VLADA TK-a USVOJILA PLAN PROLJETNE SJETVE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Plan proljetne sjetve. Ovim planom predviđeno je da se žitaricama, povrtnim industrijskim i krmnim biljem na području Tuzlanskog kantona zasije 48.686 ha površine, što je za 127,5 ha ili 0,26% više nego u protekloj godini. Plan proljetne sjetve u općinama Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Teočak i Živinice, nešto je veći u odnosu na 2010. Godinu, dok je u ostalim općinama došlo do smanjenja plana sjetvenih površina. Da bi realizacija proljetne sjetve bila uspješna potrebno je obezbijediti količine repromaterijala utvrđene na bazi planske strukture sjetvenih površina na području Tuzlanskog kantona i normativa potrebnog repromaterijala za pojedine kulture, te je za realizaciju plana potrebno obezbijediti sredstva u iznosu od 68.653.318 KM. Također, kako se navodi u Planu, u cilju ostvarenja Plana potrebno je obezbijediti i preduslove kao što su kvalitetno sjeme i sadni materijal sa odgovarajućim porijeklom, certifikatom fitopatološkim uvjerenjem i sortnoj čistoći, mineralno đubrivo, zaštitna sredstva gorivo i mazivo, te pronaći novčana sredstva i plasirati ih putem kredita ih uz odgovarajuću kamatnu stopu i povoljan grace period.

 

 

USVOJEN IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI I EFEKTIMA NOVČANIH PODRŠKI U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI ZA 2010. GODINU

Iznos sredstava utrošenih za realizaciju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2010. godini  iznosi 15.423.888,71 KM. Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu obezbijeđeno je 8.428.481,45 KM, dok je iznos utrošenih sredstava obezbijeđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona 6.995.407,26 KM. Federalnim Programom za 2010. godinu u oblasti direktnih poticaja za pojedine proizvodnje koje se potiču iz Federalnog budžeta propisani su veći iznosi podrške po jedinici proizvoda u odnosu na prethodnu godinu, što je stimulativno djelovalo na proizvodnju. Zahvaljujući ovoj stimulaciji u 2010. godini je zabilježen rast skoro svih vrsta animalne i biljne proizvodnje. Kako se napominje u Izvještaju, u 2010. godini proizvođačima mlijeka na području našeg kantona je isplaćeno i dodatnih 0,08 KM po litri prodanog mlijeka u III kvartalu 2009. godine, kao dodatna mjera za prevazilaženje nepovoljnog ambijenta u kojem su se našli proizvođači mlijeka. Ostvarena podrška iz Federalnog budžeta za animalnu proizvodnju se u 2010. godini povećala za 40,71% u odnosu na 2009., dok se podrška biljnoj proizvodnji povećala za 97,12%.

Kantonalnim programom nastojalo se obuhvatiti poljoprivredne proizvodnje za koje Federalnim programom nije osigurana novčana podrška, te je za ove namjene u Programom utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji planirano 7.310.270,00 KM. Najveći iznos novčanih podrški ostvareno je na području općine Gradačac, od čega se najveći dio odnosi na kapitalne investicije.

U 2010. godini realizovana je novčana podrška i za nove oblasti proizvodnje , a odnosi se na podršku organizatorima proizvodnje u kooperaciji otkupa proizvoda iz kooperacije i prodaja tih proizvoda, te ekološkoj proizvodnji.

Novčana podrška nesumnjivo doprinosi razvoju poljoprivrede, koja ima velike šanse u povećanju zaposlenosti kroz vidove samozapošljavanja, angažovanje svih članova porodičnog gazdinstva i formiranje manjih porodičnih biznisa zasnovanih na poljoprivrednoj proizvodnji ili proizvodnji vezanoj uz poljoprivredu, navodi se u Izvještaju.

 

 

USVOJEN IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI ROGRAMA ULAGANJA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA U OBLAST VODOPRIVREDE U 2010. GODINI

 

Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2010. godini planiran je ukupan iznos sredstava u iznosu od 6.500.000,00 KM, od čega je 2.096.261,49 KM raspoloživih sredstava preneseno iz 2009. godine. Obzirom da je iznos ostvarenih sredstava 6.156.744,29 KM, može se reći da je plan ostvaren u indeksu od 94,72. Ukupno je realizirano 5.758.867,90 KM dok je u 2011. godinu preneseno 333,949,86 ugovorenih a nerealiziranih obaveza. Poredeći sa realizacijom radova i aktivnosti  u 2009., u prošloj godini je ostvareno povećanje realizacije od 21,78%.

Kada su u pitanju prijedlozi daljih aktivnosti ulaganja raspoloživih prenesenih sredstava iz 2010. godine, zajedno sa planiranim prihodima u 2011. Godini potrebno je planirati kroz zahtjeve općina za obezbjeđenje dodatnih količina pitke vode, razvoj primarne vodovodne mreže, zaštitu izvorišta, projektovanje i gradnju kanalizacionih sistema i sistema za tretman komunalnih otpadnih voda, čišćenje i uređenje vodotoka, te gradnju zaštitnih vodnih objekata. Također kao jedan od radova koji se planiraju u narednom periodu jeste i završetak započetih radova II faze sanacije brane Modrac, kao i eventualno nastavak radova i započinjanje III faze.

 

 

USVOJEN PLAN I PROGRAM RADA SAVJETA ZA NEVLADIN SEKTOR I PITANJA MLADIH ZA 2011. GODINU

 

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Plan i program rada Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih za 2011. godinu. Zadatak Savjeta pri implementaciji ovog Plana i programa je kreiranje društveno-političkog ambijenta koji će značiti stvaranje pretpostavki za rješavanje nekih od osnovnih problema mladih na području Tuzlanskog kantona, kao i jačanje uloge i značaja nevladinog sektora i doprinos na uspostavljanju međusektorske saradnje vladinog i nevladinog sektora, navodi se u Planu. Savjet će u 2011. godini sprovoditi kontinuirane aktivnosti kao što su unapređenje položaja mladih i uloge nevladinog sektora, inicirati sastanke sa predstavnicima vladinog i nevladinog sektora sa ciljem rješavanja nekih od najosnovnijih problema u vezi sa položajem mladih i uloge nevladinog sektora, te provoditi aktivnosti na poboljšanju institucionalne saradnje između Vlade Tuzlanskog kantona i NVO sektora u cilju potpisivanja sporazuma o saradnji.

 

 

 

 

PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O PRIKUPLJANJU, RASPODJELI I KORIŠTENJU SREDSTAVA POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U 2010. GODINI

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2010. godini. U protekloj godini na području Tuzlanskog kantona za potrebe zaštite i spašavanja na transakcijski račun je izdvojeno 929.404,28 KM.  Za period 2004.-2010. godina ukupno je izdvojeno  4.692.701,01 KM. Prema podacima iz Izvještaja može se vidjeti da je u odnosu na planiranih 2.490.000,00 KM u 2010. godini potrošeno  753.992,36 KM ili 30,3%. Odnosno ukupna potrošnja za period od 2004. do 2010. godinu ostvarena je u iznosu od 2.301.322,74 KM ili 49,0% u odnosu na ukupno prikupljena sredstva.

U skladu sa propisima iz tekućeg priliva posebne naknade Kantonalni štab civilne zaštite je dodijelio  jednokratnu novčanu pomoć za hitne intervencije općinama za saniranje šteta od prirodnih nesreća i to: Općini Srebrenik 15.000,00 KM, Općini Kladanj 10.000,00 KM i Općini Tuzla 25.000,00 KM. Također Štab je po istom osnovu općinama Srebrenik, Tuzla i Živinice dodijelio još po 20.000,00 KM, općinama Gračanica, Doboj Istok, Kalesija i Lukavac po 10.000,00 KM, a općinama Čelić i Sapna po 5.000,00 KM, te  općini Gradačac 7.000,00 KM. Za nabavku paketa higijenskih sredstava evakuiranim porodicama zbog poplava i klizanja tla za vrijeme prirodnih nesreća Štab je dodijelio sredstva u iznosu od 9.550,00 KM.

Kada su u pitanju sredstva posebne naknade koja su prenesena iz 2009. godine, Štab je za sanaciju klizišta u općinama dodijelio ukupno 435.000 KM, i to: Banovići 32.000 KM, Doboj Istok 40.000 KM, Gračanica 42.000 KM, Gradačac 44.000 KM, Kalesija 38.000 KM, Kladanj 30.000 KM, Lukavac 42.000 KM, Sapna 37.000 KM, Srebrenik 44.000 KM, Tuzla 42.000 KM i Živinice 44.000 KM.

Za pomoć općinama u realizaciji projekta sufinansiranog deminiranja preko Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina iz Slovenije, dodijeljeno je ukupno 74.200,00 KM.

 

 

OSTALE ODLUKE

 

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora kompanijama Jablan d.o.o. Srebrenik za eksploataciju tehničko –građevinskog kamena – krečnjaka na lokalitetu  „Gradina-Potpeć“ u Srebreniku i firmi „Kamenolom Kotornica“ d.o.o. Đurđevik, za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Kotornica“ Bučje.

Vlada Tuzlanskog kantona, razmatrala je danas Sporazum o međusobnoj saradnji  sa Kantonalnim odborom Saveza samostalnih sindikata BIH Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona i Kantonalni odbor Saveza obavezat će se da rade na partnerskim osnovama i u duhu socijalnog dijaloga, sa željom za poboljšanje ukupnog stanja u Tuzlanskom kantonu, te da će u svoje Programe rada ugraditi odgovarajuće elemente sadržane u programskim platformama o prioritetnim razvojnim ciljevima TK u naredne četiri godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeljivanju stana članu porodice šehida-poginulog borca iz Kalesije. Na osnovu ove Odluke, Ministar za boračka pitanja će u ime Vlade Tuzlanskog kantona zaključiti ugovor o prenosu prava vlasništva na predmetnom stanu, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovorenih strana, a na osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica i Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu stana u vlasništvo braniteljima i članovima njihovih porodica.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluke kojima se utvrđuju visina osnovice za obračun plaća svih budžetskih korisnika i visina naknade za ishranu za mjesece februar i mart 2011. godine. Prema odlukama, visine ostaju nepromijenjene u odnosu na dosadašnji periodu i iznose 390 KM, odnosno 7 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je konsolidovani godišnji obračun za 2010. godinu. Prema izvještaju, ostvareni prihodi su u iznosu od 308.563.334,00 KM i primici u iznosu od 1.522.197,00 KM, što ukupno iznosi 310.085.531,00 KM. Rashodi u protekloj godini su u iznosu od 322.106.299,00 KM, izdaci u iznosu od 9.236.103,00 KM, dok je ukupni iznos rashoda i izdataka u iznosu od 331.342.402,00 KM. Višak rashoda nad prihodima iznosi 21.256.871,00 KM, a finansiranje odnosno otplate po kreditima 1.715.223,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je način obračuna plaća članovima Vlade Tuzlanskog kantona, kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca. Prema odlukama za obračun plaća i drugih primanja primjenjivat će se isti osnov za obračun plaća koji se primjenjivao u 2010. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Uredbu o izmjenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave.

Na današnjoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona doneseno je Rješenje o izmjeni imenovanja člana Savjeta za praćenje cijena, kojom se Zoran Milić razrješava ove dužnosti, a za obnašanje iste imenuje se Aziz Čačković.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala Komisiju za kadrovska pitanja u sastavu: predsjednik Sead Hasić, te članovi Senija Bubić, Željko Knežiček, Aziz Čačković i Asim Aljić.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost na prijedlog liste kandidata za imenovanje člana Upravnog odbora Feredalnog zavoda PIO/MIO. Na listi se nalaze imena dva kandidata koji su postigli isti broj bodova u konkursnoj proceduri, i to: Meho Srabović i Azem Poljić. Konačno imenovanje članova Odbora vrši Vlada Federacije BiH.

 

 

 

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.