Vlada TK: Okviri potrošnje na zdravstvo u 2016. godini

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Smjernice za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu sa Programom djelatnosti i mjera za unaprjeđenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i Planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. S obzirom na to da je zbog neracionalnog planiranja sredstava na Programu zdravstvene zaštite učenika i studenata, za što je planirano za 150.000 -200.000 KM više od stvarno potrebnih sredstava, traži se da se izvrši umanjenje sa te pozicije za oko 200.000 KM, te da se ta sredstva preusmjere na Program rada Urgentnog centra JZU UKC Tuzla. Također je zaključeno da se zadužuje ZZO TK da u Finansijskom planu za 2016. godinu planira farmaceutske usluge na osnovu broja realizovanja usluga  po naknadi od 1 KM sa PDV-om, umjesto predloženih 1,2 KM sa PDV-om, te da se razlika tih sredstava preusmjeri na posebni Program zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku i to za bolnički nivo zdravstvene zaštite na JZU UKC Tuzla. U 2016. godini, prema Smjernicama, poboljšan je odnos finansiranja bolničke zdravstvene zaštite, pri čemu je primarna zdravstvena zaštita ostavljena na dostignutom nivu finansiranja. Akcenat je stavljen na UKC Tuzla kroz jače finansiranje kliničkog Urgentnog centra te palijativne njege.  Kroz finansijski plan predviđena su i sredstva u iznosu od 350.000,00 KM na ime prvog zapošljavanja ljekara koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje. Za 2016. godinu ukupni prihodi i primici projektovani su u iznosu od 208.878.390 KM što je za 3,20% više od prvobitno planiranih za 2015. godinu. Prioritetni ili strateški ciljevi Zavoda zdravstvenog osiguranja su osiguranje ukupno potrebnih sredstava za obezbjeđenje prava na korištenje zdravstvene zaštite i prava na novčane naknade i pomoći osiguranim licima sa područja Kantona u skladu sa odredbama Zakona koji ima za rezultat pravičnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim osiguranim licima na području Kantona i povećanje pokrivenosti stanovnika obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Neki od postavljenih ciljeva su i približavanje zdravstvene djelatnost stanovništvu disperzijom zdravstvenih kapaciteta te osiguravanje približno istog položaja svih građana u korištenju zdravstvene zaštite. Ukupna sredstva za Program lijekova, u skladu sa Stavom Ministarstva zdravstva za izradu planskih dokumenata, planirat će se u ukupnom iznosu od 38.135.000 KM i obuhvataju lijekove sa Pozitivne liste lijekova TK u iznosu do 36.600.000 KM, te ostale lijekove među kojima su lijekovi koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove u iznosu do 1.120.000 KM, program vakcina (imunizacija i imunoprofilaksa) u iznosu do 91.000 KM, Program ampuliranih lijekova u iznosu do 144.000 KM, Program specijalne dječije hrane u iznosu do  30.000 KM, Program lijekova koji se koriste u terapiji bola u iznosu do           150.000 KM.

Neophodno poštivanje dobre propisivačke prakse

Vlada TK donijela je Zaključak da prihvata Informaciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona od 23.11.2015. godine u vezi sa propisivanjem i potrošnjom lijekova sa Esencijalne liste lijekova. Zaključkom je zaduženo Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da kontinuirano prate propisivačku praksu i potrošnju lijekova sa Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona, i da ukoliko u postupku kontrole utvrde odstupanja u primjene Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona, Vladi Tuzlanskog kantona predlože uvođenje novih kontrolnih mehanizama odnosno sankcija za odgovorna lica.

 

Utvrđen obim prihoda i rashoda JU Službe za zapošljavanje TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak da prihvata Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Finansijskim planom Službe za period 2016. godine utvrđen je obim prihoda i rashoda JU Službe za zapošljavanje TK. Ukupni planirani prihodi i primici iznose 27.259.020 KM a planirani rashodi i izdaci za nabavku stalnih sredstava iznose 27.059.020KM. Planirana rezerva iznosi 200.000 KM. Najznačajniji izvor prihoda  Službe čine doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti koje uplaćuju obveznici uplate doprinosa prilikom isplate plaće. Dokument je upućen u redovnu skupštinsku proceduru.

 

Odgajanje u porodičnim okvirima

Vlada TK usvojila je Informaciju o provođenju Akcionog plana za provedbu politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja na području Tuzlanskog kantona. Konvencija o pravima djeteta nalaže državama potpisnicama, među kojima je i Bosna i Hercegovina, da djeci bez roditeljskog staranja obezbijede posebnu brigu i zaštitu. Zbrinjavanje u ustanove treba ograničiti na slučajeve kada je takvo okruženje naročito prikladno, nužno i konstruktivno za dijete i kada je to u njegovom najboljem interesu. Prema Smjernicama za alternativno zbrinjavanje djece, ustanove za zbrinjavanje djece trebaju biti male i organizovane na osnovu prava i potreba djeteta u okruženju, koje je što je moguće više slično porodici ili maloj grupi a dovoljan broj odgajatelja osigurava posvećivanje individualne pažnje i djetetu pruža priliku da ostvari adekvatnu vezu sa konkretnim odgajateljem. BiH je, vodeći se međunarodnim dokumentima, naučnim spoznajama i praktičnim iskustvima, na nivou entiteta usvojila dokumente koji stavljaju u fokus porodično zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja. Na području Tuzlanskog kantona se određene vrste usluga za porodice pod rizikom od razdvajanja, kao što su sklonište za žrtve nasilja, porodično savjetovalište, savjetovalište za mlade, edukacija i prevencija, realizuju u saradnji sa nevladinim organizacijama. Nedostatak adekvatne zakonske formulacije u praksi rezultira kako nedostatkom evidencije o broju ovih korisnika i uslugama koje im se pružaju, tako i nepostojanjem podataka o budžetskim izdvajanjima. Zbog toga ova analiza ne sadrži procjenu broja korisnika niti budžetskih izdvajanja za ovu kategoriju, ali prepoznaje neophodnost njenog adekvatnog definisanja, posebno imajući u vidu činjenicu da je Akcioni Plan za implementaciju Politike u velikoj mjeri orjentisan upravo na podršku ovoj kategoriji.

 

Sredstva za prevenciju ovisnosti o drogama i socijalno potrebite

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o raspodjeli sredstava za subvenciju troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2015. godinu. Odlukom je utvrđena raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa potrošačke jedinice – subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama u iznosu od 7.000,00 KM. Sredstva u visini od 1.750,00 KM raspoređuju za podršku realizacije programa i projekata Crvenom križu/krstu Grada Tuzla za projekat Mladi humanisti u borbi protiv ovisnosti. Ekološkom savezu „Eko zeleni“ TK-a dodijeljen je iznos od 1.400,00 KM, Udruženju HO «Međunarodni forum solidarnosti-EMMAUS 2.800,00 KM dok je Crvenom križu općine Živinice namijenjeno 1.050,00 KM.

Vlada je donijela Odluku kojom daje saglasnost na Odluku o raspodjeli sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2015. godinu. Odlukom je utvrđena raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa budžetske pozicije – materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe u ukupnom iznosu od 392.000,00 KM. Riječ je o projektima čiji su ciljevi bili usmjereni u pet pravaca. Prvi je cilj prevencija siromaštva i podrška materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama putem organizirane ishrane, paketa pomoći i drugih vrsta usluga i podrške za koju je predviđen iznos od 315.000,00 KM. Drugi cilj je podrška djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja i za to je predviđen iznos od 28.000,00 KM.  Za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i druge oblike usluga i podrške ovih osoba i njihovih porodica koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom namijenjeno je 14.000,00 KM.  Iznos od 21.000,00 KM bit će usmjeren ka projektima čiji je cilj

podrška pojedincima i porodicama koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice, dok će za poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga i drugih oblika podrške biti izdvojeno 14.000,00 KM.

 

Prihvaćen strateški planski dokument TK

Vlada je prihvatila prijedlog Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2020. godina. Strategija razvoja Tuzlanskog kantona 2016–2020. godina je ključni strateško-planski dokument koji treba da podstiče budući rast i razvoj a Tuzlanski kanton je među prvim kantonima koji donosi ovakav dokument. Strategija obuhvata ekonomski i društveni aspekt, ali i aspekte zaštite i unaprjeđenja okoliša i prostora. Izrađena je kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, poticanja lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja Kantona i sveukupnog života u njemu. Strategija razvoja Tuzlanskog kantona je u skladu sa strategijama i politikama na višim nivoima vlasti, i to prije svega sa Strategijom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2010-2020. godina, ali i sa drugim sektorskim strategijama viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Strategija predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim sektorima, kreira osnovu za praćenje napretka te potiče na saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti i društveno-ekonomskih partnera, te postavlja osnove za evropske fondove. Strategija obuhvata i listu prioritetnih mjera u svakom sektoru, a koji omogućavaju dostizanje postavlјenih ciljeva putem provođenja operativnih aktivnosti, čime se stvara osnova za sveukupnu implementaciju Strategije. Finansijski okvir za provođenje Strategije usklađen je sa mogućnostima budžeta i sa dostupnim izvorima financiranja u periodu do 2020. godine. Ukupan planirani iznos za realizaciju Strategije razvoja iz Budžeta Kantona je na nivou od cca 141 milion KM za svih 5 godina ili u prosjeku 28 miliona godišnje. Sa aspekta Budžeta Kantona iznos predstavlja u prosjeku oko 10% godišnjeg Budžeta TK.

 

Raspodjela grant sredstava

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 44.573,86 KM za subvencioniranje redovne kamate po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2012., 2013. i 2014. godini, za rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva (MSP) i obrta na području Tuzlanskog kantona. Ministarstvo razvoja i poduzetništva raspisalo je Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju kantona“ i pozicije „Sredstva na escrow računu“ za 2015. godinu. Pristigla je ukupno 21. prijava  a nakon provedenog postupka, od ukupno odobrenih sredstava u iznosu 164.000,00 KM. Listom korisnika sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ i pozicije „Sredstava na escrow računu“ za 2015.godinu dodjela grant sredstava predložena je za 11 pravnih i fizičkih lica, u ukupnom iznosu od 66.057,87 KM. Od toga je za program Subvencija za podršku novosnovanim MSP i obrtima namijenjeno 11.484,01 KM dok je za podršku obrtničkim komorama izdvojeno 10.000,00 KM. Iznos od 44.573,86 KM namijenjen je za subvencioniranje kamata po kreditima komercijalnih banaka.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju naloga za prenos sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

 

Podrška novoosnovanim MSP i obrtima

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku  Ministarstva razvoja i poduzetništva kojom se odabravaju novčana sredstva u iznosu od 2.372,54 KM korisniku Tradicionalni i stari obrt ,,Suveniri Tuzle” Tuzla, vlasnika Amira Kartala, na ime realizacije programa ,,Subvencija za podršku novoosnovanim MSP i obrtima”.

U okviru programa Subvencija za podršku novoosnovanim MSP i obrtima također su odobrena novčana sredstva u iznosu od 1.300,00 KM korisniku ,,dk construction” d.o.o. Sapna, 4.000,00 KM korisniku ,,NAMJEŠTAJ SMAJIĆ” d.o.o. Kalesija, 287,50 KM korisniku Frizersko-kozmetičke usluge ,,ESTETIK” Lukavac vlasnice Jasne Hatunić, te iznos od 3.523,97 KM korisniku ,,NOING” d.o.o. Tuzla. Za realizaciju programa ,,Subvencija za podršku obrtničkim komorama odobren je iznos od 10.000,00 KM.

Uvezivanje radnog staža radnicima FO „Aida“

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni iznosa utvrđenih Sporazumom o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrike obuće „Aida“ d.d. Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona i Fabrika obuće „Aida“ dd Tuzla, potpisali su Sporazuma o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrike obuće „Aida“ d.d. Tuzla na koji je Skupština svojom odlukom dala saglasnost. Sporazumom je predviđeno da se iznosi obaveza mogu promijeniti usljed okolnosti na koje se nije moglo uticati (greške u obračunu, kašnjenje u postupku pokretanja stečajnog postupka, produžen rok za prijavu kod Službe za zapošljavanje). Također je utvrđeno da se nastale promjene utvrđuju posebnom odlukom Vlade kantona na prijedlog resornog ministarstva bez potpisivanja posebnog aneksa Sporazuma. S obzirom na to da je Sporazum potpisan prije pokretanja stečajnog postupka a da je članom 2. utvrđeno da će Sporazum početi sa realizacijom nakon što se u FO „Aida“ od strane nadležnog suda donese odluka o pokretanju stečajnog postupka i radnici budu prijavljeni na Službu za zapošljavanje, to je došlo do promjena u iznosu utvđenih obaveza, zbog čega je Ministarstvo predložilo donošenje ovog dokumenta.

– Vlada je također odobrila sredstava u iznosu od 106.210,17 KM na ime uplate

doprinosa za zdravstveno osiguranje, a u cilju realizacije Sporazuma o preuzimanju obaveze plaćanja obračunatih, a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla. Odobrena sredstva se odnose na izmirivanje dijela obaveza obveznika uplate doprinosa Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla za doprinose za zdravstveno osiguranje za period 01.01.2011. godine do 18.11.2015. godine za 35 zaposlenika Fabrika obuće „Aida” d.d. Tuzla koji ispunjavaju uslove za penzionisanje.

-Odobrena su sredstva u iznosu od 377.282,58 KM na ime uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, a u cilju realizacije Sporazuma o preuzimanju obaveze plaćanja obračunatih, a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla. Odobrena sredstva se odnose na izmirivanje dijela obaveza za doprinose za zdravstveno osiguranje za period 01.01.2011.godine do 18.11.2015.godine, za 281zaposlenika obveznika uplate doprinosa Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla.

-Vlada je odobrila iznos od 558.965,84 KM na ime uplate doprinosa za penziono/mirovinsko i invalidsko osiguranje, a u cilju realizacije Sporazuma o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih a neuplaćenih određenih javnih

prihoda obveznika uplate Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla. Odobrena sredstva se odnose na izmirivanje dijela obaveza obveznika uplate doprinosa Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla za doprinose PIO/MIO za 35 zaposlenika Fabrike obuće „Aida” d.d. Tuzla koji ispunjavaju uslove za penzionisanje.

-Također je odobren iznosu od 981.003,80 KM na ime uplate doprinosa za penziono/mirovinsko i invalidsko osiguranje, a u cilju realizacije Sporazuma o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla. Odobrena sredstva se odnose na izmirivanje dijela obaveza za doprinose za penziono/mirovinsko i invalidsko osiguranje, za period 1997-2002 godina i za 281 zaposlenika, obveznika uplate doprinosa Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona, u skladu sa Odlukom o odobravanju sredstava, na ime uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, a u cilju realizacije Sporazuma o preuzimanju obaveze plaćanja obračunatih, a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla, daje nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, da sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine prenese iznos od 106.210,17 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona, u skladu sa Odlukom o odobravanju sredstava na ime uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, a u cilju realizacije Sporazuma o preuzimanju obaveze plaćanja obračunatih, a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla daje nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, da sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine prenese iznos od 377.282,58 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona, u skladu sa Odlukom o odobravanju sredstava na ime uplate doprinosa za penziono/mirovinsko i invalidsko osiguranje Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, Kantonalna administrativna služba Tuzla, u u cilju realizacije Sporazuma o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih, a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla daje nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da, sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine prenese iznos od 558.965,84 KM na račun Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, Kantonalna administrativna služba Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona, u skladu sa Odlukom o odobravanju sredstava na ime uplate doprinosa za penziono/mirovinsko i invalidsko osiguranje Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, Kantonalna administrativna služba Tuzla, u u cilju realizacije Sporazuma o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih, a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla daje nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da, sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine prenese iznos od 981.003,80 KM na račun Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, Kantonalna administrativna služba Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva  kojom se odobravaju finansijska sredstva u iznosu od 2.220,87 KM na ime uplate posebne naknade na  dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju sufinansiranja troškova kod realizacije Sporazuma o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih a neuplaćenh određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrike obuće „Aida” d.d. Tuzla. Odobrena sredstva odnose se na izmirivanje dijela obaveza obveznika uplate doprinosa Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreć za 35 zaposlenika koji ispunjavaju uslove za penzionisanje, a za za period 01.01.2011. godine do 18.11.2015. godine.

Vlada je također dala saglasnost na Odluku resornog ministarstva kojom se odobravaju finansijska sredstva u iznosu od 12.857,50 KM na ime uplate doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, a u cilju sufinansiranja troškova kod realizacije Sporazuma o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih a neuplaćenh određenih javnih prihoda obveznika uplate doprinosa Fabrike obuće „Aida” d.d. Tuzla. Odobrena sredstva se odnose na izmirivanje dijela obaveza obveznika uplate doprinosa Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla na doprinos za osiguranje od nezaposlenosti za 35 zaposlenika koji ispunjavaju uslove za penzionisanje, a za za period 01.01.2011. godine do 18.11.2015.godine.

Vlada je dala saglasnost na Odluku resornog minsitarstva kojom se odobravaju finansijska sredstva u iznosu od 4.384,63 KM na ime uplate posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju sufinansiranja troškova kod realizacije Sporazuma o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih a neuplaćenh određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrike obuće „Aida” d.d. Tuzla („Službene novine Tuzlanskog kantona. Odobrena sredstva se odnose na izmirivanje dijela obaveza za period od 01.01.2011. godine do 18.11.2015. godine za 281 zaposlenika Fabrike obuće „Aida“ d.d. Tuzla.

Uz saglasnost Vlade TK odobren je iznos od 31.633,62 KM na ime uplate doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, a u cilju sufinansiranja troškova kod realizacije Sporazuma o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih a neuplaćenh određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrike obuće „Aida” d.d. Tuzla. Odobrena sredstva se odnose na izmirivanje dijela obaveza za 281 zaposlenika, koji su prijavljeni u evidenciju JU Sužba za zapošljavanje TK za period od 01.01.2011. godine do 18.11.2015. godine, obveznika uplate doprinosa Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla. U ovom iznosu uključeni su doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti za period od posljednjih 8 mjeseci prije pokretanja stečajnog postupka od 18.03.2015. do 18.11.2015. godina.

Utvrđen nacrt Programa rada Vlade TK za 2016. godinu

Vlada TK utvrdila je nacrt Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2016. godinu kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona. Program je kreiran u skladu sa Odlukom o metodologiji izrade i donošenja Programa rada i izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija i poštivanjem principima strateškog planiranja. Prema dokumentu, Vlada TK će u 2016. godini svoje djelovanje temeljiti na postizanju strateških razvojnih ciljeva koji su definisani u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina. Osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona jedan je od ciljeva a za njegovu realizaciju, uz koji se primarno veže za sektor ekonomskog razvoja, fokus će biti na prioritetima kao što su razvijanje privrede Tuzlanskog kantona realizacijom novih investicija i poticanje sektora poduzetništva, jačanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i unaprjeđenje prometne mreže i povezanost Tuzlanskog kantona sa razvijenim tržištima. Također je namjera uspostaviti efikasne sisteme upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada, u cilju povećanja zapošljavanja. Na ostvarenju ovog cilja koji se primarno veže za sektor obrazovanja i povećanje zapošljavanja, aktivnosti će biti usmjerene na poboljšanje kvalitete naučno-istraživačkog rada te na jačanje i razvijanje inkluzivnih programa zapošljavanja. Poboljšavanje kvalitete života, sigurnost i socijalna uključenost građana  te činnjenje politike socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom spada također u ciljeve u 2016. godini. Aktivnosti koje će se realizovati u 2016. godini za dostizanje ovog cilja će se odnositi na unaprjeđenje socijalne i zdravstvene zaštite te poboljšanje bezbjednosti građana od prirodnih i drugih opasnosti.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Informaciju Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o trenutnom stanju u “Global Ispat Koksna industrija Lukavac” d.o.o. Lukavac.

Zaključkom je zadužen Nadzorni odbor i uprava „Koksno-hemijskog kombinata“ d.d. Lukavac i uprava GIKIL doo Lukavac, da od kompanije GSHL London, kao drugog osnivača GIKIL-a, traže da odmah izvrši uplatu preostalog dijela uloga u osnivačkom kapitalu GIKIL-a i da o tome dostavi dokaz.

Ukoliko kompanija GSHL u roku od 7 dana ne izvrši uplatu preostalog dijela uloga u zajedničkom društvu, zadužuju se organi „KHK“ i GIKIL-a (Skupština, Nadzorni odbor i uprava), da shodno Zakonu o privrednim društvima, pokrenu postupak redefinisanja upravljačkih prava u GIKIL-u prema unešenim i registrovanim  ulozima.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke o ovlašćenju za kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona i ovlašćenju za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu

Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“ u iznosu od 3.500,00 KM Sportskom savezu Tuzlanskog kantona kao finansijsku podršku u organizaciji turnira u malom nogometu, pri obilježavanju značajnih datuma i praznika u mjesecu decembru 2015.

Također su odobrena novčana sredstva u iznosu od 4.200,00 KM Ministarstvu finansija za sanaciju pet mokrih čvorova.

Odobren je i iznos od 4.700,00 KM JU Muzej Istočne Bosne na ime hitne sanacije elektroinstalacija i zidova unutar objekta nakon radova na elektroinstalacijama.

Vlada je također odobrila iznos od 13.500,00 KM JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla za hitnu sanaciju jednog dijela krova, koji prokišnjava i direktno ugrožava učenike i elektroinistalaciju u objektu.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za novembar i decembar 2015. godine u iznosu od 380,25 KM.

Vlada je također utvrdila visinu naknade za ishranu u toku rada za novembar i decembar 2015. godine u visini od 8.00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava” za JU Prva osnovna škola Živinice, gdje se iznos od

54.000,00 zamjenjuje iznosom od 35.700,00 KM. Prethodno su JU Prva osnovna škola Živinice odobrena sredstava u iznosu od 54.000,00 KM kako bi izvršili neophodnu zamjenu kotlova te stvorili uslove za nesmetan početak grijne sezone u školskoj 2015 /2016. godini i riješili problem za duži period. Nakon provedene procedure javne nabavke ukupna vrijednost rekonstrukcije centralnog grijanja, prema podacima škole, košta 35.700,00 KM, tako da ostaje neutrošenih 18.300,00 KM.

Vlada TK također je donijela Odluku kojom odobrava JU OŠ „Rainci Gornji“, Kalesija iznos od 18.300,00 KM za rekonstrukciju centralnog grijanja u centralnoj školi.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu za finansiranje projekta „Istraživanje proteinskog profila, antioksidativnog kapaciteta fluoroscentnih spektara uzoraka meda različitih po porijeklu“ za JU Univerzitet u Tuzli u iznosu 277,52 KM, dodijeljene od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada TK donijela je Odluku o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, na ime podrške projekta pod nazivom „Svaka pročitana knjiga je novo stečeno bogatstvo“ za JU OŠ „Doborovci“ Gračanica, u iznosu od 2.000,00 KM, dodijeljene od strane Raiffeisen banke.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu  na ime podrške projekta pod nazivom „Inkluzija u praksi“ za JU OŠ „Kreka“ Tuzla u iznosu 1.600,00 KM, dodijeljene od strane Raiffeisen banke.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je Zaključak Senata JU Univerziteta u Tuzli o upisu u kandidata na studijske programe/usmjerenja drugog ciklusa studija akademske 2015/16. godine. Budući da je Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju predviđeno da fakulteti gube licencu ukoliko nemaju organizovan II i III ciklus Vlada Tuzlanskog kantona daje prethodnu saglasnost Univerzitetu i za upis manjeg broja studenata od predloženih 4, pod uslovom da za to postoji ekonomska opravdanost.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Programa o rasporedu sredstava za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica. Odlukom o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2015. godini umjesto dosadašnjih 800.000,00 KM predviđeno je 990.000,00 KM za finansiranje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o umanjenju vrijednosti stanova u Općini Doboj Istok.

Vlada je donijela Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona da pokrene aktivnosti u cilju izrade i donošenja Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnosti za Tuzlanski kanton. Razlog za donošenje zaključka sadržan je u činjenici da je potrebno na jedinstven način urediti pitanje značajnih datuma, događaja i ličnosti za Tuzlanski kanton. Trenutno na nivou Tuzlanskog kantona ne postoji pravni akt koji na jedinstven način uređuje predmetnu materiju.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga akta kojim će se na jedinstven način urediti pitanje značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim prihvata Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja o primjeni člana 2. tačke a) i e) Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica.

Vlada TK donijela je Odluku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Pomoć vjerskim zajednicama”. Odlukom su odobrena sredstva Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom u visini od

25.510,00 KM kao finansijsku pomoć za realizaciju projekata vezanih za izgradnju i obnovu vjerskih objekata i to: Islamski centar sa džamijom u Lukavcu za treću fazu radova; Islamski centar sa džamijom u Banovićima; konak, musafirhana i imaret Čaršimahala u Gornjoj Tuzli te Vakufski objekat u Orašju.

Vlada je također odobrila sredstva Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština Tuzlanska, u visini od 9.184,00 KM kao finansijsku pomoć za realizaciju projekta vezanog za obnovu i sanacija hrama-crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici.

Vlada je odobrila Katoličkoj crkvi – Župa Svetog Franje Asiškog, Šikara, iznos od 15.306,00 KM kao finansijsku pomoć za realizaciju projekta vezanog za sanaciju klizišta u neposrednoj blizini spomenika kulture “Gospa Lipnička“.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste preduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala.                                       

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila.

Vlada je također donijela Odluku kojom daje saglasnost na Odluku o realizaciji prikupljenih sredstava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za nabavku opreme za funkcionisanje odjeljenja Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja koje vrši nadzor nad stanicama tehničkog pregleda, a po Programu o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom je odobrila sredstva u visini od 5.000,00 KM Crvenom krstu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu za operativne troškove i redovno finansiranje.

Vlada je donijela Odluku kojom daje predhodnu saglasnost Federalnom ministarstvu zdravstva za pristupanje provođenju postupka usklađivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine sa Zakonom o radu.

Vlada TK donijela je Odluku o popisu sredstava i izvora sredstava kod svih budžetskih korisnika sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.

Vlada je donijela odluke o formiranju Glavne centralne popisne komisije sredstava i izvora sredstava budžeta TK, Centralne popisne komisije sredstava i izvora sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Centralne popisne komisija sredstava i izvora sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona za korisnike iz nadležnosti ovog Ministarstva te Centralne popisne komisije Ministarstva pravosuđa i uprave.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti. Skupština Tuzlanskog kantona je 29.4.2015. godine donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama gdje je dopunom propisano da se državne šume mogu davati u zakup radi postavljanja privremenih objekata za potrebe upravljanja i ostvarivanja drugih aktivnosti JU Zaštićeni pejzaž Konjuh kao i za postavljanje vazdušnih priključaka za niskonaponsku, PTT mrežu, kao i priključke građana sa važećim odobrenjem za građenje na komunalne instalacije kao što su vodovod, kanalizacija i plin. Da bi se navedena izmjena zakona mogla provoditi bilo je potrebno izmjeniti Pravilnik o uslovima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti, zbog čega se pristupilo utvrđivanju teksta Pravilnika o izmjenama.

Vlada je donijela Odluku o dodjeli u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona. Odlukom se dodjeljuju u zakup sportsko-privredna lovišta osnovana Odlukom o osnivanju lovišta na području Tuzlanskog kantona najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju uslove utvrđene u Javnom pozivu za dodjelu u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona od 16.10.2015. godine. Riječ je o 13 sportsko-privrednih lovišta, u granicama koje čine prostorne i lovno-privredne cjeline. To su lovišta ”Zelemboj”, ”Vjetrenik”, ”Klokotnica”, ”Šamunica”, ”Gradašnica”, ”Spreča”, ”Sokolina”, ”Svatovac”, ”Munjača”, ”Gradina”, ”Sniježnica”, ”Majevica” i ”Toplica”.

Vlada je donijela Odluku kojom pristupa dodjeli kancesije, u postupku po samoinicijativnoj ponudi MZ Donja Međiđa, Općina Gradačac, za zahvatanje vode sa izvorista “Palučci Lazine” koje se nalazi na zemljištu označenom kao kč. broj: 2054/2 zvano “Palučak” upisano u k.o. Donja Međiđa općina Gradačac, i uključenje u mjesni vodovodni sistem naselja Donja Međiđa u cilju rješavanja problematike vodosnabdijevanja pitke vode stanovništva MZ Donja Međiđa.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o izmjenama Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2015. godinu.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost Općini Banovići da, na parcelama označenim kao k.č. broj: 437/4 i k.č. broj: 437/3, upisane u zemljišno-knjižni uložak broj: 383, K.O. Banovići Grad, koje u naravi predstavljaju zgradu Općinskog suda u Banovićima i zemljište uz zgradu, na kojima je upisano pravo raspolaganja, odnosno trajno pravo korištenja izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u korist Vlade Tuzlanskog kantona, može izvesti radove izgradnje vrelovodnog priključka i postavljanja toplinske podstanice za potrebe toplifikacije Općinskog suda u Banovićima. Kako u postupku izdavanja odobrenja za građenje investitor mora riješiti imovinsko-pravne odnose sa vlasnicima parcela na kojima je planirana promjena u prostoru, a jedan od nosilaca navedenih prava na zemljištu, odnosno zgradi suda je i Vlada Kantona, donesena je odluka kojom se općini Banovići daje saglasnost za izvođenje radova izgradnje vrelovodnog priključka i postavljanja toplinske podstanice.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju sredstava Općini Teočak za projekat iz oblasti zaštite okolice: “Povećanje energetske efikasnosti na objektu Doma kulture” u iznosu od 20.008,55 KM.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava JU Zaštićeni pejzaž “Konjuh” Banovići u iznosu od 100.000,00 KM na ime finansiranja troškova redovnog rada JU Zaštićeni pejzaž “Konjuh” Banovići.

Vlada TK donijela je odluku kojim je dala saglasnost na Odluku o dodjeli sredstava na ime sufinansiranja projekta “Nabavka GPS uređaja”. Općinama Banovići, Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Gračanica, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak i Živinice dodijeljen je iznos od  po 10.000,00 KM dok je Općini Kladanj dodjeljen iznosu od 8.000,00 KM na ime sufinansiranja projekta “Nabavka licence za AUTO CAD program, računar i printer za digitalni plan”.

Za sufinansiranja projekta “Nabavka geodetskog instrumenta Totalne stanice” i sufinansiranje projekta “Uspostava digitalnog katastra podzemnih instalacija”, Općini Gradačac  dodijeljen je iznos od 8.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela Rješenje o imenovanju Komisije za kadrovska pitanja.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Komisije za administrativna pitanja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje kojim postavlja Amela Mehanovića za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove do povratka direktora sa odsustva, odnosno do postavljenja drugog direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci.

Vlada je donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova upražnjenog radnog mjesta sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za vodenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim zadužuje rukovodioce svih ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i upravnih organizacija, kao i ureda pri Vladi Kantona da izvrše analizu i preispitaju do sada izdate saglasnosti za obavljanje dodatnih i dopunskih poslova i angažmana državnih službenika iz svog organa, kroz rad u upravnim i nadzornim odborima, komisijama i drugim radnim tijelima, ili obavljanja drugih registrovanih i neregistrovanih poslova, a koji poslovi i aktivnosti ne spadaju u okvir redovnog rada i osnovnih djelatnosti organa u kome su zaposleni, kao i eventualne slučajeve obavljanja dodatnih i dopunskih poslova i aktivnosti zaposlenika bez saglasnosti rukovodioca.

U slučaju da rukovodioci procijene da obavljanje dodatnih i dopunskih poslova i angažmana od strane državnog službenika bitno utiče na efikasnost i kvalitet obavljanja njihovih osnovnih poslova, a time i osnovnih nadležnosti organa u kome su zaposleni poništit će akt o izdatoj saglasnosti, a službenike koji te saglasnosti nemaju ili im se ista ukine upozoriti na zakonske obaveze i moguće posljedice ukoliko i dalje nastave obavljati dodatne i dopunske poslove ili druge aktivnosti.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da putem budžetske inspekcije izvrši inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona, a u smislu obračuna i isplate plata i naknada kod svih organa i institucija na koje se Zakon primjenjuje. Također je zaduženo Ministarstvo finansija da po izvršenom inspekcijskom nadzoru Vladi Kantona dostavi odgovarajući izvještaj. 

Vlada TK donijela je Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Policijskog odbora.

Vlada Tuzlanskog kantona  donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva sa escrow računa” – namjenska sredstva u iznosu od 4.050.101,64 KM za povećanje osnivačkog kapitala JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.

Vlada je donijela Odluku o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona, u skladu sa Odlukom odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva sa escrow računa“ – namjenska sredstva, daje nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da, sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, prenese iznos od 4.050.101,64 KM na transakcijski račun JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. kod NLB Banke.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Punomoć zaposlenicima Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, da zastupaju Vladu TK.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom prihvata zahtjev Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine za pokroviteljstvo manifestacije “2. Bosanskohercegovački Interventni Kardiološki Simpozijum –BICS sa međunarodnim učešćem“, bez finansijske potpore, koja se održava u Tuzli 18. i 19. decembra 2015.godine, u hotelu Tuzla, u organizaciji Radne grupe za interventnu kardiologiju Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine u saradnji sa Radnom Grupom za Elektrofiziologiju.

Vlada TK donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Odobrena je unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama

Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu između budžetskih korisnika u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 28.000,00 KM.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstva za realizaciju projekta radova na „Izgradnji probno eksplotacionih bunara u naselju Goduš, Sapna i Vitinica“, općina Sapna, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini, stavka D.2.14.6. u ukupnom iznosu 67.427,10 KM.

Također je Vlada dala saglasnost na Odluku resornog ministarstva kojom se odobravaju sredstva za realizaciju projekta radova na „Izgradnji kanalizacionog kolektora M.Z. Međeđa u naseljima Novo naselje i Grabovica“, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini, stavka D.3.6. u ukupnom iznosu 64.977,33 KM.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK  donijela je Rješenje o imenovanju Emira Alispahića za zamjenika Kantonalnog pravobranioca.

Vlada TK je Rješenjem imenovala Školski odbor JU Osnovna škola „Vražići” Vražići, Čelić na period najduže do 90 dana.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora

Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Upravni odbor se imenuje do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog UO u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

Vlada TK donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora

Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona se imenuje do okončanja postupka imenovanja Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

Vlada je donijela Rješenje kojim je imenovala Almiru Hurić za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora

Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica. Upravni odbor Opće bolnice  „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica imenuje se do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

Vlada je donijela Odluku kojom daje prethodnu saglasnost za imenovanje Mirze Brkića, najuspješneg kandidata sa Rang liste, za imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju TK usvojene  Odlukom Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla od 23.11.2015. godine.

 

 

 

 

 

 

(Odjeljenje za informisanje)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: