Vlada TK-a usvojila Dokument okvirnog Budžeta TK za period 2015. – 2017. godina

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Dokument okvirnog Budžeta TK za period 2015. – 2017. godina. Cilj je osiguranje bolje povezanosti između prioritetnih politika Vlade Kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu

budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju kvalitetnijeg strateškog srednjeročnog planiranja budžeta. Očekivani nivo ukupnih sredstva u Budžetu TK za 2015. godinu iznosi 344.679.936,83 KM, što je manje za 77.030.385,09 KM ili 18,27% u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta za 2014. godinu. Na ovaj pad najvećim dijelom je uticalo to što se u 2015. godini ne predviđa finansiranje koje je u 2014. godinu planirano u iznosu od 89.965.000,00 KM. Ukoliko se planirana sredstva za 2014. godinu posmatraju bez kreditnog zaduženja, ukupni prihodi i primici u projekcijama za 2015. godinu veći su u odnosu na plan 2014. godine za 3,9%, u okviru kojih budžetska sredstva bilježe rast od 10,56%. Ukupna sredstva Budžeta TK se u 2016. i 2017. godini procjenjuju na približno istom nivou kao u 2015. godini. Zahtjevi budžetskih korisnika za period 2015.-2017. godina znatno premašuju fiskalni okvir Budžeta Tuzlanskog kantona u narednom trogodišnjem periodu. Ukupni zahtjevi za 2015. godinu iznose 402.553.264,36 KM, što je za 22.342.942,44 KM više u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, odnosno za 57.873.327,53 KM u odnosu na projekcije prihoda za 2015. godinu. Stabilizacijsko djelovanje fiskalne politike kroz smanjenje javne potrošnje je polazna osnova za djelovanje Vlade Kantona po pitanju javnih rashoda. Vlada Kantona je odlučna u nastavku provođenja restriktivne javne potrošnje u periodu 2015.-2017. godine, s ciljem održavanja stabilnog finansijskog sistema i budžetske ravnoteže te jače kontrole javne potrošnje. Smjer takve politike ključan je i za ispunjenje uslova Međunarodnog monetarnog fonda, te nastavak IV Stand-by aranžmana što je u ovom momentu od krucijalne važnosti, prvenstveno zbog stanja u Federaciji BiH izazvanog poplavama i aktiviranim klizištima. Imajući u vidu Zakon o budžetima u FBiH i okvir raspoloživih prihoda, Ministarstvo finansija je predložilo Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2015.-2017. godina sa smanjenjem planirane mase bruto plaća za 10,26% (vodeći računa o iznosu najniže neto plaće), kao i naknada troškova zaposlenih za 11,93% u odnosu na planirani nivo sredstava za ove namjene u 2014. godini, izuzev mase sredstava za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u oblasti pravosuđa koja se odnosi na sredstva za ove namjene za sudije i tužioce, čije su plaće definisane u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH.

 

POKRETANJE POSTUPKA IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA TK

Vlada TK donijela je Zaključak kojim pokreće postupak Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, u cilju obezbjeđenja dodatnih novčanih sredstava u iznosu 670.000,00 KM, za namjene koje će naknadno utvrditi Skupština Tuzlanskog kantona, a u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu . Navedena sredstva neophodno je obezbijediti u skladu sa zaključcima sa sastanka Vlade Tuzlanskog kantona i predsjednika klubova stranaka koje participiraju u Skupštini Tuzlanskog kantona održanog dana 1.12.2014. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona je zaključila da će novčana sredstva u visini od 670.000,00 KM, neophodna za izradu prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, u smislu Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona od 2.12.2014. godine, a u cilju obezbjeđenja dodatnih novčanih sredstava na budžetskoj poziciji „Tekuća rezerva“, biti objezbijeđena sa pozicije Ministarstva za boračka pitanja, iz tzv. dopunskih prava BIZ-a i ostalih izdvajanja za korisnike BIZ-a, pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama, a koja objektivno neće biti utrošena do kraja 2014. godine.

 

 

ZDRAVSTVENO STANJE U TK OCIJENJENO ZADOVOLJAVAJUĆIM

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatora zdravlja u 2013. godini. Stopa nataliteta sa 8,7% niža je za 0,6‰ od desetogodišnjeg prosjeka Kantona. Opšti mortalitet poslijednjih godina pokazuje tendenciju rasta i u 2013. godini je dostigao vrijednost od 7,6‰. Vodeći uzroci umiranja na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini su: esencijalna hipertenzija, moždani udar, infarkt srca i maligna neoplazma pluća. Najveći procenat umrlih registrovan je u dobnoj skupini starosti 65 i više godina (71,78%). Vodeći uzroci obolijevanja su: akutne infekcije gornjih disajnih puteva, povišeni krvni pritisak, akutni bronhitisi i bronhiolitisi, dijabetes te oboljenja kičmenog stuba. Struktura vodećih oboljenja

registrovanih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ne razlikuje se od uzroka obolijevanja ranijih godina. Pacijenti su u bolničkima kapacitetima su u 2013. godini najčešće liječeni zbog cirkulatornih oboljenja, malignih neoplazmi te oboljenja digestivnog sistema. Najučestaliji pojedinačni uzroci bolničkog liječenja, registrovani iz grupe oboljenja cirkulatornog sistema, bili su: moždani udar, hronična ishemična oboljenja srca i akutni infarkt miokarda. U toku 2013.godine na području Tuzlanskog kantona registrovano je 2911 oboljelih

osoba od zaraznih i parazitarnih oboljenja. U tom je periodu na području TK zabilježen porast broja oboljelih od zarazne žutice tip A u odnosu na prethodni period. Bolest se češće javljala u drugom polugodištu od jula do novembra a najviše u septembru. Najveći broj oboljelih je sa područja Tuzle i općine Živinice. Oboljenje je najčešće registrovano kod osoba od 25-49, odnosno 7-14 godina starosti.

 

NEDOVOLJNE REZERVE KRVI

Vlada je prihvatila Informaciju o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2013. godinu. Prema ovom dokumentu, raspoloživost krvi i lijekova od krvi je i dalje na nedovoljnom nivou jer snabdijevanje zavisi od građana koji su spremni da daruju krv. Trenutno broj davalaca krvi kroz planski organizovane aktivnost ne prati porast potreba za lijekovima proizvedenim iz ljudske krvi. Nedovoljno uključivanje stanovništva u planski organizirano davalaštvo krvi uzrokuje porast tzv. ciljanog – porodičnog davalaštva krvi koje ne omogućava blagovremenu i adekvatnu primjenu krvi / lijekova od krvi, pogotovo u hitnim situacijama.

 

 

DOPUNSKA PRAVA BORACA DODATNO PRECIZIRANA

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica. Prijedlog Odluke urađen je u skladu sa opredjeljenjima Vlade Tuzlanskog kantona u oblasti zaštite pripadnika boračke populacije, uz prilagođavanje realnim materijalnim mogućnostima, rukovodeći se pri tome načelima pravičnosti i racionalnosti kojima se osigurava socijalno-ekonomska zaštita svima, a prvenstveno najugroženijim kategorijama branitelja i članova njihovih porodica. Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona u martu je donijet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica. S obzirom da su određena dopunska prava izmijenjena te je proširen obima prava odnosno krug korisnika prava ukazala se potreba za usaglašavanjem sa Zakonom. Takođe, izvršene su i izmjene na način da su već postojeća dopunska prava dodatno precizirana, u cilju efikasnijeg ostvarivanja.

 

ZNATNO VEĆI BROJ UPOSLENIH NA NEODREĐENO VRIJEME

Vlada je prihvatila Informaciju o provedenom konkursu za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. U informaciji stoji da su konkursom otvorene 1.739 pozicije, za što je potraživano 1.848 izvršioca. Od ukupnog broja izvršilaca 485 izvršilaca (26,2%) bit će primljeno na punu normu, dok će 1.363 izvršilaca zasnovati radni odnos na nepunu normu (73,7%). Za 250 izvršilaca (13,5%) riječ je o radnom odnosu na neodređeno vrijeme, što je znatno više u odnosu na ranije godine. Konkurs je raspisan i za prijem tri pripravnika. Od 250 izvršilaca za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, 144 je zasnovalo radni odnos na puno, a 106 na nepuno radno vrijeme. Treba napomenuti da raspisani Konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama zaključno sa 5.11.2014.godine nije okončan, odnosno nije riješeno 15 od ukupno 1.739 pozicija. Razlog što u pojedinim školama na pojedinim pozicijama nije izvršen prijem zaposlenika po raspisanom Konkursu jeste manjkavost Pravilnika u dijelu koji definiše pozivanje lica sa utvrđene rang liste i pismeno izjašnjavanje kandidata o prihvatanju ili neprihvatanju pozicije. Ove odredbe dovele su do toga da okončavanje pojedinih pozicija nije bilo istovremeno u svim školama, pa se dešavalo da određeni kandidat zasnuje radni odnos po konkursu u jednoj školi, a nakon izvjesnog vremena, zatraži sporazumni prekid radnog odnosa, kako bi po konkursu zasnovao radni odnos u drugoj, najčešće bližoj, i za kandidate povoljnijoj školi. Do 5.11.2014. godine 44 osobe, koje su ranije zasnovale radni odnos u školi po raspisanom konkursu na određeno vrijeme, zatražili su sporazumni prekid radnog odnosa, a 6 osoba koje su prethodno, po konkursu, zasnovale radni odnos na neodređeno vrijeme isto su to učinile kako bi zasnovale radni odnos u drugoj školi. Konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika nije okončan ni za pozicije za koje se nije javio stručni kandidat. Po raspisanom oglasu, od ukupno 158 izvršilaca, 78 osoba su iz reda boračke populacije ili članovi njihovih porodica.

 

 

SREDSTVA ZA EKOLOŠKI PROJEKAT OPĆINI ŽIVINICE

Vlada TK odobrila je isplatu iznosa od 8.267,96 KM Općini Živinice za finansiranje projekta “Energetska efikasnost stambenih zgrada za kućanstva sa umanjenim primanjima” u okviru podrške “Habitat” projektu stambenih zgrada. Općina Živinice je dostavila zahtjev za finansiranje projekta koji je iz oblasti zaštite okolice. Budući da su ispunjeni uslovi te završeni projekti iz prethodne godine (opravdan utrošak dodijeljenih sredstava), resorno Ministarstvo odobrilo je finansijska sredstava u ukupnom iznosu od 8.267,96 KM. Za projekat je sačinjen Ugovor o izvođenju radova, nakon postupka javne nabavke, između Ministarstva, Općine Živinice, Odbora etažnih vlasnika zgrade i „KAKEŠ“ d.o.o. Živinice kao izvođača radova. Programom raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TKza 2014. godinu predviđena su finansijska sredstva odnosno grantovi drugim nivoima vlasti. Programom su planirana sredstva općinama koja će biti realizovana konkretnim projektima, a posebno su planirana sredstva u iznosu od 10.000 KM kao podrška “Habitat” projektu stambenih zgrada.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva”. Odobren je iznos od 5.000,00 KM po zahtjevu, za JU OŠ „Brijesnica“ Doboj Istok na ime hitne nabavke i ugradnje kotla za centralno grijanje koji je procurio zbog dotrajalosti.

Odobrena su i novčana sredstva Vladi Tuzlanskog kantona u iznosu od 6.000,00 KM za plaćanje stručnog nadzora na sanaciji poslovne zgrade u ul. Rudarska broj 67 Tuzla za potebe smještaja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

 

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Donacija u iznosu od 156.550,31 KM Delegacije Evropske Unije namijenjena podršci efikasnom procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH ranijom odlukom raspoređena je na ekonomske kodove koji su navedeni u zahtjevu Ministarstva pravosuda i uprave. Donacija nije u cijelosti potrošena te je Ministarstvo pravosuđa i uprave podnijelo zahtjev Ministarstvu finansija za izmjenu i dopunu Odluke o usmjeravanju neplanirane donacije za Kantonalno tužilastvo Tuzlanskog kantona. Kantonalno tužilaštvo u obrazloženju je navelo da su nedostajuća sredstva potrebna za obezbjedenje sredstava za troškove svjedoka, naknade sudskim vještacima, nabavku opreme za procesuiranje ratnih zločina, nabavku laptopa, printera, stolica i stolova, te radi nabavke vozila.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o rezultatima okončanog ponovljenog postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji poslovne zgrade u ulici Rudarska 65 Tuzla putem

javnog obavještenja objavljenog u “Službenom glasniku BiH” kao i dodjeli ugovora. Ponudu je dostavio jedan ponuđač i to DOO „TEHNOGRAD-COMPANY“ TUZLA. Utvrđeno je da je ponuda ovog ponuđača kvalifikovana i sadrži sve elemente koji su traženi u postupku za dostavu ponuda.

Vlada je također prihvatila tekst Ugovora o izvođenju radova na sanaciji poslovne zgrade u Ulici  Rudarska 65 Tuzla.

 

Vlada TK donijela je Zaključak kojim ovlašćuje premijera Tuzlanskog Kantona prof. dr. Bahrija Umihanić da u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpiše prijavu prijenosa vrijednosnih papira kojom će se kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine DD Sarajevo izvršiti prijenos vrijednosnih papira sa privrednog društva „Polet“ d.d. Tuzla, kao prenosioca na Vladu Tuzlanskog kantona, kao primaoca, a na osnovu presude Općinskog suda u Tuzli.

 

Vlada TK donijela je Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana zapošljavanja osoba sa invaliditetom TK te je u ime Ministarstva zdravstva umjesto Adne Azabagić za član imenovan Nedžad Djedović, pomoćnik ministra za zdravstvo.

 

Vlada je dala saglasnost na isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove imenovane rješenjem Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete.

 

Vlada TK dala je saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla.

 

Vlada TK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na JU Univerzitet u Tuzli. Riječ je o radnom mjestu nastavnik na Pravnom fakultetu, u sva naučno-nastavna zvanja za širu naučnu oblast – državno i međunarodno javno pravo, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom u skladu sa Standardima visokog obrazovanja i normativima.

Vlada je također dala saglasnost za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: laborant, jedan izvršilac sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vrijeme, blagajnik Studentskog centra sa SSS kvalifikacijom na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najduže do dvije godine kao i prijem jednog zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme na navedeno radno mjesto bez raspisivanja oglasa do okončanja postupka po raspisanom oglasu, a najduže do 90 dana. Također je data saglasnost na prijem zaposlenika na mjesto šefa Kabineta rektora, jednog izvršioca sa VSS kvalifikacijom na neodređeno vrijeme, pomoćnog kuhara sa PK kvalifikacijom i spremačice sa NK kvalifikacijom također na neodređeno vrijeme, referenta za studentska pitanja sa SSS kvalifikacijom do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva i domara na neodređeno vrijeme sa VK/SSS/KV kvalifikacijom.

Vlada je dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto referent za plan i analizu, jedan izvršilac sa VSS kvalifikacijom, na neodređeno vrijeme, te zaključivanje ugovora o radu sa izabranim kandidatom kao i za unos njegovih matičnih podataka u jedinstveni sistem centralizovanog obračuna plaća.

Vlada TK također je dala saglasnost za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto viši stručni saradnik u Uredu za među-univerzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu, jedan izvršilac sa VSS kvalifikacijom, na neodređeno vrijeme, te zaključivanje ugovora o radu sa izabranim kandidatom, kao i za unos njegovih matičnih podataka u jedinstveni sistem centralizivanog obraćuna plaća.

 

Vlada je dala saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona. Riječ je o stručnom saradniku za pomoć radnim tijelima Skupštine Tuzlanskog kantona.

 

Vlada Tuzlanskog kantona upoznata je sa dopisom Kantonalnog pravobranilaštva u vezi sa presudom Kantonalnog suda u Zenici.

 

Vlada TK donijela je zaključak kojim zadužuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, da organizuje još jedan sastanak kojem će prisustvovati predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstva finansija, Ureda za internu reviziju, Ureda za zakonodavstvo i predstavnici Javne ustanove Univerzitet u Tuzli, u cilju razrješenja pitanja iz akta Univerziteta od 14.11.2014. godine i provođenja Odluke Vlade Tuzlanskog kantona  od 30.9.2014. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.