USVOJEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona. Zbog promjena, koje su se  desile od posljednjih izmjena ovog zakona, ukazala se potreba za izmjenama i dopunama prvenstveno u cilju usklađivanja sa pozitivnim propisima, kao i postizanja bolje, racionalnije i efikasnije organizacije kantonalne uprave. Suština izmjena važećeg Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, sastoji se u promjeni naziva i nadležnosti dva postojeća kantonalna ministarstva, a u cilju prenošenja nadležnosti za obavljanje stručnih i drugih poslova vezanih za povratak sa sadašnjeg Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak na Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Ove izmjene su ocijenjene nužnim na osnovu dosada provedenih aktivnosti i promijenjenih činjenica i okolnosti na području povratka, što ukazuje na potrebu reorganizacije i prilagođavanja uslovima privređivanja i života raseljenih i izbjeglih lica i povratnika na području Tuzlanskog kantona. Ovom reorganizacijom stvaraju se bolji uslovi i mogućnost sadašnjeg Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak u pogledu stvaranja povoljnijeg ambijenta, materijalne i finansijske podrške razvoju poduzetništva i obrta na području Tuzlanskog kantona, a s ciljem povećanja zaposlenosti i standarda života na području TK. Zakonom se vrše i veoma značajne promjene u pogledu sadašnje nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i regulišu prelazna rješenja koja su neophodna za implementaciju ovog zakona, uz osiguravanje kontinuiteta rada i izvršavanja poslova. Poslovi inspekcijskog nadzora, koji su po važećem Zakonu u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, prelaze u nadležnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, a druga značajna novina je izdvajanje Pedagoškog zavoda, kao upravne organizacije iz sastava Ministarstva, u samostalnu upravnu organizaciju – Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona.

 

 

USVOJEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USLOVIMA I POSTUPKU LEGALIZACIJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA TK

 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o efektima primjene zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina TK.

Na području Tuzlanskog kantona, prema podacima dobivenim od strane nadležnih općinskih službi i drugim procjenama, izgrađeno je oko 25.000 bespravnih građevina, navodi se u Informaciji. Istekom roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina (31.05.2009. godine), po izvještaju općinskih službi nadležnih za poslove prostornog uređenja i građenja, podneseno je ukupno 19.728 zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina što iznosi 78,9% od ukupnog broja procijenjenih bespravno izgrađenih građevina. Kako je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina istekao 31. maja 2009. godine iz više općina istaknut je zahtjev za produženje roka. Zbog navedenog, te zbog donošenja novog Zakona o prostornom uređenju i građenju kao i zbog potrebe za efikasnijim provođenjem inspekcijskog nadzora, pristupilo se izradi Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina koji je Vlada Tuzlanskog kantona usvojila na današnjoj sjednici. Novi rok predviđen prijedlogom izmjena i dopuna Zakona je 31. maj 2016. godine.

 

 

USVOJENA INFORMACIJA O OBEZBJEĐIVANJU REZERVE KRVI ZA POTREBE LIJEČENJA GRAĐANA U TUZLANSKOM KANTONU

 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2010. godinu. Razvoj i unapređenje medicinske struke na Tuzlanskom kantonu, kroz uvođenje novih tehnologija i procedura liječenja, zahtijeva veće stabilne rezerve krvi i krvnih pripravaka, a trenutno stanje u oblasti načina obezbjeđenja rezervi krvi za potrebe liječenja građana nije zadovoljavajuće, navodi se u Informaciji. Aktivnosti koje su vođene među učenicima završnih razreda u  srednjoškolskim centrima Tuzlanskog kantona  i u ovoj godini rezultirale su dobrim, planiranim odzivom mladih organiziranim akcijama darivanja krvi. Bolji rezultati u ovoj godini zabilježeni su među studentima Univerziteta, dok aktivnosti vođene u mjesnim zajednicama i dalje nisu dale očekivane  rezultate. Nedovoljno uključivanje stanovništva u planski organizirano davalaštvo krvi uzrokuje porast tzv. ciljanog-porodičnog davalaštva krvi koje ne omogućava blagovremenu i adekvatnu primjenu krvi/lijekova od krvi,  pogotovo u hitnim situacijama.

Kada su u pitanju planirane aktivnosti u narednom periodu potrebno je modernizirati aktivnosti na promociji dobrovoljnog, planski organiziranog davalaštva krvi sa ciljem povećanja motivacije stanovništva za darivanje krvi, uključiti veći broj volontera unutar lokalne zajednice u pripremi i stvaranju pozitivnog okruženja i  tokom  rada sa davaocima krvi. Također, potrebno je omogućiti višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi uključenje u sistem zdravstvenog osiguranja pod posebnim uslovima prema zaključku Skupštine TK iz 2006. godine, te utvrditi način brige poslodavca o zaposlenicima-dobrovljnim davaocima krvi kao čin podrške za obezbjeđenje krvi potrebne u slučaju bolesti i povrede na radu, definirajući kroz zakonska akta  plaćeno odsustvo s posla na dan davanja krvi kako u javnom tako i u privatnom sektoru jer rad na obezbjeđenju stabilnih rezervi krvi ne može biti zadatak samo zdravstvenih ustanova. U ove aktivnosti mora se aktivno uključiti šira društvena zajednica, kao i relevantne institucije, isteče se u danas usvojenoj Informaciji. Također, Ministarstvo je zaduženo da u saradnji sa drugim relevantnim subjektima sačini Akcioni plan za 2012. godinu kako bi se snažnije pristupilo obezbjeđivanju dovoljnih količina ove dragocjene tečnosti.

 

 

„MEĐUNARODNI AERODROM TUZA – REGIONALNI CARGO CENTAR SA AIR PARKOM“

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Plan mjera za prevazilaženje stanja u JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“, te donijela Odluku o prihvatanju strateškog projekta „Međunarodni aerodrom Tuza – Regionalni CARGO CENTAR sa  AIRPARKOM“.

Realizacija planiranih mjera za prevazilaženje stanja u JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ treba otvoriti mogućnost da Aerodrom u prvoj fazi postigne samoodrživost, a nakon toga i vlastitim razvojem doprinese ekonomskom razvoju Tuzlanskog kantona i regije. Na prvom mjestu potrebno je uvjeriti sve faktore odlučivanja da se Međunarodni aerodrom Tuzla može dovesti željeni nivo, te konkretnim pokazateljima predstaviti za koje namjene je neophodno  ulaganje financijskih sredstava, da bi se postigla realizacija cilja.

Kada su u pitanju dugoročne mjere između ostalog potrebno je ulaganje finansijskih i  materijalnih sredstava  u razvoj i opremanje radi stvaranja uslova da aerodrom postane u prvoj fazi glavni centar BiH za kargo aviosaobraćaj, a u drugoj fazi regionalni kargo terminalni centar. Također ističe se da kroz razvoj aviosaboraćaja sa kompanijama sa niskim cijenama karata treba postići da aerodrom bude veza regije sjeveroistočne  Bosne, sa Evropom i dalje. Također u Planu mjera ističe se i da je realizacija dugoročnih mjera uslovljena prihvaćanjem Projekta razvoja aerodroma kao regionalnog kargo centra za što postoji realna osnova u dosadašnjim ulaganjima u opremu, infrastrukturu i kadrove, a uz planirana dalja ulaganja u razvoj Projekat se smatra ostvarivim. S tim u vezi Vlada je današnjom Odlukom o prihvatanju strateškog projekta „Međunarodni aerodrom Tuzla – Regionalni CARGO CENTAR sa  AIRPARKOM“ zadužila Ministarsrvo trgovine, turizma i saobraćaja TK da u saradnji sa menadžmentom JP «Međunarodni aerodrom Tuzla» u narednih 20 dana za predstavnike Skupštine i Vlade TK, privredne subjekte, predstavnike ambasada u BiH, medija i druge zainteresovane pripremi prezentaciju pomenutog projekta. Također, Ministarstvo će u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim aktivnostima promoviranja Projekta u cilju pronalaženja najpovoljnijeg načina investiranja u realizaciji istog.

 

 

RASPUŠTENA SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE TUZLANSKOG KANTONA

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom se zbog niza nepravilnosti i nedosljednosti primjeni važećih propisa u dosadašnjem radu raspušta Skupština Turističke zajednice Tuzlanskog kantona. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je zaduženo da u roku od 60 dana donese Odluku o raspisivanju izbora za Skupštinu Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, izvrši pripremne radnje za provođenje izbora za Skupštinu Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, pripremi i zakaže sjednicu novoizabrane Skupštine Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, te da pripremi prijedloge izmjena i dopuna Statuta Turističke zajednice Tuzlanskog kantona i Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice Tuzlanskog kantona shodno odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u  Federaciji BiH. Također, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona će u saradnji sa novoosnovanom Skupštinom Turističke zajednice TK inicirati izmjene federalnog Zakona o turističkoj djelatnosti.

USVOJEN PLAN UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2011./2012. godinu. Planom je omogućen upis 8.476 učenika, i to: 1.650 učenika u gimnazije, 3.660 učenika u tehničke, 2.940 učenika u stručne i 90 učenika u umjetničke škole. U vjerske škole planiran je upis 120, a u specijalne škole 16 učenika. Ovakav Plan upisa učenika, koji predviđa 792 mjesta u srednjim školama više u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, omogućit će svim učenicima, koji završavaju osnovno obrazovanje da u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola, nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona. Potrebno je naglasiti da ove školske godine osmi razred osnovne škole završava 7.684 učenika ili 303 učenika više nego prethodne školske 2009./2010. godine. S obzirom da su izdvajanja za srednje obrazovanje velika, Ministarstvo je smatralo da obrazovanje treba organizirati što kvalitetnije i racionalnije tako da su u pripremi Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola učestvovali i svoje prijedloge i mišljenje dali Školski odbori srednjih škola, Općinska vijeća, Pedagoški zavod Tuzla, Kantonalna služba za zapošljavanje i Kantonalna privredna komora.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U INDUSTRIJI, ENERGETICI I RUDARSTVU SA OSTVARENIM REZULTATIMA U POSLOVANJU U 2010. GODINI

 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju u industriji, energetici i rudarstvu sa ostvarenim rezultatima u poslovanju u periodu I – XII 2010. Godine. Na osnovu  analiziranih podataka koje su dostavila privredna društva, može se konstatovati da je na nivou resorne oblasti u 2010. godini došlo do značajnijeg poboljšanja u poslovanju. Povećanje korištenja kapaciteta ostvarilo je 50% društava. Povećanje fizičkog obima proizvodnje i zadržavanje na nivou ostvarenog u 2009. godini ostavarilo je 70% društava od onih koja su dostavila ove podatke. Ukupna vrijednost proizvodnje i izvršenih usluga u 2010. godini, izražena kroz ukupan prihod, povećana je za 16% od ostvarene u prethodnoj godini. Bolji proizvodni rezultati u odnosu na 2009. godinu dijelom su i zbog toga što je u 2009. godini globalna recesija  bila najizraženija pa su proizvodni rezultati bili znatno lošiji u odnosu na 2008. godinu. Ukupna zaposlenost smanjena je za 3%. Smanjenja su zabilježena u svim industrijskim granama, a u energetici je zadržana na nivou 2009. godine. Prema dostavljenim podacima 558 radnika će u toku 2011. godine ispuniti uslove za penzionisanje.

Kada je u pitanju prijedlog mjera za 2011. godinu u informaciji je između ostalog sugerirano da se u saradnji sa Razvojnom bankom Federacije BiH nastave sve aktivnosti oko dodjele sredstava sa Eskrow računa za industrijska privredna društva, realizacija Zaključaka i Prijedloga mjera proisteklih iz Izvještaja  Ekspertnog tima formiranog  za izradu analize stanja u Fabrici obuće „Aida“ Tuzla. Također, potrebno je raditi na izradi Zakona o poticaju privredi Tuzlanskog kantona, ubrzati aktivnosti priprema neprivatizovanih privrednih društava za privatizaciju kao i privatizaciju već pripremljenih privrednih društava, kao i poboljšati uslove za izvozno orijentisana privredna društva i društva čiji je uvoz u funkciji izvoza.

USVOJENA INFORMACIJA O RADU NADZORNIH ODBORA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U KOJIMA PRAVA I OBAVEZE  VLASNIKA  KAPITALA PO OSNOVU DRŽAVNOG KAPITALA VRŠI VLADA TUZLANSKOG KANTONA

 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o radu nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima prava i obaveze  vlasnika  kapitala po osnovu državnog kapitala vrši Vlada Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Na osnovu Izvještaja Nadzornih odbora u privrednim društvima sa cjelovitim ili većinskim državnim kapitalom za period 01.01.-31.12.2010. godine, Ministarstvo je u Informaciji ocijenilo da su Nadzorni odbori u većini društava radili u izrazito složenim i teškim uslovima poslovanja i da su bili aktivni u svom radu. Problemi na koje su nailazili u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom su: blokirani žiro-računi zbog neuplaćenih doprinosa PIO/MIO po sudskim presudama u izvršnom postupku, po osnovu dugovanja iz ranije uzetih hipotekarnih kredita, otežano poslovanje zbog nedostatka vlastitih obrtnih sredstava, česti prekidi proizvodnje i štrajkovi radnika, nemogućnost naplate potraživanja, velika dugovanja prema dobavljačima i bankama i niz drugih problema. Problemi se pojavljuju i u postupku raspisivanja Javnog oglasa za nominiranje kandidata na pozicije za članove Nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, jer se ne prijavljuje dovoljan broj kandidata za društva koja ne mogu isplaćivati naknade za njihov rad. Zbog stanja u poslovanju kao i izostanku očekivanih efekata rada, Izvještaji Nadzornih odbora  u društvima FO „Aida“ Tuzla, „Livnica čelika“ Tuzla i Tvornica transportnih uređaja „TTU“ ne mogu se prihvatiti te je neophodno da u roku od 10 dana Nadzorni odbori dostave Programe sanacije odnosno poboljšanja stanja u društvima, navodi se u Informaciji.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Kako se navodi u Izvještaju u 2010. godini evidentirani su Prihodi i primici u iznosu od 27.183.212,00  KM. Evidentirani rashodi iznose 26.864.185,00 KM, pa se može zaključiti da je Služba za zapošljavanje TK prošlu godinu završila sa suficitom od 319.027,00  KM. Višak prihoda nad rashodima će se upotrijebiti za pokriće nepokrivenog deficita iz 2009. godine u iznosu od 302.592,00 KM, a razlika za  održavanje tekuće likvidnosti  JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, navodi se u Izvještaju.

 

USVOJENA UREDBA O NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA I KONTROLI UTROŠKA GORIVA U KANTONALNIM ORGANIMA

 

U cilju što racionalnijeg  i ekonomičnijeg rada i stvaranja manjih troškova i manjeg rizika neovlaštene upotrebe vozila kao i racionalizacije  ljudskih resursa kantonalnih organa Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Uredbu o načinu korištenja službenih putničkih vozila i kontroli utroška goriva u kantonalnim organima. Ovom Uredbom uvedena su disciplinirana pravila kako i na koji način se mogu koristiti službena vozila kantonalnih organa a sve u cilju obavljanja osnove djelatnosti. Uredbom su uređena pitanja korištenja vozila ovlaštena lica koja imaju pravo korištenja vozila, nalog za korištenje vozila, upotreba vozila bez putnog naloga,  evidencija korištenja vozila i goriva,  kontrola utroška goriva, obilježavanje vozila, korištenje putničkih vozila bez vozača, odgovornost za štetu, održavanje vozila, odgovornost za vozilo, parkiranje i sl. Odredbe ove Uredbe odnose se na kantonalne organa uprave i kantonalne organizacije, kantonalno pravobranilaštvo, specijalizirana  tijela i druge  organe državne službe.

100.000 KM ZA MEDIJE SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA

 

Vlada Tuzlanskog katnona donijela je danas Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava za podršku radu medijskih kuća.      Ovom Odlukom utvrđeni su kriteriji, uslovi i postupak raspodjele sredstava za podršku medijima. U skladu sa Budžetom za 2011. godinu za ove namjene planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM od čega 60.000,00 KM za medije u privatnom sektoru, 25.000,00 KM za medije u javnom sektoru i 15.000,00 KM za neprofitne organizacije koje u okviru svoje djelatnosti obavljaju i poslove javnog informisanja.

 

458.180,00 KM ZA PODRŠKU MATERIJALNOM ZBRINJAVANJU SOCIJALNO UGROŽENIH

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspored sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. Godine za podršku materijalnom zbrinjavanju socijalno ugroženih. Odlukom je utvrđen program, uslovi, kriteriji i postupak raspodjele sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu za podršku materijalnom zbrinjavanju socijalno ugroženih u ukupnom iznosu od 458.180,00 KM. Za sufinansiranje troškova električne energije u  izbjegličkim naseljima      planirano je 250.000,00 KM, dok je za finansiranje troškova nabavke uglja za raseljena lica smještena u izbjegličkim naseljima i najugroženije prognaničke porodice u individualnom smještaju planirano 208.180,00 KM

730.000,00 KM ZA PODRŠKU RAZVOJU KANTONA

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspored sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu za podršku razvoju kantona. Odlukom je utvrđen program raspodjele sredstava u ukupnom iznosu od 730.000,00 KM  kao i pitanja vezana za uslove, kriterije i postupak raspodjele. Od ukupnog iznosa sredstava 100.000,00 KM planirano je za pomoć drugim nivoima vlasti u realizaciji projekata iz oblasti poduzetništva, za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima planirano je          621.550,00 KM, dok je za ugovorene i druge usluge Programom planirano 8.450,00 KM.

 

 

867.300,00 KM ZA UDRUŽENJA BORAČKE POPULACIJE

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program o rasporedu sredstava za 2011. godinu. Programom je utvrđen raspored sredstava za rad i aktivnosti kantonalnim udruženjima boračke populacije od posebnog društvenog interesa koje predstavljaju većinsko članstvo u ukupnom iznosu od 867.300,00 KM. Dio planiranih sredstva u iznosu od 216.825,00 KM, raspoređen je u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju za prvi kvartal 2011. godine, a preostali dio planiranih sredstva u iznosu od 650.475,00 KM, rasporedit će se za preostale periode 2011. godine.

 

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o prodaji 10 službenih putničkih motornih vozila u vlasništvu kantonalnih organa uprave i drugih kantonalnih institucija. Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa zadužen je da izvrši procjenu početne vrijednosti vozila, te da u ime i za račun registrovanih vlasnika provede javnu prodaju.

S ciljem preciznijeg definiranja nadležnosti Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama odluke o provođenju postupka zajedničkih javnih nabavki za 2011. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora. Ovom odlukom pristupa se dodjeli koncesije privrednom društvu “Geoinžinjering” DOO Tuzla, na eksploataciju tehničkog i građevinskog kamena na lokalitetu “Hrastić” u općini Kladanj.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju kamena krečnjaka privrednom društvu „Kamenolom Drijenča“ na period od 5 godina.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim se prihvata se Informacija Radne grupe Vlade Kantona o stanju poslovno – administrativnog objekta i podržana aktivnost na kupovini predmetnog objekta od Zavisnog društva Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla, za potrebe smještaja kantonalnih organa uprave, a putem prebijanja međusobnih obaveza. Ovim Zaključkom traži se od Zavisnog društva Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla da u narednom periodu preduzmu potrebne radnje, kako bi se u ugovoru o kupoprodaji nekretnine precizirali kolski prilaz objektu, rješenje parking prostora i nesmetan pristup za protupožarno obezbjeđenje objekta.

Vlada Tuzlanskog katnona donijela je danas Zaključak kojim su zadužena Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta TK, Ministarstvo pravosuđa i uprave TK i Ministarstvbo finansija TK da obrazuju interresorne radne grupe sa ciljem sagledavanja stanja u oblasti obrazovanja i stanja u oblasti kantonalne uprave, a koje će sačiniti i Vladi Kantona u roku od 90 dana dostaviti odgovarajuće analize sa prijedlogom reformskih mjera i aktivnosti, kao i radnu grupu sa zadatkom sagledavanja stanja u Budžetu Kantona, koja će sačiniti i Vladi Kantona dostaviti odgovarajući Akcioni plan prestruktuiranja javnih prihoda i rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona u cilju obezbjeđenja finansiranja osnovnih funkcija Kantona i dijela neophodnih kapitalnih i razvojnih programa i aktivnosti.

Vlada Tuzlanskog katnona donijela je danas Zaključak kojim se zadužuje Sekretar Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa da u cilju funkcionalnije organizacije, efikasnijeg korištenja ljudskih resursa i odgovarajućih materijalnih ušteda, Vladi Kantona dostavi na razmatranje prijedlog Odluke o osnivanju Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, a na  osnovu koje bi se donio  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Također zadužen je i da izvrši uvezivanje svih službenih fiksnih i mobilnih telefonskih priključaka u odgovarajuće IP Centrex i Toptim usluge, kao i optimalizaciju lokalne internet mreže za sve organe i službe, a u cilju efikasnijeg uvezivanja i ostvarivanja ukupnih ušteda po tom osnovu.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak TK. Potreba za novom dopunom Pravilnika uslijedila je zbog samog obima i specifičnosti poslova kao i zbog zaposlenja što kvalitetnijeg kadra, trebalo je proširiti uslove za obavljanje poslova Pomoćnika ministra za zbrinjavanje prognanih osoba i izbjeglica, povratak i repatrijaciju.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona. Pravilnikom su također uopštenije definirani uslovi za prijem državnih službenika.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o radu i poslovanju JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I – XII 2010. godine. Iz Izvještaja je vidljivo da je u 2010. godini ostvaren višak rashoda nad prihodima u iznosu od 7.672.137,47 KM. Kao okolnosti koje su uticale na finansijski rezulat JZU UKC Tuzla ističu se ostvarivanje programa rada u većem obimu u odnosu na 2009. godinu i povećanje kapaciteta JZU UKC, rast potrošnje i cijene energenata, rast potrošnje i neophodne servisne usluge, povećanje troškova amortizacije, otpis nenaplativih potraživanja, kao i rashodi neotpisane vrijednosti osnovnih sredstava iz prethodnog perioda. U Izvještaju je također navedeno da je trenutno stanje rezultat akumuliranja problema u proteklom periodu, tako da će u narednom periodu resorno ministarstvo u saradnji sa menadžmentom UKC-a i drugim relevantnim subjektima precizirati potrebne mjere i kativnosti kako bi se prevazišla trenutna situacija, a samim tim i Univerzitetskom kliničkom centru stvorili preduslovi za dalji razvoj.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2010. godini sa prijedlogom mjera.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o realizaciji proljetne sjetve.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika za mjesece april, maj i juni 2011. godine i visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima za mjesecapril, maj i juni 2011. godine. Prema odlukama visine ostaju nepromijenjene, tako da će osnovica za obračun plate i u narednom periodu iznositi 390 KM, a naknada za ishranu 7 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas zaključak u vezi sa vanjskim zaduženjem Tuzlanskog kantona u svrhu finansiranja kapitalnih investicija u oblast obrazovanja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Kalesiji za prijem jednog namještenika.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluku o odobravanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 48.000,00 KM. Sredstva su odobrena za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“.

 

Odjeljenje za informisanje

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: