VLADA TK – JEDINICA INTERNE REVIZIJE U SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Razlozi za izmjene i dopune navedenog Zakona su u činjenici da je djelatnost Službe neophodno uskladiti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010. te da je Služba procjenila da je zbog ušteda sredstava neophodno smanjiti broj članova Upravnog odbora Službe sa pet na tri člana. Zakonom o ustanovama propisano je da Upravni odbor ustanove ima najmanje tri, a najviše devet članova. Također, zbog obaveze Službe za zapošljavanje da ustanovi jedinicu interne revizije bilo je neophodno ukinuti odredbe Zakona o osnivanju Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona koje se odnose na Nadzorni odbor, da ne bi došlo do dupliranja poslova, odnosno poslove Nadzornog odbora Službe, preuzet će jedinica interne revizije.

 

KORIŠTENJE JAVNIH DOBARA U 2013.

Vlada TK prihvatila je Finansijski i Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2013.godinu. Ovo regulatorno nezavisno tijelo koje vrši ovlaštenja u vezi sa dodjelom koncesija koje su u nadležnosti Kantona u protekloj godini potpisalo je  znajačajan broj ugovora o flaširanju voda.  Krajem godine Komisija je uputila dopis svim ministarstvima u Vladi TK i općinama na području Tuzlanskog kantona da dostave potencijalne projekte koji bi se mogli realizovati po nekom od modela javno-privatnog partnerstva. Tako prikupljeni podaci će biti sistematizovani  kako bi  Komisija u narednim aktivnostima mogla promovisati mogućnosti investiranja privatnog sektora, ali i korištenja predpristupnih fondova Evropske unije, naročito u oblasti energetske efikasnosti, zaštiti životne sredine, saobraćajne infrastrukture i drugih projekata. U protekloj godini pokazalo se da jedan broj koncesionara neredovno izmiruje obaveze što značajno utiče na ukupne rezultate postignute prilikom ubiranja prihoda po osnovu naknada za koncesije. U saldu duga na kraju 2013.godine od 5 miliona KM, učestvuje JP“Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, ZD Rudnici uglja „Kreka“d.o.o. Tuzla, sa 3.280.682,00 KM, što čini 65 % ukupnog duga, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Živinice sa 353 000 KM, i RMU „Banovići“ d.d. Banovići sa 888.000 KM. Neizmirene obaveze po osnovu koncesionih naknada svih ostalih koncesionara u ukupnom dugu učestvuju sa oko 10 %. Komisija za koncesije uspostavila je registar ugovora o koncesijama, a izvodi sa osnovnim podacima (koncesor, koncesionar, predmet koncesije i rok na koji je dodijeljen predmet koncesije) dostupni su na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona-regulatorno tijelo-komisija za koncesije, pod imenom „izvodi iz registra koncesija“.

Vlada TK donijela je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti. U toku implementacije Pravilnika o uslovima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti uočeni su određeni nedostaci, koji otežavaju primjenu odredaba istih, odnosno, uočeno je da postoje određene situacije koje nisu bile pravno uređene, zbog čega se pristupilo utvrđivanju teksta Pravilnika o izmjenama i dopunama. Propisano je da se na šumskom zemljištu može uspostaviti pravo služnosti u svrhu: izgradnje vodovoda, izgradnje kanalizacijske mreže, izgradnje plinovoda, izgradnje električnih vodova, služnosti puta i zbog koje je proglašen javni interes u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji. Međutim, nije bila definisana mogućnost uspostave prava služnosti na državnom šumskom zemljištu i za prateće objekte koji su neophodni da bi se dala služnost za navedene svrhe. Tokom primjene ukazala se potreba uspostave prava služnosti na državnom šumskom zemljištu za naprijed navedene svrhe, zbog čega je i predložena dopuna.

 

AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA U 2013.

Vlada TK prihvatila je izvještaj o o radu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. U tom periodu tri su se strateška cilja Ministarstva profilisala kao dominantna. Kao prvi strateški cilj bilo je predviđeno uspostavljanje novog sistema raspodjele u oblasti stambenog zbrinjavanja boraca i članova njihovih porodica, uvećanjem kreditnih sredstava u odnosu na bespovratna sredstva koja su se dodijeljivala kao pomoć u stambenom zbrinjavanju, što je i postignuto i isto će biti prezentovano u ovom izvještaju. Drugi strateški cilj bilo je planiranje namjenskih sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, kao uslova za polaganje stručnog ispita i brže zapošljavanje što je također postignuto. Kao treći strateški cilj bilo je planirano da se izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim  pravima boraca i članova njihovih porodica stvore preduslovi da se dodjelom finansijskih sredstava omogući finansiranje programa za zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica, kako putem Službe za zapošljavanje tako i putem resornih ministarstava u Vladi Kantona. Ovo nije realizovano zbog kasnog usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona i nemogućnosti planiranja i realizovanja novih programa.

Vlada TK donijela je Program o rasporedu sredstava za dodjelu stipendija studentima i učenicima pripadnicima boračke populacije za školsku/studijsku 2013/2014. godinu. Ukupno planirana sredstva u visini od milion KM bit će raspodijeljena linearno na članove porodica šehida – poginulih branilaca, ratne vojne invalide i demobilisane branioce, u omjeru 60 % za kategoriju studenata i 40 % za kategoriju učenika. Visina stipendija za studente koji su ostvarili pravo po Odluci o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihove porodice je u mjesečnim iznosima od 80,00 KM i za učenike srednjih škola u visini od 50,00 KM.

 

USVOJEN GODIŠNJI OBRAČUN ZA PROŠLU GODINU

 Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna za 2013. godinu. U periodu januar-decembar 2013. godine ukupni prihodi i primici iznose 269.623.534 KM i za 18% su manji u odnosu na ostvarenje u 2012. godini. Rashodi u tom periodu iznose 301.099.736 KM dok su izdaci  4.243.311 KM. U izvještajnom periodu ostvaren je višak rashoda i izdataka nad prihodima i primicima u iznosu 35.719.513 KM.  U 2013. godini finansiranje (otplate kredita) iznosi  3.485.740 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o nedostajućim sredstvima u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona u periodu januar – mart 2014. godine. Izvršenje prihoda i primitaka iz budžetskih sredstava (bez primitaka po osnovu kreditnog zaduženja) u periodu januar-mart 2014. godine su u poređenju sa procijenjenim prihodima i primicima iskazanim u Planu novčanih tokova veći za 2.718.724,40 KM od čega se najveći dio odnosi na prihode od indirektnih poreza u iznosu od 2.036.270,49  KM januar-mart 2014. godine, kao i ukupno u odnosu na procjenu prihoda i primitaka za isti period).

Vlada je, također, donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.03.2014. godine kao i Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.04. – 30.06.2014. godine.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće. Utvrđena je osnovica za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec mart 2014. godine u iznosu od 380,25 KM.

Vlada je također donijela Odluku o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec mart 2014. godine u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o o visini dječijeg dodatka. Iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate na području TK iz 2013. Godine bit će 20,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje se dječiji dodatak utvrđuje u visini od 40,00 KM mjesečno.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju novčane pozajmice DD „Konjuh“ Živinice. Riječ je o reprogramiranju povrata  pozajmice na period do 30.06.2014.godine, zbog krize likvidnosti u privrednom društvu. Novčana pozajmica odobrena je u svrhu uplate obaveza prema Zavodu zdravstvenog osiguranja TK u cilju ovjere zdravstvenih knjižica za zaposlene u DD „Konjuh“ Živinice. Vlada je također donijela Odluku kojom prihvata tekst Anexa II Ugovora o novčanoj pozajmici.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava Općini Tuzla za projekte iz oblasti zaštite okolice.  Riječ je o sredstvima za 4 projekata u iznosu 258.519 KM  za rekonstrukciju toplinske podstanice SKPC Mejdan u Tuzli – II faza 8.477 , izvođenje mašinskih i građevinskih radova na izgradnji dijela vrelovodne mreže u naselju Miladije u visini od 122.963 KM, izvođenje radova na ugradnji toplinskih podstanica u naselju Miladije 103.112  KM te završetak radova na izgradnji vrelovodne mreže u MZ Solana za što je predviđeno 23.965 KM.

Vlada TK donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014.godinu. Iznos u visini od 1.500,00 KM bit će

preraspodjeljen u korist JU OŠ „Podorašje“ Srebrenik sa pozicije JU Druga OŠ Srebrenik.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o radu Školskih odbora osnovnih i srednjih škola u 2013. godini. Tokom protekle godine kontinuirano su vođene aktivnosti vezano za imenovanje školskih odbora jer su pojedini članovi školskih odbora osnovnih i srednjih škola iz različitih razloga podnosili ostavke. Vlada Tuzlanskog kantona je, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK imenovala 157 privremenih članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama. Od ukuno 88 osnovnih škola Vlada Tuzlanskog kantona imenuje školske odbore u 87 osnovnih škola dok u JU Osnovna škola „Sveti Franjo“ Tuzla Školski odbor imenuje osnivač Vrhbosanska nadbiskupija Sarajevo. U dvije srednje škole (JU KŠC „Sveti Franjo“ Opća gimnazija Tuzla i JU Behram-begova medresa Tuzla) školski odbor imenuje Vrhbosanska nadbiskupija odnosno Rijaset islamske zajednice u BiH.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju punomoći Federalnom ministarstvu zdravstva za započinjanje pregovora o izmjenama i dopunam Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH. Za predstavnika člana delegacije u pregovarački tim koji će predstavljati Vladu TK imenovan je Muhamed Muharemović, dipl.ecc.

Vlada je donijela odluke o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva” za nabavku namještaja za dio kantonalnih organa. Također su odobrena novčana sredstva u iznosu od 66.400,00 KM na ime socijalne pomoći zaposlenicima u privrednom društvu Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je članove Radne grupe za izradu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje liste kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO.

Vlada  TK donijela je Odluku o prihvatanju teksta Ugovora o zakupu poslovnog objekta koji će se zaključiti između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla i Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila Javne ustanove Međunarodna galerija portreta Tuzla od 27.01.2014. godine.

Vlada TK dala je saglasnost na Pravila Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona od 23.01.2014. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom prihvata tekst Sporazuma o obrazovanju Mirovnog vijeća za rješavanje kolektivnih radnih sporova u oblasti visokog obrazovanja i tekst Sporazum o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka.

Vlada je donijela Odluku o davanju ovlaštenja za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja obrazaca, dokumentacije i evidencije za potrebe osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Odluke o provođenju projekta unapređenja poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s ciljem privlačenja novih investicija.

Vlada Tuzlanskog kantona  dala je saglasnost za raspisivanje Javnog poziva za apliciranje na subvencionirana kamatna sredstva za poduzetnike sa područja Tuzlanskog kantona putem Garantnog fonda NERDA.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je rješenje o imenovanju stalnog člana Garantnog odbora Udruženja za razvoj NERDA.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informacija Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona o provedenom postupku po Javnom oglasu za izbor kandidata za članove upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

 

KADROVSKA PITANJA

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Fadila Šljivića za policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

VladaTK imenovala je privremeni Upravni odbor Javne ustanove “Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona” do konačnog imenovanja Upravnog odbora, a najduže tri mjeseca.

Vlada je donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji, u ime osnivača, vrše ovlašćenja Skupštine JP i to Esada Mušanović kao predsjednika te članovi Radu Pejića i Almaidu Razić koji će preispitati osnovanost Odluka Skupštine preduzeća i imenovati privremeni Nadzorni odbor JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” na period do 90 dana, u skladu sa utvrđenim prijedlogom Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na imenovanje Hikmeta Imamovića, dipl.ing.rudarstva za direktora Društva DD Tvornica transportnih uređaja Tuzla.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: