Vlada TK donijela je Program rada za 2016. godinu

Opravdan namjenski utrošak pomoći za poplave

 Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Izvještaja – Informacije o utrošku sredstava doznačenih Tuzlanskom kantonu po osnovu Odluke Vlade Federacije. Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona od 14.8.2014. godine dobivena sredstva namjenske pomoći u iznosu od 1.225.000,00 KM usmjerena su za saniranje šteta od poplava i klizišta. Općinama Tuzlanskog kantona dodijeljen je ukupan iznosu od 1.150.000,00 KM za hitnu sanaciju šteta nastalih usljed prirodne nesreće poplava i klizišta iz maja i avgustu 2014. godine. Iznose od 57.500,00 KM dobile su općine Banovići, Čelić, Doboj Istok, Kladanj, Sapna i Teočak dok su iznosi od 80.500,00 KM pripali općinama Gradačac, Kalesija i Živinice. Za sanaciju šteta od poplava i klizišta općine Gračanica, Lukavac i Srebrenik dobile su po 103.500,00 KM a Općina Tuzla iznos od 253.000,00 KM. Javnom preduzeću Radio televizija Tuzlanskog kantona usmjeren je iznos od 75.000,00 KM namjenjen za hitnu sanaciju šteta nastalih usljed poplave u maju i avgustu 2014. godine. Svi korisnici, prema Izvještaju, potrebnom su dokaznom dokumentacijom opravdali namjenski utrošak dodjeljenih sredstava.

 

Šansa za donošenje prostornih planova do kraja 2016. godine

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju. Razlog za izmjene je taj što je 31.12.2015. godine istekao rok do kojeg su općine trebale donijeti svoje prostorne planove, te zbog činjenice da od navedenog datuma nije moguće izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenja za građenje na području općina koje ne donesu svoje prostorne planove. Ovim je općinama, koje to do sada nisu učinile, data mogućnost da donesu svoje prostorne planove. Prostorni plan su donijele općine Doboj Istok, Gračanica, Živinice, Lukavac kao i Grad Tuzla. U fazi izrade su prostorni planovi općina Kladanj, Banovići, Srebrenik, Gradačac, Kalesija, Čelić i Sapna, dok proceduru oko izrade prostornog plana nije pokrenula Općina Teočak. Skupština Tuzlanskog kantona već je u dva navrata produžavala rok utvrđen osnovnim Zakonom o prostornom uređenju i građenju za donošenje postornih planova općina u trajanju od dvije godine i to Zakonom o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju. Dokument će biti proslijeđen u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku.

 

Definisane faze i rokovi za izradu planskog dokumenta

Vlada TK utvrdila je prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005-2025. godine. Iako prostorni planovi svih općina još uvijek nisu završeni, s obzirom na uočene promjene u prostoru u proteklom devetogodišnjem periodu, Izvještajem o stanju u prostoru Tuzlanskog kantona je konstatovano da je neophodno pristupiti izmjenama i dopunama Prostornog plana Tuzlanskog kantona. U tom cilju Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice načinilo je neophodne pripreme za započinjanje postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona. Urađeni su Program i plan aktivnosti za pripremu i izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005 – 2025. godina, te Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005- 2025. godina koja sadrži i smjernice za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana.

 

Donesen program rada Vlade TK za 2016. godinu

Vlada TK donijela je Program rada za 2016. godinu. Kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona. Prema dokumentu, Vlada TK će u 2016. godini aktivnosti temeljiti na postizanju ciljeva koji su definisani u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina. Osiguravanje stabilnosti i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona jedan je od ciljeva a za njegovu realizaciju, uz koji se primarno veže za sektor ekonomskog razvoja. Fokus će biti na prioritetima kao što su razvijanje privrede Tuzlanskog kantona realizacijom novih investicija i poticanje sektora poduzetništva, jačanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i unaprjeđenje prometne mreže te povezanost Tuzlanskog kantona sa razvijenim tržištima. Također je namjera uspostaviti efikasne sisteme upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada, u cilju povećanja zapošljavanja. Na ostvarenju ovog cilja koji se primarno veže za sektor obrazovanja i povećanje zapošljavanja, aktivnosti će biti usmjerene na poboljšanje kvalitete naučno-istraživačkog rada te na jačanje i razvijanje inkluzivnih programa zapošljavanja. Poboljšavanje kvalitete života, sigurnost i socijalna uključenost građana te stvaranje politike socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom spada također u ciljeve postavljene Programom rada Vlade TK u 2016. godini. Aktivnosti koje će biti realizovane u 2016. godini za dostizanje ovog cilja će se odnositi na unaprjeđenje socijalne i zdravstvene zaštite te poboljšanje bezbjednosti građana od prirodnih i drugih opasnosti. Rezultat svih mjera koje poduzima Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo finansija trebao bi biti djelimično uravnoteženje Budžeta Tuzlanskog kantona u periodu tri do pet godina i stvaranje povoljnijih uslova za privređivanje i privlačenje stranih investicija na područje Tuzlanskog kantona. U oblasti industrije, Ministarstvo u 2016. godini planira raditi na okončanju započetih aktivnosti u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom kod kojih je pokrenut stečajni postupak u 2015 godini. S obzirom na to da već duži niz godina određena privredna društva sa većinskim državnim kapitalom posluju negativno, pristupilo se konačnom rješavanje statusa tih privrednih društava tako da se putem programiranog stečaja pokuša sa uvođenjem strateškog partnera i reorganizacijom privrednih društava. Ministarstvo planira nastavak aktivnosti na uvezivanju radnog staža radnicima privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom, kod kojih su te aktivnosti započete. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će povećati obuhvat djece predškolskim odgojem, te u okviru racionalizacije spajati srednje škole. Cilj je efikasnije korištenje raspoloživih prostornih kapaciteta, nastavne opreme i učila, kadrovskih potencijala nastavnika i stručnih saradnika. Kada je u pitanju rad Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prioriteti u 2016. godini u oblasti upravljanja vodama su projekti i aktivnosti razvoja infrastrukture za korištenje voda, prije svega radi zadovoljenja potreba za pitkom i industrijskom vodom, zaštitu kvaliteta voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda. Ministarstvo pravosuđa i uprave će prioritetno biti angažovano na ostvarenju ciljeva zacrtanih usvojenom Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godine, posebno u dijelu mjera koje će se preduzimati na unaprjeđivanju stanja u oblastima uprave i vladavine prava, kao i ciljeva zacrtanih drugim strateškim dokumentima koji se odnose na oblast pravosuđa i uprave, te ukupnim programskim ciljevima Vlade Tuzlanskog kantona. Ministarstvo prostornog uređenja vodit će aktivnosti i pružati finansijsku podršku realizaciji zbrinjavanja čvrstog otpada na međuopćinskom nivou i tražiti rješenja za zbrinjavanje otpada na regionalnom nivou. Također će podržavati općine u rješavanju statusa općinskih deponija. Ministarstvo razvoja i poduzetništva u 2016. godina nastavlja sa aktivnostima vezanim za uspostavljanje elektronskog protoka informacija, što podrazumijeva uspostavu Info-deska u okviru projekta „Partnerstvo za efektivniju implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini“, ažuriranju već uspostavljenih registara poticaja za MSP i obrte iz budžeta TK sa pozicije Podrška razvoju Kantona, te kreiranju Informacionog sistema sa podacima o MSP i obrtima dostupnim online, na 4 jezika. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja će u oblasti zračnog saobraćaja nastaviti aktivnosti sa ciljem poboljšanja rada JP „Međunarodni aerodrom Tuzla”, kroz otvaranje novih zračnih linija u oblasti prijevoza putnika kao i razvoj kargo saobraćaja, prvenstveno kroz izvoz roba animalnog porijekla sa aerodroma. Također se planira i učestvovanje u pripremi i izradi infrastrukturnih projekata iz oblasti saobraćaja koji su predviđeni u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2020. godina kao podrška višim nivoima vlasti. Ministarstvo unutrašnjih poslova će nastaviti sa razvojem vlastitih kapaciteta za efikasnije suočavanje i suprostavljanje svim vidovima privrednog i finansijskog kriminala, a naročito organizovanog kriminala. Pored redovnih aktivnosti koje je planiralo za 2016. godinu Ministarstvo za boračka pitanja će predložiti donošenje Programa koji ima za cilj raspodjelu finansijskih sredstava za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Kada su u pitanju aktivnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak posebna pažnja bit će usmjerena ka smanjenju broja nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom, na način da će se poduzeti odgovarajuće mjere i aktivnosti na zapošljavanju mladih osoba bez radnog iskustva, te na aktivnosti provođenja projekta za zapošljavanje i samozapošljavanje Roma, žena i specijalnih grupa nezaposlenih. U 2016. godini Ministarstvo zdravstva će, između ostalog, provoditi aktivnosti na izgradnji zdravstvenog informacionog sistema Tuzlanskog kantona kojim se osigurava sigurno i dugotrajno funkcionisanje, fleksibilnost i efikasnost te raditi na unaprjeđenju organizacije i rada mrtvozorničke službe.

 

Donesen program za realizaciju boračkih prava

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2016. godini. Programom  se vrši  raspodjela sredstava za 2016. godinu planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona, za prava utvrđena Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica kao i za ostala izdvajanja za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2016. godini. Program se sastoji iz realizacije dopunskih prava utvrđenih Federalnim Zakonom i Zakonom, realizacije ostalih izdvajanja za korisnike boračko-invalidske zaštite i kriterija za raspodjelu sredstava za ostala izdvajanja korisnicima boračko invalidske zaštite.

Oko 65.000 pripadnika boračke populacije koristilo prava

Vlada TK prihvatila je Analizu o socijalno – statusnim pitanjima branilačke populacije Tuzlanskog kantona. Za 14 komponeneti dopunskih prava boračke populacije u 2015. godini izdvojeno je 7,5 miliona KM, od čega je samo za zdravstvenu zaštitu  dato 2,7 miliona KM. Među najvećim stavkama su sredstva za obavljanje volonterskog staža, obrazovanje, odnosno stipendiranje srednjoškolaca i studenata te stambeno zbrinjavanje. Imajući u vidu da se ostvarivanje prava svih kategorija boračke populacije odvija na različitim nivoima vlasti i na osnovu više zakonskih propisa ovim je dokumentom prezentovan rad Ministarstva i predložene smjernice za naredni period. Ministarstvo je i u 2015. godini pristupilo donošenju novih i predlaganju izmjena i dopuna zakonskih i drugih propisa. Riječ je o segmentu normativno pravne djelatnosti čija je svrha zaštitu prava branilaca i članova njihovih porodica, a sve u cilju poboljšanja položaja istih. Prvi strateški cilj Ministarstva odnosio se na zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica. Omogućeno je da branioci i članovi njihovih porodica imaju zdravstvenu zaštitu i da ostvarivanjem navedenog dopunskog prava pored zdravstvenog osiguranja istovremeno ostvaruju pravo i na premiju osiguranja, ortotsko-protetska pomagala, lijekove i liječenje. Drugi strateški cilj se odnosio na stipendiranje, obavljanje volonterskog staža i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Navedeni strateški cilj je u segmentu stipendiranja i obavljanja volonterskog staža ispoštovan u punom kapacitetu, dok cilj koji se odnosio na zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica nije ostvaren isključivo iz razloga što nije bilo niti jedne zainteresovane banke putem koje bi se realizovao plasman sredstava za zapošljavanje. Treći strateški cilj se odnosio na uspostavljanje novog sistema raspodjele finansijskih sredstava u oblasti stambenog zbrinjavanja branilaca i članova njihovih porodica, na način da su se sredstva dodjeljivala za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica što je ispoštovano u punom kapacitetu.

 

Rekordna proizvodnja slanice u poslijeratnom periodu

Vlada TK donijela je Zaključak kojim prihvata Informaciju Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona. Vlada je također podržala Odluku Nadzornog odbora i uprave privrednog društva Rudnika soli „Tuzla“ d.d. Tuzla o povećanju cijene slane vode za 0,05 KM po m3, radi istraživanja na lokalitetu Rasovca. Prema Informaciji u 2014. godini proizvedeno je 2.630.344 m³ slane vode industrijske koncentracije, što je za 4,84 % manje u odnosu na planirani obim proizvodnje. Slane vode industrijske koncentracije u periodu I-VI 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine proizvedeno je više 90.204 m³ ili 7,72 %, dok je u odnosu na plan proizvedeno manje 15.147 m³ ili 1,14 %. U periodu I-VI 2015. godine ostvarena je realizacija slane vode od 1.333.957 m3, što u odnosu na isti period prethodne godine predstavlja povećanje od 7,14 %. Planiranim aktivnostima uvažava se trenutno stanje u kojem društvo posluje kao i aktivnosti koje se planiraju poduzeti s ciljem obezbjeđenje dugoročno iskazanih potreba za slanom vodom uz povećanje stepena iskorištenosti industrijskih rezervi soli po komori.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju ovlaštenja Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta da za sve osnovne i srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona provede postupak zajedničke javne nabavke i izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača za objavu konkursa za izbor i imenovanje direktora.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dopuni Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona, ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o formiranju radne grupe

u sastavu Ivana Kulić, ministar pravosuđa i uprave, predsjednica i članovi Jakub Suljkanović, ministar finansija, Nermin Hodžić, ministar razvoja i poduzetništva, Fahrudin Skopljak, ministar za boračka pitanja, Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva i Abdulah Zukić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zadatak radne grupe je da u roku od 30 dana sagleda mogućnosti preuzimanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ili izrade nacrta Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona, te odgovarajući prijedlog materijala, putem Ministarstva pravosuđa i uprave, dostavi Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za prijem 6 državnih službenika i 16 namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Vlada je donijela Odluku o davanju ovlaštenja Sidiku Hasanoviću, predstavniku Općinskog suda u Tuzli, Ruzmiri Bajrić, predstavniku Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Maliku Ikanoviću predstavniku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Elzudinu Herendi, predstavniku Javne ustanove Univerzitet u Tuzli, da u ime Tuzlanskog kantona izvrše primopredaju Doma Vojske Federacije Bosne i Hercegovine u Tuzli, koji je dat na korištenje Tuzlanskom kantonu za potrebe Općinskog suda u Tuzli, sa ovlaštenim predstavnicima.

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava prekoračenje na transakcijskom računu Budžeta TK u iznosu od 4.000.000,00 KM i daje saglasnost Ministarstvu finansija za zaključivanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na transakcijsom računu u okviru JRT Budžeta TK kod NLB Banke d.d. Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Školski odbor Javne ustanove Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla, a u saradnji sa menadžmentom škole, da u skladu sa raspoloživim mogućnostima prostornih kapaciteta u okviru škole, riješe pitanje privremenog smještaja Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela niz rješenja kojim je privremeno imenovala te razriješila školske odbore u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“  i to Esada Mušanovića za predsjednik i članove Bilala Tulumovića i Selmu Jaganjac.

Vlada je utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ sa Asimom Bečićem kao predsjednikom i članovima Asmirom Avdićem i Zekerijahom Smajlovićem.

Vladi Kantona imenovala je Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, na period od 4 godine u sastavu:

Munevera Bećarević, predsjednik i članovi Lejla Osmančević, Zumreta Kušljugić, Amir Tursunović, Mugdim Bajrić, Mithat Tabaković i Nermina Čeliković.

Vlada TK dala je prethodnu saglasnost za razrješenje Uprave JP RTV TK  te imenovala novu Upravu u sastavu Almir Mulabećirović, Edina Isaković i Nizama Softić na period najduže do tri mjeseca.

 

 

 

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: