VLADA TK-a: OMOGUĆITI VEĆU KONKURENCIJU PRI APLICIRANJU NA POZICIJU POLICIJSKOG KOMESARA

S ciljem omogućavanja veće konkurencije kod apliciranja za poziciju policijskog komesara Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, te ga uputila Skupštini Tuzlanskog kantona u dalju proceduru. Naime, Zakonom o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, propisano je da kandidat za radno mjesto policijskog komesara, pored ostalih uslova, treba da ima najmanje tri godine radnog iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu, što je korigovano usvojenim izmjenama.
Tokom primjene Zakona u praksi, ovaj uslov pokazao se kao vrlo restriktivan, jer onemogućava veću konkurenciju kod apliciranja na poziciju policijskog komesara. Naime, tako postavljen uslov određenom broju policijskih službenika, koji posjeduju čin glavnog inspektora, profesionalne kvalitete, dug policijski staž, ali ne i godine provedene u činu glavnog inspektora, bilo je onemogućeno da mogu konkurisati za poziciju policijskog komesara.
Također, izmjenama je, zbog stvaranja preduslova za popunajvanje pozicija članova Odbora za žalbe građana u Ministarstvu unutrašnjih poslova TK, definirano da su članovi Odbora jedan policijski službenik sa najmanje činom Višeg inspektora iz Uprave policije, a dva člana su predstavnici građana, koji ovom prilikom neće zasnovati radni odnos u Ministarstvu.

UTVRĐENA ESENCIJALNA LISTA LIJEKOVA NA PODRUČJU TK-a


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Lista lijekova, koja je sastavni dio Odluke, sačinjena je prema inernacionalnim nezaštićenim nazivima lijeka, odnosno, generičkim nazivima, i pored naziva sadrži i cijene lijekova. Listu čine A lista lijekova, lijekovi čiju cjelokupnu cijenu snosi Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, odnosno lijekovi za koje nije moguće utvrđivati učešće osiguranika u nabavci lijeka i B lista lijekova, lijekovi sa učešćem Zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom Vlade Kantona, saglasno finansijskim mogućnostima kantona.

46.700,00 KM FABRICI OBUĆE “AIDA”


Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK, o odobravanju 46.700,00 KM Fabrici obuće “Aida” D.D. Tuzla, za realizaciju Programa mogućnosti ekonomsko – finansijske rekonstrukcije Fabrike obuće “Aida” d.d. Tuzla. Pomenuta sredstva odobrena su za izmirivanje obaveza za troškove električne i toplotne energije, nabavku rezervnih dijelova, održavanje motornog vozila, izmirivanje obaveza prema “A-SHOES”-u, a koje su nastale po Ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji između Fabrike obuće “Aida” d.d. Tuzla i “A-SHOES”-a, izmirivanje troškova obezbjeđenja objekata za period kada nema proizvodne aktivnosti, izmirivanje obaveza za izvršene knjigovodstvene usluge, za izradu revizorskih izvještaja za 2010. i 2011. godinu i izmirivanje obaveza nastalih prema Nadzornom odboru.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona u vezi sa prenošenjem ustavne nadležnosti sa kantona na Federaciju Bosne i Hercegovine za donošenje Zakona o tužilaštvima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu da je pripremljenom radnom verzijom Zakona predviđeno da se sva tužilaštva u Federaciji BiH osnivaju federalnim zakonom, kojim bi u cijelosti bila regulisana pitanja u vezi sa radom tih organa, uključujući i finansiranje i to iz federalnog budžeta, Ministarstvo cijeni da nema razloga zbog kojih ideja o prenošenju nadležnosti za donošenje ovog Zakona na Federaciju BiH ne bi bila prihvatljiva, ali bi u svakom slučaju trebalo sagledati i finansijske efekte koje bi taj Zakon imao na Kanton. S tim u vezi Vlada je zaključkom dala podršku aktivnostima koje vodi Federalno Ministarstvo pravde sa kantonalnim ministarstvima pravde na usvajanju Zakona o tužilaštvima u Federaciji BiH, a kojim će se na jednak način regulisati organizacija i funkcionisanje tužilaštava u Federaciji BiH. Informacija će nakon usvajanja biti upućena Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i zauzimanje stava.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas dvije odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora za korišćenje poljoprivrednog zemljišta za voćarsku i ratarsku proizvodnju, u ukupnoj površini od 194,3817ha i to 155,5 ha, na lokaciji Gornje Dubrave, općina Živinice, te 36,8617 ha na lokaciji Špionica Gornja i 2,02 ha na lokaciji Cerik, na području općine Srebrenik.

Danas je Vlada Tuzlanskog kantona ocijenila rad Policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Nedima Mutapčića za 2011. godinu, ocjenom nezadovoljava (1). Ovu Odluku Vlada je donijela na osnovu prijedloga godišnje ocjene od strane Nezavisnog odbora Skupštine Tuzlanskog kantona i ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas dvije odluke o usmjeravanju neplaniranih donacija javnim ustanovama Osnovna škola “Puračić” u Lukavcu i Mješovita srednja škola Sapna.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom se Općini Sapna za potrebe JU Centar za socijalni rad Sapna ustupaju na korištenje poslovni prostori u Poslovno – zanatskom centru u Sapni. Prostorije su ustupljene bez naknade, na period od 5 godina sa početkom korištenja od 21.07.2012. godine. Naime, Centar za socijalni rad Sapna se obratio sa zahtjevom Vladi Tuzlanskog kantona i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak za produženje Odluke o korištenju poslovnog prostora u kojima je trenutno smješten Centar, a koji je prethodno koristio Općinski sud za prekršaje Sapna. Odluka je donesena uzimajući u obzir činjenicu da Centar za socijalni rad Sapna nema drugog prostora u kojem bi mogao obavljati svoju djelatnost, te uvažavajući važnost i značaj djelatnosti centra za pružanje usluga najugroženijim kategoriji građana koji se sastoje u priznavanju i isplati prava iz oblasti socijalne zaštite, kao i u obavljanju drugih zakonom utvrđenih nadležnosti.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o prijenosu prava korištenja na putničkom motornom vozilu marke Škoda Felicia, osnovnom sredstvu Vlade Tuzlanskog kantona, na Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja -Direkcija cesta Tuzla da sa NLB Tuzlanskom bankom d.d. Tuzla zaključi ugovor o oročenju 3.000.000,00 KM, na period od šest mjeseci sa kamatnom stopom od 3.00% godišnje, sa mogućnosšću razročenja tri mjeseca prije isteka roka oročenja. Prihodi od kamate po osnovu zaključenog ugovora o oročenju sredstava trošit će se po planu rada Direkcije cesta koji će usvojiti Vlada Tuzlanskog kantona. Naime, obzirom da su zbog vremenskih prilika obustavljeni radovi na gradilištima, sredstva se trenutno ne troše, a plaćanje obaveza prema izvođačima po potpisanim ugovorima neće biti dovedeno u pitanje.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost na Odluku o usvajanju finansijskog plana JU Zaštićeni pejzaž «Konjuh» Banovići za 2012. godinu. Javna ustanova je za prihode i primitke, te rashode i izdatke planirala ukupno 80.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika Stručnog savjetnika za normativno – pravne poslove, upravno rješavanje i personalne poslove.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK zadužuje da nastavi sa izdavanjem saglasnosti za zapošljavanje bez konkursa na određeno vrijeme radi zamjene odsutnih zaposlenika u cilju nesmetanog odvijanja nastavnog procesa u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja. Saglasnosti će važiti do raspisivanja konkursa, a najduže 60 dana.

U okviru kadrovskih pitanja, a na osnovu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju TK i Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o prestanku mandata Školskim odborima u 61 i imenovanju 62 privremena Školska odbora u isto toliko osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: