Vlada TK-a: Zapošljavanje u javnim službama samo putem konkursa

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o načinu prijema zaposlenika u radni odnos u javnim službama. Prijem zaposlenika u javnim ustanovama, javnim preduzećima i drugim javnim službama kao što su vanbudžetski fondovi, specijalizirane organizacije, regulatorna tijela i drugi, čiji je osnivač Tuzlanski kanton obavezno je vršiti putem javnog konkursa odnosno javnog oglasa, na osnovu prethodno utvrđenih uslova i kriterija, objavljenog u jednom dnevnom listu i web stranici Vlade TK kako bi se obezbijedilo pravo gradjana na jednak pristup javnim službama. Javne službe će, prema ovom dokumentu, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke uskladiti svoje opće akte.

 

PRESTANAK STANJA PRIRODNE NESREĆE

 

Vlada TK je prihvatila tekst Zahtjeva za izradu konačnih izvještaja o posljedicama prirodne nesreće. U Zahtjevu se navodi da je za ostvarenje prava na pomoć za otklanjanje poslijedica nesreća u 2014. godini potrebno odmah poduzeti aktivnosti na donošenju Odluka o prestanku stanja nesreće, završavanju i utvrđivanju konačnih izvještaja o štetama na općinskim vijećima i upućivanju zahtjeva za pomoć iz kantonalnih i federalnih izvora u skladu sa propisanim procedurama. Na osnovu preliminarnih procjena šteta općinama je u proteklom periodu iz kantonalnih i federalnih izvora upućena pomoć u iznosu od oko 15 miliona konvertibilnih maraka. Navedena pomoć je dodijeljena najvećim dijelom za hitne intervencije koje provode općinski štabovi civilne zaštite. Da bi se ostvarila pomoć iz međunarodnih izvora za otklanjanje poslijedica nesreća potrebno je donijeti odluku o prestanku stanja nesreće na općini i uraditi i na općinskom vijeću usvojiti konačni izvještaj o nastaloj šteti. Zbog toga je dovedeno u pitanje dobijanje pomoći za otklanjanje poslijedica navedenih nesreća iz međunarodnih izvora obećanih na donatorskoj konferenciji. Kantonalna uprava civilne zaštite u više je navrata upućivala preporuku za donošenje Odluke o prestanku stanja nesreće kako bi se provele propisane procedure i ostvarilo pravo na pomoć za otklanjanje posljedica iz kantonalnih, federalnih i međunarodnih izvora. Vlada TK i Vlada Federacije BiH nisu u mogućnosti tražiti navedenu pomoć bez konačnih podataka o nastalim štetama u toku navedenih prirodnih nesreća.

Vlada je prihvatila i Izvještaj – Informacije o načinu utroška sredstava doznačenih prema odluci o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu u okviru tekućih transfera drugim nivoima vlasti kao pomoć područjima pogođenim elementarnim nepogodama.

Vlada TK donijela je Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće zbog poplava

na području Tuzlanskog kantona. Odlukom je proglašen prestanak stanja prirodne nesreće zbog poplava na području Tuzlanskog kantona, sa danom 11.11.2014. godine u 15.00 sati, i stavljena van snage Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog poplava na području Tuzlanskog kantona.

 

ODOBRENA SREDSTVA ZA SANACIJU BRANE MODRAC

 

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost na tekst Aneksa I Ugovora o finansiranju i izvođenju radova Sanacija brane Modrac – III faza. Riječ je o ugovoru između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča“ dd Tuzla, kao naručilaca i ”TOM – CAT” doo Tuzla kao izvođača radova. Za nastavak radova u cilju završetka III faze radova sanacije brane Modrac bit će obezbjeđen  iznos od 1.098.541,57 KM. Na urgentnost nastavka radova III faze, ali i blagovremenog planiranja IV faze sanacije brane Modrac, ukazuje i činjenica da je u poplavama iz maja 2014. godine zabilježen apsolutno najviši nivo vode u akumulaciji od 203,42 m.n.m, dakle sa visinom vode na prelivu brane od 3,42 m. Potrebno je imati u vidu da je u proračunima i analizama za sve ključne uticaje i uslove, uobičajenog i neuobičajenog, odnosno ekstremnog opterećenja, uzeta u obzir visina preliva od 3,0 m što odgovara rangu pojave velikih voda jednom u 1.000 godina. Zabilježena visina preliva na brani 16. maja 2014. godine je za gotovo 0,5 m iznad veličine u izračunima, uzete kao mjerodavne, izazivajući znatno veće vibracije, odnosno veći uticaj na samu branu, a poplavni val usljed rušenja brane, a radi se o trenutnom lomu, predstavlja opasnost za stanovnike i industriju gradova Lukavac, Gračanica, Petrovo, Doboj Istok, Doboj i nizvodno rijekom Bosnom. Tek završetkom IV faze sanacije implementirao bi se kompletan projekat sanacije brane Modrac i tek tada uspostavila funkcionalnost objekta brane Modrac u pogledu stabilnosti i vododrživosti. Predloženim Aneksom I Ugovora o finansiranju i izvođenju radova III faze sanacije brane Modrac, ugovara se nastavak radova sanacije III faze za preostala sredstva u iznosu 1.098.541,57 KM, čime su u potpunosti obezbijeđena sredstva za završetak III faze sanacije brane Modrac.

ODLOŽENA OTPLATA KREDITA MEĐUNARODNOM AERODROMU TUZLA

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju kredita JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Aerodrom je zbog nemogućnosti vraćanja kredita, odobrenog 15.4.2002., dostavio zahtjev za izmjenu uslova vraćanja sredstava. U zahtjevu stoji da će odobravanjem produženja grace perioda biti izbjegnuta evenutalna blokada poslovanja Aerodroma, čime bi se eliminisale nesagledive posljedice na dalji razvoj. Produženje ukupnog perioda povrata omogućit će da Aerodrom, po postizanju ekonomske samoodrživosti, može dalje vršiti kadrovsko i tehničko opremanje i ujedno otplaćivati kredit u razumnim mjesečnim ratama. Prema izmjenama, kredit je odobren na period od 26 godina, uz kamatnu stopu od 0% i sa grejs periodom od 13 godina. Aerodrom bi kredit počeo otplaćivati 2015. godine.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim potvrđuje da, za vrijeme trajanja Ugovora o aerodromskim uslugama, potpisanog između JP Međunarodni aerodrom Tuzla i avio-kompanije Wizz Air, odnosno u periodu od 1. jula 2015. godine do 30. juna 2020. godine, organi vlasti Tuzlanskog kantona neće uvoditi nikakve obavezujuće avijacijske takse/namete koji će se odnositi na rad i djelovanje Wizz Air Hungary. Vlada Tuzlanskog kantona potvrđuje da će se suprostaviti uvođenju obavezujućih avijacijskih taksi/nameta (uključujući ali ne ograničavajući se samo na federalne posebne poreze, BHDC administrativnu pristojbu), koje bi mogle biti uvedene na nivou Federacije BiH, odnosno na nivou Bosne i Hercegovine, a koje bi se odnosile na rad i djelovanje Wizz Air Hungary za vrijeme trajanja Ugovora, odnosno od 01. jula 2015. do 30. juna 2020. godine.

 

DIONICA PUTA SNJEŽNICA TEOČAK U POSEBNOM STATUSU

 

Vlada je donijela Odluku o proglašenju ceste Snježnica – Teočak, dionica od R 456 (Janja) do R 360 (Omerovići) od značaja za Tuzlanski kanton i davanje saglasnosti za sufinansiranje rekonstrukcije ceste. Cestom od značaja za Tuzlanski kanton proglašena je dionica ceste Snježnica – Teočak, u vremenskom periodu dok se ne izvrši sanacija potpornog zida i klizišta nastalog nakon prirodne nesreće, odnosno dok se ne uspostavi saobraćaj na postojećoj regionalnoj cesti R 360, dionica Priboj – Teočak. Zadužena je Direkcija da iz finansijskih sredstava u Planu rada i finansijskom planu za 2014. godinu sa pozicije „Tekuća rezerva“ izdvoji sredstva u iznosu od 25.000,00 KM.  U finansiranju će Općina Teočak učestvovati sa nešto više od 10.000,00 KM, jer prema predračunu ukupna vrijednost radova iznosi 35.435,00 KM.

 

OSTALE ODLUKE

 

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 1.1. – 30.6.2014. godine. Kantonalna agencija za privatizaciju u TK tokom izvještajnog perioda, između ostalog, provodila je aktivnosti oko pripreme početnih bilansa i programa privatizacije preduzeća koja još nisu privatizirana. Agencija je također sarađivala sa resornim ministarstvima a u vezi sa statusom preduzeća iz resorne nadležnosti u cilju usaglašavanja stavova oko metoda privatizacije i budućeg statusa preduzeća iz registra preduzeća za privatizaciju.  U Tuzlanskom kantonu je za privatizaciju preostalo 50 neprivatizovanih ili djelimično privatizovanih preduzeća i 25 preduzeća za koja je prije okončanja postupka privatizacije pokrenut postupak stečaja. Prema sadašnjem stanju neprivatizirane su komercijalna preduzeća, elektronski mediji, veterinarske stanice, rudnici čiji udjeli nisu preneseni na JP „Elektroprivreda BiH“ i komunalna i ostala preduzeća izuzeta iz privatizacije.  Agencija je u izvještajnom periodu ostvarila prihode u iznosu od 124.831 KM, a negativna razlika do visine rashoda u iznosu od 60.232 KM pokrivena je iz viška prihoda nad rashodima iz ranijih perioda. Prihoda od prodaje državnog kapitala gdje je Agencija prodavac u ovom periodu nije bilo.

Vlada TK donijela je Odluku kojom odobrava sredstva u iznosu od 11.000,00 KM mjesnoj zajednici Tarevci u općini Modriča za sanaciju krova oštećenog objekta namjenjenog za preradu poljoprivrednih proizvoda Opšte poljoprivredne zadruge „Tarevci”. Odobrena sredstva su učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekata održivog povratka. Opšta zemljoradnička zadruga „Tarevci“ bavi se otkupom poljoprivrednih proizvoda od poljoprivrednih proizvođača općine Modriča i Vukosavlje, prerađuje ih i plasira na domaće i strano tržište. Zadruga ima 6 stalno zaposlenih radnika i stručnjaka, 128 udruženih kooperanata a razvija i domaću mrežu poslovnih jedinica za plasman proizvodnje svojih kooperanata, pogotovo suhe šljive na njemačko tržište.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odobrava finansijska sredstva u iznosu od 828.00 KM radi osiguranja pristupa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 36 uposlenika i članova njihove uže porodice zaposlenika privrednog društva Tvornice konfekcije „borac“ Banovići za period 1.11.-31.12. 2014. Riječ je o privrednom društvu sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja u održavanju tekuće likvidnosti nije u mogućnosti da plaća zdravstveno osiguranje

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za tekuće transfere neprofitnim organizacijama.

Također je data saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za nabavku softvera za informaciono povezivanje sa svim stanicama tehničkog pregleda.

Vlada je odobrila i sredstva uplaćena po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za štampanje stručne literature.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za nabavku kompjuterske opreme za informaciono povezivanje sa stanicama tehničkog pregleda i klima uređaja.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, o provođenju postupka mirenja u vezi sa izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovoru o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH.

Vlada TK odobrila je usmjeravanje neplanirane donacije u iznosu od 1.155,60 KM, dodijeljene od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, za sufinansiranje Programa javnih radova „Zajedno u obnovi“, Kantonalnoj direkciji robnih rezervi Tuzla.

 

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla.

Vlada TK dala je saglasnost JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla za prijem uposlenika na puno radno vrijeme na određeno vrijeme u periodu od 15.11.2014. do 31.12.2014. godine, na radno mjesto diplomirani bibliotekar VSS, 1 izvršilac.

 

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK je donijela Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Doboj Istok u sastavu Mersed Omerović, predsjednik i članovi Senada Džanić i Abdulah Mešić.

Vlada je također privremeno imenovala predsjednika i članove Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Doboj Istok, na period do 90 dana u sastavu Admir Šišić, predsjednik i članovi Emina Hasančević i Nermin Buljić.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“.

Vlada TK donijela je Odluku o određivanju punomoćnika državnog kapitala  koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kantona u sastavu Mensur Begić, predsjednik i članovi Eldina Čustović i Omar Hadžić.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP RTV Tuzlanskog kantona, na period najduže 90 dana u sastavu Omer Ročević, predsjednik i članovi Fertik Glibanović i Ervin Alibegović.

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK-a)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: