VLADA TK DONIJELA ODLUKU O PRIVREMENOM FINANSIRANJU

Kako budžet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, zbog pojedinih elemenata koji su nepoznati, a potrebni kao parametri za utvrđivanje budžeta, neće biti donesen do kraja ove godine Vlada Kantona donijela je danas Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca 2013. godine.

Privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona za pomenuti period utvrđeno je u iznosu od 70.561.886 KM, u visini sredstava tromjesečnog prosjeka na bazi izvršenja za period januar – septembar 2012. godine, s tim da su u ovu odluku, na bazi procjene Ministarstva pravosuđa i uprave, uvršteni rashodi za novoformirane općinske sudove u Banovićima i Lukavcu.

Utvrđeni prijedlog bit će upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i donošenje.

USVOJEN FINANSIJSKI PLAN SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2013.GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzla za 2013. godinu.

Tim planom prihodi i rashodi Službe utvrđeni su u iznosu od 22.317.875 KM. U narednoj godini je planirano da sa računa Službe aktivne mjere zapošljavanja budu realizirane putem Programa obavljanja pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica za koji je planirano 300.000 KM, Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanaju u periodu 2010. – 2014. godine u iznosu od 600.000 KM, Programa odrađivanja pripravničkog staža u iznosu od 700.000 KM.

Za program sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba “Mladi poduzetnik” planirano je 81.542 KM, Program sufinansiranja zapošljavanja Roma planiran je u iznosu 50.000 KM, a za organiziranje sajma zapošljavanja planirano je 25.000 KM.

U 2013.godini Federalni zavod za zapošljavanje finansirat će na području Tuzlanskog kantona projekte u iznosu od 4.918.000 KM.

Nakon današnjeg prihvatanja Finansijski plan će biti upućen Skupštini TK na dalje postupanje.

POVRATNICIMA U RS OMOGUĆENO LIJEČENJE NA PODRUČJU TK

Vlada TK donijela je danas Odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u JZU domovi zdravlja na području Tuzlanskog kantona.

Tom Odlukom povratnicima iz Federacije BiH u Republiku Srpsku omogućeno je ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama domovi zdravlja na području Tuzlanskog kantona, te utvrđeni izvori finasiranja tih prava.

Zdravstvena zaštita obuhvata primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko – konsultativnu i vanbolničku dijagnostičku djelatnost sekundarnog i tercijarnog nivoa.

Uvjeti za ostvarivanje prava su dokaz da je povratnik imao status raseljenog lica saglasno Zakonu o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji BiHi izbjeglicama iz BiH i CIPS lična kartu izdata u općini u Republici Srpskoj.

INFORMACIJA O EFEKTIMA PRIMJENE ZAKONA O  ODRŽAVANJU ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE

Vlada TK prihvatila je danas Informaciju o efektima primjene Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade na području Tuzlanskog kantona.

Prema podacima iz Informacija na području tog kantona ima oko 995 zgrada sa 22.957 stanova koje moraju, u sladu sa zakonom, imati upravitelja zgrade.

Kad se uporede podaci o broju zaključenih ugovora o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade između etažnih vlasnika i upravitelja i broju zgrada koje moraju imati upravitelja, evidentno je da još za određeni broj zgrada odnosno ulaza na području tog kantona nisu zaključeni ugovora odnosno nisu izabrani upravitelja zgrade niti su izabrani prinudni upravitelji.

Općinske službe nadležne za stambene poslove ovakvu situaciju obrazlažu činjenicama da ne raspolažu adekvatnom dokumentacijom o vlasnicima i korisnicima stanova koja bi mogla služiti kao osnov za uspostavljanje institucije prinudnog upravitelja i to u onim situacijama kad etažni vlasnici nisu zaključili ugovore sa izabranim upraviteljima, da izostaje suradnja vlasnika stanova, te da se, zbog izostanka represivnih mjera, vlasnici stanova ne odazivaju na pozive te vrste.

Ukupna dugovanja etažnih vlasnika zbog neplaćanja naknade za održavanje zgrade u TK iznose 4.596.304,47 KM, što je podatak sa područja osam općina tog kantona.

Prema podacima nadležnih općinskih službi TK, upravitelji su, u cilju naplate potraživanja od etažnih vlasnika, radi prinudne naplate naknade za održavanje zgrada, protiv etažnih vlasnika redovnom sudu podnijeli 3.285 tužbi.

Međutim, nije postignut efekt naplate naknade za održavanje s obzirom da se radi o sudskim postupcima koji dugo traju i iziskuju troškove (sudske takse).

Interesantan je podatak da nijedna općina TK, izuzev općine Tuzla koja je izdala ukupno 2.202 prekršajna naloga, nije izdavala prekršajne naloge protiv etažnih vlasnika odnosno o ovom podatku nisu imale evidencije iako je, kako je ranije navedeno, evidentno da postoje znatna dugovanja etažnih vlasnika.

Iz navedenih podataka može se primjetiti da općine, ali ni upravitelji zgrada ne koriste raspoložive mehanizme niti izvršavaju propisane obaveze vezano za provođenje Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, koje se odnose na korištenje zakonom predviđenih ovlaštenja.

Analizom navedenih podataka i stanja u oblasti korištenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, između ostalog, proizilazi potreba za donošenje novog zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Time bi se dosadašnji Zakon, sa svim njegovim izmjenama i dopunama, sublimirao u jedan propis uz istovremeno rješavanje istaknutih i drugih problema u toj oblasti dodavanjem novih ili izmjenom postojećih zakonskih rješenja, uz aktivno učešće svih subjekata iz te oblasti (upravitelj zgrada, etažni vlasnici, predstavnici općinskih službi nadležnih za stambene poslove, inspekcija).

U cilju realizacije predloženih i drugih mjera i aktivnosti u toj oblasti, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline nastavit će pojačanim intenzitetom pratiti stanje u toj oblasti.

To podrazumijeva intenzivniji nadzor nad provođenjem Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, predlaganje izmjene važećih propisa u toj oblasti, te intenziviranje komunikacije sa svim subjektima iz te oblasti kao što su općine, etažni vlasnici, upravitelji, inspekcije.

INFORMACIJA O PROJEKTU KREDITIRANJA ZAPOŠLJAVANJA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o Projektu kreditiranja u svrhu zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica sa stanjem na dan 31. oktobar ove godine.

Kako se navodi u Informaciji, u nastojanju da bude što bolje implementiran Projekt kreditiranja je izvršavan putem kreditne linije kratkoročnim kreditiranjem iz budžeta TK u iznosu od 986.000 KM i kreditne linije iz sredstava Agencije za privatizaciju u iznosu od 300.000.

Realizacija kratkoročnog kreditiranja privrednih subjekata, u svrhu zapošljavanja boračke populacije počela je 1996. godine kad su nalogom prenesena sredstva s računa budžeta TPK-a, na račun Tuzlanske banke DD Tuzla, a maksimalni iznos kredita po korisniku bio je određen do 50.000 KM.

Svrha kreditiranja, pravnih i fizičkih lica, bila je prvenstveno u funkciji zapošljavanja korisnika prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite Tuzlanskog kantona.

Izbor kandidata zavisio je od kvaliteta proizvodnog programa i perspektive zapošljavanja pripadnika boračke populacije.

Do izrade Informacije vraćeno je 1.545.000 KM kredita, utuženo 701.200,44 KM, dok je preostalo 284.967,88 KM slobodnih sredstava.

Kad su u pitanju sredstva Agencije za privatizaciju 2000. godine, na račun Ministarstva za boračka pitanja TK doznačeno je 300.000 KM za brže zapošljavanje demobilisanih boraca, uz rokove vraćanja od šest godina i grejs periodom od godinu dana s kamatnom stopom od 6 posto.

Na Javni poziv je pristiglo 37 zahtjeva, a plasirano je pet kredita u ukupnom iznosu od 130.000 KM.

Tri kompanije su u potpunosti izmirile svoje obaveze dok su dvije kompanije utužene za preostali, nevraćeni dio kredita u ukupnom iznosu od 49.825,03 KM.

Obzirom na stanje, Ministarstvo predlaže da se zatraži stav Kantonalnog pravobranilaštva, da se u slučaju sudske odluke da se postupak obustavlja zbog nemogućnosti naplate traži mogućnost da se naplata dužnog iznosa sredstava traži u drugim sudskim postupcima od fizičkih lica – vlasnika preduzeća dužnika.

Ministarstvo predlaže i donošenje novog programa u cilju stimuliranja zapošljavanja boračke populacije iz preostalih, neplasiranih sredstava plasiraju novi beskamatni krediti.

PROIZVODNJA SLANE VODE OSNOV ZA RAZVOJ HEMIJSKE INDUSTRIJE TK

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije TK.

Kako se navodi u Informaciji, realizacija slane vode u 2013. godini planirana je na bazi ukupno iskazanih potreba za slanom vodom i raspoloživih proizvodnih kapaciteta, kao i realiziranih ulaganja na sistemu za transport slanice u 2012. godini.

Realizirane aktivnosti u 2012. godini bile su u funkciji dugoročnog snabdijevanja kupaca slanom vodom, izgradnje dvije istražno – eksploatacione bušotine, rekonstrukcije 2,5 km sonovoda i provođenju monitoringa stijenskog masiva.

U odnosu na 2012., planirani obim realizacije za 2013. godinu veći je za 43.020 m³ ili za 1,69 posto. Pri izradi plana za 2013. godinu, uvažene su iskazane potrebe kupaca za slanom vodom, ali i rezerve koje su na raspolaganju eventualno novim kupcima slane vode.

Strateški ciljevi za naredni srednjoročni i dugoročni period su obezbjeđenje neophodnih količina slane vode spram iskazanih potreba kupaca, investiciona ulaganja neophodna za obezbjeđenje slane vode i nastavak aktivnosti vezanih za provođenje monitoringa stijenskog masiva na tuzlanskom ležištu kamene soli, navodi se u Informaciji.

Dodaje se da je, za realizaciju strateškog cilja obezbjeđenja neophodnih količina slane vode spram iskazanih potreba kupaca, u narednom periodu potrebno investirati u izgradnju novih istražno-eksploatacionih bušotina. Neophodne su i rekonstrukcije na sistemu za transport slane i tehnološke vode, koji i dalje predstavlja usko grlo u plasmanu slanice.

Potrebno je i proglašenje eksploatacije mineralne sirovine soli od posebnog interesa za Tuzlanski kanton. Razlozi za proglašenje mogu se naći u vlasničkoj strukturi (državni dionički kapital 73,2354 %), činjenici da se radi o jedinom ležištu mineralne sirovine soli u FBiH, te da su jedini potrošači slane vode u Tuzlanskom kantonu.

OSTALE ODLUKE

Vlada TK usvojila je danas Informaciju o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima u budžeta Tuzlanskog kantona za prvih devet mjeseci ove godine.

Vlada TK utvrdila je danas Izmjene i dopune Pravila u utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije.

Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama kao novi predmeti koncesija predviđeno je korištenje snage vjetra i  sunčeve energije u privredne svrhe.

Dosad važeća Pravila o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije utvrđena su prije nego što su navedeni predmeti koncesije bili uvršteni u Zakon o koncesijama te je potrebno i te predmete koncesija uvrstiti u Pravila.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava s budžetske pozicije “Sredstva za utrošak prihoda od koncesija”.

Vlada TK donijela je Odluku o pristupanju dodjeli koncesije za eksploataciju pitke vode u nalazištu “Dewa” na području Osmići – brdo, Devetak – općina Lukavac radi flaširanja i distribucije.

Koncesija je dodijeljena d.o.o. GPG Inžinjering iz Lukavca, a kao koncesor je određeno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstvaTuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku kojom se utvrđuje tekst javnog oglasa i raspisuje javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju 234 KM sa pozicije “Tekuća rezerva“, za plaćanje usluge notara.

Vlada Kantona danas je donijela Odluku o prestanku rada društva i pokretanju postupka likvidacije.

Tom odlukom ”Društvo za razvoj Tuzla” d.o.o. prestaje s radom po volji osnivača.

Privremeni Nadzorni odbor ”Društva za razvoj Tuzla” d.o.o. Tuzla dostavio je Ministarstvu razvoja i poduzetništva TK informaciju o problematici poslovanja Društva sa zaključkom da Društvo u 2011. godini ne ostvaruje nikakve prihode obzirom da nema poslovnih aktivnosti, već naprotiv, svakodnevno se povećava poslovni gubitak.

Stoga je zaključkom predložio osnivaču hitno donošenje odluke o prestanku rada Društva i pokretanju likvidacionog postupka.

U cilju sprečavanja daljnjeg povećanja gubitka, te ekonomske neopravdanosti opstanka Društva, Vlada je donijela današnju Odluku.

Vlada TK je donijela Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova radnih tijela za provođenje Projekta unapređenje poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s ciljem privlačenja novih investicija.

Vlada TK dala je danas saglasnost na tekst Ugovora o nabavci usluge – izrade web site-a Ministarstva razvoja i poduzetništva, kao i Ugovora o nabavci i isporuci opreme.

Nova web stranica Ministarstva treba da poduzetnicima i obrtnicima pruži sve potrebne informacije o radu i aktivnostima Ministarstva, u svrhu završetka kativnosti vezanih uz realizaciju započetog projekta LO. DE., kojim je predviđeno ostvarivanje pretpostavki za kvalitetnije i uspješnije informiRanje u oblasti poduzetništva.

Vlada Tk utvrdila je osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za novembar i decembar  ove godine u iznosu od 380,25 KM. Naknada za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za isti mjesec ostala je nepromijenjena i iznosi 7 KM po izrađenom danu.

Vlada TK donijela je danas Odluku i odobrila sredstva za nabavku obrazaca – Prijava poreza na imovinu – PR – I za 2012.godinu.

Vlada TK donijela je danas Odluku o isknjižavanju potraživanja i obaveza na osnovu potpune dokumentacije, te usvojila Informaciju o  analizi potraživanja i obaveza po Zaključku Vlade Kantona.

Vlada TK dala je saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period oktobar – decembar 2012. godine i Odluku o utvrđivanju plana novčanih tokova za isti period.

Vlada TK donijela je odluke o formiranju centralnih popisnih komisija Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Ministarstva pravosuđa i uprave TK i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava za troškove smještaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja za dvanaest studenata iz Palestine.

Tom odlukom palestinski studenti oslobođeni su troškova participacije i troškova školarine, a omogućit će im se smještaj i ishrana u Studentskom centru Tuzla.

Vlada TK dala je danas saglasnost na tekst Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima suosnivača Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS), koji će biti zaključen između Vlade TK i Islamske zajednice u BiH.

Ugovor, što se tiče finansijskih obaveza Kantona, donosi obavezu finansiranja osnovne djelatnosti Ustanove koja se odnosi na rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u iznosu od 242.000 KM godišnje. To je iznos koji je dosad, po Programu raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama za programe rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama, izdvajalo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak.

Islamska zajednica u BiH, prema prijedlogu navedenog Ugovora, preuzima obavezu finansiranja preostalog dijela troškova koji se odnose na obavljanje osnovne djelatnosti Ustanove.

Ugovor će se primjenjivati od početka 2013. godine, te će se sredstva za navedenu namjenu planirati u budžetu Tuzlanskog kantona za tu godinu.

Vlada TK donijela je danas Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice “Pomoć vjerskim zajednicama” za 2012. godinu.

Ukupan iznos je 72.000 KM, od čega je Islamskoj zajednici – Muftijstvo Tuzlansko planirano 46.800 KM, Katoličkoj crkvi – Franjevački samostan ”Sv. Petra i Pavla” Tuzla 7.488 KM, Katoličkoj crkvi – Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Breške 10.272 KM, a Pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština Tuzla 7.440 KM.

Vlada TK donijela je Odluku o poništavanju i raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Obzirom da na prvobitno raspisan javni oglas nije pristigao dovoljan broj kvalifikovanih prijava kandidata koji ispunjavaju uvjete za imenovanje, Komisija je predložila da se poništi Javni oglas i donese odluka o raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa.

Vlada TK danas je zaključkom podržala zahtjev JU OŠ Hamdija Kreševljaković Kamberi Gradačac za sufinansiranje projekata dogradnje učionice na objektu škole.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju mrkog uglja unutar eksploatacionog polja “Banovići” privrednom društvu Rudnik mrkog uglja Banovići na period od narednih trideset godina.

Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period iznosi 1.700.000 KM i bit će isplaćena u 24 jednake rate počev od januara 2013. godine. Tekuća koncesiona naknada iznosi 1 KM po toni separisanog uglja i ne može biti manja od 1.020.000 KM godišnje.

Dodjela koncesije ima poseban značaj kad se uzmu u obzir planovi izgradnje termoelektrane na području općine Banovići.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava JP Šume TK za sufiansiranje dijela troškova rada čuvarske službe u 2012. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava s potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Izmjenama Programa predviđeno je 19.000 KM JU OŠ “Šerići” Živinice za rekonstrukciju centralnog grijanja u centralnoj školi. Za iste namjene u područnoj školi Dolić JU OŠ “Klokotnica” Doboj Istok planirano je 3.500 KM, te 31.000 KM JU OŠ “Treštenica” Banovići za  rekonstrukciju centralnog grijanja i dimnjaka u centralnoj školi.

Za rekonstrukciju krova PŠ Goduš JU OŠ “Sapna” Sapna je planirano 10.000 KM.

Za rekonstrukciju mokrog čvora JU OŠ “Gračanica” Živinice je planirano 12.000 KM, za rekonstrukciju stolarije JU OŠ “Gornja Tuzla” Tuzla je planirano 14.500 KM, a JU MSŠ Gradačac 10.000 KM.

JU OŠ “Mehmed – beg Kapetanović Ljubušak” Gradačac za izdavanje projektne dokumentacije za odobrenje građenja planirano je 18.000 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju 80.000 KM Fabrici obuće “Aida” d.d. Tuzla, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti.

Novac je namijenjen za stvaranje uvjeta za organizaciju proizvodnog procesa za sezonu proljeće – ljeto kao nastavak realizacije Programa mogućnosti ekonomsko – finansijske rekonstrukcije Fabrike obuće “Aida” d.d. Tuzla, saopćio je Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: