Vlada TK-a dala saglasnost na okvirne koeficijente za plaće u javnim ustanovama visokog obrazovanja

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja. Standardi i normativi visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona definišu minimalno opterećenje nastavnika uz ostale propisane obaveze u okviru 40-satne radne sedmice od 6 sati predavanja sedmično i maksimalno opterećenje nastavnika u nastavi na svim ciklusima od 10 sati predavanja u okviru 40 – satne radne sedmice. U skladu sa navedenim, sačinjen je Pravilnik o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja. Univerzitet u Tuzli je dužan da u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Pravilnika sačini prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih na JU Univerzitet u Tuzli usklađen sa istim i dostavi Vladi Tuzlanskog kantona radi davanja saglasnosti.

Prijedlogom Pravilnika predviđeno je, a u skladu sa usvojenim Standardima i normativima visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, da koeficijent za obračun plaće za minimalno sedmično opterećenje od 6 sati predavanja ostaje u visini postojećeg koeficijenta za obračun plaće za minimalno sedmično opterećenje za ranijih 5 sati predavanja sedmično, dok se za svaki naredni sat predavanja od 6 sati do 8,5 sati koeficijent uvećava za 0,38 kod redovnog profesora, za 0,35 kod vanrednog profesora i 0,32 kod docenta. Za svaki naredni sat od 8,5 do 10 sati predavanja sedmično koeficijent se povećava za 0,10 kod redovnog profesora, za 0,08 kod vanrednog profesora i za 0,05 kod docenta.

Koeficijenti kod vannastavnog osoblja ostaju nepromjenjeni.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas i Prijeldog izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje izmjena i dopuna Zakona je činjenica da od donošenja Zakona do danas, nisu obezbijeđene sve normativne, finansijske i tehničke pretpostavke za finansijsko osamostaljenje Uprave policije MUP TK, kako je to predvidio prethodni Zakon, kao i potreba za pripremu budžetskog zahtjeva MUP TK-a za 2016.godinu. Ovim izmjenama i dopunama prolongira se rok primjene Zakona do budžetske 2017.godine, kako bi se stekli uslovi za njegovu primjenu.

Obzirom da se ne radi o obimnim izmjenama Prijedlog Zakona je u skupštinsku poceduru upućen po skraćenom postupku.

 

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Rješenje oprivremenom imenovanju Upravnog odbora Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica. Do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, Upravni odbor Bolnice činit će  Armin Begović, predsjednik i članovi Senahid Džebo, Nermin Slamnik, Šefik Halilčević i Hasib Jahić. Upravni odbor je imenovan kako bi se ispoštovao rok za imenovanje kojeg je Vlada postavila prilikom preuzimanja osnivačkih prava u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremenoimenovanje NO JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“.Shodno izmjenama za člana Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća je predložen Asmir Avdić.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: