Vlada TK-a za stipendiranje učenika i studenata iz boračke populacije izdvaja 1.200 000 KM

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O OSNIVANJU JU ZAŠTIĆENI PEJZAŽ „KONJUH“

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Nacrt zakona o osnivanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“. Djelatnost ove ustanove je upravljanje zaštićenim pejzažom „Konjuh“ u skladu sa Zakonom o proglašenju dijela područja planine „Konjuh“ zaštićenim pejzažom, Prostornim planom podučja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjih“, Planom upravljanja i drugim propisima. Također, djelatnost ove Javna ustanove je i zaštita, održavanje i promocija Zaštićenog pejzaža „Konjuh“ u cilju zaštite i očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih, kulturno-historijskih dobara, te nadzor nad provođenjem uslova i mjera zaštite na području Zaštićenog pejzaža, eliminisanje i sprečavanje korištenja zemljišta i aktivnosti koje nisu u skladu sa ciljevima upravljanja i omogućavanja rekreacije i turizma koje odgovara kategoriji područja.

Organ upravljanja u Javnoj ustanovi je Upravni odbor od 5 članova, a organ kontrole poslovanja Nadzorni odbor. Ove odbore imenuje i razrješava Vlada Tuzlanskog kantona. Predsjednik Upravnog odbora i direktor Javne ustanove ne mogu biti iz iste općine.

Sredstva za osnivanje i rad Javne ustanove u 2010. godini planirana su Budžetom kantona u okviru namjenskih sredstava za zaštitu okolice u iznosu od 100.000,00 KM.

1.200.000,00 KM ZA STIPENDIJE STUDENTIMA I UČENICIMA

IZ BORAČKE KATEGORIJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program korištenja sredstava za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihovih porodica u 2010. godini. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano je ukupno 1.200.000,00 KM. Za stipendije dodijeljene po konkursu 2009/2010. godina bit će izdvojeno 740.000,00 KM, dok će 460.000,00 KM biti isplaćeno za stipendije po konkursu za školsku 2010/2011. godinu. U okviru svake boračke kategorije sredstva će se vršiti na način da 60% planiranih sredstava bude dodijeljeno studentima, a 40% planiranih sredstava učenicima. Ukoliko sredstva za stipendiranje ne budu u cijelosti raspoređena prema navedenom omjeru, vršit će se preraspodjela studentima odnosno učenicima u okviru iste kategorije.Visina stipendija za studijsku/ školsku 2010/2011. godinu iznose 120 KM za studente i 70 KM za učenike srednjih škola. Isplata stipendija će se vršiti u devet jednakih mjesečnih rata, a na osnovu zaključenih ugovora.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU TRGOVAČKE DJELATNOSTI NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA U 2009. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju trgovačke djelatnosti  na području Tuzlanskog kantona u 2009.godini. Kako stoji u Informaciji trgovina  je jedana od najznačajnijih privrednih grana kako u Federaciji BiH tako i na području našeg kantona. Po učešću u Bruto društvenom proizvodu (GDP) i zaposlenosti stanovništva na drugom je mjestu odmah iza prerađivačke industrije.  Obzirom na dobru razvijenost u odnosu na druge privredne grane u informaiji se sugeriše da dalje djelovanje treba usmjeriti u pravcu njenog uređenja.

Analizom iskazanih  podataka zaključak je da  broj subjekata registriranih za obavljanje trgovačake djelatnosti  raste bez obzira na globalnu krizu u privredi. Broj registriranih preduzeća u oblasti trgovine u odnosu na 2008.g. veći je za 101 tj. za 2,22%.

U trgovačkoj djelatnosti je zaposleno 13.900 lica što je 16,97% od ukupnog broja zaposlenih u Kantonu, pri čemu je zabilježen porast od 0,44% u odnosu na 2008. Godinu.

Prosječna neto plaća ostvarena u ovoj oblasti iznosi 497,83 KM i nalazi se među najnižim plaćama Kantona iako je za 2% veća od prosječne plaće  u trgovini u 2008.godini.

Distributivna trgovina bilježi pad prometa u odnosu na 2008.godinu u iznosu od 392.400.000,00 tj. 21 %. Do najvećeg pada prometa  došlo je u  trgovini „luksuznom robom“, trgovini motornim vozilima i automobilima 43,6%, namještajem 34,60% i bjelom tehnikom 26,52%  dok  promet u trgovinama namirnica široke potrošnje bilježi blagi porast, kao i u trgovini građevinskog materijala.

Na osnovu analize maloprodajnih cijena za proizvode koji su u nadležnosti kantona utvrđeno je da su maloprodajne cijene u 2009. godini za sve proizvode smanjene u odnosu na prosječne maloprodajne cijene u 2008.godini.

Ukupna vrijednost izvoza Tuzlanskog kantona tokom 2009.godine iznosi 754.990.000,00 KM što je u odnosu na 2008.godinu manje  za 20,8 % , dok je uvoz opao za 27,6%. Po količini izvezene robe Tuzlanski kanton je na drugom  mjestu u Federaciji poslije Zeničko Dobojskog kantona sa učešćem od  22,49% od ukupnog izvoza Federacije BiH. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 69,13% i za razliku od izvoza u 2008.god. veća je za 6%. Pozitivan spoljno trgovinski bilans Tuzlanski kanaton je ostvario sa Srbijom,Slovenijom,Austrijom i Holandijom.

NA FAKULTETE I AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI

UPISAT ĆE SE 3605 STUDENATA

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o broju studenata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli , te utvrđivanju visine participacije i školarine u troškovima studija u akademskoj 2010/2011. godini. Ovom Odlukom precizirano je da će Univerzitet u Tuzli na fakultete/Akademiju u akademskoj 2010/2011. godini u I godinu prvog ciklusa studija prvi puta upisati 2885 redovnih i 380 vanrednih studenata. Od ukupno 2130 redovnih studenata 1325 studenata finansirat će se iz Budžeta TK, dok će se 805 studenata sami finansirati.

Na Odjeljenje u Travniku Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2010/2011 godini u I godinu prvog ciklusa upisat će se ukupno 340 studenata od čega će se 220 studenata

finansirati iz Budžeta Srednje-Bosanskog kantona, dok će se 120 studenata će se sami finansirati.

Kada je u pitanju participacija studenata, redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta TK, plaćaju participaciju u troškovima studija u iznosu od 100,00 KM po semestru. Redovni studenti koji se sami finansiraju u 2010/2011. godini plaćat će školarinu u iznosima kako slijedi:

–         900,00 KM po semestru na Medicinskom i Farmaceutskom fakultetu i Akademiji dramskih umjetnosti,

–         750,00 KM po semestru na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Mašinskom, Tehnološkom, i prirodno-matematičkom fakultetu, te Fakultetu Elektrotehnike i

–         600,00 KM po semestru na Ekonomskom, Filozofskom, Pravnom i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport.

Vanredni studenti koji prvi puta upisuju studijsku godinu plaćaju školarinu u iznosu od 900,00 KM po semestru na Medicinskom fakultetu (Visoka zdravstvena škola) i 750,00 KM po semestru na Ekonomskom fakultetu (Visoka poslovna škola) i Pravnom fakultetu.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA KONCESIJE ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za 2009. godinu i Finansijski izvještaj ove Komisije. U toku prošle godine Komisija je u saradnji sa resornim ministarstvima radila na dodjeli koncesija za: eksploataciju mineralne sirovine kvarcnog pijeska u općini Lukavac, korištenje tehnološke vode iz vlastitog bunara u općini Tuzla PPM Prerada i promet mlijeka Tuzla, eksploataciju vode za potrebe tehnološkog procesa u općini Gračanica, toplifikaciju Srebrenika i Gračanice, izgradnju sportskih terena u Srebreniku, snabdijevanje industrijskom vodom termoelektrane i rudnika Ugljevik i proizvodnju električne energije u minihidroelektrani Sniježnica u općini Teočak i za eksploataciju CO2 u općini Gračanica.

Osim toga Komisija je pratila i izvršenje Dokumenta o politici dodjele koncesija kako bi svi predmeti koncesije i lokaliteti bili sadržani u ovom Dokumentu te da bi svi korisnici predmeta koncesije imali zaključene ugovore o koncesiji.

Prema Izvještaju Komisije u Tuzlanskom kantonu je u 2009. godini bilo zaključeno 25 ugovora, a predmet koncesija u većini slučajeva je eksploatacija mineralnih sirovina (kamena).

Ukupno zaduženje u 2009. godini, računajući i preneseni dug iz 2008. godine po osnovu koncesija bio je 8.517.956,31 KM. U prošloj godini naplaćeno je 2.178.414,93 KM. Od preostalog duga pred nadležnim sudom utužen je dug u iznosu od 2.537.374,51 KM, koji se odnosi na četiri koncesionara: Rudnike „Kreka“ Tuzla, Rudnik „Vijenac“ Lukavac, Tuzla-kvarc i Tuzla-puteve. Navedena četiri koncesionara ukupno duguju 5.459.675,29 KM, a ako se tome doda i dug Rdnika Đurđevik od 668.300,13 KM, dug navedenih pet koncesionara od 6.127.975,42 KM čini i većinu ukupnog duga koji iznosi 6.339.541,38 KM.

Kamenolom „Kotornica“ Živinice u 2008. godini i 2009. godini nije obavljao koncesionu djelatnost ali nije izmirio dug iz ranijih perioda.

Svoje obaveze u potpunosti su izmirili koncesionari: RMU Banovići, Terme Gračanica, Pivara Tuzla, Spreča Tuzla, Komunalac Kladanj, Vodovod i kanalizacija Srebrenik, Komunalac Gradačac, Vodovod i kanalizacija Kalesija i Vodovod Gračanica.

U izvještaju je ukazano na potrebu izmjena i dopuna Zakona o koncesijama kako bi se propisala odgovarajuća sankcija za pravna i fizička lica koja obavljaju koncesionu djelatnost bez zaključenog ugovora o koncesiji.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela tri odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona. Riječ je o donacijama osnovnim školama „Stupari“ Kladanj, „Tinja“ Srebrenik i Druga osnovna škola Srebrenik. Riječ je o donacijama općina Kladanj i Srebrenik planiranim za sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža u navedenim osnovnim školama.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu finansija na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period april-juni 2010. godine. Ukupan obim izmjena je 20.200,00 KM i urađene su na pozicijama Spoljne otplate, Skupština Tuzlanskog kantona i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na Odluku o izmjeni Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2010/2011. godinu. Ovom Odlukom povećan je broj učenika predviđen Planom upisa u Srednjoj medicinskoj školi Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike u rudarstva o dodjeli 15.000 KM privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj“ doo Kladanj, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, a za izmirenje obaveza u pripremi privatizacije kao i materijalno zbrinjavanje radnika.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluke Kantonalne uprave civilne zaštite o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći općinama za saniranje šteta nastalih klizanjem i slijeganjem zemljišta. Ovim odlukama Općini Srebrenik je dodijeljeno 15.000,00 KM.

Vlada Tuzlankog kantona danas dala je saglasnost na Zaključak Kantonalne uprave civilne zaštite kojim se od Vlade Federacije BiH i Federalnog štaba civilne zaštite traži da, u skladu sa Odlukom o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća, Općini Srebrenik dodijelu jednokratnu pomoć u iznosu od 20.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca ove godine. U navedenom periodu donesene su tri odluke kojima je iz Tekuće rezerve ukupno odobreno 50.000,00 KM, a realizovano je 39.624,40 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za pokretanje postupka popune upražnjenih radnih mjesta četiri državna službenika, tri namještenika i jedno mjesto pomoćnog radnika u ovom Ministarstvu. Cilj je smanjiti izdatke po osnovu ugovora o djelu i pripadajućih doprinosa, s obzirom na to da su do sada poslove članova ispitne komisije za polaganje vozačkih ispita i sekretara ispitnih mjesta obavljale osobe koje nisu uposlenici Ministarstva. Sredstva za ove namjene su obezbijeđena iz vlastitih prihoda Ministarstva.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Općinskom sudu u Gradačcu za prijem jednog državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u zemljišnoknjižnom uredu te Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je razmatrala i donijela odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Službe za zapošljavanje, direktora JU Međunarodna galerija portreta, članova Upravnog odbora JZU Klinički centar Tuzla, te člana upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: