VLADA TK-a: UTVRĐEN NACRT ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I ODGOJU

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona. Ovim zakonom uređuje se obavljanje djelatnosti srednjeg općeg obrazovanja, srednjeg stručnog obrazovanja, obuke i odgoja u srednjoj školi, osnivanje, organizacija i finansiranje rada srednje škole, prava i obaveze roditelja, autonomija srednje škole, uloga i obaveze srednje škole, organizovanje i izvođenje obrazovno-odgojnog rada u srednjoj školi, osnovna pitanja nastavnih planova i programa, standardi ocjenjivanja i ispiti, način imenovanja i nadležnost organa srednje škole, status nastavnika, stručnih saradnika i saradnika, status učenika, obrazovanje i obuka odraslih i druga pitanja u vezi sa obavljanjem djelatnosti srednjeg obrazovanja i odgoja. Obaveze, koje je preuzela Bosna i Hercegovina nakon prijema u Vijeće Evrope i stvaranje preduvjeta za prijem Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju, postavljaju reformu obrazovnog sistema  kao visoko prioritetno pitanje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom utvrđuje se organizacija srednjeg stručnog obrazovanja i obuke i stvaraju zakonski uvjeti da se na nivou Kantona, reforma srednjeg stručnog obrazovanja i obuke provede na istim principima i jedinstvenim standardima koje postavljaju Okvirni zakoni usvojeni na nivou Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu  principe i obavezu usklađivanja kantonalnog zakona sa okvirnim zakonima, zatim novine predviđene zakonom, usklađivanje Zakona o srednjem obrazovanju  sa Zakonom o radu, ukazivalo je na potrebu donošenja  novog zakona o srednjem odgoju i obrazovanju i stavljanje van snage postojećeg zakona.

Usklađivanje Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju  sa naprijed navedenim propisima odnosi se posebno na: implementaciju dokumenata (konvencija i sporazuma) o pravima djeteta,  omogućavanje jednakog pristupa srednjem obrazovanju svoj djeci, obrazovanje djece i mladih sa poteškoćama u razvoju, uvažavanje potreba tržišta rada u postupku provođenja upisne politike,-  obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina, horizontalna i vertikalna prohodnost učenika (prelazak iz jednog obrazovnog programa u drugi),  primjena zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa i dr. Nakon utvrđivanja Nacrt Zakona o srednjem obrazovanju je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

 

 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakonas o osnovnom odgoju i obrazovanju TK. Razlog donošenja Zakona je usklađivanje odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju sa koncepcijom rada i Nastavnim programom osnovnih devetogodišnjih škola, usklađivanje sa Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu, te potreba popune pravnih praznina i preciziranja pojedinih odredbi Zakona. Kako je između ostalog definirano Nacrtom, procjenu sposobnosti djece pri upisu u redovnu osnovnu školu obavljat će komisija sastavljena od pedagoga-psihologa, nastavnika škole i ljekara specijaliste-pedijatra. Također, izbor najpovoljnijeg ponuđača za objavu konkursa/oglasa za prijem zaposlenika provest će Ministarstvo po posebnom ovlaštenju Vlade Kantona putem zajedničke javne nabavke za sve osnovne škole koje imaju status javne ustanove, istovremeno sa objavom u dnevnom listu osnovna škola koja ima status javne ustanove dužna je dostaviti tekst konkursa/oglasa Ministarstvu radi objave na web stranici Ministarstva. Nakon što je prihvaćen od strane Vlade TK, Nacrt će biti upućen u javnu raspravu.

 

 

DONESENA UREDBA  O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA I POSTUPKU ODOBRAVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA LIJEČENJE BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

S ciljem proširenja liste oboljenja Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Uredbu  o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima i postupku odobravanja finansijskih sredstava za liječenje branilaca i članova njihovih porodica. Obzirom da su odredbama do sada važeće Uredbe kriterijima i postupkom odobravanja finansijskih sredstava za liječenje branilaca i članova njihovih porodica precizirana oboljenja za koja se mogu izdvajati finansijska sredstva, donošenjem   Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i i drugim materijalnim pravima službenika i namještanika, u organima uprave, bilo je neophodno proširiti listu oboljenja.

 

 

USVOJEN PROGRAM KORIŠTENJA BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINJAVANJU KORISNIKA PRAVA IZ OBLASTI  BORAČKO – INVALIDSKE ZAŠTITE TUZLANSKOG KANTONA U 2011. GODINI

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program korištenja bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju korisnika prava iz  oblasti  boračko – invalidske zaštite  Tuzlanskog  kantona   u  2011. godini. Sredstva  su planirana u iznosu od 4.100.000,00 KM, u ovisnosti od raspoloživih sredstava u  budžetu Tuzlanskog kantona, a iskoristit će se kao jednokratna bespovratna novčana sredstava  prema Uredbi o utvrđivanju osnova, mjerila, kriterija i postupka za odobravanje sredstava za pomoć u  rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih  porodica na području Tuzlanskog kantona. Na osnovu broja korisnika po općinama Tuzlanskog kantona, koji je umanjen za broj stambeno riješenih rasporedit će se 3.626.750,00 KM,  a 473.250,00 KM  raspoređuje se općini Tuzla na tri kategorije kao dodatak nerealiziranim sredstvima općine Tuzla po Programu iz 2010. godine.

 

 

UTVRĐENI USLOVI, KRITERIJI I POSTUPAK ZA ODOBRAVANJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA POMOĆ U  RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVE PORODICE

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice.  Ovom uredbom utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona, te postupak raspodjele i način korištenja sredstava. Aktivnosti na donošenju ove uredbe, započete su dostavljanjem primjedbi na ranije postojeći tekst Uredbe, od općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu i kantonalnih boračkih saveza, a sa ciljem da se problemi evidentirani od prvostepenih i drugostepene komisije, koji su nastajali u provođenju iste eliminiraju ili svedu na najmanju moguću mjeru. Od 13 općinskih službi boračko invalidske zaštite, na području kantona, primjedbe i sugestije dostavile su općinske službe iz Živinica, Tuzle, Gradačca, Srebrenika i Doboj Istoka. Takođe, od 12 kantonalnih boračkih saveza i udruženja, primjedbe i sugestije dostavilo je šest udruženja. Ponuđe primjedbe i sugestije prihvaćene su u dijelu koje nisu u suprotnosti sa odredbama zakonskih propisa.

 

 

DONESENA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA, USLOVA, KRITERIJA I POSTUPAKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU POVRATKU PROGNANIH LICA

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava za podršku povratku prognanih lica. Ovim izmjenama između ostalog sanacija putnih komunikacija zamjenjena je obnovom i izgradnjom infrastrukturnih objekata. Također, sredstva će se dodjeljivati općinama u zonama povratka na osnovu zahtjeva i prijedloga sačinjenog od strane općine, kao pomoć za obnovu i izgradnju infrastrukturnih objekata (puteva, mostova, vodovoda, el. mreža, i dr.), u svrhu stvaranja uslova za povratak, obezbjeđenje uslova za održiv povratak i poboljšanje kvaliteta življenja, pod uslovima da je tražena pomoć namijenjena rješavanju problema i zadovoljavanju potreba povratničke populacije, da je obezbjeđen projekat i druga investiciono-tehnička dokumentacija (urbanistička saglasnost, građevinska dozvola i sl.), da je potvrđen značaj projekta za lokalnu zajednicu od strane općine, te da rok za realizaciju projekta nije duži od 2 (dvije) godine. Odlukom su također definirani i kriteriji za dodjelu sredstava i bodovanje zahtjeva.

 

 

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI POVRATKA RASELJENIH LICA  I IZBJEGLICA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA I REPUBLIKE SRPSKE ZA 2010. GODINU

 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je  Informaciju o stanju u oblasti povratka raseljenih lica i izbjeglica na području Tuzlanskog kantona i Republike Srpske za 2010. godinu. U  2010. godini planirano je da se na područje Tuzlanskog kantona vrati 685 lica, od čega je ostvareno 297 osoba ili 34%. Na ovakav rezultat značajno su uticali materijalni uslovi u kojima se odvijao proces povratka, odnosno teška ekonomska situacija povratnika. Najveći broj povratnika zabilježen je na području općine Lukavac, 130, dok se na područja općina Živinice i Doboj Istok nije vratila ni jedna izbjegla osoba. Kada je u pitanju povratak na područje Republike Srpske u  2010. godini planirano je da se na područje ovog entiteta vrati  955 lica.  Od planiranih povrataka u 2010. godini na području opština Republike Srpske,  vratilo se 570 lica ili 66 % u odnosu na plan. Najviše povratnika zabilježeno je u općini Modriča, 110, dok se niti jedan povratnik nije vratio na područje općine Ugljevik. Analizirajući podatke o broju povratnika dobivenih od nadležnih općinskih službi da se zaključiti da je starosna struktura povratničke populacije značajno proporcijonalno izražena na štetu mlađe generacije što je uzrokovano neadekvatnim obrazovanjem i nezaposlenošću, navodi se u Informaciji. Kada je u pitanju održiv povratak za 2010. godinu Budžetom TK-a planirana i utrošena su sredstva u iznosu od  500.000,00 KM. U skladu sa Planom rada i Planom budžeta za 2010. godinu, Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak TK-a je na osnovu Javnog oglasa za dodjelu donacija u na ime održivog povratka u iznosu od 5.000,00 KM po jednoj projektnoj ideji. Ukupno je zaključeno 100 ugovora, i to, 46 za povratnike na području Tuzlanskog kantona i 54 za povratnike na područje republike Srpske. Odlukom Ministarstva Općini Srebrenica kao nosiocu aktivnosti projekta realizacije održivog povratka u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja odobrena su sredstva u iznosu od 167.000,00 KM. Na ime pokretanja projekta „Razvoj kooperantske mreže i pokretanja organizovane proizvodnje kornišona u povratničkim sredinama“ 20.000,00 KM dodjeljeno je Zemljoradničkoj zadruzi „Tarevci“ općina Modriča. Također, na ime saniranja materijalnih šteta nastalih na poljoprivrednim dobrima usljed elementarnih nepogoda u povratničkoj MZ-i Janja, općina Bijeljina, dodjeljena su sredstva u iznosu od 15.000,00 KM. Prema Zaključcima Informacija realizaciju povratka raseljenih lica u predratna prebivališta kao i zbrinjavanje raseljenih osoba na području Tuzlanskog kantona, u ovom periodu, pratili su mnogi problemi kao što su disproporcija između razine stvarnih ulaganja i stvarnih potreba koja je izazvala nedostatak materijalnih sredstava naročito pri realizaciji projekata obnove i sanacije stambenog fonda i infrastrukture, nedostatak finansijskih sredstava korisnika pomoći u građevinskom materijalu za ugradnju dobivenog materijala, te nedovoljna pomoć na ime održivog povratka onim koji su se već vratili  u predratno prebivalište.

 

 

USVOJENA INFORMACIJA O ZBRINJAVANJU RASELJENIH LICA, POVRATNIKA I  IZBJEGLICA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2010. GODINU

 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je  Informaciju o zbrinjavanju raseljenih lica, povratnika i izbjeglica na području Tuzlanskog kantona (smještaj, stanje u naseljima izgrađenim ili adaptiranim za potrebe raseljenih lica i povratnika, zdravstvena i socijalna zaštita) za 2010. godinu. Na kraju 2009. godine na području TK-a bilo je 16.220 raseljenih lica, a prema podacima od  31.12.2010. godine na području TK-a prisutno je 15.203 raseljenih lica što odražava tendenciju smanjenja boja raseljenih lica za 1.017 osoba. U odnosu na 2009. godinu također je evidentno smanjenje broja raseljenih lica u kolektivnim smještajima na području TK-a za 327 prognanika. U kolektivnim smještajima na TK, analizirajući starosnu strukturu, se nalazi 23,5% djece do 14 godina te 9,8% lica starijih od 60 godina. Što se tiče spolne strukture oko 55,8% su žene. Najveći broj je smješten u kućama holandske vlade i to 1.582. Nesporna je činjenica da je došlo do smanjenja broja raseljenih lica koja privremeno borave na području Tuzlanskog kantona, što je rezultat aktivnosti domaćih institucija na realizaciji projekata podrške povratku sa područja TK u općine Republike Srpske, posebno u općine Srednjeg Podrinja, navodi se u Informaciji. Prema Odluci Vlade TK,  za utrošak električne energije u kolektivnim smještajima koji imaju priznat status izbjegličkih naselja u 2010. godini planirana su  sredstva  u iznosu 250.000,00 KM. Od čega je utrošeno 240.833,46 KM. Od ovog iznosa subvencionirani su troškovi električne energije za izbjeglička naselja u iznosu od 127.945,45 KM, a za kuće Holandske vlade 112.888,01 KM. Za socijalu i zdravstvenu zaštitu raseljenih lica na području TK utrošeno je 210.270,41 KM, dok je za dženaze i sahrane raseljenih lica na području TK utrošeno 24.014,94 KM. Problemi vezani za provođenje planiranih aktivnosti su se uglavnom ogledali u nemogućnosti stalnog i kontinuiranog rada na terenu sa raseljenim licima. Stanje u kolektivnim smještajima se iz godine u godinu znatno poboljšalo, ali treba još mnogo više angažiranosti na rješavanju ove problematike. Također, potrebno je raditi na što skorijem zatvaranju kolektivnih centara i stvaranju pretpostavke povratka i održivog povratka kao jedinog ispravnog načina pomoći raseljenim osobama. U cilju planiranja ovih aktivnosti potrebno je prikupiti podatke o stanju u mjestima mogućeg povratka, broju raseljenih lica kojima je započeta obnova kuća, broju raseljenih lica kojima je neophodna skrb i njega i sl. Neophodno je također u suradnji sa resornim Ministarstvom na Federalnom nivou raditi na iznalaženju sredstava  i partnera za što efikasnije rješavanje problema, navodi se u Informaciji.

 

 

42.000,00 KM ZA BOSNIA VALVES

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je  suglasnost na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava u iznosu od 42.000,00 KM privrednom društvu „Bosnia valves“ d.o.o. Tuzla kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, a na ime izrade fisibiliti studije sa projektnim zadatkom „Nova livnica čelika“ po programu za restrukturiranje. Ova Odluka donesena je i obzirom na opredjeljenje Vlad Tuzlanskog kantona da se trajno riješi problem „Livnice čelika“ uz zadržavanje proizvodnog programa, upošljavanje svih postojećih, kao i novih radnika uz izmještanje iz grada.

 

 

OSTALE ODLUKE

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je  Plan poslovanja JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. za 2011. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o poslovanju JP “Šume Tuzlanskog kantona” D.D. Kladanj za 2010. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je  Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Komisije za koncesije za 2010. godinu, te ga uz Zaključke uputila Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2010. godinu i trenutnom stanju zaliha robnih rezervi. Kako je istaknuto Direkcija je u protekloj godini prema nalogu Kantonalnog štaba civilne zaštite reagirala i određenim količinama raspoloživih artikala pomogla ugroženom stanovništvu, ali je kako se navodi u Izvještaju snažnija podrška bila limitirana nedostatkom finansijskih sredstava.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. do 31.03.2011. godine. Budžet Tuzlanskog kantona realizirao je prihode u visini od 66.451.100,86 KM, što u odnosu na plan prihoda i primitaka procentualno iznosi 74,68%. Kada su u pitanju rashodi, oni su ostvareni u procentu od 95,47% ili 69.259.439,39 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je  tekst Sporazuma između Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK. Potpisivanje sporazuma bit će učinjeno u svrhu namirenja umanjenih planiranih namjenskih prihoda planiranih Budžetom TK za 2011. godinu i Programom raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2011. Godinu, kako bi se izbjegli negativni učinci umanjenja sredstava u Budžetu TK, koji su nastali kao posljedica prenosa naplate naknada za okoliš pri registraciji motornih vozila na Fond.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona.Ovaj obračun za nivo kantona sadrži konsolidovane podatke o ostvarenim i utrošenim sredstvima u kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i u zdravstvenim ustanovama u javnom i privatnom sektoru. Pokazatelji iz Obračuna predstavaljaju osnov za utvrđivanje zdravstvene politike, uspostavljanje efikasnijeg sistema zdravstvene zaštite, alokacije zdravstvenih resursa i usmjeravanje razvoja zdravstvenog sektora u cjelini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o Odboru za žalbe građana. Ovom uredbom uređuju se nadležnosti, prava i obaveza Odbora za žalbe  građana, kao i mandat i kriteriji za izbor članova. Odbor se sastoji od tri člana od čega su dva člana predstavnici građana, a jedan član je državni službenik iz Uprave policije.

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 500.000,00 KM Rudniku soli Tuzla na ime finansijske pomoći za realizaciju Programa investiranja u izgradnju istražno exploatacionih bušotina na ležištu kamene soli „Tetima“ Rudnika soli „Tuzla“.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju neplaniranih donacije za 7 osnovnih i 3 srednje škole sa područja Tuzlanskog kantona kao i JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je  Odluku o odobravanja sredstava sa pozicije Tekuća rezerva. Sredstva u iznosu od 25.000,00 KM dodijeljena su Ambasadi Japana u Bosni i Hercegovini na ime finansijske pomoći stanovništvu Japana.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o zamjeni kooptirajućeg člana Komisije za koncesije TK. Aktualni ministar Imšir Škahić, zamjenjen je Salihbašić Ramizom, Općinskim pravobraniocem Općine Srebrenik.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost na Odluku o odobravanju sredstava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Zaključak kojim se prihvata Inicijativa Kantonalne uprave civilne zaštite za izmjenama i dopunama federalnih propisa, a koje su neophodne kako bi se što više sredstava po osnovu posebne naknade izvorno našlo na računima općina koje su i osnovna karika u sistemu zaštite i spašavanja.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Zaključak kojim se podnosi Inicijativa Vladi Federacije BiH za izmjene i dopune Zakona o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost za prijem dva namještenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Radi se o potrebi zamjene namještenika zbog odlaska u penziju, odnosno odlaska na porodiljsko bolovanje.


Odjeljenje za informisanje

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: