Vlada TK-a podržala Inicijativu za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH

Ravnopravnija raspodjela javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima cilj je Inicijative za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine koju je danas usvojila Vlada Tuzlanskog kantona. Navedena Inicijativa bit će proslijeđena nadležnim Federalnim organima, zastupnicima u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine sa područja Tuzlanskog kantona, kao i Uredu visokog predstavnika u BiH.

Uz ovu Inicijativu, Vlada će dostaviti i više inicijativa resornih kantonalnih ministarstva za izmjene i dopune propisa donesenih od strane Federacije BiH koji predstavljaju smetnju ili usporavaju razvoj poduzetništva i investicija. Krajnji cilj je stvaranje povoljnijeg ambijenta za podršku zapošljavanja i otklanjanja prepreka u oblasti razvoja poduzetništva te potpunije primjene zakonskih propisa.

Naime, Zakon o pripadnosti javnih prihoda na teritoriji Federacije BiH je od svog usvajanja diskriminirajući, nepravedan i štetan po građane Tuzlanskog kantona, jer je utvrđeno da formula za raspodjelu javnih prihoda za kantone u Federaciji BiH sadrži ponder koji odražava posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo i iznosi 2, za Bosansko-podrinjski kanton 1,8, za Posavski kanton 1,5 i za Kanton 10 1,1. Korištenje pondera po Tuzlanski i druge kantone za koje nisu dodijeljeni ponderi, za rezultat imaju, da prema projekcijama za 2015. godinu, Kantonu Sarajevo sa 442.669 stanovnika pripada 355 miliona KM odnosno 802 KM po stanovniku, dok našem, najmnogoljudnijem kantonu u Federaciji BiH, sa 498.911 stanovnika pripada 203,2 miliona KM odnosno 407 KM po stanovniku.

Ukoliko se navedeni ponderi ne bi primjenjivali za 2015. godinu od 1.201.269.009 KM projiciranih ukupnih prihoda od indirektnih poreza koji se raspoređuju kantonima, Tuzlanskom kantonu bi pripalo 244,6 miliona KM, umjesto 203,2 miliona KM, što je za 41,5 miliona KM više, odnosno za 83 KM više po stanovniku Tuzlanskog kantona.

Tokom prethodnih devet godina primjene Zakona (2006.-2014.) Tuzlanski kanton oštećen je za oko 300 miliona KM javnih prihoda Federacije BiH. Da su uplaćeni u Budžet Tuzlanskog kantona, ova sredstva bi bila dovoljna za pokriće ukupnog kumuliranog deficita, a ostatak od cca. 165 miliona mogao je biti iskorišten za razvoj. Nesumnjivo da bi sve ovo za poslijedicu imalo znatno manji broj nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu.

Ovo su samo neki od glavnih implikacija diskriminirajuće primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, zbog čega je Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala i usvojila navedenu Inicijativu.

Također Vlada Tuzlanskog kantona značajnu podršku za realizaciju ove inicijative očekuje od medija, zastupnika u Parlamentu Federacije BiH sa područja Tuzlanskog kantona i predstavnika drugih kantona koji su, također, oštećeni navedenim načinom raspodjele javnih prihoda od indirektnih poreza.

Ignorisanje i neeusvajanje pokrenute Inicijative, s druge strane, značilo bi produžavanje diskriminacije građana Tuzlanskog kantona, nastavak ekonomskog  porobljavanja, a nedostatak sredstava u Budžetu TK nužno bi doveo do potrebe smanjenja svih rashoda uključujući i smanjenje plaća i naknada troškova zaposlenih u obrazovanju, policiji, pravosuđu i upravi u procentima većim od 10%, a što može biti razlog novih masovnih štrajkova i protesta osoba koja plaću primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

 

PRIPREME ZA IZRADU PROGRAMA MJERA ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE RADNIKA

 

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Radnu grupu za izradu Prijedloga Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla.

Zadatak Radne grupe je da, u roku od 30 dana od imenovanja, izradi prijedlog Programa mjera za socijalno zbrinjavanje te dokument dostavi Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK. Program, osim općeg pravnog i finansijskog okvira, treba da sadrži i konkretne odredbe koje se odnose na uplatu doprinosa za PIO za zaposlenike koji su stekli uslove za odlazak u penziju i izvor sredstava za uplatu tih doprinosa, uplatu doprinosa za PIO za zaposlenike kojima ti doprinosi nisu uplaćeni u cilju povezivanja staža, ukoliko firma u kojoj su zaposlenici u radnom odnosu to nije u mogućnosti da učini i izvor sredstava za uplatu tih doprinosa te materijalno zbrinjavanje radnika za vrijeme nezaposlenosti. Ove aktivnosti uslijedile su nakon zahtjeva Grupacije industrijskih sindikata SSS BiH Kolegiju Skupštine Tuzlanskog kantona da Vlada TK u saradnji sa organima upravljanja u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom pokuša iznaći način na koji bi se od dana nastanka obaveza, porezi i doprinosi na plaće u ovim preduzećima, obračunavali na iznos najniže plaće. Kolegij Skupštine TK također je obavezao Kantonalnu vladu da dostavi informacije i o poduzetim aktivnostima po pitanju zahtjeva za povezivanje radnog staža radnika koji su stekli uslove za penziju i konsolidacije privrednih društava sa područja TK na osnovu Zakona o konsolidaciji. Budući da postojeći Program ne rješava većinu pitanja koja se tiču radno-pravnog statusa radnika i njihovog položaja potrebno je donijeti novi program mjera kako bi se unaprijed znala moguća rješenja i izvori sredstava. Kao osnov za izradu prijedloga Programa poslužit će Odluka o usvajanju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s tim da se uz dodatne konsultacije sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Federalnim zavodom za zapošljavanje sagledaju njihova dosadašnja iskustva, te utvrdi osnov i mogućnost da Tuzlanski kanton donese vlastiti Program koji bi sadržavao nešto drugačija rješenja i realne izvore finansiranja Programa, kao i mogućnost da se dio sredstava za realizaciju Programa obezbijedi iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje.

 

PLAN NOVČANIH TOKOVA ZA PRVA TRI MJESECA

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 31.3.2015. godine. Operativni plan rashoda i izdataka za prva tri mjeseca 2015. godine u iznosu od 65.003.016,52 KM predložilo je Ministarstvo finansija Vladi Kantona  u skladu sa procjenjenim prihodima za navedeni period od strane Odbora za likvidnost Budžeta TK za 2015. godinu.

 

IMPLEMENTACIJA BORAČKIH PRAVA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Analizu o socijalno statusnim pitanjima branilačke populacije Tuzlanskog kantona sa utvrđenim Prijedlogom mjera. Analizom su obuhvaćene aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja i implementacije boračkih prava na području TK. To se odnosi na provedbu Federalnih zakona, prije svih Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i kantonalnog Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Vizija Ministarstva tokom 2014. godine ogledala se u daljem poboljšanju položaja branilaca i članova njihovih porodica sa ciljem zadovoljavanja njihovih stvarnih potreba putem efikasnijeg i ekonomičnijeg postupka ostvarivanja utvrđenih dopunskih prava. Resorno ministarstvo  donijelo je nove i predlagalo izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa, kojima je cilj zaštita prava branilaca i članova njihovih porodica. Obezbjeđenje namjenskih sredstava za obavljanje pripravničkog/volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica gotovo je upotpunosti realizovano. Tokom protekle godine 194 kandidata ostvarila su pravo na odrađivanje volonterskog staža, tokom kojeg imaju pravo na naknadu od 200 KM iz Budžeta Tuzlanskog kantona, te prijavu osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, te uplata poreza na dohodak i doprinos za slučaj nepogode. Nažalost za dva aplikanta, koji su ispunjavali uslove, zbog specifičnosti njihovog zanimanja nije bilo zainteresiranih poslodavaca.

Obezbjeđenje namjenskih sredstava za finansiranje programa zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica, a u svrhu njihovog radnog angažovanja i smanjenja nezaposlenosti, nije ostvareno u prethodnom periodu, budući da, u skladu sa odredbama provedenog postupka javnih nabavki, nije bilo niti jedne zainteresovane banke putem koje bi se realizovala sredstva.

Pord toga, Ministarstvo je vodilo aktivnosti na ostvarivanju prava iz oblasti zdravstvene zaštite, banjsko klimatskog liječenja, upisa u obrazovne ustanove i stipendiranja učenika i studenata, rješevanje stambenih potreba, Podizanja nišana – nadgrobnih spomenika, pomoći u slučaju smrti, te između ostalog, participiralo u organizaciji i održavanju sportskih takmičenja u invalidskom sportu i manifestacija povodom obilježavanja dana OS BiH, na području Kantona. Posebno je istaknuta dobra saradnja sa svim boračkim udruženjima i savezima, bez čije podrške aktivnosti u ovom obimu ne bi mogle biti realizirane.

 

STICANJE RADNOG ISKUSTVA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog/volonterskog rada na TK-a i Informaciju o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma. Cilj je bio da se za osobama sa VSS bez radnog iskustva, koje su na evidenciji nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, omogući stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa, kako bi stekli radno iskustvo, potrebno za rad na određenim poslovima i/ili za polaganje stručnog ispita. Zajedničkim aktivnostima Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Grada Tuzla i općina Tuzlanskog kantona izdvojeno je 1.517.026,92 KM, što je omogućilo da u 2014. godini pripravnički staž odradi 676 osoba.

Cilj Programa zapošljavanja i samozapošljavanja Roma bilo je stimulisanje poslodavca za zapošljavanje Roma i stvaranje povoljnih uslova življenja Roma, čime se djelimično smanjuje nezaposlenost, poboljšava materijalni položaj i pospješuje ekonomska i socijalna integracija Romske populacije u društvene tokove u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH. Korisnici bespovratnih sredstava iz ovog Programa bili su poslodavci iz Tuzlanskog kantona i nezaposlene osobe Romi koji su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih u našem kantonu. Sredstva u iznosu od 50.400,00 KM osiguralo je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK i JU Služba za zapošljavanje TK, zahvaljujući čemu su potpisani Ugovori između Službe za zapošljavanje i poslodavaca, za zapošljavanje 7 osoba Romske populacije. Sve zaposlene osobu u trajanju od 12 mjeseci Ministarstvo i Služba su sufinansirali sa 7.200,00 KM. Od 7 osoba za koje je po programu vršeno sufinansiranje, nakon odrađenih 12 mjeseci samo jedna osoba se ponovo prijavila na biro za zapošljavanje na evidenciju nezaposlenih. U radnom odnosu nakon završetka Programa ostalo je 6 osoba.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je osnovicu za isplatu plaća i visinu naknade za ishranu u toku radnog vremena uposlenim u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona. Iznosi su ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodni period, pa osnovica iznosi 380,25 KM, a visina naknade za ishranu iznosi 8 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je isplatu naknade predsjedniku, članovima i sekretaru Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na liste lijekova u Tuzlanskom kantonu. S obzirom da je za rad u navedenoj Komisiji bilo neophodno angažovati lica različitih profila i stručnog zvanja i da je godišnja vrijednost Liste lijekova oko 40 miliona KM, te uvažavajući značaj Liste za stanovništvo Tuzlanskog kantona, Ministar zdravstva je zatražio da se za predsjednika i članove Komisije odobri isplata naknada.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost na isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ispitivanje uslova za početak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, imenovane rješenjem ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Vlada je, također, dala saglasnost na isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za provođenje postupka licenciranja studijskih programa prvog ciklusa studija, imenovane rješenjem ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odbija prigovor Ljubinke Petrović na Rješenje o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gračanica kao neosnovan.

Vlada je prihvatila Izvještaj o obavljenoj internoj reviziji realizacije Programa mjera za otklanjanje konstatovanih propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

Vlada Tuzlanskog kantona također je prihvatila Izvještaj o obavljenoj internoj reviziji postupanja budžetskih korisnika po preporukama Ureda za internu revizju, datim u okviru obavljenih internih revizija u 2013. godini i nerealizovanim preporukama iz ranijeg perioda.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.