Vlada TK-a uvodi inspektora za stočarstvo

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje je usklađivanje Zakona o inspekcijama TK kada su u pitanju inspektorska zvanja, te uspostavljanje poljoprivrednog inspektora za stočarstvo, kao i djelokruga kantonalne poljoprivredne inspekcije koja postoji u sastavu ove Uprave. Također je intencija načiniti kvalitetniju liniju upravljanja. Izmjenama Zakona o inspekcijama bit će olakšan rad kantonalnih inspektora na terenu te precizirane pojedine odredbe i nedorečenost postojeće regulative. Nacrt Zakon bit će upućen Skupštini TK na razmatranje.
Trajno regulisanje obilježavanja značajnih datuma

Vlada TK utvrdila je nacrt Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona. Ovim je van snage stavljena Odluka od 23. februara 2016. godine a novim nacrtom obuhvaćeno je ukupno 20 događaja od značaja za Tuzlanski kantona. Cilj zakona je da se sačuva uspomena na datume, događaje i ličnosti koji su značajni za Kanton. Riječ je o datumima, događajima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona, nosiocima obilježavanja i nosiocima aktivnosti obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti te planiranju i realizaciji aktivnosti kao i načinu finansiranja.
Iskorak u naplati koncesija

Vlada je usvojila Informaciju o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za 2015. godinu. Prema Informaciji Ministarstvo industrije energetike i rudarstva u 2015. godini imalo je 19 zaključenih ugovora o koncesiji a po osnovu koncesione naknade fakturisano je 2.787.302,82 KM. Rudnici „Kreka“ i Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ nisu imali zaključene Ugovore o koncesiji za 2015. godinu, što je imalo uticaj na ukupno fakturisane količine u 2015. godini. Razlog zašto ova dva rudnika nisu imala zaključene ugovore o koncesiji su značajna dugovanja po osnovu koncesione naknade, pogotovo kad su u pitanju Rudnici „Kreka“. Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ u 2015. godini platio je dugovanje u iznosu
od 689.563,09 KM a u januaru 2016. godine i preostali iznos od 56.763,04 KM čime su izmirene sve obaveze zaključno sa 31.12.2014. godine. Ukupna dugovanja po osnovu koncesione naknade zaključno sa 31.12.2015. godine iznose 10.588.141,81 KM. Od navedenog iznosa Rudnici „Kreka“ duguju iznos od 9.720.098,00 KM po osnovu dugovanja za eksploatisane količine uglja lignita i iznos od 23.650,89 KM za eksploatisane količine kvarcnog pijeska. U januaru 2016. godine Rudnici „Kreka“ izmirili su dugovanje po osnovu obaveza za kvarcni pijesak. Dugovanja Rudnika „Kreka“ po osnovu koncesione naknade za eksploatisane količine uglja lignita čine 91,8 % u odnosu na ukupno dugovanje svih koncesionara.
Ostale odluke i zaključci

Vlada je prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite u 2015. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva” u iznosu od 4.500,00 KM Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja za adaptaciju novih prostorija u cilju preseljenja.
Također su odobrena sredstva u iznosu od 3.000,00 KM Uniji studenata Univerziteta u Tuzli, na ime sufinansiranja kulturno – sportske manifestacije “Balkanijada Tuzla 2016”, koja se održava u Tuzli od 1.4.2016. do 4.4.2016. godine, za troškove smještaja studenata.

Vlada je donijela Odluku o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2016. godinu.

Vlada je donijela Odluku kojom poništava Javni konkurs za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača i lokalne zajednice u osnovnim školama, gimnazijama i srednjoj umjetničkoj školi, odnosno predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača, lokalne zajednice i tržišta rada u srednjim tehničkim, stručnim i mješovitim školama, kao javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, na mandatni period od četiri godine. Odlukom je također utvrđen tekst i raspisan novi Javni konkurs.

Vlada TK donijela je Odluku o usmjeravanju donacije u Bužet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za JU Muzej Istočne Bosne Tuzla. Riječ je o usmjeravanju donacije za sufinansiranje projekta „Etnologija na vrhovima prstiju, poboljšanje pristupa muzeju slijepim i slabovidnim osobama“ za JU Muzej Istočne Bosne Tuzla u iznosu 5.000,00 KM, dodijeljene od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Vlada je donijela i Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža osoba sa VSS za JU Muzej Istočne Bosne Tuzla u iznosu 460,00 KM, dodijeljene od JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o uslovima i načinu korištenja sredstava od naplaćenih naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. Primjenom Odluke bit će omogućeno definisanje, finansiranje i realizacija prioritetnih projekata na području Kantona, kojim će se urediti zapušteno poljoprivredno zemljište i povećati kvalitet obradivog zemljišta. Izgradnjom naselja, industrijskih objekata, vodenih akumulacija, željezničkih pruga, saobraćajnica, sportskih terena, stoji u obrazloženju, stalno se smanjuju površine poljoprivrednog zemljišta a prema evidenciji koju vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona svake godine na području Kantona više od 20 ha poljoprivrednog zemljišta promjeni namjenu u nepoljoprivredne svrhe.

Vlada TK također je dala saglasnost na Odluku resornog ministarstva o kriterijima za utvrđivanje prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja vodama od gradskog i općinskog značaja za program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini. Planiranje ulaganja sredstava opće i posebnih vodnih naknada u Programu ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini u projekte od gradskog i općinskog značaja vršit će se na osnovu kandidovanih projekata od strane grada i općine, za koje će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrditi listu prioriteta za kandidovane projekte za svaki grad i općinu.

Vlada je donijela Zaključak kojim prihvata Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim prihvata Analizu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak postojećih zakonskih rješenja u Tuzlanskom kantonu i zakonskih rješenja u drugim kantonima u vezi sa potrebom i mogućnošću da se u TK donese Zakon o pravima osoba koje se vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta.

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu «Podrška povratku prognanih lica». Odlukom je utvrđen program, uslovi, kriteriji i postupak raspodjele sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu u iznosu od 224.700,00 KM. Program raspodjele sredstava obuhvata pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima i projekte održivog povratka. Uslovi za dodjelu sredstava su da se radi o mjesnim zajednicama, odnosno naseljima u kojima žive povratnici, i o kolektivnim naseljima u kojima je potrebna intervencija na infrastrukturnim objektima i objektima kolektivnog stanovanja.
Vlada TK dala je saglasnost na četiri programa raspodjele sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u ovoj godini. Riječ je o programima raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći, za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe, subvenciji troškova prevencije ovisnosti o drogama i subvenciji za djecu, učenike i studente.

Vlada je donijela Odluku kojom daje saglasnost na tekst Sporazuma o saradnji na provođenju državnog projekta “Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja” u okviru Projekta CEB II – Podprojekat Grad Tuzla, koji će se zaključiti između Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Grada Tuzla.

Vlada je također dala saglasnost na tekst Sporazuma o saradnji na provođenju državnog projekta “Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja” u okviru Projekta CEB II – Podprojekat Općina Srebrenik, koji će se zaključiti između Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Općine Srebrenik.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak za prijem dva državna službenika na neodređeno vrijeme i to pomoćnika ministra za zbrinjavanje prognanih osoba i izbjeglica, povratak i repatrijaciju i pomoćnik ministra za oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je zahtjeve za pokroviteljstvom manifestacija IV simpozij o liječenju neplodnosti sa međunarodnim učešćem “Dani humane reprodukcije” Tuzla 2016, koji će se održati od 14. do 17. aprila 2016. godine u Tuzli i I simpozija oftalmologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem koji će se održati u Tuzli 22. aprila 2016. godine.

Vlada je donijela Odluku o o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Vlada je utvrdila prijedlog Odluke Odluke o obavezi pribavljanja prethodne saglasnosti osnivača prilikom raspolaganja imovinom i uputila Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje. Odlukom se utvrđuje obaveza ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja čiji je osnivač Skupština TK ili nad kojim je Skupština TK preuzela osnivačka prava da prilikom raspolaganja nepokretnom imovinom škole moraju pribaviti prethodnu saglasnost osnivača. Materija koja se reguliše ovom Odlukom uredit će se posebnim zakonom koji će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta sačiniti u roku od 30 dana i putem Vlade Tuzlanskog kantona dostaviti Skupštini Tuzlanskog kantona.

Vlada TK je donijela Rješenje o imenovanju Almire Hurić za direktora
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog Kantona do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog direktora, a najduže tri mjeseca.

 

(Odjeljenje za informisanje)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: