Vlada TK-a utvrdila Prijedlog Budžeta TK za 2015. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom utvrđuje Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Prihodi, primici i finansiranje u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu projicirani su u ukupnom iznosu od 384.620.949,86 KM ili za 37.621.058,66 KM manje u odnosu na planirani nivo 2014. godine, na što je uticalo planiranje primitaka od domaćeg zaduživanja koje je u odnosu na plan 2014. godine manje za 57.986.421,00 KM, kao i činjenica da nisu planirani primici od inostranog zaduživanja, koji su u 2014. godini planirani u iznosu od 6.794.000,00 KM. Primici od dugoročnog zaduživanja planirani su u iznosu od 20.000.000,00 KM, a koristit će se za pokriće dijela akumuliranog deficita nastalog do 31.12.2013. godine.

U strukturi ukupnih prihoda, primitaka i finansiranja, najveći dio (71,36%) odnosi se na prihode od poreza u iznosu od 274.444.865,78 KM što je više za 40.230.395,96 KM ili od 17,18% u poređenju sa planom 2014. godine. U odnosu na izvršenje za 2014. godinu, prihodi i primici veći su za 65.499.126,72 KM, od čega se na budžetska sredstva odnosi se 26.546.578,74 KM, a na prihode po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, grantova i donacija 38.952.547,98 KM. Najveći dio primanja uposlenika u strukturi ukupnih sredstava za bruto plaće, doprinose poslodavca i naknade troškova zaposlenih odnosi se na oblast obrazovanja sa učešćem od 62,84%, zatim na Ministarstvo unutrašnjih poslova sa 20,25% te na ostale budžetske korisnike 16,91%.
Vlada je donijela i Odluku kojom se utvrđuje Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Početkom 2014. godine na snagu je stupio i počeo se primjenjivati novi Zakon o budžetima u Federaciji BiH kojim se na drugačiji način od dosadašnjeg regulišu pojedina pitanja koja se odnose na donošenje, izvršavanje kontrolu izvršavanja i druga pitanja u odnosu na dosadašnji Zakon o budžetima u FBiH. Riječ je o pratećem dokumentu Budžeta TK koji je u dalju skupštinsku proceduru upućen po hitnom postupku.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.