VLADA TK-a UTVRDILA NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KANTONALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih isprava. Osnovni razlog za donošenje Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava je pojednostavljenje postupka i usaglašavanje prakse priznavanja inozemnih obrazovnih isprava sa Konvencijom o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u evropskoj regiji kroz ujednačene, pravične, transparentne i pouzdane kriterije i procedure.

Ovim Zakonom se utvrđuju osnove na kojima se zasniva priznavanje i vrednovanje inozemnih obrazovnih isprava u Tuzlanskom kantonu i po kojem će postupati organi nadležni za priznavanje i vrednovanje inozemnih obrazovnih isprava.

Prijedlog Zakona će se uputiti Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i donošenje.

 

UTVRĐEN  NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KANTONALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I TARIFI KANTONALNIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi. Zbog izmijenjene nadležnosti pojedinih kantonalnih organa ukazala se potreba za izmjenama i dopunama navedenog Zakona i to u Tarifi kantonalnih administrativnih taksi, koja čini njegov sastavni dio. Takođe, potreba za izmjenama ovog Zakona javila se i zbog značajnih promjena koje su se desile na normativnom planu.

Nakon što je utvrđen od strane Vlade Tuzlanskog kantona, Nacrt Zakona se upućuje Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

 

UTVRĐENI  NACRT ZAKONA O RUDARSTVU I NACRT ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Zakona o rudarstvu i Nacrt Zakona o geološkim istraživanjima.  Nakon što su utvrđeni od strane Vlade Tuzlanskog kantona, Nacrti će biti upućeni Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

 

VLADA  INFORMISANA O TOKOVIMA IZGRADNJE I INVESTIRANJA U OBJEKAT “PLAVA BOLNICA”

 

Vlada Tuzlanskog kantona danas je upoznata sa Informacijom o tokovima izgradnje i investiranja u objekat “Plava bolnica” dostavljenu od strane JZU UKC Tuzla. U Informaciji je hronološki opisan slijed događanja, počev od 1986. godine kada je započeta izgradnja objekta, preko 1992. godine kada je u potpunosti obustavljena, te nastavljena  2002. godine kada je Skupština Tuzlanskog kantona donijela Zaključak o davanju saglasnosti Upravnom odboru  za aktivnosti vezane za realizaciju kapitalnih projekata ”Plava bolnica” i ”Radioterapija”.

Nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona upoznata sa Informacijom o tokovima izgradnje i investiranja u objekat “Plava bolnica”, ista će biti upućena Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje uz Izvještaj o radu i poslovanju JZU UKC Tuzla za period I – XII 2010. godine.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj i Dopunu Izvještaja o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi Tuzla za 2010. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.04.2011. godine. Budžet Tuzlanskog kantona realizirao je prihode u ovom periodu u visini od 91.308.136,76 KM, što u odnosu na operativni plan prihoda i primitaka za isti period procentualno iznosi 76,96%.

Rashodi  u ovom periodu ostvareni su  u visini od 90.011.662,73 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o usmjeravanju neplaniranih donacija za  JU Osnovna škola ”Slavinovići” Tuzla (dvije odluke), JU Gimnazija ”Ismet Mujezinović” Tuzla, kao i JU Univerzitet u Tuzli.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o dopuni odluke o ovlašćenju za potpisivanje naloga za plaćanje, kojom se Merima Hajdarević, sekretar ministarstva finansija i Edina Kurević, pomoćnik ministra finansija za budžet, ovlašćuju za potpisivanje naloga za plaćanje za period od 01.07 – 31.8. 2011. godine.

 

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka Privrednom društvu ”Jablan” doo Srebrenik.

Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona podnesen je zahtjev od strane Privrednog društva ”Jablan” doo Srebrenik za dodjelu koncesije putem  samoinicijativne ponude za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu Gradina – Potpeć (ispod Kuga) u općini Srebrenik. Nakon što je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona poduzelo sve aktivnosti koje u postupku dodjele koncesije propisuje Zakon o koncesijama, Vlada Kantona je donijela Odluku o dodjeli koncesije.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora u povodu samoinicijativne ponude JP ”Elektroprivreda BiH” DD Sarajevo ZD Rudnici ”Kreka” doo Tuzla, Pogon ”Rekultivacija” Šićki Brod, za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu PK ”Šićki Brod” u općini Lukavac.

Kao koncesor određeno je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, koje će u skladu s ovom odlukom poduzeti sve aktivnosti koje u postupku dodjele koncesije propisuje Zakon o koncesijama i Dokument o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona.

VLADA KANTONA PODRŽALA PROJEKAT OTVARANJA MEĐUNARODNE AVIO LINIJE DUBAI – TUZLA – DUBAI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o podržavanju Projekta otvaranja međunarodne avio linije Dubai – Tuzla – Dubai sa ”Međunarodnog aerodroma Tuzla”. Navedeni Projekat realizovat će ”Međunarodni aerodrom Tuzla” Tuzla sa kompanijom MEPS group Dubai UAE.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na tri Odluke o odobravanju sredstava kao učešće Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak u rješavanju projekta održivog povratka i to: općini Tuzla u iznosu 9.000 KM za  izgradnja mosta u Đokićima, MZ Požarnica, 8.500 KM općini Bijeljina za uređenje i ograđivanje dvorišnog prostora Doma kulture u  Mjesnoj zajednici Janja, te 6.500 KM općini Doboj za sanaciju puta u Mjesnoj zajednici Pridjel Gornji.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova za period juli – septembar 2011. godine. Planom je utvrđen iznos od 94.205.478,17 KM ukupnih sredstava.

Gornja granica za odobravanje Operativnog plana iz budžetskih sredstava za period juli – septembar 2011. godine iznosi 74.740.736,93 KM.  Gornja granica za odobravanje Operativnog plana za vlastite prihode, grantove, donacije i prihode po posebnim propisima za period juli – septembar 2011. godine iznosi 19.464.741,24 KM.

Vlada je dala saglasnost i na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period juli – septembar 2011. godine u iznosu od 94.205.478,17 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku o sufinansiranju troškova električne energije  u 2011. godini raseljenim licima, izbjeglicama i povratnicima smještenim u izbjegličkim naseljima.

Prema ovoj Odluci  sufinansirat će se troškovi električne energije u mjesečnom iznosu od 20,00 KM sa uračunatim PDV-om po domaćinstvu u ljetnoj sezoni i 25,00 KM u mjesečnom iznosu sa uračunatim PDV-om po domaćinstvu u zimskoj sezoni, a  planirano je sufinansiranje u ukupnom iznosu do 250.000 KM.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Radi se o potrebi zamjene namještenika zbog odlaska u penziju.

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je izjašnjenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u vezi sa uloženim amandmanima Ive Divkovića, poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona za prijem tri pripravnika, po Programu sufinansiranja zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva prijavljenih na evidenciji nezaposlenih.

 

 

 

 

(Odjeljenje za informisanje)

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: