Vlada TK: Odobrena sredstva za kapitalne izdatke

Preciznije određena prava više socijalnih kategorija

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Izmjenama i dopunama Zakona izvršeno je usklađivanje ostvarivanja prava povratnika u prijeratna prebivališta sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, preciznije su definisane norme u pogledu određivanja učešća u izdržavanju djece i odraslih, krug osoba koji je oslobođen učešća u troškovima porodičnog, institucionalnog i drugih oblika smještaja. Takođe su definisani bliži uslovi za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite i provedbeni akti koji uređuju ovu oblast, rokovi za ostvarivanje prava i visine naknade umjesto plate majkama porodiljama kao i novčane kazne za pravna i fizička lica – osnivače ustanova i drugih oblika smještaja za korisnike socijalne i dječije zaštite. Nacrt Zakona bit će upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Korigiranje Zakona o ZZO TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Donošenje Izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini, Odluke o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 koju donosi Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine i Zakona o klasifikaciji djelatnosti u FBiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa uslovilo je potrebu za usaglašavanjem i donošenjem izmjena i dopuna Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Prijedlog preuzimanja osnivačkih prava

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Javnom zdravstvenom ustanovom Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica. Stupanjem na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti proizlašla je obaveza usklađivanja organizacije i rada zdravstvenih ustanova sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Stupanjem na snagu Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010, koja se shodno Zakonu o klasifikaciji djelatnosti u FBiH primjenjuje na teritoriji FBiH, proizašla je obaveza za poslovne i druge subjekte da usklade svoju djelatnost sa odlukom. Iz tog razloga je Upravni odbor JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica je pokrenuo inicijativu za pokretanje postupka za donošenje akta o preuzimanju osnivačkih prava u Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona. Trenutni osnivač JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica je Općina Gračanica.

Zadovoljavajući stepen naplate koncesionih naknada na području TK

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o radu Komisije za koncesije u 2014. godini. Aktivnosti Komisije u prošloj su godini, prema Izvještaju, bile usmjerene na realizaciji ranije započetih postupaka dodjele koncesija. U zadnjem kvartalu 2014. godine riješeno je pitanje nadležnosti u postupku dodjele koncesije za izgradnju mini hidroelektrane na rijeci Spreči na području općine Gračanica, po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva „EEH Hidroenergija“ d.o.o. Gračanica, tako da je u ovom predmetu, koji nije bio obuhvaćen Programom rada za 2014.godini, započet postupak dodjele koncesije. U odnosu na prethodni izvještajni period, ukupan broj potpisanih ugovora o koncesiji je, prema Izvještaju, povećan za 3, s tim da su potpisana 4 nova ugovora, a raskinut je jedan („Prerada i promet mlijeka“ d.d. Tuzla). U oblasti korištenja vodotoka i drugih voda na području Kantona, potpisano je 2 nova ugovora, za zahvatanje pitke vode, njeno flaširanje i distribuiranje na tržište, za koje su postupci okončani krajem 2013. godine i početkom 2014.godine, te nisu bili obuhvaćeni Programom za 2014.godinu („Majevički studenac“ d.o.o. Donja Obodnica, Tuzla i „GPG Inženjering“d.o.o. Lukavac), u oblasti istraživanja i korištenja nemetalnih sirovina novi ugovor, i to za eksploataciju rude magnezita na području općine Kladanj („Rudar“ d.o.o. Tuzla) i u oblasti korištenja ljekovitih termalnih i mineralnih voda novi ugovor za eksploataciju termomineralne vode na području općine Gradačac (JZU „Ilidža“ Gradačac). Neki od predmeta koncesije prostiru na više općina kao što su jezero „Modrac“ koje koristi JP „Spreča“d.d. Tuzla, koje se prostire na tri općine (Lukavac, Tuzla i Živinice), odnosno rudnici uglja koje koristi JP “Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo ZD Rudnici uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla, koji se prostiru na području Grada Tuzla i tri općine  (Lukavac, Živinice i Kalesija). Treba napomenuti da na području dvije općine (Doboj Istok, Čelić) , nema potpisan ni jedan ugovor o koncesiji. Najveći broj predmeta koncesije za koje su zaključeni ugovori o eksploataciji i korištenju odnosi se na korištenje voda (11 predmeta), eksploataciju nemetalnih mineralnih sirovina, kamena krečnjaka (8 predmeta), i energetskih mineralnih sirovina, ugljeva, (3 predmeta).

Vlada TK donijela je Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora. Odlukom se prisutpa dodjeli koncesije u postupku po samoinicijativnoj ponudi Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Tuzla za korištenje izvorišta „Sedam vrela“, „Zatoča 1“, „Zatoča 2“ i „Tarevčica“ u Stuparima, općina Kladanj, „Toplice“ i „Sprečko polje“ na području općine Živinice, u javnom sistemu vodosnabdijevanja Tuzle.

Odobrena sredstava za kapitalne izdatke

Vlada TK donijela je Program rasporeda sredstava za kapitalne izdatke za korisnike budžetskih sredstava. Dokument je donesen kako bi se omogućila realizacija Ugovora o izvođenju radova na sanaciji poslovne zgrade na adresi Rudarska 65 u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstva u iznosu od 597.617,00 KM na ime izvođenja radova na sanaciji poslovne zgrade u ulici Rudarska 65, u skladu sa Ugovorom o izvođenju radova na sanaciji poslovne zgrade u ulici Rudarska 65.

Vlada je također donijela Odluku o odobravanju sredstava sa potošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ u iznosu od 6.000,00 KM na ime stručnog nadzora na sanaciji objekta u ul. Rudarska broj 65. u skladu sa Ugovorom o vršenju stručnog nadzora na sanaciji objekta.

Sredstva za realizaciju dopunskih prava boraca

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2015. godini. Program obuhvata realizaciju dopunskih prava utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji i Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica, realizaciju ostalih izdvajanja za korisnike boračko – invalidske zaštite i kriterije za raspodjelu sredstava za ostala izdvajanja korisnicima boračko invalidske zaštite.

Vlada je također donijela Program o rasporedu sredstava kantonalnih udruženja pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Riječ je o udruženjima koja predstavljaju većinsko članstvo na Tuzlanskom kantonu. Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 861.218,00 KM bit će raspoređena u skladu sa kriterijima definisanim Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu sredstava udruženjima boračke populacije Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice za intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak da podržava stav Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ne prihvata prijedlog Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine TK, da Vlada TK utvrdi Amandman na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, kojim bi se odredio krajnji rok za preuzimanje čuvarske službe u Kantonalnu upravu za šumarstvo.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak o pismu kojim izražava podršku u realizaciji projekta adaptacije objekta u kampusu Univerziteta u Tuzli,  ukupne vrijednosti 1,075.810,60 KM, koji bi u visini od dvije trećine bio sufinansiran od strane Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj TIKA-e, a jednu trećinu iz Budžeta Tuzlanskog kantona u visini od 358.603,50 KM, te s stim u vezi, prihvata pismo podrške koje je Premijer u ime Vlade TK uputio Turskoj upravi za međunarodnu saradnju i razvoj „TIKA“ i JU Univerzitet u Tuzli.

Vlada TK donijela je Odluku kojom poništava Javni oglas za nominiranje i izbor kandidata za članove Školskog odbora iz reda osnivača u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. Također se raspisuje Javni oglas za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i članove Školskog odbora iz reda osnivača na mandatni period od četiri godine i popune upražnjenih pozicija za predsjednika i članove Školskog odbora u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Odlukom je utvrđen i tekst Javnog oglasa.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odobrava sredstva u iznosu od 11.594,32 KM na ime takse na nepovučena sredstva i OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić a po pozivu Federalnog ministarstva finansija.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Sredstva za utrošak prihoda od koncesija”. Odobren je iznos od 11.425,06 KM kao takse na nepovučena sredstva i OEKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić, a po pozivu Federalnog ministarstva finansija.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 71.000,00 KM Udruženju MDD “Merhamet” Sarajevo, Regionalni odbor Tuzla, na ime pomoći građanima Tuzlanskog kantona u prehrambenim paketima, preko Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, a po zahtjevu Udruženja MDD “Merhamet” Sarajevo, Regionalni odbor Tuzla.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti ministru unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da se obnovi privremeni eksterni premještaj za 6 policijskih službenika iz Uprave policije MUP TK u Federalnu upravu policije Sarajevo na period od 4 godine.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju mobitela.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o prihvatanju pokroviteljstva manifestacije Međunarodnog sajma medicine „REMEDIUM“, koji će se održati u Tuzli od 6 – 8. maja 2015. godine u Hotelu Tuzla, na zahtjev d.o.o. „Freestyle“ za marketing i usluge Tuzla, a bez posebne finansijske podrške.

Odjeljenje za informisanje

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.