Vlada TK-a utvrdila Nacrt zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja

Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila nacrt Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Zakonom se utvrđuju mjere za sprječavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama i u vezi sa sportskim priredbama, kao i obaveza organizatora i ovlaštenja nadležnih organa u provođenju tih mjera na području Tuzlanskog kantona. Osnovni razlozi za donošenje ovog zakona proizašli su iz potrebe da se oblast koja obuhvata pitanja koja se odnose na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama uredi u Tuzlanskom kantonu, s obzirom na to da ova oblast trenutno u Bosni i Hercegovini nije regulisana na jedinstven način. Donošenje ovog zakona predviđeno je i Programom rada MUP TK-a za 2015 i 2016. godinu, pored kojeg su planirane i izmjene i dopune i druge zakonske legislative Tuzlanskog kantona, po kojoj postupaju i koje u svom radu koriste službenici MUP TK-a, te njeno usaglašavanje sa pozitivnim zakonskim propisima na federalnom i državnom nivou. Zakonom o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama su, između ostalog, propisane i regulisane obaveze organizatora sportskih priredbi, obaveze gostujućeg sportskog kluba, standardi koje moraju ispunjavati sportski objekti i sl., te mjere koje poduzima Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona povodom održavanja sportske priredbe, te kazneno-pravne sanckije za prekršioce odredbi Zakona.

Ažurnijim radom sudova popraviti stanje u budžetu TK

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave u vezi sa prijedlogom za izvršenje koji se vodi pred općinskim sudovima u Lukavcu i Tuzli. Također, Vlada je od predsjednika ovih sudova zatražila da, u roku od 15 dana, dostave Informaciju u vezi sa kašnjenjem u postupanju i donošenju odluka u vezi sa izvršenjem presuda gdje je tražilac izvršenja Tuzlanski kanton, a koja će sadržavati podatke u kojoj se nalaze ti postupci i razlozima, čak i višegodišnjih kašnjenja, u takvom postupanju. Naime, Općinski sudovi u Tuzli i Lukavcu još uvijek nisu dozvolili izvršenje presuda, čime je onemogućena naplata potraživanja u ukupnom iznosu od oko 2,5 miliona KM. Rješenja su prema Zakonu o izvršnom postupku sudovi morali donijeti u roku od 8 dana od dana podnošenja prijedloga za izvršenje, odnosno još prije šest mjeseci.
S druge strane evidentna je ekspresna ažurnost sudova kada je u pitanju donošenje i izvršenje presuda koje se naplaćuju iz budžeta TK.
Između svega ostalog što čini, i ovo je način na koji Vlada Tuzlanskog kantona nastoji stabilizirati budžet TK, jer pomenuta sredstva, čija se naplata neažurnošću sudova prolongira, predstavljaju dio prihoda budžeta Kantona.
Planom omogućen veliki izbor novim srednjoškolcima

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2016/17. godini. Planom upisa za narednu školsku godinu omogućen je upis za 6.217 učenika u 32 srednje škole i Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Ovakav Plan upisa učenika, koji predviđa 1.654 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, omogućit će svim učenicima, koji završavaju osnovno obrazovanje, a njih je u ovoj školskoj godini na području Tuzlanskog kantona 4.563 da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola. Ove školske godine deveti razred osnovne škole završava 4.563 učenika ili 177 učenika manje nego prethodne školske 2014/2015. godine.
Dugoročno rješavanje problema zastarjele medicinske opreme

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla u iznosu 3.300.000,00 KM. Ovim će biti dugoročno riješen problem zastarjele opreme koja je u funkciji duže od standardnog vijeka trajanja i nabavke dijela opreme u cilju održavanja dostignutog standarda kvaliteta zdravstvenih usluga koje pruža UKC Tuzla.
Također bit će stvoreni uslovi za uvođenje potpuno novih zdravstvenih usluga koje nije moguće ostvariti ni u bilo kojoj drugoj zdravstvenoj ustanovi u Bosni i Hercegovini. Realizacijom ovog projekta, dugoročno će se riješiti značajan dio problema koje Ustanova ima sa starijom medicinskom opremom, a koji se ogledaju u povećanim troškovima održavanja, nemogućnošću atestiranja i nedostatka rezervnih dijelova. Nabavka medicinske opreme procijenjena je u vrijednosti 7.000.000,00 KM bez PDV-a, a planirano je da se sredstva za finansiranje predmetne nabavke obezbijede u periodu od 2016. do 2020. godine. Dio sredstava finansirat će UKC Tuzla iz svojih sredstava dok će Vlada TK podržati projekat izdvajanjem preko takozvanih kapitalnih ulaganja. Riječ o projektu od najšireg društvenog značaja, koji će omogućiti Ustanovi da i u budućnosti odgovori svojim društvenim zadacima koji se, prije svega, odnose na zaštitu zdravlja stanovništva, kao što je to i do sada uspješno radila.
Zasijano 96 % planiranih površina na TK

Vlada je usvojila Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji plana proljetne sjetve u 2016. godini za područje Tuzlanskog kantona. Proljetna sjetva na području Tuzlanskog kantona, prema općinskim podacima, planirana je na 51.502,8 ha, a realizovana je na površini od 49.450,80 ha. U ovoj godini najveće površine zasijane su kukuruzom što ukupno iznosi 32.635 ha, odnosno 66 % od ukupno ostvarene proljetne sjetve. Ostala žita zasijana su na površinama od 557 ha. Od industrijskog bilja zasijano je 258 ha dok je od planiranih 12.155,80 ha površina za povrće zasijano je ili zasađeno 11.630,8 ha. U ranim rokovima sjetve zasijane su kulture otpornije na niže temperature kao što su luk crni i bijeli, mrkva, peršun i grašak. Sjeme povrtnih kultura (krompir, luk) kao i sitna sjemena obezbjeđeno je komercijalnom nabavkom i iz vlastite proizvodnje. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina zasađena je krompirom 6.891 ha.
Ostale odluke i zaključci

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti i prihvaćanju uloge domaćina NATO terenske vježbe odgovora na katastrofe „Bosna i Hercegovina – 2017“. Odukom su zaduženi Kantonalna uprava civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite da aktivno obavljaju saradnju sa Federalnom upravom civilne zaštite i Ministarstva sigurnosti BiH i poduzmu u skladu sve potrebne pripremne radnje na organizaciji vježbe i o tome obavještavaju Vladu Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu „ŠKODA FELICIJA 1,9 DGLX“, Javnoj ustanovi Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu između budžetskih korisnika u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 780,00 KM.
Vlada je donijela Odluku o izražavanju interesa za učešće u Programu saradnje EU/IPA INTERREG Programu saradnje Republike Hrvatske – Bosne i Hercegovine – Republike Crne Gore, i aplicira na Projekat za energetsku obnovu škola na području Tuzlanskog kantona.Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada Tuzlanskog kantona će sačiniti spisak škola sa područja Tuzlanskog kantona koje će biti uključene u Projekat energetske obnove.
Vlada je također dala saglasnost na tekst Pred – ugovora o partnerstvu u okviru 1. poziva za projekte Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom se pristupa dodjeli koncesije, u postupku po samoinicijativnoj ponudi “CITY CENTAR“ doo Tuzla, za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara BCC, koji se nalazi na zemljištu označenom kao k.č. broj: 775/1 k.o. Tuzla I, Grad Tuzla za potrebe poslovnog objekta namjene punionica flaširane pitke vode, u cilju flaširanja.

Vlada TK dala je prethodnu saglasnost na Odluku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK o kategorizaciji turističkih mjesta na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza zaključen između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Općine Živinice, Općine Banovići, Općine Kladanj i JP “Eko-Sep” d.o.o. Živinice.
Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju sredstava na ime eksproprijacije zemljišta za potrebe JP “Eko-Sep” d.o.o. Živinice u iznosu od 200.000,00 KM.

Vlada donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije
„Tekuća rezerva“ u iznosu od 5.000,00 KM Društvu fizičara u Bosni i Hercegovini, Sarajevo u cilju podrške projekta za odlazak na 47. Međunarodnu olimpijadu iz fizike koja će se održati u Cirihu, u Švicarskoj, u period od 11. do 17. jula.
Odobrena su novčana sredstva u iznosu od 7.000,00 KM “Fantasy PRODUCTION BH” d.o.o. u cilju finansijske podrške u cilju stvaranja i ispunjavanja uslova za održavanje koncerta Bijelog dugmeta na stadionu Tušanj u Tuzli 4.6.2016. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom raspisuje javni oglas radi popunjavanja upražnjenih pozicija članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom Rudnik soli “Tuzla” d.d. Tuzla i “Rudnici nemetala Kladanj” d.o.o. Kladanj.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave i mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa nacrtom Zakona o izmjeni Zakona o izvršnom postupku. Informacija i Mišljenje bit će upućeni Skupštini Tuzlanskog kantona i Federalnom ministarstvu pavde.

Vlada je razriješila Komisiju za drugostepeno upravno rješavanje i imenovala novu.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za prijem medicinske sestre na određeno vrijeme.

Vlada je dala saglasnost JU Arhiv Tuzlanskog kantona za prijem uposlenika na neodređeno, puno radno vrijeme, na radno mjesto kurir – spremačica.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove TK za prijem četiri državna službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Riječ je o radnim mjestima kantonalnog tržišno-turističkog inspektora, kantonalnog inspektora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kantonalnog inspektora rada za oblast radnih odnosa i kantonalnog farmaceutskog inspektora.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“.
Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“.
Vlada je donijela Rješenje kojim Amela Mehanovića, postavlja za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove do povratka direktora sa odsustva, odnosno do postavljenja drugog direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci.
Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Muzej istočne Bosne u Tuzli, na period najduže do 60 dana.
Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, na period najduže do 60 dana.
Vlada je donijela Rješenje kojim se Hasib Jahić, razrješava dužnosti predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica.
Doneseno je i Rješenje o imenovanju Nedima Nurkića za predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica na period utvrđen Rješenjem od 26.4.2016. godine.
Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ od 18.5.2016. godine o imenovanju Enesa Modrića, dipl.ing.šumarstva iz Banovića za direktora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“, na period od 4 godine.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga dva kandidata – predstavnika 67% državnog kapitala za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Dioničkog društva „Konjuh” Kladanj.
Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Lukavac na period najduže 90 dana.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: