VLADA TK-a UTVRDILA NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Tuzlanskog kantona. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona je njegovo usaglašavanje sa presudom Ustavnog suda Federacije BiH kojom je naloženo da se princip rasporeda sredstava od koncesija definiše Zakonom, a ne Odlukom, kao što je to bio slučaj do sada. Prema Vladinoj Odluci 80% ovih prihoda pripada općinama u kojima se vrši eksploatacija prirodnih bogatstava, koja su predmet koncesije, a 20% su prihodi Kantona. Isti ovaj princip definisan je i nacrtom Zakona.

Danas utvrđenim Nacrtom Zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama se usklađuje i sa drugim zakonima, a defišu se i nove odredbe za kojima se ukazala potreba. Tako je predloženim tekstom predviđeno korištenje snage vjetra kao novi predmet koncesije.

Izmijenjenim i dopunjenim Zakonom o koncesijama se propisuje i zabrana obavljanja koncesione djelatnosti bez zaključenog ugovora o koncesiji, a što nije bilo definisano postojećim Zakonom. Uveden je i inspekcijski nadzor u cilju obavljanja nadzora nad korištenjem predmeta koncesije. Navedena odredba je predložena radi sprečavanja neovlaštenog korištenja predmeta koncesije, a što postojećim Zakonom nije bilo predviđeno.

Nacrt zakona predviđa i da se svi ugovori za koncesije upisuju u Registar koncesija koji vodi Komisija za koncesije.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA U PRVA ČETIRI MJESECA 2010.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj Ministarstva finansija o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona u prva četiri mjeseca 2010. godine. U ovom periodu ostvareni su ukupni prihodi od 89.328.419,11 KM, dok su rashodi bili 99.416.973,33 KM. Ostvaren je deficit od 10.088.554,22 KM, uz napomenu da u Budžet Tuzlanskog kantona nisu doznačena planirana sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda u ukupnom iznosu od 28 miliona KM za 2010. godinu.

Ostvareni su prihodi od poreza u ukupnom iznosu od 76.161.971,13 KM što je nešto više od 1% od ostvarenja u istom periodu prošle godine, a za 11% manje u odnosno na plan.

Kada su u pitanju rashodi oni su bili za 5,39% veći u odnosu na isti period prošle godine, a za 12% manji u odnosu na Operativni plan za prva četiri mjeseca 2010. godine.

Najznačajniji dio sredstava, 61 698 458,40 KM, utrošen je za bruto plaće i doprinose poslodavca za zaposlene kod budžetskih korisnika, odnosno zaposlene u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, pravosuđu, upravi i policiji.

Iz Tekuće rezerve u prva četiri mjeseca ove godine odobreno je 72 292,00 KM, što je 8,5% od planirane Rezerve za 2010. godinu.

ODOBREN OPERATIVNI PLAN BUDŽETA ZA PERIOD JULI-SEPTEMBAR 2010. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu finansija na Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova i Odluku o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta za period juli-septembar 2010. godine.

Za ovaj period Operativnim planom predviđeno je ukupno 83.792.854,84 KM, od čega budžetskih sredstava 73.400.439,96 KM, a 10.392.414,88 KM se odnosi na vlastite prihode, grantove, donacije i prihode po posebnim propisima. Za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih predviđeno je 48.953.410,63 KM, za socijalnu zaštitu 7.290.807,00 KM, a za dopunska prava iz boračko-invalidske zaštite i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a 2.688.150,00 KM. Za podršku povratku u Operativnom planu za period juli-septembar planirano je 1.300.000 KM, za intervencije u privredi 1.000.000 KM, a za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji 1.471.000 KM.

DONESENA ODLUKA O PRODAJI RUDNIKA KREČNJAKA VIJENAC

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o prodaji cjelokupnog državnog kapitala Rudnika krečnjaka „Vijenac“ DOO Lukavac, koji čini 100% ukupnog kapitala preduzeća. Odlučeno je da Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona ovaj kapital proda metodom javnog prikupljanja ponuda-odnosno metodom tendera u velikoj privatizaciji. Bit će ovo treći pokušaj prodaje ovog Rudnika. Prilikom definisanja tenderske dokumentacije i izrade ugovora o prodaji državnog kapitala u ovom privrednom društvu Agencija će voditi računa da minimalna prodajna cijena državnog kapitala ne može biti manja od 8 miliona KM.

Knjigovodstveno stanje kapitala zaključno sa 31.12.2009. godine iznosilo je 14,7 milina KM od čega su obaveze po osnovu poreza, doprinosa i drugih davanja 5,9 miliona KM, a obaveza po pravosnažnom rješenju za koncesije 850 877 KM. Uvažavajući ove pokazatelje utvrđena je minimalna cijena od 8 miliona KM. Agencija za privatizaciju je obavezana da tenderom obezbijedi da poslovni plan na jasan način predloži rokove izmirenja dugoročnih i kratkoročnih obaveza preduzeća prema zaposlenicima, fondovima te obaveze po osnovu komercijalnih kreditnih zaduženja. Uslovima tendera Agencija će definisati i obaveze rekonstrukcije i modernizacije postojećih kapaciteta koji garantuju uredno snabdijevanje strateških kupaca, kao i potrošača kamena namijenjenog za građevinarstvo u količini do 20% godišnjeg plana, a sve u skladu sa tržišnim vrijednostima.

USVOJENA INFORMACIJA O PODUZETIM MJERAMA U PERIODU STANJA PRIRODNE NESREĆE OD POPLAVA I KLIZANJA TLA U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju kantonalne uprave civilne zaštite o aktivnostima koje su poduzimane u periodu od 2. juna do 15. juna 2010. godine, kada je prvi put bilo proglašeno stanje prirodne nesreće od poplava i klizanja tla na području Tuzlanskog kantona. U tom periodu obilna kiša prouzrokovala je rast svih vodotoka, hidroakumulacije, te poplavu i pojavu velikog broja novih i reaktivaciju starih klizišta i odrona na putevima.

Poplavljeno je više od 1 000 hektara poljoprivrednog zemljišta, više stotina stambenih i pomoćnih objekata, desetine gospodarskih objekata, i druge infrastrukture. Zbog takve situacije uz proglašenje stanja prirodne nesreće u Kantonu iste odluke donijelo je i 10 općina.

Kantonalni štab civilne zaštite u tom je periodu održao 9 vanrednih sjednica i u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja na području Kantona donio niz odluka, naredbi, zaključaka i preporuka. Preliminarne procjene govore o šteti od više od 16 miliona KM. Na prijedlog Kantonalne komisije za procjenu šteta Kantonalni štab civilne zaštite je iz sredstava posebne naknade, općinama na kojima je proglašeno stanje prirodne nesreće doijelio jednokratne novčane pomoći za htine intervencije u ukupnom iznosu od 127 000 KM.

Na osnovu zahtjeva kantonalne Vlade  i načelnika općine Gradačac direktor Federalne uprave civilne zaštite pogođenim područjima dodijelio je pomoć u ukupnom iznosu od 90 000 KM.

Dodatna pomoć očekuje se nakon završetka procjene šteta i pripreme zbirnih izvještaja o štetama. U Informaciji je naglašeno da su u toku rukovođenja akcijama spašavanja uočene i slabosti u koordinaciji i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite i korištenju snaga civilne zaštite, zbog čega je neophodno napraviti detaljnu analizu i unaprijediti to stanje. Također je naglašeno da je najveći dio pričinjene štete nastao zbog neodgovornosti građana i zajednice prema prirodi, odnosno izgradnjom objekata u plavnom području vodotoka,  na nestabilnom zemljištu sklonom klizanju, izgradnjom vještačkih prepreka odvodu oborinskih voda, nekvalitetnom regulacijom lokalnih rječica i potoka, nerješavanje odvoda oborinskih voda sa lokalnih puteva i nestabilnog zemljišta, što također zahtijeva ozbiljne analize i poduzimanje potrebnih mjera.

PRIMJENOM REFERALNIH CIJENA LIJEKOVA ZA PET MJESECI NAPRAVLJENE  UŠTEDE OD 3,5 MILIONA KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o problemu obezbjeđivanja lijekova sa Liste esencijalnih lijekova Tuzlanskog kantona. Zbog nedorečenosti i međusobne neusklađenosti federalnih propisa, kao i neusklađenosti federalnih propisa sa propisima Bosne i Hercegovine koji regulišu oblast obezbjeđivanja i nabavke lijekova koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, uprkos svim nastojanjima, nije mogao provesti postupak javne nabavke lijekovima. U cilju prevazilaženja problema Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog Ministarstva zdravstva u januaru 2010. godine donijela Odluku o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Odlukom, koja je u primjeni od 23. januara 2010. godine, za sve lijekove sa liste esencijalnih lijekova utvrđeni su nominalni iznosi cijena svakog lijeka i visina učešća Zavoda u cijeni lijeka koja se plaća na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.   Predviđeno je da se ova Odluka primjenjuje do okončanja postupka javne nabavke lijekova koji provodi Zavod, a najduže šest mjeseci. Nakon Tuzlanskog isti model primijenio je i Sarajevski kanton. U aprilu 2010. godine Koordinacija ministara zdravstva u Federaciji BiH zaključila je da se po ovom modelu trebaju utvrditi privremene cijene lijekova s pozitivne liste lijekova u svim kantonima. Također je dogovoreno da ove liste budu privremene i da trebaju važiti do donošenja podzakonskih akata o cijenama lijekova na državnom nivou.

Na sastancima Koordinacije ministara zdravstva i direktora zavoda zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH početkom juna ove godine zaključeno je da Federalno ministarstvo zdravstva kod parlamentarne skupštine BiH pokrene postupak autentičnog tumačenja odredbi Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima.

Inače, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je uradio analizu efekata primjene nerevidiranih referalnih cijena lijekova iz 2007. u 2010. godini, u odnosu na cijene utvrđene Odlukom o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona od 1. januara do 31.5.2010. godine. Analizom je utvrđeno da je ostvaren pozitivan efekat od 3.522.034 KM, od čega je 3.508.400 KM učešće Zavoda zdravstvenog osiguranja u finansiranju lijekova.

S obzirom na to da je Odluka  na snazi do 23.jula 2010. godine Vlada je danas zadužila Ministarstvo zdravstva da pokrene novi postupak ispitivanja tržišta lijekova u BiH sa aspekta cijena lijekova i da pripremi i Vladi dostavi novu odluku u kojoj će se utvrditi nominalni iznos cijene svakog lijeka sa Liste esencijalnih lijekova Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je zaduženo da u cilju kontinuiranog snabdijevanja stanovništva Tuzlanskog kantona lijekovima sa Liste esencijalnih lijekova Vladi dostavi prijedlog Olduke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona, kojom bi se produžio rok primjene Odluke o utvrđivanju cijena lijekova s Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, do donošenja nove odluke.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je zadužen, da nakon dobijanja autentičnog tumačenja Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH pokrene postupak javne nabavke lijekova sa Liste esencijalnih lijekova Tuzlanskog kantona.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila kriterije, uslove i postupak za dodjelu sredstava planiranih u Budžetu za 2010. godinu za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Za ove namjene planirano je 50 000 KM, a sredstva će se dodjeljivati na ime kamata za odobrene kredite počev od 2009. godine za rješavanje stambenih potreba mladih naučnih, stručnih i kadrova iz oblasti kulture i sporta. Sredstva će se dodjeljivati na osnovu javnog poziva, a osnovni kriteriji su: starosna dob do 35 godina, da podnosilac nema riješeno stambeno pitanje u BiH, da posjeduje ugovor o kreditu do 100 000 KM, da je državljanin BiH i da ima mjesto prebivališta u Tuzlanskom kantonu. Posebni uslovi koji će se uvažavati prilikom odobravanja sredstava su stručna sprema podnosioca zahtjeva, priznati uspjesi u radu i djelovanju, učešće u oružanim snagama, broj članova porodičnog domaćinstva i zajedničko apliciranje bračnih drugova. Proceduru će provoditi Savjet za nevladin sektor i pitanja mladih, a konačan Program raspodjele sredstava usvojit ć Vlada Tuzlanskog kantona.

USVOJEN TROGODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JP RTVTK

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program rada i Finansijski plan JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona za period 2010-2012. godina. Programska orijentacija RTVTK bit će i u ovom periodu lokalne informacije odnosno informacije sa područja Tuzlanskog kantona. Kao jedan od važnih koraka koji će obezbijediti kvalitetno informisanje građana je razvoj dopisničke mreže u općinama Kantona.

Kao kapitalni projekat RTVTK u ovom periodu planiran je početak emitovanja programa putem satelita. Time bi se obezbijedila tzv.nacionalna pokrivenost za područje Bosne i Hercegovine, što bi značilo i bolju poziciju u smislu konkurentnosti na medijskom tržištu.

U realizaciji ovog značajnog projekta očekuje se podrška Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona kao osnivača, a realizacija projekta će se odvijati u fazama.

Finansijskim planom predviđeno je da broj zaposlenih u RTVTK u periodu 2010-2012. ostane na istom nivou, a da dođe do manjeg povećanja Budžeta koji je za 2010. godinu planiran u iznosu od 2 511 200 KM, za 2011. godinu 2 562 200 KM, a  za 2010. godinu 2 613 200 KM.

VISOK NIVO EFIKASNOSTI U RJEŠAVANJU UPRAVNIH STVARI U 2009. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona u 2009. godini.

U toku prošle godine u dvanaest kantonalnih ministarstava bilo je ukupno 57.672 upravna predmeta za rješavanje u prvom stepenu. Od toga je za 52.921 predmet postupak pokrenut po zahtjevu stranke, a u 4.751 predmetu postupak je pokrenut po službenoj dužnosti.

Od predmeta u postupcima pokrenutim po zahtjevu stranaka do kraja godine riješeno je 52.045 predmeta, a neriješeno je ostalo 876 predmeta.

Najveći broj predmeta imalo je Ministarstvo obazovanja, nauke, kulture i sporta, 21.827, od  čega je riješeno 21.796, a slijedi Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je imalo 11.078 predmeta.

Ministarstva energetike, industrije i rudarstva te obnove, razvoja i povratka u prošloj godini nisu imala podnesenih zahtjeva stranaka po kojima bi se rješavalo u upravnom postupku. Procentualno izraženo veoma mali broj predmeta je koji su rješavani po isteku zakonom propisanog roka, odnosno takvih je predmeta bilo 0,06% na ukupan broj riješenih predmeta.

Isti podaci govore i da je mali broj neriješenih predmeta za koje je istekao rok za rješavanje u odnosu na ukupan broj neriješenih predmeta, procenutalno izraženo 0,3%.

Sudeći po broju slučajeva u kojima su korišteni redovni i vanredni pravni lijekovi, protiv upravnih akata kantonalnih ministarstava donesenih u prvostepenom upravnom postupku pokrenutom po zahtjevu stranke, može se reći da je kvalitet upravnog rješavanja zadovoljavajući, jer je tokom protekle godine riješeno 52.045 predmeta, a izjavljena je 291 žalba i podneseno 16 tužbi za pokretanje upravnog postupka protiv prvostepenog rješenja.

Imajući u vidu da je najviše odbijenih žalbi, 163, da je uvaženo 119 žalbi, 6 odbačeno i 1 neriješena, ažurnost i kvalitet rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku je poboljšana.

Kada je u pitanju izdavanje uvjerenja i drugih isprava koje su kantonalni organi uprave dužni izdavati u skladu sa Zakonom o upravnom postupku ukupno je u 2009. godini podneseno 49.957 zahtjeva. Po ovom osnovu svi zahtjevi su riješeni. Najveći broj zahtjeva, ukupno 33.052 podneseno je Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

ODOBRENA SREDSTVA ZA POMOĆ PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na više odluka Ministarstva industrije, energetike i rudarstva kojima su odobrena finansijska sredstva sa pozicije „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“. Odobreno je 30.000 KM privrednom društvu „Bosnia valves“ DOO Tuzla. Koksno-hemijskom kombinatu DD Lukavac odobreno je 195.550 KM za isplatu VIII rate otpremnine radnicima za maj 2010. godine, 189.528,12 KM za uplatu pete rate dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za PIO za period 1.1.2004-31.12.2008, godine i 31.888,87 KM za uplatu VI rate duga po osnovu obaveza osiguranja od nezaposlenosti. Fabrici obuće „Aida“ Tuzla odobreno je 70.000 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst Aneksa I Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Fabrike obuće „Aida“ DD Tuzla i „A-SHOES“ DOO za proizvodnju, promet i usluge Tuzla. Ovlašten je Ministar industrije, energetike i rudarstva da bude supotpisnik Aneksa ovog Ugovora.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona da sa „Tehnograd-companya“ zaključi ugovor o kupoprodaji stana u Kalesiji, u cilju rješavanja stambenih potreba porodiea iz boračke kategorije. Stan će biti dodijeljen u vlasništvo supruzi umrlog člana porodice šehida-poginulog borca.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom su odobrena novčana sredstva parlamentarnim grupama, koalicijama i nezavisnim poslanicima koji participiraju u

Skupštini Tuzlanskog kantona. Parlamentarnim grupama, koalicijama i nezavisnim poslanicima će se isplaćivati mjesečno iznos od 2.673 KM kao i iznos od 693 KM po svakom poslaniku kojeg imaju u Skupštini Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je, u skladu sa ranije usvojenim Programom raspodjele, donijela pojedinačne odluke o odobravanju sredstava organizacijama i udruženjima Tuzlanskog kantona i to: Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ 27.449,68 KM, Crvenom križu Tuzlanskog kantona 8.441,90 KM, Srpskom kulturno-prosvjetnom društvu „Prosvjeta“ Tuzla 8.999,89 KM, Zajednici općinskih društava i općinskim društvima BZK „Preporod“ Tuzlanskog kantona 71.099,16 KM, Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona 34 199,60 KM i Kantonalnom sportskom savezu Tuzlanskog kantona 19.349,77 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih srdstava iz ekoloških naknada. Odluka je izmijenjena u dijelu koji se odnosi na Subvencije javnim preduzećima za ekološke projekte, na način da se predviđa da će ova sredstva biti dodjeljivana isključivo putem javnog poziva. Maksimalan iznos koji se može odobriti je 50.000 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je utvrđena osnovica od 390 KM za obračun plaća budžetskih korisnika za juni 2010. godine te Odluku kojoj je utvrđena visina toplog obroka za juni 2010. godine od 7 KM po izrađenom danu. Navedeni iznosi su na nivou prvih pet mjeseci 2010. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program utroška sredstava planiranih za Kapitalne izdatke za korisnike budžetskih sredstava. Programom je planiran utrošak 686.500,00 KM, od čega će najznačajnija sredstava, 200.000 KM biti izdvojeno za nabavku komparativnog mikroskopa za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova. Za kapitalna ulaganja u obrazovanju odnosno u osnovnim i srednjim školama bit će izdvojeno oko 200.000 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za raspodjelu sredstava planiranih za manifestacije kulture. Programom će biti podržano 20 manifestacija sa ukupno 90.000 KM. Između ostalih finansijsku podršku će dobiti manifestacije: Dana učitelja, Festival sevdalinke, Dani monodrame, Srebrenik-otvorenih grad mjetnosti „Vezeni most“ Likovne kolonije Breške i Vršani, TKT fest, Jubilej  Muhameda Mujkanovića i Književna manifestacija „Ikre“.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Rješenje o imenovanju Komisije koja ima zadatak da u roku od 10 dana pripremi i Vladi kantona predloži Kriterije za raspodjelu sredstava planiranih na poziciji „Kapitalni transferi nižim nivoima vlasti“.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta o utvrđivanju naknada za rad predsjednika i članova Komisija za provođenje mature u općoj gimnaziji. Naknade se utvrđuju za period od šest mjeseci i mjesečno iznose 50 KM za članove i 65 KM za predsjednike komisija, koji su vanjski saradnici i eksperti. Glavnom ocjenjivaču pripada i jednokratna naknada od 100 KM, a dodatno angažovanim ocjenjivačima 1,00 KM po kandidatu. Ukoliko su kao članovi komisija imenovani službenici Ministarstva i Pedagoškog zavoda, nemaju pravo na naknadu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministru za boračka pitanja na Rješenje o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica u drugom stepenu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na zahtjev općine Kladanj ovoj općini produžila rok za namjenski utrošak sredstva dodijeljenih za kapitalne projekte iz Budžeta Tuzlanskog kantona u 2008. godini do  30.9.2010. godine. Isti rok produžen je i općini Živinice, a općine su dužne dostaviti izvještaje o utrošku sredstava putem Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu najkasnije do 31.10.2010. godine.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: