USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN ELABORAT O DRUŠTVENOJ OPRAVDANOST OSNIVANJA CENTRA ZA AUTIZAM

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Elaborat o društvenoj opravdanosti osnivanja Centra za autizam. Kako se navodi u Elaboratu, u oblasti invalidnosti djeca i osobe sa autizmom su posebno marginalizirani, pri čemu se nad tom djecom/osobama, zbog podijeljene odgovornosti, svakodnevno krše osnovna ljudska prava. Trenutno se u Odjelu za autizam pri Zavodu za odgoj i obrazovanje Tuzla nalazi 16-oro osoba sa autizmom. Prema podacima Udruženja roditelja djece osoba sa autizmom na području Tuzlanskog kantona je evidentirano oko 80-oro djece osoba sa poremećajem iz autističnog spektra i značajan broj njih je bez  ikakvog tretmana i podrške što otežava funkcionisanje porodica. Zbog nepostojanja medicinsko-pedagoško-socijalnog sistema usluga za osobe sa autizmom ugrožena su njihova osnovna ljudska prava, prije svega pravo na rehabilitacijski tretman, pravo na zdravlje, obrazovanje, rad i druga prava koja koriste zdrave osobe. Tako su oni i njihove porodice, gotovo bez izuzetka, potpuno prepušteni sami sebi.

Zbog pomenutih, ali i niza drugih razloga nameće se potreba osnivanja Centra za autizam kao Centra koji bi premostio prostor između dijagnoze i pune inkluzije, a ne služio samo kao institucija koja bi djecu sa autizmom dodatno segregirala od društva i vršnjaka. U Centru bi, kako je predviđeno Elaboratom, radio prvi stručni interdisciplinarni tim koji bi istovremeno pružao usluge u tuzlanskom kantonalnom Centru za autizam i obučavao nove stručne timove koji bi radili širom Bosne i Hercegovine.

Finansiranje izgradnje JU Centra za autizam  trebalo bi izvršiti na bazi učešća Kantona, općine Tuzla i donatorskih sredstava od Hilswerk organizacije, istaknuto je u danas usvojenom Elaboratu. Također potrebno je da Skupština Tuzlanskog kantona, nakon provođenja odgovarajuće pravne procedure, donošenjem posebnog zakona, osnuje JU Centar za djecu – osobe sa poremećajima iz autističnog spektra sa sjedištem u Tuzli.

 

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNE UPRAVE ZA

INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2012. godine, a obzirom da su postignuti dobri rezultati ministri su pohvalili rad Uprave i pružili podršku za budući rad inspekcijskih službi. U izvještajnom periodu Uprava je obradila 37.540 akata u ukupno 12.286 predmeta. Tom prilikom pokušalo se djelovati isključivo preventivno, edukativno i korektivno, te su u ovom periodu izrečene 8.973 upravne i druge mjere, što je za 912 mjera ili 10,6% više nego u istom periodu protekle godine. Također, protiv povratnika u prekršaju u 409 slučajeva izrečene su novčane kazne, a u 37 slučajeva podneseni su i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka. U izvještajnom periodu izrečeno je 228 zabrana rada uglavnom prekršiocima koji su radili bez odobrenja, kao i drugim subjektima nadzora čiji je rad ugrožavao i narušavao radni ambijent. U cilju zaštite zdravlja građana TK izvršeno je uzimanje 2.790 uzoraka i isti su proslijeđeni na analize u referentne laboratorije.

Kada su u pitanju aktivnosti Uprave na polju radnih odnosa neophodno je naglasiti da je u ovom periodu izvršeno 2.995 inspekcijskih nadzora, što je za 1.534 pregleda više nego u istom periodu prošle godine. Tom prilikom identifikovano je i kontrolisano 9.349 radno angažovanih lica, od čega je 318 osoba bilo radno angažovano suprotno odredbama Zakona o radu, što je za 10,92% više u odnosu na isti izvještajni period prošle godine.

Posebne aktivnosti inspektori Kantonalne uprave vodili su u pogledu nadzora zakonitosti rada u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i na provođenju konkursne procedure za prijem uposlenika u obrazovne institucije. Obzirom da je ovo prva godina da Ministarstvo provodi konkursnu proceduru za sve osnovne i srednje škole sa područja našeg kantona, Uprava se maksimalno angažovala na pripremi svih akata kao i izradi software – skog rješenja za provođenje konkursne procedure.

 

OSTALE ODLUKE

 

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o polaganju sredstava od prodaje privremeno oduzete robe na Jedinstveni račun trezora Tuzlanskog kantona. Sredstva od prodaje robe privremeno oduzete u postupku inspekcijskog nadzora, privremeno, do okončanja prekršajnog postupka, polagat će se na Jedinstveni račun trezora Tuzlanskog kantona, na kojem mogu ostati do okončanja prekršajnog postupka, a polaganje sredstava kao i dalje raspolaganje, vršit će se prema uputama Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Polazne teze za izradu  ugovora o izgradnji “Nove livnice čelika” Tuzla.  Kako se u Tezama, izmedju ostalog, navodi zajedničko privredno društvo za livanje čelika, čiji bi osnivači bili „Turboinštitut“ DD iz Ljubljane, Republika Slovenija i Vlada Tuzlanskog kantona, imalo bi projektovani kapacitet od 6.000 tona liva godišnje. U Novoj Livnici bi bio ponuđen Ugovor o radu za 139 radnika iz povezanih društava  “Livnica čelika” Tuzla i “Bosnia Valves” Tuzla, a smanjivanje broja zaposlenih u prve tri godine može se izvršiti samo uz obostranu saglasnost osnivača društva.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u  Budžetu Tuzlanskog kantona za  2012. godinu. Preraspodjelom su obezbijeđena sredstava za tekuće održavanje JU OŠ „Šerići“ Živinice.

 

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o umjeravanju neplanirane donacije u Budžet TK. Za promociju i sufinansiranje Edicije MONUMENTA SREBRENICA „Knjiga 1“ pod nazivom Srebrenica kroz minula stoljeća, JU Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla, Općina Srebrenica donirala je 6.000,00 KM.

 

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila iznos osnovice za obračun plata budžetskih korisnika, te iznos naknade za ishranu u toku rada za mjesec august 2012. godine. Prema usvojenim odlukama iznosi su ostali nepromijenjeni u odnosu na dosadašnji period, odnosno osnovica za obračun plate iznosi 380,25 KM, a visina naknade za ishranu u toku rada iznosi 7 KM po izrađenom danu.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju iznosa subvencije troškova smještaja i ishrane studenata u studenskim centrima u FBiH. Odlukom je odobren iznos od 189,00 KM po jednom studentu mjesečno za subvencioniranje troškova smještaja i ishrane (2 obroka) studenata sa područja Tuzlanskog kantona smještenih u Studentski centar u Sarajevu, Studentski centar Univerziteta u Mostaru, Studentski centar Sveučilišta u Mostaru i Studentski centar Univerziteta u Zenici.

Naime, Vlada Federacije BiH i vlade kantona su 2001. godine potpisali Protokol o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima – domovima u Federaciji BiH, kojim su se obavezali subvencionirati troškove smještaja i ishrane. Za subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata sa područja Tuzlanskog kantona smještenih u studentskim centrima u Federaciji BiH (Sarajevo, Zenica i Mostar), u 2012. godini je planirano ukupno 270.000,00 KM. U skladu sa Kriterijima za prijem studenata u studenske centre u FBiH subvencionira se smještaj i ishrana samo onih studenata koji prvi puta upisuju akademsku godinu.

 

Vlada Tuzlanskog kantona je, obzirom da su predsjedniku i članovima Stručnog tima prestale funkcije koje su obavljali, donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o imenovanju Stručnog tima za praćenje realizacije Ugovora o pristupanju u D.O.O. „Koksna industrija“ Lukavac. Također, Vlada je Zaključkom zadužila Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK da u narednom periodu razmotri potrebu formiranja posebnog tima sa zadatkom praćenja realizacije  Ugovora o osnivanju zajedničkog privrednog društva „Global Ispat Koksna Industrija“ D.O.O. Lukavac.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK o odobravanju 22.413,50 KM na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje radi osiguranja pristupa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenicima i članovima uže porodice zaposlenika u skladu sa zakonom. Finansijska sredstva odnose juli – septembar 2012.  godine,  za ukupno 611 zaposlenika Fabrike obuće “Aida” Tuzla, “Unioninvest – Mašinska montaža” Tuzla, “Rudnici nemetala” Kladanj, “Elektromontaža” Tuzla, „Livnica čelika“ Tuzla, „Bosnia valves“ Tuzla i „Koksno – hemijski kombinat“ Lukavac.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave. Pravilnik je donesen s ciljem funkcionalnije organizacije, efikasnijeg korištenja ljudskih resursa i odgovarajućih materijalnih ušteda.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni Odluke o prenosu sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine na namjenski depozit Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA, Tuzla, kod Volksbank BH, Filijala Tuzla, kao i Odluku o izmjeni Odluke o prenosu sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine na namjenski depozit za subvencioniranje kamata Udruženja za razvoj NERDA, Tuzla.

Ovim izmjenama Vlada Tuzlanskog kantona daje nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, prenese iznos od 400.000,00 KM  na namjenski depozit Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA, odnosno, da sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, prenese iznos od 150.000,00 KM na namjenski depozit za subvencioniranje kamata Udruženja za razvoj NERDA.

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona o održanim sastancima i razgovorima sa predstavnicima sindikata budžetskih korisnika.     Vlada je upoznata sa zahtjevom sindikata budžetkih korisnika u vezi sa isplatom regresa i jubilarnih narada za zaposlene kod budžetskih korisnika, te će u pripremama za izradu prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu zahtjeve sindikata uzeti u razmatranje i pokušati iznaći odgovarajuća rješenja, zaključeno je danas.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći Općini Gradačac u iznosu od 20.000,00 KM za otklanjanje posljedica prirodne nesreće u junu ove godine.       Također, za iste nemjene Vlada je danas donijela i  Odluku kojom se odobrava dodatnih 5.000,00 KM, te prihvatila tekst Zahtjeva Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom štabu civilne zaštite za dodijelu jednokratne pomoći za saniranje posljedice ove prirodne nesreće koja je pogodila područje Općine Gradačac.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK je imenovala privremeni Upravni odbor JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona na period do 60 dana, te donijela Rješenje o imenovanju Školskog odbora u JU OŠ „Sinim Han“ na period najduže do 90 dana. Na lični zahtjev Elvira Salihović je razriješena dužnosti predsjednika Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnosz z aimenovanje privremenog Upravnog odbora JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla na period do 60 dana.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: