Vlada TK: Dodatno precizirana dopunska prava branitelja

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko – protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko – protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona. Finansijska sredstva za učešće Ministarstva u nabavci pomagala za ratne vojne invalide kao i pomagala i sanitarnih sprava na koje ima pravo ratni vojni invalid – osoba sa paraplegijom, ratni vojni invalid sa utvrđenim procentom invaliditeta u visini 100% II grupe, 90% III grupe i 80% IV grupe vojnog invaliditeta a kojem je prema Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica, utvrđeno pravo na njegu i pomoć druge osobe obezbjeđuju se u Budžetu TK, a koriste se na osnovu Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona. U toku primjene postojećeg Pravilnika uočene su teškoće te se pristupilo izmjenama i dopunama. Izmjene se, između ostalog, tiču definicija kojim su određeni korisnici prava u statusu demobilisanih branilaca, prema datumu učešća u Oružanim snagama. Radi se o definicijama preuzetim iz Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.  Također je utvrđen novi način vrednovanja pripadnika iz kategorije demobilisanih branilaca, odnosno članova porodice demobilisanih branilaca u zavisnosti od dužine učešća u Oružanim snagama i dodani dobitnici priznanja i članovi njihovih porodica, koji ranije nisu bili obuhvaćeni.

Mogućnost sticanja radnog iskustva

Vlada TK donijela je Odluku o prijemu volontera za potrebe pravosudnih organa. Odlukom je odobren prijem šezdeset šest volontera i to diplomiranih pravnika za potrebe pravosudnih organa u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona u trajanju do dvije godine, u cilju osposobljavanja za samostalni rad na poslovima iz struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje pravosudnog ispita kao i diplomiranih ekonomista za potrebe ostalih organa u trajanju do godine, a radi osposobljavanja za samostalni rad na poslovima iz struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog ispita. Broj volontera u kantonalnim organima će biti određen prema  potrebama institucije. Volonterski rad će se obavljati bez zasnivanja radnog odnosa i bez naknade, o čemu će biti zaključen ugovor o  volonterskom radu između rukovodioca pravosudnog organa i volontera. Uslovi i način prijema volontera bit će utvrđeni javnim oglasom koji će za sve organe na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona objaviti Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

Ustanove kulture u 2014. na raspolaganju imale blizu 3 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2014. godini. Informacija se zasniva na podacima iz redovnih godišnjih izvještaja, te sadrži osnovne podatke i pokazatelje aktivnosti, prikupljene tokom 2014. od ustanova kulture čiji je osnivač i suosnivač Tuzlanski kanton a koji su ministarstvu Obrazovanja nauke, kulture i sporta dostavljeni do kraja januara 2015. godine. Ustanovama kulture tokom 2014. godine na raspolaganju je bio iznos u visini 2.797.394,39 KM čemu treba dodati i sredstva za podršku projektima iz kulture od značaja za Kanton (153.600,00 KM) i izdavačke projekte (44.000,00 KM). I pored brojnih,  problema Tuzlanski kanton se, prema Informaciji, još može pohvaliti i kvalitativno i kvantitativno širokim frontom aktivnosti, sve masovnijim uključivanjem mladih stvaralaca i interpretatora u kulturi, kao i čitavom lepezom manifestacija. U okviru neposredne pomoći kroz finansijsko učešće, u okviru programa Manifestacija kulture od značaja za TK 2014. godine dodijeljeni su grantovi organizatorima 20 manifestacija, među kojima neke traju već 4 decenije, poput Književnih susreta u Gradačcu i Otvorenog grada umjetnosti Srebrenik. U 2014. godini u postupku stalnog finansiranja ostalo je osam javnih ustanova. Među njima su Arhiv TK, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla, Muzej istočne Bosne Tuzla i Bosanski kulturni centar TK Tuzla. Među njima su i Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, Narodno pozorište Tuzla, Međunarodna galerija portreta Tuzla i Specijalna biblioteka „Behram-beg“.

Nadležnost za organizaciju projekata od značaja za TK

Vlada TK donijela je Odluku o određivanju Ministarstva razvoja i poduzetništva kao nadležnog nosioca aktivnosti u procesu izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona. Prema Odluci Ministarstvo razvoja i poduzetništva objedinjava programe i projekte koje dostave ministarstva i općine/grad kao i izvještaje o realizaciji tekućih programa i projekata, utvrđuje prioritetne programe razvoja i prijedlog Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku o imenovanju Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona. Program javnih investicija predstavlja pregled programa i projekata koji doprinose ili treba da doprinesu realiziranju vladinih sektorskih politika za naredni srednjoročni period. Program javnih investicija služi za prezentaciju domaćoj i međunarodnoj zajednici za iznalaženje realnih izvora finansiranja za prioritetne projekte, a usvaja se početkom svake godine za period od tri godine.

Ostale odluke

Vlada TK povukla je sa Dnevnog reda Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava zbog pribavljanja mišljenja nadležne Skupštinske komisije, u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta TK za 2015. godinu.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Tuzla da izvrši prodaju poslovnog prostora – prodavnice “Kurjak” u ulici Branilaca Banovića (sadašnja ulica Alije Izetbegovića), površine 57 m2 u Banovićima, metodom aukcije u postupku male privatizacije po početnoj cijeni od 1.600,00 KM po m2. Vlada TK donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele.

Vlada TK donijela je Odluku kojom poništava dio oglasa za imenovanje kandidata za upražnjene pozicije članova nadzornih odbora u privrednim društvima, u dijelu koji se odnosi na Fabriku obuće „Aida“ d.d. Tuzla i „Tvornicu transportnih uređaja“ d.d. Tuzla, objavljenog u dnevnom listu „Avaz“ i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. Također je raspisan oglas i utvrđen tekst oglasa radi popunjavanja upražnjenih pozicija članova nadzornih odbora u privrednim društvima „Tvornica transportnih uređaja“ d.d.Tuzla – 2 kandidata,  Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla – 2 kandidata, „Livnica čelika Tuzla“ d.o.o. Tuzla – 2 kandidata, Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla – 1 kandidat i Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac – 1 kandidat. Resorno ministarstvo je u 2014. godini dva puta raspisivalo oglas za privredna društva “TTU” Tuzla i “Aida” Tuzla na koje nije bilo prijavljenih kandidata.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona, donijela Odluku o raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona o imenovanju Amira Jahića za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, na period do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže 90 dana.

Odjeljenje za informisanje

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.