Utvrđen prijedlog Budžeta TK za 2016. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Mada prijedlog Budžeta ima naglašen socijalni karakter u određenoj mjeri je ugrađena i razvojna komponenta. Budžet TK je kada je u pitanju prihodovna strana 371.992.254,62 KMi on je za 1.153.234,00 KM veći u odnosu na rashodovnu stranu. To znači da je planirano pokriće dijela akumuliranog  deficita sa 31.12.2015. tako da je rasohodovna strana manja za taj iznos. U strukturi prihoda najizdašniji su prihodi od PDV-a, prihodi od poreza na dohodak kao i prihodi od poreza na dobit što čini dominantan dio poreznih prihoda. Kad su u pitanju neporezni prihodi oni su u visini 15,2 miliona KM što daje  ukupan iznos od realnih 275 miliona KM. Na rashodovnoj strani budžeta dominantan je izdatak po osnovu bruto plaća i naknada i on iznosi oko 211 miliona KM. Kada su u pitanju pojedinačne plaće uposlenika, one su na nivou kakav je bio i 2015. godine, topli obrok je planiran u iznosu od 8 KM po izrađenom danu dok regres za 2016. godinu nije planiran. U rashodovnoj strani Budžeta smanjeni su paušali političkim strankama za 10 %. Kada su u pitanju kapitalni transferi  planirano je izdvajanje od 1.650.000 KM iz dijela budžetskih sredstava u kojem dominanira iznos od 500.000 KM za UKC Tuzla, za nabavku opreme. Planirano je i izdvajanje u visini od 500.000 KM za nabavku opreme i izgradnju pristupne piste za slijetanje odnosno nadogradnju prilaznih svjetala. Iznos od 350.000 KM planiran je za poljoprivrednu podršku odnosno nabavku opreme dok je 300.000 KM namijenjeno Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva za podršku intervenciji javnim preduzećima za nova upošljavanja. Ovaj je iznos povećan u odnosu na Nacrt Budžeta TK za 2016. za 200.000 KM. Kada je u pitanju nabavka stalnih sredstava, iz budžetskih sredstava je planirano 3.138.000 KM, od čega ide za Ministarstvo unutrašnjih poslova oko 2 miliona KM za nabavku stacionarnih uređaja dok za ostale budžetske korisnike imamo 1.720.000 KM. Planirana su sredstva za obrazovanje, za rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola u iznosu od 500.000 KM  kao i 620.000 KM za rekonstrukciju Kampusa Univerziteta u Tuzli. Riječ je o sufinansiranju po ugovoru sa turskom agencijom Tika. Za boračko invalidsku zaštitu planirano je 500.000 KM, za stambeno zbrinjavanje ove populacije putem kreditiranja, te 300.000 KM planirano na escrow računu, po programu Vlade TK na ime pozajmljivanja javnim preduzećima. Planirano je i 200.000 KM na ime zaštite majki porodilja koje su nezaposlene kao jednokratna novčana pomoć, što je novina u odnosu na Nacrt Budžeta. Prijedlog Budžeta TK za 2016. godinu bit će upućen Skupštini TK za na razmatranje i usvajanje.

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Zakonom  je uređena struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava te druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

Prihvaćen finansijski plan ZZO TK

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu sa Operativnim programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Ukupno planirana sredstva za 2016.godinu iznose 208.878.390 KM što je za 4.418.705 KM ili

2,16% više od planiranih za 2015. godinu. Prema dokumentu, povećanje prihoda i primitaka u 2016. godini se temelji na ažurnijem izmirivanju tekućih obaveza po osnovu doprinosa za obavezno zdravstvenoosiguranje svih obveznika obračuna i uplate doprinosa. U skladu sa stavom Vlade Tuzlanskog kantona očekuje se izmirenje oko 50% dugovanja izranijeg perioda po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje obveznika JPElektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo „Kreka“ d.d. Tuzla kao i naplata zaostalih dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranjenadležnih organa Tuzlanskog kantona, te naplata dugovanja po osnovu aplikacije premije osiguranja za 2015. godinu od nadležnihministarstava i povećanje broja zaposlenih.U ukupnim sredstvima neposredne zdravstvene zaštite planirana su sredstva za obezbjeđivanjeprava povratnicima na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim zdravstvenim ustanovamana području Tuzlanskog kantona saglasno Odluci o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvenezaštite povratnika u Republiku Srpsku u JZU na području Tuzlanskog kantona koju donosi VladaTK i Stavu za izradu planskih dokumenata za 2016. godinu koji je dalo Ministarstvo zdravstvaTuzlanskog kantona.

Pravo na zdravstvenu zaštitu

Vlada TK donijela je Odluku kojom prihvata prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona.  Ovim je predložena izmjena Odluke o utvrđivanju osnovica,stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na područjuTuzlanskog kantona na način da se zaposlenicima privrednih društava „Konjuh“ Živinice i „GredeljRevom“Dobošnica, kao i članovima njihovih porodica, omogući pristup zdravstvenoj zaštiti zaključnosa 31.12.2016. godine.

Do izmjena je došlo jer je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona dostavilo Inicijativu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK za izmjenu Odluke outvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstvenoosiguranje na području Tuzlanskog kantona.

Jedinstvena isprava za oružje budući standard

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o oružju i municiji. Svrha donošenja ovog zakona je usklađivanje propisa iz oblasti nabavljanja, držanja i nošenja oružja sa  EU regulativom. Nadležni organi Bosne i Hercegovine u ispunjavanju obaveza na putu ka evropskim integracijama dužni su osigurati usaglašenost zakona o oružju kako sa pravom Evropske unije

tako i međusobnu usaglašenost ovih propisa unutar države. U Bosni i Hercegovini na snazi je 12 zakona koja regulišu oblast nabavljanja, držanja, i nošenja oružja i navedeni zakoni međusobno su neusaglašeni i nijedan zakon (osim Zakona o oružju i municiji Brčko distrikta BiH) nije preuzeo kategorizaciju oružja kako je to definisano u aktima Evropske unije(kategorizacija oružja na grupe A, B, C, i D) što predstavlja elementarni međunarodni standard. Minimalni standardi koji treba da se propišu u domaćem zakonodavstvu ogledaju se u jedinstvenoj ispravi za oružje ( oružni list), kategorizacija oružja, definicije o oružju i kaznene odredbe. Isprava o oružju treba da sadrži podatke o identitetu vlasnika, identifikacija oružja ili vatrenog oružja, uključujući i navođenje kategorije oružja u skladu s evropskom Direktivom, odjeljak koji ispunjava država koja izdaje dozvolu ( vrsta i poziv na odobrenje) te druge podatke ili napomene.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o prihvatanju teksta Protokolaza 2015. godinu između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla o dospjeću obaveza po osnovu kamata i glavnice u 2015. godini u iznosu 3.1510.078,81 KM, odnosno (1.611.121,01 Eur-a).

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o prihvatanju teksta Sporazuma o otpustu obaveza po osnovu glavnice u 2015. godini između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla u iznosu 2.409.196,15 KM i to po osnovu glavnice sa dospjećem na dan 09.06.2015. godine u iznosu 1.529.226,24 KM i dio glavnice sa dospijećem na dan 09.12.2015. godine u iznosu 878.154,40 KM.

Vlada je također donijela Odluku o otpustu dijela duga JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla po osnovu dospjeća obaveza za glavnicu u 2015. godini i to sa dospjećem na dan 09.06.2015. godine u iznosu 1.529.226,24 KM i dio glavnice sa dospijećem na dan 09.12.2015. godine u iznosu 878.154,40 KM, odnosno ukupno 2.407.380,40 KM.

Vlada je donijela Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo pravosuđa i uprave da najkasnije do 28.2.2016. godine sa Javnom zdravstvenom ustanovom Univerzitetski klinički centar Tuzla, izvrši sravnjenje obaveza i potraživanja budžetskih korisnika iz svog resora, nastalih zaključno sa 31.12.2015. godine i o tome sačini zapisnik.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o odredivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2015. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“ u iznosu od 1.500,00 KM za refundaciju dijela troškova „JUKAN EKO HRANA“ d.o.o Gračanica, vezanih za organizaciju učešća na sajmovima domaćeg i međunarodnog karaktera u domenu proizvodnje ekološki zdrave hrane, a u cilju promovisanja proizvođača zdrave hrane.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju privremene situacije Općini Živinice. Odlukom se dobravaju  I privremene situacije koje se odnose na izvršavanje obaveza iz Ugovora o izvođenju radova zaključenog dana 10.9.2015. godine između Općine Živinice i d.o.o. “Termovent” Živinice.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Općini Kalesija za projekat iz oblasti zaštite okolice. Odlukom se odobrava isplata sredstava Općini Kalesija za projekat iz oblasti zaštite okolice pod nazivom “Zaštita voda i sanacija fekalne kanalizacije” u iznosu od 105.499,63 KM.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnostina tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza izmeđuMinistarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća ,,Šume Tuzlanskog kantona“ d.d.  Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova premaZakonu o šumama za period 1.10.2015. – 31.12.2015. godine, u iznosu 437.500,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta ta 2015. godinu, koji je donio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o stavljanju van snage Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije„Tekuća rezerva”.

Vlada TK donijela je Odluku o prihvatanju teksta Sporazuma o razumijevanju kojim će se regulisati odnosi u vezi sa implementacijom Potprojekta za unaprjeđenje energetske efikasnosti na objekte javne namjene u JZU UKC Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava sapotrošačke jedinice – Manifestacija kulture za 2015. godinu koji je donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije„Tekuća rezerva” u iznosu od 4.920,00 KMKantonalnom pravobranilaštvu Tuzla zanabavku tri računara.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije„Tekuća rezerva” u iznosu od 25.500,00 KM Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantonaza krečenje i nadogradnju fluoroscentnih svjetiljki u hodnicima i kancelarijama od I doIV sprata, nabavku elektronske kontrole prisutnosti zaposlenika u tužilaštvu, zamjenuparketa i itisona u Uredu glavnog tužitelja, nabavku i ugradnju protuklizne gres keramikeu prizemlju zgrade i nabavku ALU vrata za potrebe pisarnice.

Vlada TK također je odobrila sa pozicije„Tekuća rezerva”iznos od 1.700,00 KM Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, na ime nabavke i ugradnje rolo zavjesa na prozorima kancelarije Ministarstva.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: