Vlada TK-a izdvaja pola miliona maraka za socijalno zbrinjavanje radnika

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Izvještaj Ministarstva finansija o izvršenju Budžeta TK za period 1.1. 2015.- 30. 6. 2015. godine. Prema Izvještaju, ukupni prihodi u prvih šest mjeseci ove godine iznose 137.459.658,05 KM dok su ukupni rashodi 131.813.275,65 KM. Izvještaj će biti dostavljen Skupštini TK na razmatranje.

Vlada je također zaključkom prihvatila Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 30.6.2015. godine koji će biti proslijeđen u skupštinsku proceduru.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim usvaja Informaciju Ministarstva finansija o nedostajućim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Zaključkom se zadužuju sva ministarstva, uprave i uredi da, s obzirom na na iskazana nedostajuća sredstva za izvršenje rashoda i izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, analiziraju rashode i izdatke u okviru svojih potrošačkih jedinica, iznađu uštede, te predlože smanjenje. Također se zadužuju sva ministarstva koja u okviru svojih budžetskih pozicija imaju planirane odgovarajuće neprofitne grantove i transfere koje koriste po posebnim programima (izuzev namjenskih sredstava po posebnim propisima) da predlože umanjenje za 30 %. Prema Zaključku, predložena smanjenja rashoda i izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu potrebno je dostaviti Ministarstvu finansija do 2. septembra 2015. godine.

 

Pola miliona KM za socijalno zbrinjavanje zaposlenika

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranjai privatizacije preduzaća ostali ili ostaju bez posla. Riječ je o 23 uposlenika od čega je 6 iz „Tvornice transportnih uređaja d.d. Tuzla, jedan iz „Livnice čelika“ d.o.o. Tuzla, šest uposlenika „Bosnia Valves“ d.o.o. Tuzla,  dva iz „Elektromontaže“ d.o.o. Tuzla, jedan uposlenik „Rudnika nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj  i jedan iz „Poleta“ d.d. Tuzla te 6 uposlenika UI Elektromontaža” Tuzla u stečaju. Iznos sredstava za realizaciju Programa je 469.435,91 KM a obezbjeđuju se iz BudžetaTuzlanskog kantona, po Programu za sanaciju i restruktuiranje privrednih subjekata, pomoćiprivrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima izsredstva ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke FederacijeBiH (sredstva na ESCROW računu) za 2015. godinu. Ovim programom biće uplaćeni dospjeli , a neuplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje u cilju povezivanja staza radnika i to za preduzecakoja u strukturi kapitala imaju učešće državnog kapitala 51 % i višei u kojima Vlada TK vrši prava i obaveze upravljanja državnim kapitalom.

 

Sredstva za projekte zaštite okolice

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK o odobravanju sredstava Općini Živinice za projekte iz oblasti zaštite okolice u visini od 229.188,85 KM. Za projekat uređenja parkovskih površina užeg centra općine Živinice odobreno je 69.188,85 KM, za sanaciju i rekonstrukciju pješačke staze šetalište – Spreča 40.000,00 KM, za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije naselja Đurđevik – Stara Pruga –I faza, u MZ – Stari Đurđevik i Rudar 30.000,00 KM. Također je odobreno 20.000,00 KM za izradu kanalizacionog kraka – kolektora fekalne kanalizacije uz gradsko

groblje; od Ciljuga prema Šetalištu (spoj na glavni gradski kolektor), za izradu kanalizacionog kraka – kolektora fekalne kanalizacije uUL. Modračka; ka izvorištu Pješinac/N. Naselju (spoj na glavnigradski kolektor), MZ Oskova – I faza 20.000,00 KM, za izradu glavnog kraka kolektora fekalne kanalizacije kroz Novo Naselje,prema Osnovnoj školi (nastavak izgradnje) u Donjim Dubravama 20.000,00 KM i uređenje javne površine i ulaznog platoa CrkveSveti Ivan Krstitelj Živinice – I faza 20.000,00 KM te za čišćenje korita rijeke sa izradom zaštitnog AB zida objektaŽupni ured u Donjim Dubravama 10.000,00 KM.

Vlada je dala saglasnost i na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju sredstava za finansiranje projekta “Nabavka motornog teretnog vozila nosivosti do 2t za prikupljanje i odvoz otpada”, Općini Sapna u iznosu od27.284,39 KM.

 

Finansiranje rada čuvarske službe

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava  Javnom preduzeću “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj u iznosu od 696.424,83 KM za finansiranje dijela rada čuvarske službe za 2015. godinu. Također je zaduženo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da Vladi Tuzlanskog kantona dostavi podatke o broju čuvara u čuvarskoj službi koja se finansira iz sredstava predviđenih Programom utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama Tuzlanskog kantona kao i adekvatan dokaz o tome, ali i o svim drugim troškovima koji se finansiraju na ovaj način u okviru čuvarske službe.

 

Saglasnost samo za kategoriju djece šehida i poginulih boraca

Vlada TK donijela je Zaključak kojim preporučuje Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta da, u toku konkursne procedure za prijem nastavnika, stručnih saradnika i ostalih zaposlenika u ustanovama osnovnog i srednje obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, stav 11. člana 20. Pravilnika Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona primjenjuje samo kod davanja saglasnosti za kategoriju djece šehida i poginulih boraca.

 

Podsticaj domaćoj proizvodnji

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim preporučuje svim budžetskim korisnicima i drugim kantonalnim organima i institucijama Tuzlanskog kantona da u okviru zakonskih rješenja o javnim nabavkama, a u cilju podsticanja domaće proizvodnje, sagledaju mogućnost kupovine domaćih proizvoda. Također se zaključkom preporučuje svim zaposlenicima kantonalnih organa uprave, ustanova i institucija koje se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona i vanbudžetskih  fondova kao i ostalim građanima Tuzlanskog kantona da, u cilju podsticanja domaće proizvodnje kupuju proizvode domaćih proizvođača i time daju doprinos oživljavanju proizvodnje domaćih privrednih društava čime će dati doprinos razvoju privrede i smanjenju nezaposlenosti u Tuzlanskom kantonu i  Bosni i Hercegovini.Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja zaduženo je da u okviru kampanja “Kupujmo, koristimo domaće” i “Prepoznaj svoje-Budi ponosan-Made in BiH”, promoviše značaj domaće proizvodnje i kupovine domaćih proizvoda.

 

Obezbjeđivanje zdravstvenog osiguranja

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju 8.096,00 KM na ime pomoći privrednim društvima savećinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja nisu u mogućnosti da za svojezaposlenike i članove uže porodice obezbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenogosiguranja. Riječ je o 316 zaposlenika Fabrika obuće “Aida” Tuzla, 6zaposlenika preduzeća “Elektromontaža” Tuzla, 4 „Livnice čelika“ Tuzla, 105 „Bosnia valves“ Tuzla, 9„Koksno-hemijskog kombinata“Lukavac, 18 „Poleta“ Tuzla i 246 „Tvornice transportnihuređaja“ d.d. Tuzla.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju finansijskih sredstavau iznosu od 885,50 KM na ime pomoći privrednom društvuGredelj – Revom d.o.o. Dobošnica da za svoje zaposlenike i članove uže porodice obezbijedepristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.Finansijska sredstva odnose se na period 1.12.-31.12.2014. godine i to za 77 zaposlenika.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona, donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije„Tekuća rezerva” u iznosu od 11.000,00 KM Kantonalnom sudu u Tuzli za nabavku štampača, klima uređaja i faks aparata.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“ u iznosu od2.222,22 KM,sauključenim porezom na dohodak, Emiru Čerkezović, članu Kadetske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine koja je zauzela mjesto prvaka Evrope. Riječ je o nagradi u visini od 2.000,00 KMdok će iznos od222,22 KM  bit će doznačen na Jedinstveni račun trezora na ime poreza na dohodak.

Vlada  Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o pristupanju dodjeli koncesije u postupku po samoinicijativnoj ponudi “MENPROM” dooTuzla, za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara, koji se nalazi u krugu privrednog privrednog društva “MENPROM”, za sanitarne i tehnološke potrebe.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog vijećaza područje Tuzlanskog kantona. U ime Vlade TK u Vijeće su imenovani Srđan Mićanović, ministar, industrije, energetike i rudarstva, Nermin Hodžić, ministar razvoja i poduzetništva, Jakub Suljkanović, ministar finansija i Danijela Simić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak.Vijeće, prema Sporazumu o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona, broji 12 članova, po 4 iz svakog socijalnog partnera: Vlade TK, Saveza samostalnih sindikata TK i Udruženja poslodavaca TK.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnostiJU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom itjelesnom razvoju Tuzla za realizaciju projekta „Boravak i rehabilitacija djece/osoba saautizmom koji su završili odgojno-obrazovni i rehabilitacioni proces u Zavodu“, počev od 1.9. 2015.godine do osnivanja Centra za autizam, a najduže do31.8.2016.godine.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Odluke o formiranju Radne grupeza sačinjavanje nacrta Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona. U Radnu grupu su imenovani Ivana Kulić, ministar pravosuđa i uprave kao predsjednik i Hadže Kurtović, sekretar ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kao član.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Radne grupe u sastavuFuad Mešanović, predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, predsjednik, te članovi Safet Begić, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, Džemila Zaimović, predstavnik Ministarstva za boračka pitanja, Ankica Ilić, predstavnik Ureda za zakonodavstvo, Selma Smajlović, predstavnik Ureda Vlade i jedan predstavnik Skupštine Tuzlanskog kantona.Zadatak Radne grupe je da, u roku od 30 dana, razmotri mogućnost donošenja akta kojim će se na jedinstven način urediti pitanje dodjele priznanja, plaketa i zahvalnica zaslužnim pojedincima i grupama od strane Vlade Tuzlanskog kantona, Skupštine Tuzlanskog kantona i drugih organa uprave i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona, te ukoliko ta mogućnost postoji, sačini prijedlog i dostavi Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Vlada je donijela Odluku kojom daje saglasnost privrednom društvu „EKO TOPLANE“ d.o.o. Gračanica, koje imazaključen Ugovor o koncesiji za projekat snabdijevanje grada Gračanice toplotnom energijom, da 100% glasačkih prava može prenijeti sa ranijih vlasnika i osnivača, Enesa Hamidovića, državljanina Republike Austrje (50%) i Richarda Franz Wallmanna, državljanin Republike Austrije (50%), naprivredno društvo „RADIAL“ d.o.o. Gračanica.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanjuAmira Jahića za vršioca dužnosti direktora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, do završetka konkursne procedure, najduže 90 dana, te donijela niz rješenja o privremenom imenovanju  članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

 

 

 

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK-a)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: