USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU VLADE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2011. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas i Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje uputila Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. U periodu od 10.02. do 31.12.2011. godine Vlada TK održala je 38 sjednica, od čega 29 redovnih i 9 vanrednih sjednica. U tom periodu Vlada je razmatrala ukupno 610 tačaka dnevnog reda, po kojima je doneseno 917 mjera.

Posmatrano s aspekta nadležnosti ministarstava, Vlada je između ostalog donijela tri provedbena propisa iz oblasti pravosuđa, koji su značajni sa aspekta  prikupljanja  i  obrade  podataka  i  sagledavanja  stanja  i  efekata  izvršenja  sankcija  u okvirima nadležnosti Kantona, kao i sa aspekta konačnog stvaranja normativnih pretpostavki za uvođenje i provedbu alternativnih krivičnih sankcija – rada za opće dobro na slobodi. Također, značajne aktivnosti Vlada je putem Ministarstva pravosuđa i uprave vodila na planu stvaranja neophodnih pretpostavki za otpočinjanje sa radom dva novoosnovana suda u Lukavcu i u Banovićima.

Obzirom  na  loše  stanje  putne  infrastrukture,  poseban  akcent  je  stavljen  na  saobraćajnu „deblokadu“ Tuzlanskog kantona kroz rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove putne infrastrukture, te osposobljavanje JP Aerodroma Tuzla za CARGO saobraćaj. Uređeno je stanje u Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona, rad Turističke zajednice uveden je u zakonske okvire, izvršen je izbor organa Turističke zajednice i definisana su prava osnivača Turističke zajednice.

U cilju pripreme zdravstvenog sistema za provođenje reforme iz oblasti porodične medicine u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, čijim ostvarenjem se želi  unaprijediti kvaliteta, pristupačnost i ujednačenost korištenja primarne zdravstvene zaštite izvršena je registracija osiguranih lica. Pri resornom Ministarstvu je formiran i Stručni tim za analizu problematike propisivanja i izdavanja lijekova na recept iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

S ciljem provođenja reforme predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja kao osnovnog strateškog cilja Vlade Tuzlanskog kantona  u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta, resorno Ministarstvo je pristupilo stvaranju normativnih pretpostavki donošenjem ili izmjenama i dopunama zakona i podzakonskih akata, gdje posebno ističemo usvojanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem odgoju i obrazovanju. Izmjenama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave završen je postupak organizovanja Pedagoškog zavoda TK-a Tuzla kao samostalne upravne organizacije, te organizaciono  uključenje  inspekcije  za  obrazovanje  u  Kantonalnu  upravu  za  inspekcijske poslove TK-a.

U cilju iznalaženja optimalne organizacije unapređenja kvaliteta rada, te racionalnog korištenja materijalnih i kadrovskih resursa, pripremljen je Eleborat o organizacionom umrežavanju ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja sa težištem na racionalizaciju postojeće mreže škola.

U domenu socijalne politike, urađena je detaljna analizu stanja u centrima za socijalni rad u općinama Kantona sa prijedlogom mjera za unapređenje rada centara.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je uradilo cjelovitu Analizu stanja u oblasti socijalne zaštite sa programom mjera za unapređenje socijalnog stanja građana na prostoru Tuzlanskog kantona. U cilju provjere mjerljivih indikatora urađen je Pilot projekat snimanja socijalnog stanja građana na području jedne općine Tuzlanskog kantona, koji je prihvaćen od strane Vlade Kantona i koristit će kao osnov za izradu socijalne karte građana Tuzlanskog kantona. U okviru partnerstva sa nevladinim sektorom izvršena je analiza resursa organizacija i udruženja koja se bave socijalnom zaštitom i uslugama socijalnog rada, te su prepoznati kapaciteti za pomoć u obezbjeđenju socijalne sigurnosti i stabilnosti građana. Također, ministarstva su interesorno pokrenula aktivnosti na procjeni mogućnosti otvaranja Centra za AUTIZAM.

U oblasti zbrinjavanja prognanih lica i povratka, Vlada je subvencijom troškova električne energije, zdravstvenim osiguranjem socijalno ugroženih lica, kao i troškovima dženaza i sahrana  umrlih obezbijedila  materijalno zbinjavanje  raseljenim licima u stanju socijalne potrebe smještenim u kolektivnim smještajima na području Kantona.

S ciljem rješavanja problema vezanih za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, na prijedlog Vlade, Skupština je usvojila je Zakon o  prostornom  uređenju  i  građenju,  razmatrala  Informaciju  o  efektima  primjene  Zakona  o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina, te usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Kako bi se poboljšala kvaliteta okolice, odnosno približavanja evropskim standardima u  ovoj oblasti, na prijedlog Vlade TK-a, osnovana je Javna ustanova Zaštićeni pejzaž „Konjuh“.

Kako bi se stvorio povoljniji poslovni ambijent za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao preduslova za razvoj Kantona, te novo zapošljavanje, Vlada je u 2011. godini reorganizacijom Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak oformila novo Ministarstvo razvoja i poduzetništva, što će dugoročno doprinijeti ostvarenju jednog od prioritetnih ciljeva Vlade, kreiranju novih radnih mjesta. Analiza realiziranih mjera poticaja malim i srednjim preduzećima u periodu do 2011. godine dala je elemente za definisanje potpuno novih načina direktnih poticaja kao što su novi model subvencije kamate, obezbjeđenje sredstava potrebnih za apliciranje kod drugih donatora, što je izazvalo veliki interes kod korisnika i odobravanje potencijalnih finansijera na raznim nivoima, poticaj razvoju postojećih poduzetničkih zona te uvođenje grantova drugim nivoima vlasti za podršku poduzetništvu. Ministarstvo je, između ostalog  učestovalo i u pripremi analize potreba privrede Tuzlanskog kantona za određenim zanimanjima i dodatnim obukama, te radilo na definiranju mjera poticaja  za potencijalne investitore i poduzetnike, kao i na prijedlogu za formiranje oficijelne mreže institucija i pojedinaca koje mogu pomoći u kreiranju projekata razvoja.

Vlada je također odobrila finansijska sredstava za pomoć zaposlenicima u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, koja nisu u mogućnosti vršiti redovnu uplatu  doprinosa  za  obavezno  zdravstveno  osiguranje, a realizovan je i Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su procesu restruktuiranja i privatizacije, na osnovu čega je penzionisano 110  uposlenika privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom. U okviru resora Minstarstva industrije, energetike i rudarstva Vlada je usvojila Program  dugoročne  stabilizacije  ekonomsko – finansijskih pretpostavki za reorganizaciju FO „Aida“ DD Tuzla, a u cilju povećanja kapaciteta izvozno orijentirane hemijske industrije TK-a, Rudniku soli „Tuzla“ su odobrena sredstva za istraživanje i dalji razvoj.

U oblasti boračkih pitanja, u ovom periodu je obezbijeđena kontinuirana primjena Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i provedbenih propisa, a koji imaju za svrhu zaštitu prava branilaca i članova njihovih porodica, što podrazumijeva aktivnost na uspostavi i nadzoru dopunskih prava branitelja i članova njihovih porodica. Stvorene su pretpostavke za uspostavljanje novog sistema raspodjele, u oblasti pomoći u stambenom zbrinjavanju  boraca  i  članova  njihovih porodica, tako  da  su  pored  bespovratnih sredstava  planirana i  beskamatna kreditna sredstva.

U oblasti unutrašnjih poslova i sigurnosti, svi poslovi su izvršavani u skladu sa Zakonom, zaključcima i odlukama Skupštine i Vlade Tuzlanskog Kantona, nastojeći da se, kroz implementaciju međunarodnih policijskih standarda, ostvari što viši nivo lične i imovinske sigurnosti građana na području Kantona, pruži zadovoljavajući nivo kvaliteta usluga građanima u upravno-pravnim i drugim poslovima iz djelokruga resornog Ministarstva, uz osiguranje najvišeg nivoa poštivanja ljudskih prava i dostojanstva svakog građanina. upravno-pravnim i drugim poslovima iz djelokruga resornog Ministarstva, uz osiguranje najvišeg nivoa poštivanja ljudskih prava i dostojanstva svakog građanina.

Ured Premijera Tuzlanskog kantona vodio je aktivnosti na međunarodnoj saradnji i      regionalnom povezivanju radi zajedničkog apliciranja predpristupnim i pristupnim fondovama Evropske unije i privlačenju stranih investicija. Vlada je potvrdila članstvo u Asocijaciji Evropskih regija sa namjerom da intenzivira učešće u radnim tijelima Asocijacije. Asocijacija omogućava vođenje zajedničkih projekata u oblasti institucionalnog  razvoja,  ekonomije,  energetike,  ekologije,  obrazovanja  i  kulture,  što  je  od značaja za rad Vlade u narednom periodu. U sklopu SEDRI inicijative (Regionalna inicijativa za razvoj održive energije), koju su pokrenuli Vijeće za regionalnu saradnju – RCC i Centralna evropska inicijativa – CEI, pripremljena su dva projekta iz oblasti energetske efikasnosti.

Do sada je urađena analiza postojećeg stanja u Vladi Tuzlanskog kantona i njenim upravnim organizacijama, javnim preduzećima i ustanovama, na osnovu kojih su Premijer i članovi Vlade donijeli niz mjera i odluka kojim je unaprijeđem rad Vlade u cijelini, te usvojili set mjera za unutrašnju uštedu finansijskih troškova. Za kraj značajno je istaći da je Vlada pokrenula aktivnosti oko kupovine objekta za smještaj onih ministarstava za koje plaća zakupninu prostora, te unaprijeđenje komunikacije između ministarstava i organa uprave koja će dovesti do znatnih ušteda za izdatke telefonije.

 

UTVRĐENI KRITERIJI ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period april – juni školske 2011/ 2012 godine i septembar – decembar školske 2012/2013. godine. Ovim se odobrava sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona u iznosu od 75% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 75% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu, za učenike koji putuju od kuće do najbliže škole 4 km i više, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, kao i za učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona koji, kao najbližu, pohađaju osnovnu školu na području drugog kantona.

 

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISATRSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Ministarstva pravosuđa i uprave za 2012. godinu. Između ostalog, u oblasti pravosuđa kontinuirano je praćeno obavljanje poslova sudske uprave i ostvarena je bliska saradnja sa predsjednicima Kantonalnog i svih pet općinskih sudova na području Kantona. Takođe, može se konstatovati da je ostvarena i izuzetno dobra saradnja sa predsjednicima svih sudova u cilju unapređenja organizacije i poslovanja sudova i da su u skladu sa maksimalnim budžetskim mogućnostima osiguravani materijalni uvjeti za rad istih, pri čemu se posebno vodilo računa o osiguravanju potrebnih smještajnih i kadrovskih kapaciteta. Međutim, uočeno je da se konstantno povećavaju finansijski izdaci za materijalne troškove kod pojedinih sudova, pa je ovo Ministarstvo insistiralo da zajedničke javne nabavke u 2012. godini obuhvate i pravosuđe. Posebno su bile izražene aktivnosti na planu stvaranja svih neophodnih pretpostavki za otpočinjanje sa radom dva novoosnovana suda u Lukavcu i u Banovićima, naravno u okviru obaveza i odgovornosti kantonalnih vlasti. Posebno je potrebno istaći da je u vezi sa osiguravanjem potrebnih smještajnih kapaciteta za novosnovane sudove, ostvarena i izuzetna saradnja sa predstavnicima lokalnih vlasti, koji su svesrdno i dali svoj doprinos u tom pogledu. Prije isteka izvještajnog perioda, Ministarstvo je okončalo aktivnosti kojima je učinilo operativnom realizaciju instituta rada za opće dobro na slobodi, po čemu smo prvi u Federaciji BiH omogućili izvršavnaje jedne od najznačajnijih i najprogresivnijih sankcija koje se izvršavaju u zajednici. Realizujući programske aktivnosti, Ministarstvo je izvještajnom periodu pripremilo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi.

 

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKI PLAN KOMISIJE ZA KONCESIJE

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2011. godinu, te usvojila sa Finansijski izvještaj Komisije za 2011. godinu. Tokom prošle godine Komisija je zaprimila 41 zahtjev za rješavanje i odlučivanje i nakon razmatranja donijela 15 Odluka o odobravanju Studije tehno – ekonomske opravdanosti, 13 Odluka o davanju ovlaštenja za vođenje pregovora, 5 Prijedloga odluka za dodjelu koncesije upućenih prema Vladi TK, 4 Odluke o odobravanju ugovora i 4 Prijedloga odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora. Najveći broj privrednih društava koja imaju potpisane ugovore o korištenju predmeta koncesije su sa sjedištem u Tuzli i Gračanici (6), a najveći broj predmeta koncesije za koje je potpisan ugovor o eksploataciji i korištenju se nalazi na području općina Gračanica (6), Živinice (5), Tuzla, Lukavac i Srebrenik (4), ali treba napomenuti da se neki od predmeta koncesije, kao što su jezero „Modrac“ i rudnici uglja, prostiru na više općina. Također, treba napomenuti da na području općina Doboj Istok, Čelić, Teočak i Sapna nema potpisanih ugovora o koncesiji. Najveći broj predmeta koncesije za koje su zaključeni ugovori o eksploataciji i korištenju, odnosi se na eksploataciju nemetalnih mineralnih sirovina, kamena krečnjaka, korištenju voda i energetskih mineralnih sirovina.

Značajno je istaći da još uvijek postoji određeni broj koncesionara koji svoje obaveze neredovno izmiruju, što značajno utiče na ukupne rezultate postignute prilikom ubiranja prihoda po osnovu naknada za koncesije.

SMANJENJEM TAKSI I NAKNADA STIMULIRATI AVIO PRIJEVOZ NA PODRUČJU TUZLANSKOG  KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Zahtjev Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i pokrenula inicijative o oslobađanju od plaćanja federalne „royality“ takse i putničke naknade Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH. Ukidanjem “royality” putničke takse i Odluke Direkcije za putničke naknade, omogućilo bi stimulisanje i privlačenje niskobudžetskih avio kompanija za otvaranje linija sa aerodroma Tuzla, kao i brži razvoj turizma na području Tuzlanskog kantona. Federalnu „royality“ taksu u iznosu od 10,00 EUR po odlazećem putniku sa aerodroma naplaćuje Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH, a od juna mjeseca ove godine treba da počne sa primjenom i Odluka Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH po kojoj su zračni operateri obavezni uplaćivati naknadu u iznosu od 10,00 KM po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH.

ZA POTICAJE U ŠUMARSTVU TOKOM 2011. GODINE UTROŠENO 3.334.607,51 KM

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o realizaciji Programa poticaja za šumarstvo za 2011. godinu. Prihodi od naknada za korištenje šuma ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.800.631,50 KM. Obzirom da je 1.832.597,91 KM preneseno iz 2010. godine u ukupna sredstva ua poticaje šumarstvu u 2011. godini su iznosila 3.633.229,41 KM.

Skladno Programu tokom 2011. godine Finansiran je rad čuvarske službe za 2011. godinu , poticani su projekti izgradnje, rekonstrukcije i održavanja šumskih kamionskih puteva u interesu provođenja integralne zaštite šuma, biološka obnova šuma u obimu većem od onog koji je predviđen šumskogospodarskom osnovom iprojekati iz oblasti provedbe šumskouzgojnih i zaštitnih mjera u državnim i privatnim šumama. Nabavljena je uredska i informatička oprema za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo, te su dodijeljena grant sredstva neprofitnim organizacijama za očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskih ekosistema i druge namjene za unapređenje šuma. Obzirom da je za poticaje utrošeno 3.334.607,51 KM, preostalih 298.621,90 KM prenesena su za poticaje tokom 2012. godine. U narednom periodu nužno je u najkraćem roku sagledati mogućnost za donošenje kantonalnog Zakona o šumama, obzirom da je donošenje Zakona o šumama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine neizvjesno. Na taj način stvorile bi se pretpostavke za postupanje svih institucija koje su nadležne za oblast šumarstva, odnosno obezbijedila bi se zaštita i onemogućilo devastiranje ovog prirodnog bogatstva. Kako bi se ostvarilo povećanje prihoda od naknada za korištenje šuma, koji nisu uplaćeni u ranijem periodu, potrebno je od Porezne uprave kao i kantonalne i federalne šumarske inspekcije, zatražiti pojačanu i  kontinuiranu kontrolu uplate. Za unapređenje stanja šuma i šumarstva, potrebno je provesti projekte obnove, njege i zaštite šuma, kao i projekte rekonstrukcije i gradnje šumskih puteva, a kao jedan od preduslova za izvoz gotovih drvnih proizvoda, neophodno je nastaviti započeti proces certificiranja šuma kao resursa iz kojeg se koristi drvo kao sirovina u proizvodnji  po FSC certifikatu.

 

OSTALE ODLUKE

 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Nadzornog odobora Kantonalne agencije za privatizaciju za 2011 godinu, Finansijski plan Agencije i Program rada za 2012. godinu. Kako se navodi u Izvještaju Nadzornog odbora Agencija se u svom radu tokom 2011. godine ponašala u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti privatizacije i upravnog postupka. Uvidom u raspoloživu dokumentaciju i Finansijski izvještaj utvrđeno je da je uredno vođena, da je raspolaganje sredstvima vršeno namjenski u skladu sa zakonskim propisima, Programom rada i Finansijskim planom, te odlukama Upravnog odbora Agencije.

Kada je u pitanju Program rada Agencije, u toku 2012. godine, u fokusu aktivnosti bit će stvaranje preduslova i privatizacija Tvornice transportnih uređaja Tuzla, Livnice čelika Tuzla, Elektromontaže d.o.o. Tuzla i Rudnika nemetala Kladanj.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst predugovora o kreditu za projekat izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevbanja općine Čelić između Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglsnost na Odluku o odobravanju  sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period april-juni 2012.godine i Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova za pomenuti period.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o utvrđivanju kriterija o utrošku sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovom Odlukom utvrđuju se opći kriteriji o utrošku sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2012. godini, po kojima fizička i pravna lica, kao korisnici usluga mogu ostvariti pravo na novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Sredstva za realizaciju podrške utvrđena u ukupnom iznosu od 6.048.216,00 KM bit će utrošena za biljnu, animalnu i ekološku proizvodnju, kapitalne investicije u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, regresiranje kamata za kredite za otkup viškova biljnih i animalnih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području Kantona i investicijske kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, podršku stručnim institucijama, participaciju u realizaciji projekata novih tehnologija od interesa za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, podršku organizatorima proizvodnje u kooperaciji otkupa proizvoda iz kooperacije i prodaja tih proizvoda, te rezerve.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program mjera zdravstvene zaštite životina na Tuzlanskom kantonu za 2012. godinu. Ovim Programom određuju se mjere i način finansiranja za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona. Sredstva za realizaciju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja od posebnog interesa za Tuzlanski kanton u ukupnom iznosu od 522.261,00 KM obezbijeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju Ureda za zajedničke poslove, a u vezi sa korištenjem prostora u poslovnoj zgradi Soda-So u Tuzli. Obzirom na suprotne interese, te istovremeno polaganje prava nad ovom nekretninom od strane DD “Solana” Tuzla i nadležnih federalnih organa,  Vlada smatra neophodnim i jedino mogućim da se sporni dio suvlasništva nad ovom nekretninom riješi konačnom odlukom nadležnog suda, koju će Vlada Tuzlanskog Kantona u cjelosti ispoštovati. Također, Vlada je zadužila Kantonalno Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kantonalno pravobranilaštvo i Kantonalnu agenciju za privatizaciju da, svako u svom dijelu nadležnosti, poduzme dodatne aktivnosti i kontakte sa nadležnim federalnim organima, prije svega sa federalnim ministarstvom pravde, federalnim pravobranilaštvom i federalnom agencijom za privatizaciju, u smislu prikupljanja potrebnih informacija i podsticanja nadležnih federalnih organa na poduzimanje neophodnih radnji u cilju konačnog razrješenja statusa 2/3 suvlasništva na poslovnoj zgradi Vlade Kantona u Tuzli.

U dosadašnjem periodu, a i ubuduće Vlada Kantona će podržavati i štititi nespornu privatnu svojinu, ali je istovremeno nadležna za zaštitu državne svojine, javnog interesa i javnih sredstava.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je  Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa TK suglasnost da zaključi Anex 2 Ugovora o pružanju korištenja telekomunikacije usluge kojim će se regulisati promjena brzine pristupa mreži BIHNeta na 16 Mb/s. Obzirom da će se povećanjem brzine pristupa internetu omogućiti umrežavanje svih kantonalnih organa, a time i izbjeći troškovi pojedinačnih troškova paketa BIHNeta, povećanje brzine smatra se ekonomski opravdanim.

 

U svrhu provođenja zakonima utvrđenih prava za korisnike boračko invalidske zaštite i transparentnosti utroška planiranih sredstava Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program korištenja sredstava  za  realizaciju  dopunskih  prava i  ostalih  izdvajanja  sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2012. godini.

 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2011.godinu. U izvještajnom periodu u Zavodu su obavljeni svi poslovi iz nadležnosti Zavoda, pri čemu je važno istaknuti da se zahtjevi stranaka za ostvarivanje prava na pravnu pomoć od starne Zavoda rješavaju brzo i ekspeditivno, a takođe su primljene na razgovor sve stranke koje su došle u sjedište Zavoda i pružene su im potrebne informacije i pravni savjeti, navodi se u Izvještaju. Također, nije bilo evidentiranih nezadovoljnih stranaka radom zaposlenika Zavoda, a nije pokrenut ni jedan upravni spor protiv rješenja direktora, kojima je odlučeno o zahtjevima za pružanje pravne pomoći.

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za period mart-maj 2012. godine u iznosu od 380,25 KM, kao i visinu naknade za ishranu u toku rada  budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za period mart-maj 2012. godine u iznosu od 7,00 KM po izrađenom danu.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o dopuni Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti propisano je da Univerzitetska biblioteka, između ostalog, “vrši  klasifikaciju magistarskih radova i doktorskih disertacija koji nastaju na Univerzitetu po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije (UDK)“. Obzirom da kandidati plaćaju naknadu za klasifikaciju, na Univerzitetu u Tuzli javlja se nova vrsta vlastitih prihoda, koja kao takva nije definisana Uredbom o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele  te je današnjom dopunom popunjema ova praznina.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o uplati sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Sredstva ostvarena od zakupa poljoprivrednog zemljišta posebna su vrsta prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno općine na čijem se području zemljište nalazi i shodno donesenoj odluci 70% ukupnog iznosa uplaćenih sredstava Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona će uplaćivati u korist općine na čijem se području nalai zakupljeno zemljište.

 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je tekst primjedbi i prijedloga na nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008 – 2028. godine.

 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas zahtjev Ministarstva trgovine, turizma i saobraćajaTK za pokretanje Inicijative o saradnji sa „International Finance Corporation World Bank Group“ (IFC). Pokretanjem inicijative za saradnju sa ovom međunarodnom finansijskom grupacijom Vlada Tuzlanskog kantona, treba da izrazi spremnost za saradnju na dva strateška projekta kao što su izrada Studije konkurentnosti Tuzlanskog kantona u oblasti proizvodnje hrane, a koja treba da dokaže opravdanost ulaganja u izgradnju kargo centra na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Krajnji cilj ovih aktivnosti jeste stvaranje povoljnih uslova za investiranje u Tuzlanski kanton.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: