voda zagađenih uljima i hemikalijama odobreno 13.912,00 KM, a 15.651,00 KM je odobreno „Kantić company“ d.o.o. Doboj Istok za zbrinjavanje pet ambalaže. Za nabavku buldožera za zbrinjavanje svih vrsta otpada 39.473,00 KM je odobreno JP 9. Septembar d.d. Srebrenik. JP Komus d.o.o., Gračanica je za  integralno upravljanje otpadom na području općine Gračanica odobreno 28.947,00, a za unapređivanje i izgradnja infrastrukture za zaštitu okoliša JP Komunalno d.o.o. Banovići je odobreno 15.789,00. JKP Komunalac Tuzla je za poboljšanje uslova odvoza komunalnog otpada na području rubnih mjesnih zajednica općine Tuzla      odobrena 31.578,00 KM, dok su  JP Komunalno d.d. Živinice za uklanjanje divljih deponija na području općine Živinice odobrene 34.210,00 KM.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjenama i dopune Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2012/13 godini. Ovom odlukom omogućit će se upis dodatna 64 studenta koji su u drugom upisnom roku položili prijemni ispit za upis na odgovarajuće fakultete.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH. Kako se navodi u zaključcima većina uočenih propusta i nepravilnosti od strane Ureda za reviziju institucija FBIH je u prethodnim periodima uočena i od strane interne revizije Vlade Kantona i po istim interna revizija je dala  preporuke za postupanje. U okviru svake mjere za postupanje, u dijelu u kojem je utvrđeno  da je za realizaciju mjere zaduženo ovlašteno lice, Ministar, odnosno rukovodilac budžetskog korisnika obavezan je za realizaciju mjere aktom ovlastiti konkretno lice/zaposlenika.  Ministarstva, Ured i Vlada Kantona, te ostali budžetski korisnici će u 2012. godini posebnu pažnju posvetiti upravljanju rizicima kako bi se isti sveli na rizike srednjeg nivoa ili u potpunosti eliminisali.

 

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Polugodišnji izvještaj NLB banke o plasmanu kredita iz sredstava ESCROW računa Vlade TK. Prema Izvještaju do sada je plasirano 40 kredita pravnim subjektima u ukupnom iznosu od 5.445.000 KM. Prema izlaganju predstavnika Banke plasirani krediti se uredno vraćaju, a u periodu od 31.12.2009 do 30.06.2012. godine po osnovu plasmana kredita i obaveze dodatnog upošljavanja  zaposleno je 227 radnika.

Vlada Tuzlanskog kantona nije prihvatila danas Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za  period januar-juni 2012. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona prenijela je danas jedno motorno vozilo Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona u trajno vlasništvo Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona upoznala se danas Izvještajem Nezavisnog odbora o radu v.d. policijskog komesara za period april – juni 2012. godine, te u skladu sa obavljenom raspravom zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova TK da povodom Izvještaja sačini odgovarajući prijedlog mjera za otklanjanje nedostataka iz nadležnosti Ministarstva.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o edukaciji u saobraćaju za period januar-juni 2012.godine. U izvještajnom periodu na ispit iz poznavanja saobraćajnih propisa pristupilo je 2.897 kandidata, dok je 3.905 kandidata pristupilo ispitu iz upravljanja motornim vozilom. U prvih šest mjeseci tekuće godine prijavljeno je 11 kandidata za sticanje dozvole instruktora vožnje, od čega je 9 kandidata steklo pomenutu dozvolu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava  za  realizaciju  dopunskih  prava i  ostalih  izdvajanja  sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske  zaštite u 2012. godini. Naime, planirana sredstva na pozicijama za nabavku invalidskih kolica i za nabavku obaveznih udžbenika za osnovnu školu su se pokazala nedostatnim, te će ista biti obezbijeđena unutrašnjom preraspodjelom u okviru pozicija Ministarstva za boračka pitanja TK.

Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila danas kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Mediji“. Za ove namjene Budžetom Tuzlanskog kantona za 2012. godinu planirano je ukupno 100.000,00 KM od čega60.000,00 KMza medije u privatnom sektoru,25.000,00 KMza medije u javnom sektoru i15.000,00 KMza neprofitne organizacije koje u okviru svoje djelatnosti obavljaju i poslove javnog informisanja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištima „Moluška rijeka“, „Bukinje“ i „Kužići“ u općini Tuzla. Koncesija je dodijeljena na osnovu samoinicijativne ponude privrednog društva „Tuzla Kvarc“ d.o.o. Tuzla. Kao koncesor je određeno Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, koje će preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o o odobravanju 30.000,00 KM  Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa, za  nabavku opreme  za informatizaciju rada Vlade Tuzlanskog kantona. JU Osnovna muzička škola Tuzla je za  izradu pregradnih zidova u učionicama JU OŠ „Centar“ Tuzla, radi organizovanja individualne nastave odobreno 9.000,00 KM, a 38.827,90 KM je odobreno Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, na ime izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za period 2010-2030.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas prethodnu saglasnost Upravnom odboru JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla da se za direktora ove ustanove imenuje mr. sc. Edin Jahić.

Vlada je na lični zahtjev razriješila Ahmeta Halilovića dužnosti člana privremenog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, te na njegovo mjesto imenovala Enesa Zenunovića. Također, Vlada je Šemsudina Okanovića razriješila dužnosti člana Školskog odbora JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ iz reda roditelja, te na njegovo mjesto imenovala Muju Hasića.

Kako su članovi Školskog odbora JU OŠ „Špionica“ iz reda osnivača iz ličnih razloga podnijeli ostavke, Vlada Tuzlanskog kantona razriješila je dužnosti ovaj i imenovala privremeni Školski odbor u pomenutoj školi.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.