Vlada TK-a utvrdila nacrt Budžeta za 2016. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i uputila dokument u skupštinsku proceduru. Osnovne karakteristike Budžeta za narednu godinu su da prihodi i primici te finansiranje iznose 366.482.701,47 KM dok su izdaci za jedan milion manji odnosno 365 miliona. Razlika od jednog miliona planirana je u korist prihoda za pokriće deficita akumuliranog iz prethodnog perioda, kako je predviđeno Zakonom.
U nacrtu Budžeta za 2016. godinu nema smanjenja plaća budžetskim korisnicima dok je topli obrok planiran u visini od 8 KM po izrađenom danu.
Kapitalnih izdataka i transfera iz dijela budžetskih sredstava skoro je 6 miliona KM. Među najznačajnijim kapitalnim ulaganjima su oko 600 000 KM za Kampus Univerziteta u Tuzli, te pola miliona KM za osnovno i srednje obrazovanje, odnosno rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola. U okviru kapitalnih ulaganja u narednoj godini planirana je i nabavka opreme u vrijednosti od 500 000 KM te ulaganja na Aerodromu Tuzla oko 500 000 KM.
Kad su u pitanju poticaji u poljoprivredi obim je isti kao i Budžetu za 2015. godinu. Poticaji za 2014. su isplaćeni u ukupnom iznosu i po brzini izmirenja ovih obaveza Tuzlanski kanton je među prvim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Kad su u pitanju prihodi, najizdašniji prihod su prihodi od indirektnih poreza i oni učestvuju sa 234 miliona KM. Sljedeći po veličini su prihodi od poreza na dohodak sa 27,5 miliona KM, porezi na dobit preduzeća oko 15,6 miliona KM. Ostali prihodi su neporezni i oni iznose ukupno 63 miliona KM.

Posmatrajući ukupnu prihodovnu stranu slična je situacija bila i kada je donošen Budžet za 2015.
Rashodovna strana je za milion KM manja u odnosu na prihodovnu i iznosi 365.482.701,47 KM od toga najveći dio su plaće i naknade troškova zaposlenih. One iznose 191.800.000 KM. Ostali izdaci za materijal, sitni inventar i usluge iznose 34.850.805 KM, tekući transferi i drugi rashodi su 65.808.812 KM, kapitalni transferi su 18.653.045 KM, izdaci za kamate su povećani ove godine i iznose 2.400.000 KM, kreditna zaduženja iz 2015. u visini od 20 miliona KM i za prošlu godinu u visini od 21.500.000 KM.
Kapitalni izdaci su 16,5 miliona KM, a finansiranje izdataka za otplatu vanjskog duga oko 18 miliona KM.
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Riječ je o pratećem dokumentu nacrta Budžeta kojim se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenja Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva finansija i ministra finansija u izvršavanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, kazne za neispunjenje obaveza, te druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o određivanju glavnog računa i računa za posebne namjene na kojima će se se vršiti prikupljanje javnih prihoda i sa kojih će se izvršavati nalozi za plaćanje. Donošenje Odluke uslovljeno je novim Zakonom o unutrašnjem platnom prometu.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje Nihada Okanovića za direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, do konačnog imenovanja direktora te institucije u skladu sa zakonom, a najduže 90 dana, počev od 5.12.2015.godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o ovlaštenju za obavljanje poslova upražnjenog radnog mjesta sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa. Rješenjem se ovlašćuje rukovodeći državni službenik Zdenka Marijanović, postavljena na radno mjesto pomoćnik sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, da obavlja sve poslove sekretara Ureda za zajedničke poslove utvrđene Uredbom o osnovanju Ureda za zajedničke poslove i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove u cilju osiguranja nesmetanog izvršavanja poslova iz nadležnosti Ureda za zajedničke poslove i to počev od 1.12.2015. godine do okončanja konkursne procedure i postavljenja sekretara Ureda.

 

 

 

(Odjeljenje za informisanje)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: