Vlada TK-a produžila rok za donošenje prostornih planova općina

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju. Razlog za izmjene je taj što je 31.12.2014. godine istekao rok do kojeg su općine trebale donijeti svoje prostorne planove. Obzirom da na području općina koje ne donesu prostorne planove nakon tog datuma nije moguće izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenja za građenje, izmjenom Zakona omogućeno je općinama da donesu prostorne planove do kraja ove, 2015. godine. Sami tim, nakon što Skupština donese ove izmjene i dopune Zakona, omogućit će se da općine i tokom ove godine nastave izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenja za građenje. Budući da se ne radi o složenom i obimnom zakonu upućen je u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku.

 

VLADA TUZLANSKOG KANTONA ZADRŽALA DOSADAŠNJU ESENCIJALNU LISTU

Vlada TK donijela je Odluku o stavljanju van snage Odluke o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Prilikom izrade nove liste, koja je danas stavljena van snage, učinjeno je nekoliko tehničkih grešaka, a pošto i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, a iz koga se finansira potrošnja lijekova sa Pozitivne liste, nije donesen, predloženo je da se Odluka o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona stavi van snage.

Ovo znači da će građani i u narednom periodu ostvarivati sva prava na lijekove sa dosadašnje esencijalne liste, obzirom da je ovim van snage stavljena nova lista lijekova, koja je trebala stupiti na snagu 23.02.2015. godine.

Važno je napomenuti, da prema podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, potrošnja lijekova sa pozitivnih listi lijekova na Tuzlanskom kantonu u predhodnim godinama se kretala u prosjeku od 20% ukupnih sredstava u Finansijskim planovima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, dok se potrošnja prema Evropskim standardima u prosjeku kreće od 12% do 15%.

Također Vlada je danas donesenim Zaključkom zadužila Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da u narednom periodu iznađu odgovarajuće mehanizme kontrole primjene Pozitivne liste lijekova u smislu njihovog odobravanja ili propisivanja i utroška sredstava, te da o tome mjesečno informišu Vladu Tuzlanskog kantona.

 

PRIHVAĆENA INFORMACIJA O PRIRODNIM NEPOGODAMA

Vlada TK je prihvatila Informaciju o prirodnim nepogodama koje su pogodile Tuzlanski kanton u periodu maj – august 2014. godine. Kako se u Informaciji navodi na području TK aktivirano je 6.738 klizišta i odrona koja su uništavala cijela naselja i nanijela ogromnu materijalnu štetu. Najteža situacija bila je na području Grada Tuzle gdje je aktivirano 2.170 klizišta i odrona. Naglim porastom vodostaja u svim vodotocima, izljevanjem iz korita i nezapamćenim poplavama na području cijelog Tuzlanskog kantona ugroženo je više stotina stambenih i pomoćnih objekata, industrijskih objekata i poljoprivrednog zemljišta. Dostignuta je rekordna visina preljeva na brani HA Modrac od 3,42 m što je dovelo u opasnost stabilnost objekta brane. U prekidu je bio putni i željeznički saobraćaj i poplavljeni i oštećeni magistralni, regionalni i lokalni putevi. Bila je prekinuta i nastava u osnovnim i srednjim školama i na Univerzitetu u Tuzli. U toku trajanja nesreće i u akcijama zaštite i spašavanja nije bilo smrtnog stradanja građana i spasilaca. U akcijama zaštite i spašavanja u mjesecu maju i avgustu evakuirano je 7.286 građana.

Vlada je prihvatila i Zbirni izvještaj o procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih nereća na području Tuzlanskog kantona u 2014. godini. Na osnovu preliminarne procjene procjenjena je ukupna šteta od poplava i klizišta u 2014. godini u iznosu od 639.051.756,48 KM i grada i olujnog nevremena u iznosu od 11.263.923,24 KM, odnosno ukupna šteta od 650.315.679,72 KM, po preliminarnoj procjeni. Na osnovu konačnih izvještaja o procjeni štete, procijenjena je ukupna šteta od prirodnih nesreća poplava i klizišta, te grada i olujnog nevremena na području Tuzlanskog kantona u iznosu od 888.835.359,75 KM odnosno bez troškova izazvanih štetom i indirektne štete u iznosu od 420.595.186,46 KM. Općinama je kao pomoć za hitne intervencije i otklanjanje posljedica dodjeljena finansijska pomoć od Kantonalnog štaba civilne zaštite u iznosu od 1.970.000,00 KM, Vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 19.500,00 KM, direktora Federalne uprave CZ 260.000,00 KM, od Vlade Federacije BiH 3.184.069,42 KM i Federalnog Fonda za pomoć 3.470.952,99 KM što je ukupno 8.904.522,41 KM. Općine TK su ostvarile finansijsku pomoć za otklanjanje posljedica nesreće od UNDP-a, Crvenog križa i drugih subjekata. Osim općina Banovići, Čelić i Gradačac, ostalim općinama je dodijeljeno 6.486.829,00 KM zajma Svjetske banke.

Također je prihvaćen Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite u 2014. godini u kojem se kaže da je Štab u potpunosti ostvario svoju zakonom utvrđenu funkciju u sistemu zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona, kao i Izvještaj o radu Kantonalne komisije za procjenu šteta za 2013. i 2014. godinu.

Vlada je prihvatila tekst Zahtjeva Kantonalne uprave civilne zaštite za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodnih nesreća na području Tuzlanskog kantona u 2014. godini i zadužila Kantonalnu upravu civilne zaštite da u saradnji sa Kantonalnom komisijom za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, Zahtjev sa ostalom dokumentacijom u skladu sa propisima, kompletira i uputi Federalnoj Vladi i Federalnom štabu civilne zaštite putem Federalne uprave civilne zaštite na daljni postupak.

Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala Kantonalni štab civilne zaštite. Za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljen je Abdulah Zukić, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Načelnik Kantonalnog štaba civilne zaštite je mr.sc. Zdenko Tadić, Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite. Članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite su Jadranka Duraković, Sekretar Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona, Fadil Šljivić, Policijski komesar TK, Bahir Imamović, Pomoćnik Ministra za rudarstvo i energetiku, Nedžad Djedović, Pomoćnik Ministra za zdravstvo, Fahrudin Delić, Pomoćnik Ministra za prostorno uređenje, Nenad Lukanović, Pomoćnik Ministra trgovine, turizma i saobraćaja, Bahrija Jusufović, Pomoćnik Ministra finansija, Ruzmira Bajrić, Sekretar Ministarstva pravosuđa i uprave, mr.sc. Dragan Pelemiš, Pomoćnik Direktora Kantonalne uprave civilne zaštite, Elvedin Kurbašić, Šef Kantonalnog operativnog centra i Benedin Pejić, Stručni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite. Poslove Sekretara Kantonalnog štaba civilne zaštite obavljat će Ljiljana Pavljašević, Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.

 

OSTALE ODLUKE

 

Vlada Tuzlanskog kantona nije prihvatila danas Elaborat o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2014. godine. Vlada je također Zaključkom zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona,  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, te Univerzitet u Tuzli da putem svojih popisnih komisija u roku od 5 dana evidentiraju stvarno stanje potraživanja i obaveza na dan 31.12.2014.godine, posebno u dijelu potraživanja i obaveza po osnovu ugovora o djelu.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o ovlašćenju za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH, kao i Odluku o ovlašćenju za potpisivanje naloga za plaćanje preko Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona.

 

Na zahtjev JU OŠ „Čelić“ Čelić Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju 1.777,05 KM sa pozicije „Tekuća rezerva” za hitnu rekonstrukciju centralnog grijanja u Područnoj školi Ratkovići.

Vlada je također odobrila 3.962,65 KM po zahtjevu JU OŠ „Đurđevik“ Živinice na ime hitne rekonstrukcije krova na objektima u centralnoj školi. Za plaćanje usluga AFIP-a za prijem, kontrolu i ovjeru finansijskog izvještaja za 2014. godinu Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je po 81,90 KM JU OŠ „Lukavica“ Gračanica i Komisiji za koncesije TK.

Također, Vlada je odobrila 4.400,00 KM Uredu Premijera za nabavku 2 personalna računa i 1 laptopa, koji su neophodni za rad Ureda, a stradali su tokom februarskih protesta 2014.godine.

 

Vlada je daans formirala radne grupe za sačinjavanje teksta nacrta Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Tuzlanskog kantona. Zadatak radne grupe je da u roku od 90 dana, sačine tekstove nacrta Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Tuzlanskog kantona i putem Ministarstva finansija dostave Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje, kao i nacrta Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona koji će Vladi biti dostavljem putem Ministarstva pravosuđa i uprave. Radnu grupu za izradu Nacrta Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Tuzlanskog kantona čine, Predsjednik Jakub Suljkanović, Ministar finansija i članovi Alen Gadžo, Ministar unutrašnjih poslova, Hasan Fehratović, Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice, Elvis Bektić, Ministar zdravstva, Edin Ajanović, Ministar trgovine, turizma i saobraćaja i Jovan Stojanović, Ministar pravosuđa i uprave. Predsjednik radne grupe za izradu Nacrta Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona je ministar pravosuđa i uprave Jovan Stojanović, a članovi su ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirsada Begović, ministar zdravstva Elvis Bektić, ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak, ministar finansija Jakub Suljkanović i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Abdulah Zukić.

 

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju mobitela. Ovom odlukom nastavljena je primjena ranije Odluke koja je važila do 31.12.2014.godine.

 

Današnjim Zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona je zadužila privredno društvo “Tvornica transportnih uređaja” D.D. Tuzla da Vladi Tuzlanskog kantona dostavi informaciju o stanju aktivnosti po Programu finansijske konsolidacije, kao i da Vladi dostave Elaborat o namjeni i utrošku sredstava koja potražuju iz Budžeta i mogućim efektima. Također, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva će u saradnji sa Ministarstvom finansija i Uredom za internu reviziju sagledati zakonske mogućnosti da se eventualne obaveze prema dobavljačima Tvornice transportnih uređaja vrše direktno na račun dobavljača.

 

Vlada Tuzlanskog kantona odbila je danas prigovore na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU “Druga osnovna škola” Gračanica kao neosnovane.

 

U vezi sa trenutnom situacijom u JU OŠ “Hasan Kikić” Gračanica Vlada Tuzlankog kantona donijela je Zaključak kojim je prihvatila Informaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, te zadužila Kantonalno pravobrnilaštvo i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove i druge nadležne organe da u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK sagledaju probleme u ovoj osnovnoj školi i da predlože odgovarajuće pravne aktivnosti za prevazilaženje problema i dovođenje Škole u zakonito stanje.

 

Današnjim Zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona je konstatovala da Dokument okvirnog Budžeta Tuzlanskog kantona za period 2015- 2017. godine nije donesen u roku utvrđenom Zakonom o budžetima u Federaciji BiH, te da je i nakon donošenja, stavljen van snage. U cilju izrade i donošenja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015.godinu u zakonskom roku, zaduženo je Ministarstvo finansija da budžetskim korisnicima uputi Instrukcije na bazi izvršenja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014.godinu i utvrdi nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu i isti dostavi Vladi, najkasnije do 12. marta 2015.godine, na dalje razmatranje i utvrđivanje.

 

Vlada Tuzlanskog kantona izmjenila je Odluku o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Izmjenama je rok za izradu prijedloga Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla sa 30 promijenjen na 90 dana, a zbog upitne zakonitosti, brisane su odredbe koje se odnose na obavezu Radne grupe da predloži konkretne odredbe koje se odnose na uplatu doprinosa za PIO za zaposlenike kojima ti doprinosi nisu uplaćeni u cilju povezivanja staža, ukoliko firma u kojoj su zaposlenici u radnom odnosu to nije u mogućnosti da učini i izvor sredstava za uplatu tih doprinosa, kao i uplatu doprinosa za materijalno zbrinjavanje radnika za vrijeme nezaposlenosti.

 

 

 

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.