Vlada TK donijela Odluku o visini jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta

Sredstva za rekonstrukciju, opremu i investiciono održavanje

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Sredstva planirana Budžetom TK za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 KM bit će raspoređena najvećim dijelima na korisnike iz resora obrazovanja i pravosuđa. Sredstva u visini od 525.000,00 KM namijenjena su za rekonstrukciju stolarije, mokrih čvorova, centralnog grijanja, krovova, toplotne izolacije i obnovu fiskulturnih sala u tridesetak osnovnih i srednjih škola na području TK. Za potrebe korisnika iz resora Ministarstva pravosuđa i uprave namijenjen je iznos od 357.000,00 KM. Preostala sredstva namijenjena su drugim korisnicima budžetskih sredstava kada su u pitanju nabavke opreme, stalnih sredstava u obliku prava i rekonstrukciju i investiciono održavanje.

 

Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o visini jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta. Jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta utvrđena je u visini od 20% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2015. godine, odnosno u iznosu od 146,47 KM. Pravo na ovu pomoć imaju porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2015. godine. Za ove namjene Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak i Vlada Tuzlanskog kantona su u Budžetu za 2016. godinu planirali ukupno 200.000,00 KM.

 

Sufinansiranje električne energije i ogrjeva raseljenim osobama

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu sa pozicije “Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih” u iznosu od 184.000,00 KM. Program raspodjele sredstava obuhvata sufinansiranje troškova električne energije raseljenim osobama smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske vlade 118.000,00 KM te za sufunansiranje troškova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenimlicima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijimraseljenim porodicama u individualnom smještaju 66.000,00 KM.

Odobrena sredstva udruženjima pripadnika boračke populacije TK

Vlada je dala saglasnost na 13 odluka o odobravanju sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona.

Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona za rad i aktivnosti u 2016. godini odobrena su sredstva u ukupnom iznosu 253.542,00 KM.

Savezu demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona za rad i aktivnosti u 2016. godini odobrena su sredstava u ukupnom iznosu 183.020,00 KM.

Jedinstvenoj organizacija boraca „Unija veterana“ Tuzlanskog kantona za rad i aktivnosti u 2016. godini odobren je iznos 65.704,00 KM.

Savezu udruženja logoraša Tuzlanskog kantona za rad i aktivnosti u 2016. godini odobrena su sredstava u ukupnom iznosu 13.080,00 KM.

Savezu boraca Patriotske lige Tuzlanskog kantona za rad i aktivnosti u 2016. godini odobravaju se sredstava u ukupnom iznosu 44.104,00 KM.

Savezu udruženja policije 1991-1995. Tuzlanskog kantona  za rad i aktivnosti u 2016. godini odobravaju se sredstava u ukupnom iznosu 34.320,00 KM.

Savezu udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja u domovinskom ratu HVO Tuzlanskog kantona za rad i aktivnosti u 2016. godini odobravaju se sredstava u ukupnom iznosu 25.200,00 KM.

Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona za rad i aktivnosti u 2016. godini odobravaju se sredstava u ukupnom iznosu 59.504,00 KM.

Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona  za rad i aktivnosti u 2016. godini odobravaju se sredstava u ukupnom iznosu 134.004,00 KM.

Savezu antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona  za rad i aktivnosti u 2016. godini odobravaju se sredstava u ukupnom iznosu 31.000,00 KM.

Udruzi demobiliziranih branitelja domovinskog rata «115 Zrinski» HVO Brigada Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za rad i aktivnosti u 2016. godini odobravaju se sredstava u ukupnom iznosu 6.420,00 KM.

Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO Tuzlanskog kantona  za rad i aktivnosti u 2016. godini odobravaju se sredstava u ukupnom iznosu 7.560,00 KM.

Udruzi hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Tuzlanskog kantona za rad i aktivnosti u 2016. godini odobravaju se sredstava u ukupnom iznosu 29.760,00 KM.

 

Dogovoren način izmirenja koncesionih naknada Rudnika Kreka

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost na tekst Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada  za JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo ZD Rudnici  „Kreka“ d.o.o. Tuzla. Vlada TK kao povjerilac putem ovog Protokola vrši reprogram obaveza dužnika po osnovuobračunate a neuplaćene koncesione naknade za ugalj lignit zaključno sa 31.12.2014. godineu iznosu od 9.720.098,00 KM na 5 godina. Prema Protokolu ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla, kao dužnik će visinu duga u iznosu od 9.720.098,00KM će izmiriti u 60 jednakih mjesečnih rata.

 

Raspodjela sredstava od ekoloških naknada

Vlada TK dala je saglasnost na Program raspodjele sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2016. godinu. Osnovne namjenske prihode koji pripadaju Ministarstvu čine sredstva od naknada zagađivača okoliša pravnih i fizičkih lica i posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravna i fizička lica pri svakom registriranju motornih vozila prikupljena po osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, Uredbe o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka i Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registriranju motornih vozila. Pored navedenog prihod predstavljaju i sredstva dosuđena Presudom Općinskog suda u Tuzli od 3.7.2009. godine (glavnica) prema tužbi koju je pokrenulo Ministarstvo na temelju Odluke o visini naknade za zagađenje zraka iz termoenergetskih objekata. Strukturu ukupno planiranih namjenskih sredstava čine prenesena sredstva iz 2015. godine u visini od 9.759.000,00 KM, sredstva dosuđena Presudom Općinskog suda u Tuzli (glavnica) od 3.338.007,57 KM, neutrošena namjenska sredstva iz Programa za 2015. godinu od 6.420.992,43 KM te sredstva planirana kao prihod u 2016. godini u visini 3.800.000,00 KM što ukupno iznosi 13.559.000,00 KM.

 

Ostale odluke

Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za finansiranje projekta „Multimedijalna škola – svi u školu, škola za sve“ za JU OŠ „Humci“ Čelić u iznosu 7.630,00 KM, dodijeljene od Raiffeisen bank dd BiH.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. za finansiranje projekta „Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja Muzeja“ za JU Muzej Istočne Bosne Tuzla u iznosu 5.000,00 KM, dodijeljene od Grada Tuzla.

Vlada TK odobrila je usmjeravanje dijela donacije, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, za sufinansiranje/finasiranje projekata iz oblasti „Poboljšanje uslova rada odgojno-obrazovnih ustanova“ za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona u iznosu 94.330,00 KM, dodijeljene od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada Tuzlanskog kantonadonijela je Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene uBudžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinuza 2016. godinu za sufinansiranje projekta „Šestodnevna obuka namijenjena odgajateljima i profesorima razredne nastave za rad i primjenu programa Obaveznogprograma predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu napodručju TK“ za Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona u iznosu 4.992,00 KM, dodijeljenog od Federalnog ministarstva obrazovanjai nauke.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Program rada sa Finansijskim planom Kantonalne agencije za privatizaciju za 2016. godinu. Ukupni prihodi i rashodi Agencije u Finansijskom planu za 2016. godinu su planirani u visini od 515.100,00 KM. Ukupna sredstva za finansiranje Agencije čine prihodi od prodaje preduzeća i imovine u Brčko Distriktu i entitetu Republika Srpska koja će se odvijati sukcesivno, kako se obezbijedi vlasnička dokumentacija u iznosu od 100.000 KM, te sopstvene djelatnosti u iznosu od 79.400 KM, kao i viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina u iznosu od 335.700 KM.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 3.000,00 KM Udruženju Pokret “Majke enklave Srebrenica i Žepa” Sarajevo na ime pomoći u realizaciji projekta odlaska predstavnika žrtava u Den Hag na presudu Radovanu Karadžiću.

Odobrena su novčana sredstva u iznosu od 29.500,00 KMpo zahtjevu JU Univerzitet Tuzla na ime rekonstrukcije dijela Kampusa za potrebe smještaja Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, koja se hitno mora iseliti iz prostorija Doma armije.

Iznos od 4.000,00 KM odobren je Udruženju građana slovenačkog porijekla Tuzla naime sufinansiranja manifestacije povodom Prešernovih dana kulture Republike Slovenijei učešća simfonijskog orkestra za balet i muziku iz Maribora u Tuzli.

Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Udruženju građana dramskih umjetnika “TALIJA”Tuzla na ime sufinansiranja autorskog projekta pod nazivom EPITAF, likovnogumjetnika i scenografa Harija Ejubovića iz Tuzle, na ime predstavljanja projekta u Centrulepih umetnosti Jovana Kolundžije u Beogradu, Republika Srbija.

Odobren je iznos od 2.150,00 KMMinistarstvu finansija na ime nabavke računarske opreme u cilju osposobljavanja aktivne LAN mreže.

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu između budžetskih korisnika u dijelu tekućih i kapitalnih transfera i donacija u iznosu od 2.760,00 KM.Unutrašnja preraspodjela je odobrena u cilju obezbjeđenja sredstava neophodnih za isplatu naknade pripravniku/volonteru sa kojim je Ured Vlade zaključio ugovor o obavljanju volonterskog staža.

Vlada TK utvrdila je osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za januar i februar 2016. godine u iznosu od 380,25 KM kao i  visinu naknade za ishranu u toku rada u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

Vlada je donijela Odluku kojom prihvata tekst Protokola između Vlade Tuzlanskog kantona i JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići, JP „Toplana“ d.o.o. Banovići i JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići, kao pravnim sljednicima JP „Komunalac“ d.o.o. Banovići, po osnovu dijela obračunate a neuplaćene koncesione naknade zaključno sa 31.12.2005 godine u ukupnom iznosu 29.999,99 KM, na period deset mjeseci, počev od 15.2.2016-31.10.2016.godine, pod uslovom redovnog plaćanja tekućih koncesionih naknada.

Vlada Tuzlanskog kantona poništila je Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova odnosno predsjednika Nadzornog odbora JP za vodoprivrednu djelatnost ”Spreča” d.d. Tuzla u ime državnog kapitala objavljen u dnevnom listu ”Oslobođenje” i ”Službenim novinama FBiH” te utvrdila tekst i raspisuje ponovni oglas.

Vlada je također donijela Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, utvrđivanju teksta i raspisivanju ponovnog oglasaza nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona’’ DD Kladanj, u ime državnog kapitala.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela Odluku o davanju saglasnosti JU Narodno pozorište Tuzla za prijem uposlenika na radno mjesto glumac II kategorije na određeno vrijeme (na period od četiri godine), puno radno vrijeme, majstor vlasuljar na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme i majstor tona na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Vlada je također dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto upravnik ishrane sa VS kvatifikacijom, na neodređeno vrijeme, te zaključivanje ugovora o radu sa izabranim kandidatom kao i za unos njegovih matičnih podataka u jedinstveni sistem centralizovanog obraćuna plaća.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu prostornog uredenja i zastite okolice za prijem državnog službenika, dipl. ing. arhitekture, u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radno mjesto stručnog saradnika za prostorno planiranje i urbanizam.

Vlada je donijela Odluku kojom poništava javni oglas za izbor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranjaTuzlanskog kantona te raspisuje ponovni i utvrđuje tekst javnog oglasa.

Vlada je donijela Zaključak da ne prihvata Plan poslovanja Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“d.o.o. za 2016. godinu. Zaključkom Vlada traži od JP Međunarodni aerodrom da uradi korekciju Programa rada i Finansijskog plana u skladu sa prijedlozima.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnihcesta Tuzlanskog kantona2016. godine o razrješenju AmiraJahića iz Tuzle, vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Direkcija regionalnih cestaTuzlanskog kantona.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona o imenovanju AganaDelibajrić za direktora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK na period od četiri godine.

Vlada je utvrdila prijedlog dva kandidata – predstavnika 67% državnog kapitala zaprivremeno imenovanje Nadzornog odbora Dioničkog društva „Konjuh“ Kladanj i to Dževada Gogić, dipl.ecc. i Ernade Avdibegovića, mr.političkih nauka.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnostiza imenovanje Vesne Muftić – Tomić, dipl. pravnik namjesto člana Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla iz reda zaposlenih naperiod do 60 dana.

Vlada je donijela Odluku kojom predlaže Skupštini privrednog društva Rudnik soli “Tuzla” d.d. Tuzla, da razriješi predstavnike državnog kapitala u Nadzornom odboru tog privrednog društva iz razloga utvrđenih članom 247 Zakona o privrednim društvima i toHamdiju Pilavdžića, predsjednika i Seada Suljića člana. U slučaju razrješenja, utvrđen je prijedlog kandidata za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Rudnik soli “Tuzla” d.d. Tuzla, do imenovanja u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a najduže do 90 dana u sastavu Alen Alić, mr. ekonomije i Hidajet Mahmutbegović, dipl.ing.geologije. U slučaju razrješenja i privremenog  imenovanja zaduženo je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da pokrene proceduru za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom.

 

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: