Vlada TK-a usvojila Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Službe za zapošljavanje za 2009. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Sužbe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.

Ukupni prihodi Službe u prošloj godini iznosili su 30 922 428 KM, a rashodi su iznosili 31.759.932 KM. Ostvaren je deficit od 873 504 KM. Služba za deficit će iz viška prihoda iz ranijih godina pokriti dio deficita od 593 042 KM, dok će 280 462 KM biti pokriveno iz doznaka Federalnog zavoda za zapošljavanje i tekućeg priliva Službe.

Kada su u pitanju obaveze iz 2009. godine koje su knjigovodstveno evidentirane one ukupno iznose 2 775 097 KM, od čega su kratkoročne obaveze za novčane naknade demobilisanim nezaposlenim borcima 2,5 miliona KM. Izmirenje ovog duga očekuje se kroz grantove institucija. Kada su u pitanju rashodi najznačajnija izdvajanja bila su za obezbjeđenje materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica. Za ove namjene izdvojeno je 29 443 064 KM. Sredstva su izdvojena za novčane naknade nezaposlenih osoba i nezaposlenih demobilisanih boraca, za što je ukupno izdvojeno 24 345 761,00 KM. Za zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba izdvojeno je 4 922 362,00 KM čime je Kantonalna služba za zapošljavanje u potpunosti izvršila sve finansijske obaveze za 2009. godinu prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Za penzijsko-invalidsko osiguranje nezaposlenih osoba izdvojeno je 159 470,00 KM, a za izdatke za mjere za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu privatizacije, stečaja, likvidacije i prestrukturiranja preduzeća ostali bez posla izdvojeno je 15 472,00 KM. Za finansiranje programa podsticaja zapošljavanja u prošloj godini izdvojeno je 194 129,00 KM.

PRIHVAĆEN PROGRAM PROVEDBE ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Program provedbe Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona. Program je pripremila Vladina Radna grupa i to na osnovu Informacije o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području Kantona i Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Federacije BiH.

Među mjerama koje su utvrđene ovim Programom  je donošenje kantonalnog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Tuzlanskog kantona i Odluke o zaštiti od požara i vatrogastvu u općinama kako bi se ujednačio pristup zaštiti od požara i vatrogastvu u svim općinama Tuzlanskog kantona. Program utvrđuju i potrebu inoviranja postojeće procjene ugroženosti Kantona i općina od prirodnih i drugih nesreća, u dijelu koji se odnosi na ugroženost od požara, a na osnovu toga i inoviranje programa zaštite.

Programom je predloženo i da se procijeni potreba i opravdanost formiranja profesionalne zajedničke vatrogasne jedinice za gašenje požara na području Kantona i da se izvrši detaljna analiza trenutne organizacije zaštite od požara u svim općinama Kantona.

Dio predloženih aktivnosti moći će biti realizovan tek nakon što Vlada Federacije BiH donese određene propise i budu inovirane procjene ugroženosti i programi razvoja zaštite i spašavanja odnosno urađeni planovi zaštite od požara Kantona i općina.

Kantonalna uprava civilne zaštite je zadužena da, na osnovu usvojenih dokumenata i danas prihvaćenog Programa organizuje sastanke sa nadležnim federalnim kantonalnim i općinskim službama i dogovornim pojedincima u cilju provođenja aktivnosti predviđenih Programom odnosno Zakonom.

ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2010/2011. SLOBODNIH 8 222 MJESTA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Plan upisa učenika u srednje škole u Tuzlanskom kantonu u školskoj 2010/2011. godini koji je donijela Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Plan je pripremljen uz uvažavanje primjedbi i sugestija koje je Ministarstvo dobilo u procesu javne rasprave od školskih odbora srednjih škola, općinskih vijeća, Pedagoškog zavoda, Kantonalne službe za zapošljavanje i Kantonalne privredne komore.

Planom upisa učenika u prvi razred srednjih škola u narednoj školskoj godini bit će omogućen upis za 8 222 učenika. U gimnazije će se moći upisati 1 650 učenika, u tehničke škole 3 308 učenika, stručne škole 3 054, umjetničke škole 90 učenika, vjerske škole 120 učenika i specijalne škole 24 učenika. Ovim Planom upisa bit će omogućen upis svim učenicima koji ove godine završavaju osnovno obrazovanje. Naime, osnovnu školu će ove godine u Tuzlanskom kantonu završiti 7 381 učenik što je za 1 801 više u odnosu na školsku 2008/2009. godinu. Najviše učenika osnovnu školu završava u općini Tuzla 1 575 i Živinicama 1 083, a najmanje u Teočaku 133 i Čeliću 166 učenika.

UTVRĐENI USLOVI I KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA OSNOVNIH ŠKOLA KOJE IMAJU STATUS JAVNIH USTANOVA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kojom su utvrđeni uslovi i kriteriji za izbor i imenovanje direktora osnovnih škola koje imaju status javnih ustanova. Prema ovoj odluci kandidati za direktore škola moraju imati najmanje višu stručnu spremu, položen stručni ispt za samostalan rad na poslovima nastavnika ili pedagoga škole i najmanje 5 godina radnog iskustva u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima. Kandidati za direktore osnovnih škola ne mogu biti na funkciji u izvršnim organima političke partije ili organizacije povezane sa političkom partijom niti mogu biti članovi upravnih, školskih i nadzornih odbora drugog reguliranog organa. Odlukom je propisano i da kandidat za direktora ne može biti osoba koja je obavljala dužnost direktora škole dva puta uzastopno u školi u kojoj konkuriše za direktora. Odlukom su utvrđeni i kriteriji na osnovu kojih mišljenje o kandidatima daje Pedagoški zavod, a saglasnost resorno Ministarstvo.

Nakon provedene procedure konkursa školski odbor na osnovu pribavljenog stručnog mišljenja Pedagoškog zavoda, saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i vlastite ocjene programa rada i razvoja škole za period na koji se imenuje direktor sačinjava listu kandidata za izbor i imenovanje direktora škole.

Inače, danas donesena Odluka je usklađena sa ustavom i pravnim sistemom te Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju.

ZA PODRŠKU VJERSKIM ZAJEDNICAMA TUZLANSKOG KANTONA 100 000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Program raspodjele sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu za pomoć vjerskim zajednicama. Ukupno je za ove namjene planirano 100 000 KM.

Islamskoj vjerskoj zajednici-Muftijstvu tuzlanskom bit će dodijeljeno 65 000 KM, Katoličkoj crkvi –Franjevačkom samostanu „Sv. Petra i Pavla“ Tuzla 10 400 KM, Katoličkoj crkvi –Župi „Sv. Ante Padovanskog“ Lukavac 14 267 KM i Pravolavnoj crkvi-Crkvenoj opštini Tuzla

10 333 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela tri odluke o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Riječ je o donacijma općine Kladanj osnovnim školama „Kladanj“ i „Stupari“  te Mješovitoj-srednjoj školi „Musa Ćazim Ćatić“ u Kladnju. Donacije su namijenjene za sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža u ovim javnim ustanovama.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele. Izmjenama su brisane naknade od izdavanja dopunskih taxi oznaka. Naime, ove naknade naplaćuju se u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim i administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi, odnosno imaju status javnog prihoda.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o odobravanju 3 000 KM iz Tekuće rezerve. Sredstva su odobrena JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona, na ime servisiranja i održavanja putničkog vozila.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona danas je upoznalo Vladu Kantona u vezi sa planiranom obavezom utvrđivanja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda na području Tuzlanskog kantona i finansiranju Tuzlanskog kantona, a koja je utvrđena Programom rada Skupštine Kantona za 2010. godinu. Danas je zaključeno da je potrebno da Ministarstvo finansija uradi analizu efekata primjene Zakona o porezu na dohodak nakon sačinjavanja Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu sa posebnim aspektom na prikupljena, raspoređena i vraćena sredstava po osnovu poreza na dohodak za 2009. godinu. Nakon toga će Vlada Tuzlanskog kantona analizirati potrebu za pokretanjem postupka donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda na području Tuzlanskog kantona i finansiranju Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o kooptiranju dva člana Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona u predmetu dodjele koncesije za izgradnju tri teniska terena u Srebreniku, putem samoinicijativne ponude. U Komisiju su na prijedlog Općinskog vijeća Srebrenik kooptirani Imšir Škahić, pravobranilac općine Srebrenik i Samed Halilović, savjetnik općinskog načelnika za pravna pitanja.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovljenog oglasa za popunjavanje pozicija predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća Radio-televizije Tuzlanskog kantona. Kako se na prvi javni oglas nije prijavilo dovoljno kandidata za nastavak konkursne procedure ukazala se potreba za raspisivanjem ponovnog javnog oglasa.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava planiranih za intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima. Izmjenama i dopunama je planirano da se sredstva realizuju za zdravstveno osiguranje zaposlenih u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom (55 620KM), podršku privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom ( 744 380 KM), za realizaciju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća, koji su ostali ili ostaju bez posla 2 miliona KM. Za pozajmljivanje javnim preduzećima, odnosno Programa zbrinjavnja radnika KHK planirano je 3,7 miliona KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na osnovu mišljenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela Zaključak u vezi sa zahtjevom Skupštine Tuzlanskog kantona da se omogući subvencioniranje troškova prijevoza učenike osnovnih škola koji putuju na relaciji MZ Kerep do OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac. U Zaključku je obrazloženo da pravo na subvencioniranje troškova prijevoza imaju svi učenici osnovnih škola koji do najbliže škole putuju 4 i više od 4 KM. U slučaju da je vlastiti izbor druga, a ne najbliža škola, troškovi prijevoza se ne subvencioniraju, o čemu su upoznati roditelji prilikom traženja saglasnosti da djeca pohađaju drugu, a ne najbližu školu. U praksi postoji značajan broj učenika koji ne pohađaju najbližu školu, i sufinansiranje njihovog prijevoza bi bilo u suprotnosti sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na visinu novčane naknade od 100 KM koju je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja utvrdilo Rješenjem o imenovanju Komisije za utvrđivanje minimalno-tehničkih i posebnih uslova i opremljenosti ugostiteljskih objekata te minimalnih uslova i uslova propisanih za kategorizaciju objekta za smještajni objekat koji posluje u sastavu preduzeća doo „Rudar“ Tuzla. Navedena naknada pripada jednom članu Komisije koji je angažovan kao spoljni saradnik.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Kadrovske komisije Vlade imenovala Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona u sastavu: Elvira Salihović, Samir Ćosićkić, Ramiz Glavić, Mirsad Ibrahimović i Zijad Kulanić.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i prijedlog za imenovanje Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju koji će biti upućen Skupštini Kantona na davanje saglasnosti. U Nadzorni odbor su predloženi: Zijad Škahić, Meho Majdančić i Suada Šahović.

Na prijedlog Kadrovske Komisije Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku da se poništi oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Disicplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona, jer je na osnovu materijala Komisije za izbor i provođenje postupka zaključeno da nisu u potpunosti zadovoljeni interesi lokalne zajednice kao i da nema kandidata iz reda zaposlenika koji po zakonu trebaju biti uključeni u navedene organe. Ministarstvo pravosuđa i uprave je zaduženo da Vladi dostavi prijedlog novog teksta oglasa za Upravni i Nadzorni odbor JU Disicplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na imenovanje dr. Izeta Šabotića za direktora JU Arhiv Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala privremene školske odbore u šest osnovnih škola, školske odbore u deset osnovnih i jednoj srednjoj školi u Tuzlanskom kantonu.  Razrješenje i imenovanje po jednog člana školskih odbora iz reda roditelja danas je izvršeno za dvije osnovne škole.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: