Vlada TK-a za zapošljavanje boračke populacije obezbijedila 830 hiljada maraka

Danas je održana 16.redovna sjednica Vlade TK-a.

Sedam preduzeća sa većinskim državnim kapitalom poslovalo sa gubitkom

Vlada TK donijela je Zaključak kojim prihvata Informaciju Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o poslovanju privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom iz resorne oblasti Ministarstva za 2014. godinu sa prijedlogom mjera za svako privredno društvo pojedinačno. Dokumentom je obuhvaćeno osam privrednih društava i to “TTU” Tuzla, “Livnica” Tuzla i Bosnia valves Tuzla, Koksno Hemijski kombinat “KHK” Lukavac, “Elektromontaža “Tuzla, Fabrika obuće “AIDA” Tuzla, “Polet” Tuzla, Rudnik soli “Tuzla” Tuzla, “Rudnici nemetala” Kladanj. Sva privredna društva, osim Rudnika soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, nalaze se u veoma složenoj ekonomskoj situaciji čime se dodatno usložnjava nepovoljna privredna klima, socijalna problematika te ugrožava razvoj industrije na području Tuzlanskog kantona. Ova privredna društva zapošljavaju ukupno 879 radnika, od kojih je 30 ispunilo uslove za penzionisanje sa 31.12.2014. godine. Pregled stanja u privrednim društvima urađen je na osnovu dostavljenih izvještaja o poslovanju istih i podataka ministarstva. Ukupan prihod za analizirana društva za 2014. godinu iznosi 20.880.645 KM što je za 4.546.252 KM ili za 18% manje u odnosu na 2013. godinu. Sva društva su ostvarila gubitak koji iznosi 5.449.085 KM, izuzev Rudnika soli „Tuzla“ koji je u 2014. godini ostvario dobitak. Međutim ostvareni dobitak Rudnika soli „Tuzla“ u 2014. godini znatno je manji u odnosu na dobitak ostvaren u 2013. godini. privrednim društvima, izuzev u Rudniku soli „Tuzla“ nije došlo do novih upošljavanja. U poređenju sa 2013. godinom došlo je do smanjenja broja zaposlenih za 7%, a jedan od razloga smanjenja je i određeni broj radnika koji su stekli uslove za penzionisanje. Ukupna dugovanja po osnovu doprinosa i poreza u 2014. godini iznose 60.308.129 KM što je za 5.082.196 KM više u odnosu na 2013. godinu. Najveći dio dugovanja odnosi se na doprinose za PIO 21.639.850 KM.

 

Za zapošljavanje boračke populacije 830.000,00 KM

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program o rasporedu sredstava za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Program je zasnovan na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za dodjelu beskamatnih kredita u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica putem poslovne banke. Sredstva se obezbjeđuju u Budžetu TK u iznosu 830.000,00 KM. Od ukupne svote 600.000,00 KM bit će raspoređeno za dodjelu kredita privrednim društvima odnosno osobama koje obavljaju obrtničku ili sličnu djelatnost, koja će izvršiti zapošljavanje osoba prema odredbama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, bez obzira na starosnu dob, koja su prijavljena na evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Za dodjelu kredita nezaposlenim osobama,  bez obzira na starosnu dob, koja su prijavljena na evidenciju Službe zapošljavanje Tuzlanskog kantona bit će raspoređeno 200.000,00 KM dok je 30.000,00 KM planirano na ime provizije poslovnoj Banci za usluge plasmana i realizaciju kreditnih sredstava, praćenja naplate i drugih radnji predviđenih posebnim Ugovorom sa Ministarstvom za boračka pitanja.

 

Podrška malim i srednjim preduzećima i obrtima

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu u iznosu od 60.000,00 KM sa pozicije Podrška razvoju kantona. Sredstva u visini od   50.000,00 KM namijenjena su kao subvencija za podršku novoosnovanim malim i srednjim preduzećima i obrtima dok je kao subvencija za podršku obrtničkim komorama planirano 10.000,00 KM.

 

Zakonska regulativa u pripremi

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje sva ministarstva, samostalne uprave i urede pri Vladi TK da u roku od 15 dana od dana prijema Zaključka, ministru pravosuđa i uprave kao predsjedniku Radne grupe zadužene za sačinjavanje nacrta Zakona održavnoj službi TK, dostave eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na radnu verziju Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima uprave u TK.

Također je zadužena Radna grupa za sačinjavanje nacrta Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona da u 15 dana od isteka roka Vladi TK na razmatranje dostavi usaglašen tekst radne verzije Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima uprave u TK.

Vlada je povukla na doradu prijedlog Zakona o dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona povukla je Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni Pedagoških standarda za srednje škole.

Namjenska sredstva od presude i ekoloških naknada

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku resornog ministarstva o odobravanju isplate finansijskih sredstava na ime finansiranja projekta “Izgradnja šetnice u ulici Avdage Hasića (II faza)”, Općini Kladanj u iznosu od 55.271,95 KM.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Minisrtarstva prostornog uređenja o odobravanju sredstava Općini Banovići dodijeljenih Odlukom o odobravanju sredstava,4.8.2014. godine za realizacijz projekta “Utopljavanje objekta zgrade Općine Banovići”, u iznosu od 99.900 KM.

Vlada je također dala saglasnost na Odluku o odobravanju isplate finansijskih sredstava na ime finansiranja projekta “Utopljavanje objekta zgrade općine Banovići (II faza)”, općini Banovići u iznosu od 81.558,22 KM.

Otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za sufinansiranje saniranja šteta nastalih djelovanjem prirodnih nesreća u 2014. godini. Zbog šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima, te grada i olujnog nevremena, koje su zadesile područje Tuzlanskog kantona u perodu maj – avgust 2014. godine i dodatnih troškova nastalih tokom aktivnosti vođenih za omogućavanje normalnog odvijanja svih životnih aktivnosti na ugroženim područjima, dodjijeljena je jednokratna novčana pomoć općinama u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM.

Vlada je dala saglanost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 10.000,00 KM Općini Kladanj za hitne intervencije radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u toku djelovanja prirodne nepogode zbog visokih snježnih padavina proglašene u martu 2015. godine.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći općini Gradačac u iznosu od 20.000,00 KM za hitne intervencije radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u toku djelovanja prirodne nesreće od klizanja zemljišta proglašene u februaru 2015. godine.

 

Sanacija krova školskog objekta

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“. Odobrena su sredstva u iznosu od 7.500,00 KM JU OŠ „Mramor“ Tuzla za  rekonstrukciju i investicijsko održavanje odnosno za sanaciju krova školskog objekta u JU OŠ „Mramor“ Tuzla.

 

Ostale odluke

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2015. godinu. Izrada Programa bazirana je na praćenjima godišnjeg iznosa prikupljenog novca po svim vrstama prihoda u 2014. godini i planiranom iznosu ubiranja tih sredstava u toku tekuće budžetske godine. Pri izradi i projekciji iznosa sredstava koja se planiraju ovim Programom obuhvaćen je i iznos sredstava koja se prenose iz prethodne budžetske godine. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, na poziciji potrošačke jedinice Kantonalna Uprava za šumarstvo predviđeno je da se u 2015. godinu utroši 2.769.698,00 KM namjenskih sredstava.

Vlada je donijela Odluku o preknjiženju kojom će biti izvršeno preknjiženje obaveze na poziciji otplate domaćih pozajmljivanja, na osnovu Anexa I Podugovora o kreditu od 3.4.2015. godine za Projekat rekonstrukcije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, u iznosu 14.242.262,40 KM.

Vlada TK utvrdila je osnovicu za obračun plaće u iznosu od 380,25 KM i visine naknade za ishranu u toku rada od 8,00 KM po izrađenom danu svih budžetskih korisnika za juni 2015. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak u kojem daje podršku realizaciji projekta adaptacije objekta u Kampusu Univerziteta u Tuzli.

Vlada je dala saglasnost Javavanuzećima i obrtimaedinačno.je dostavi usaglašen tekst radne verzije Zakona o državnim službenicimnoj ustanovi Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla za organizovanje dodatnog rehabilitacijskog programa tokom ljetnog raspusta za djecu i osobe sa autizmom u periodu od 1. jula do 21. avgusta 2015. godine.

Vlala je zadužila Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da obustavi sve postupke davanja saglasnosti za imenovanje direktora ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK i da povuče već date saglasnosti za izbor i imenovanje direktora  kao i da obustavi predlaganje članova školskih odbor a zbog mogućih kršenja zakonskih odredbi iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, te da o tome pismeno informiše Vladu TK.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku da kao zakupac daje saglasnost Centralnom grijanju Tuzla d.d. da izvrši rekonstrukciju toplinske podstanice u poslovnoj zgradi Rudarska 57 Tuzla a u skladu sa Ugovorom o zakupu poslovnog objekta, zaključenim sa zakupodavcem JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka”.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o korištenju mobitela.

Vlada je prihvatila tekst Inicijative za izmjene Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je donijela Zaključak u kojem stoji da se u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju 11. jula 2015. godine Danom žalosti u FBiH, obavezuju svi organi i institucije na području Tuzlanskog kantona da na taj dan, na svojim zgradama obavezno istaknu zastave na pola koplja, odnosno jarbola.

Također se obavezuju medijske kuće na području Tuzlanskog kantona, kao i organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija na području Tuzlanskog kantona, da prilagode svoje programske sadržaje Danu žalosti.

 

 

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.