VISOKE TEMPERATURE I SUŠE TOKOM LJETNIH MJESECI U 2012. GODINI IZAZVALE SU VELIKE ŠTETE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

INFORMACIJA SA  51. REDOVNE SJEDNICE VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Komisija za koncesije je izvršila provjeru rada koncesionara i izvršenje koncesionih ugovora

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je i prihvatila Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora. Komisija za koncesije je u prvoj polovini mjeseca juna tekuće godine izvršila nadzor, provjeru rada koncesionara i praćenje izvršenja svih koncesionih ugovora. Komisija je posjetila i sva pravna lica koja su bili koncesionari, čiji su ugovori o koncesiji istekli, a podnijeli su zahtijev za dobijanje novog koncesionog ugovora. Ukupno su kontrolisana 23 pravna lica, koja obavljaju 25 koncesionih djelatnosti. Prilikom vršenja kontrole Komisija je utvrdila veći broj problema, s tim da su istaknuta dva velika dužnika Rudnik „Kreka“ Tuzla i Rudnik „Đurđevik“. Sa oba koncesionara potpisan je protokol o izmirenju obaveza. Uočeno je da pojedini koncesionari ne dostavljaju na vrijeme rješenja o obračunatim koncesionim obavezama, te da postoji određeni broj pravnih lica koja bez ugovora o koncesiji vrši eksploataciju prirodnih resursa. Za prevazilaženje ovih problema predloženo je da se u organizaciji Komisije za koncesije organizuje sastanak sa predstavnicima inspekcija, ministarstava koja u okviru svoje nadležnosti imaju predmete koncesija, te da nakon toga nadležni organi pokrenu mjere propisane Zakonom.

 

Visoke temperature i suše tokom ljetnih mjeseci u 2012. godini izazvale su velike štete na području Tuzlanskog kantona

 

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju, Kantonalne uprave civilne zaštite, o posljedicama visokih temperatura i suše tokom ljetnih mjeseci u 2012. godini, na području Tuzlanskog kantona, sa zaključcima Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Vlada Tuzlanskog kantona traži od ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i općina na području TK da izvrše detaljnu analizu stanja i procjenu šteta i predloži mjere koje će omogućiti ublažavanje posljedica visokih temperatura i suše, i fizičkim i pravnim licima stvoriti uvjete za nastavak obavljanja poslova u oblastima poljoprivrede, voćarstva i stočarstva.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva da, u saradnji sa rudnicima na području Tuzlanskog kantona i drugim nadležnim organima i službama, sagledaju tehničke i finansijske mogućnosti ispumpavanja jezera i drugih vodnih objekata na rudarskom zemljištu u vodotoke i druge zemljišne površine gdje je to, u cilju njihove zaštite neophodno i moguće učiniti, te da Vladi Kantona i KŠCZ dostavi na razmatranje odgovarajuću informaciju. Kantonalni štab civilne zaštite će putem Kantonalne uprave civilne zaštite nastaviti pratiti stanje na terenu i djelovati u skladu sa svojim zakonom utvrđenim ovlaštenjima.

 

 

Predložene mjere za poboljšanje stanja zaštite od požara

 

Usvojena je Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području Tuzlanskog kantona. U posljednjih nekoliko godina, na području TK registrovano je u prosjeku oko 1.100 požara godišnje, od kojih većina otpada na požare koji nisu u većoj mjeri ugrozili živote ljudi. Dosadašnji podaci govore da je, u najvećem broju slučajeva, neposredni uzrok izbijanja svih vrsta požara na području TK, ljudski faktor. Prema podacima JP “Šume TK” D.D. Kladanj, štete od šumskih požara u periodu 01.01.-31.12.2011. godine u Šumskim gazdinstvima (ŠG) kojima upravlja navedeno JP iznose ukupno 103.563,05 KM (ŠG “Konjuh”- 186,30 KM, ŠG “Sprečko”- 49.871,92 KM, ŠG “Majevičko” – 53.204,83 KM i ŠG “Vlaseničko”- 300,00 KM).

U navedenom periodu nisu registrovane štete u šumama koje su u privatnom vlasništvu. Štete od šumskih požara u prvih šest mjeseci ove godine već iznose 228.181,68 KM. Štete od požara na stambenim, pomoćnim i poslovnim objektima nisu procijenjene, te nema podataka o visini ovih šteta.

Također, predložene su mjere za poboljšanje stanja zaštite od požara na području Tuzlanskog kantona. Na osnovu provedene detaljne analize stanja i organizovanosti zaštite od požara i utvrđenih nedostataka, potrebno je da KUCZ u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara, uradi, u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvima, Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara u Tuzlanskom kantonu i sprovede i druge aktivnosti na izradi i donošenju navedenih dokumenata.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim je prihvatila Inicijativu Kantonalne uprave civilne zaštite za izmjene i dopune Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije BiH, u smislu da se dio sredstava, koja pripadaju Kantonu, odnosno općinama, izuzetno mogu koristiti za nabavku opreme i opremanje odgovarajućih vatrogasnih jedinica.

Također, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na izradi Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Tuzlanskog kantona. Zadatak radne grupe je da koordinira aktivnosti prikupljanja i obrade podataka neophodnih za izradu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Tuzlanskog kantona, između organa vlasti, ustanova, javnih preduzeća i pravnih lica utvrđenih u Programu rada za izradu Plana zaštite od požara Tuzlanskog kantona i pravnog lica sa kojim je ugovorena izrada navedenih dokumenata.

 

Usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2012. godine

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Zaključak kojim je usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci 2012. godine. Ukupni prihodi i primici u pomenutom periodu ostvareni su u iznosu od 134.708.345,36 KM, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 140.149.480,70 KM. Prema navedenom ostvaren je višak rashoda nad prihodima u iznosu od 5.441.135,34 KM. Putem depozitnog računa Tuzlanskog kantona u prvih šest mjeseci naplaćeno je 156.128.508,24 KM javnih prihoda što je za 8,33% manje nego u istom periodu 2011. godine. Analizirajući ostvarene javne prihode  u prvoj polovini 2012. godine koji pripadaju budžetu TK evidentno je da na ukupnom nivou imaju tendenciju pada u odnosu na isti period 2011. godine za 6,96%. Porez na promet indirektnih i drugih zaostalih poreza na promet proizvoda i usluga ostvaren je u ukupnom iznosu od 97.149.325,98 KM što je za 5,05 % manje u odnosu na isti period prethodne godine, a porez na dobit ostvaren je u ukupnom iznosu od 8.206.601,76 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godinje manje za 7,98%.. Druga najznačajnija grupa prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona, pored poreza predstavljaju neporeski prihodi, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 13. 890.246,71 KM i manji su za 11,35%  u odnosu na isti period prethodne godine.

Vlada Tuzlanskog kantona podržala je Mišljenje Ministarstva finansija upućeno Radnoj grupi za analizu i pripremu rješenja u oblasti javnih prihoda u Federaciji BiH i izradu prijedloga novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

Također, donešena je i Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu za sufinansiranje projekta „ Uvođenje centralnog grijanja u školsku zgradu“ JU OŠ „Grivice“ Banovići u iznosu 5.000,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JU OŠ „Grivice“ Banovići.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije „Organizacije i udruge Tuzlanskog kantona“, i to za: Bošnjačku zajednicu kulture ”Preporod”, Hrvatsko kulturno društvo ”Napredak”, Hrvatsko društvo ”Hrvatski dom” Tuzla, Srpsko kulturno prosvjetno društvo ”Prosvjeta”, Savez udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona i  Crveni križ Tuzlanskog kantona izdvojeno je ukupno 142.069,00 KM. Sredstva iz ovog Programa odobravat će se organizacijama i udruženjima putem pojedinačnih odluka Vlade Tuzlanskog kantona, a isplata će biti vršena putem odgovarajućih mjesečnih tranši u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  podnijelo je Komisiji za koncesije Tuzlanskog kantona, na odobravanje Studiju ekonomske opravdanosti za korišćenje bunarske vode, za potrebe postrojenja za separaciju tehničkog kamena dijabaz, na loalitetu „Luke“, Brezovača, općina Banovići, za dodjelu koncesije privrednom društvu Inžinjering i proizvodnja EDM i CNC Tehnološki centar „E & P“ iz Male Ribnice, općina Zavidovići, zbog postojanja javnog interesa za predmetnu koncesiju. Vlada TK danas je donijela Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora povodom samoinicijativne ponude navedenog privrednog društva. Kao koncesor određeno je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju Kantonalnog pravobranilaštva u vezi  sa poslovnom zgradom „Soda-so“ u Tuzli.

Također, donešena je i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava udruženjima registrovanim na području Tuzlanskog kantona, kao i udruženjima koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okolice, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice, u ukupnom iznosu od 44.967,00 KM, a u skladu sa Programom raspodjele namjenskih sredstava.

Zatim, donešena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla o izmjenama i dopunama Pravila Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla. Donešene su još dvije Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika  i to: Općinskom sudu u Tuzli za prijem jednog državnog službenika i pet namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme: „stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga“ -1 izvršilac, „viši referent za operativno-tehničke poslove“– 4 izvršioca i „pomoćni radnik na održavanju čistoće“ – 1 izvršilac i JU Univerzitet u Tuzli za raspisivanje oglasa za prijem zaposlenika u radni odnos: “Referent za studentska pitanja” na JU Univerziteta u Tuzli za potrebe dislocirane nastave u Travniku – 1 izvršilac sa SSS stručnom spremom na određeno vrijeme dok traje dislocirana nastava u Travniku, a najduže do 2 godine, sa punim radnim vremenom i “Radnik u vešeraju” u Studentskom centru JU Univerziteta u Tuzli – KV/PK radnik na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“ Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na ime osnivačkog pologa na privremeni račun deponovanih novčanih uloga, kojim se utvrđuje visina naplaćenog kapitala u novcu, za osnivanje JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola u iznosu od 2.000,00 KM. Također, Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke Senata Univerziteta u Tuzli za upis dodatnih 105 studenata, koji su u prvom upisnom roku položili prijemni ispit za upis na odgovarajuće Fakultete.

 

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je odgovarajuće prijedloge za razrješenja predsjednika i članova upravnih, odnosno nadzornih odbora, i imenovanja privremenih, u onim javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim samostalnim kantonalnim institucijama, čiji izvještaji o poslovanju za 2011. godinu nisu prihvaćeni od strane Vlade, odnosno Skupštine TK, i to: JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča d.d. Tuzla“; JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj; JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla; Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i JU Univerzitet u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku privremenog Upravnog odbora JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla, o imenovanju mr. sc. Edina Jahića, za vršioca dužnosti direktora JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla.

Također, Vlada je, u skladu sa Zakonom, odredila tri punomoćnika u Skupštinu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“, a imenovala je i privremene školske odbore u 14 osnovnih, odnosno srednjih škola.

 

 (Odjeljenje za informisanje)

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: