USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD JANUAR – AUGUST 2011. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da putem javnog  nadmetanja, pravnim licima koja su registrovana za obavljanje otkupa sekundarnih sirovina, izvrši prodaju putničkih motornih vozila za koja se nije mogao utvrditi stvarni vlasnik, a pronađena su kao napuštena i vozila kojih su se vlasnici odrekli, a koja su deponovana na službenim parkinzima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Prema Informaciji Ministarstva unutrašnjih poslova na praking prostorima MUP-a nalazi se ukupno 356 vozila, od čega poseban problem predstavljaju 273 vozila koja se nalaze u krugu koji trenutno koristi Jedinica za podršku. Od ukupnog broja 73 vozila imaju status napuštenih i kao takva bit će predmet javne prodaje. Interesantno je napomenuti da će se vozila moći prodavati samo u kompletu i putem javnog nadmetanja, a ista se zbog nemogućnosti njihove registracije i legalizacije mogu iskoristiti samo kao sekundarne sirovine.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI KANTONALNOG PLANA ZAŠTITE OKOLIŠA TUZLANSKOG KANTONA 2012 – 2018.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Odluke o pristupanju izradi Kantonalnog plana zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2012. – 2018. Rok za izradu Kantonalnog plana je 12 mjeseci, a priprema i izrada Plana će se odvijati kroz 4 faze:  Usvajanje metodologije te dinamičkog i organizacionog plana, Stanje okoliša, Akcioni plan zaštite okoliša i Prezentiranje svih komponenti Kantonalnog plana. Razlog za donošenje Plana jeste ispunjavanje obaveze iz Zakona o zaštiti okoliša, kojim je propisano da sistem okolinskog planiranja obuhvata donošenje određenih programskih dokumenata, između ostalog i Kantonalnog plana zaštite okoliša.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATOSTI

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas nacrt Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Osnovna intencija novog zakona, na području Tuzlanskog kantona, jeste unapređivanje i podizanje ukupne kvalitete turističke ponude na znatno viši nivo, a sve u cilju stvaranja uslova za brži razvoj turizma, a posebno ugostiteljstva kao njegove temeljne djelatnosti. Kada su u pitanju efekti, od novog zakona se očekuje olakšana primjena i razumijevanje zakona, smanjenje sive ekonomije i rada na crno, povećanje budžetskih sredstava i drugih javnih vanbudžetskih prihoda, veća odgovornost nadležnih tijela u administrativnom postupku kod otvaranja novih objekata, olakšano poslovanje ugostitelja uz zaštitu tržišnog natjecanja, u pravilu jednako uređenje radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Tuzlanskog kantona, veća mogućnost kontroliranja usluživanja, odnosno konzumiranja alkohola maloljetnim licima, bolja zaštita potrošača, kao i izmjena strukture smještajnih kapaciteta i veća profesionalizacija djelatnosti. Obzirom da je na području Tuzlanskog kantona trenutno na snazi Zakon o turističko – ugostiteljskoj djelatnosti čija primjena nailazi na niz poteškoća, kako za pravna i fizička lica koje pružaju turističko-ugostiteljske usluge, tako i za nadležne organe uprave i drugih tijela koja primjenjuju ili provode nadzor nad primjenom ovog propisa, a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine je donesen novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti koji reguliše pitanje ugostiteljske djelatnosti, ukazala potreba da se i na nivou Tuzlanskog kantona pitanje obavljanja ugostiteljske djelatnosti reguliše novim zakonom.

171.090,00 KM ZA PRIVREDNA DRUŠTVA SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM KAPITALOM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je danas saglasnost na više odluka Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona kojima se odobravaju sredstva privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom. Za nabavku repromaterijala, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, privrednom društvu „Bosnia valves“ D.O.O. Tuzla odobreno je 100.000,00 KM. Na ime hitne intervencije privrednim društvima iz resorne oblasti, za sanaciju krova na hali broj 4, privrednom društvu „Tvornica transportnih uređaja“ D.D. Tuzla odobreno je 50.000,00 KM, a 21.090 KM  odobreno je na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje radi osiguranja pristupa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenicima i članovima uže porodice zaposlenika. Ova sredstva odobrena su za ukupno 703 zaposlenika Fabrika obuće “Aida” Tuzla, “Unioninvest – Mašinska montaža” Tuzla, “Rudnici nemetala” Kladanj, “Elektromontaža” Tuzla, „Livnica čelika“ Tuzla, „Bosnia valves“ Tuzla i „Koksno-hemijski kombinat“ Lukavac.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA U PRVIH ŠEST MJESECI 2011. GODINE

Na području Tuzlanskog kantona u toku pvih šest mjeseci ove godine evidentirano je ukupno 3.414 krivičnih djela, što je za 1.045 krivičnih djela ili 44,11% više u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela iznosi 52,05%, navodi se u danas usvojenoj Informaciji o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci ove godine. Tokom izvještajnog perioda ostvaren je niži procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu u odnosu na isti period prethodne godine i isti iznosi 35,75%.

            Ako se analiziraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, može se uočiti znatno povećanje broja teških krađa, kao i određeno povećanje teških krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti, nasilničkog ponašanja, i dr., dok je uočeno smanjenje broja ugrožavanja javnog prometa, zloupotrebe položaja ili ovlašćenja, razbojništva, krivotvorenje isprave, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga i dr. Analizirajući problematiku maloljetničke delikvencije uočeno je smanjenje broja krivičnih djela izvršenih od strane maloljetnih lica, kao i ukupan broj maloljetnih lica – učinilaca krivičnih djela.

            Kada se radi o javnom redu i miru, može se konstatovati  da je stanje sigurnosti u ovoj oblasti neznatno bolje u odnosu na isti period prethodne godine. Dokumentujući navedene događaje u kojima je došlo do narušavanja javnog reda i mira službenici policije su evidentirali 1.395 prekršaja, što je u odnosu na isti period 2010. godine manje za 44 prekršaja ili 3,1%.  Ohrabrujuća je činjenica, da analiza strukture prekršaja ukazuje da u manjoj mjeri postoji smanjenje broja težih prekršaja, kao što su tuča, naročito drsko ponašanje, prekršaji neovlaštene upotrebe oružja, te prosijačenja. U istom periodu došlo je i do porasta prekršaja odbijanja naređenja i omalovažavanja policijskih službenika i prekršaja po odlukama općinskih vijeća.

             Analizom prezentiranih pokazatelja stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima Tuzlanskog kantona u periodu januar- juni 2011. godine može se zaključiti da je u prvih šest mjeseci ove godine evidentirano ukupno 2.397 saobraćajnih nezgoda, što je u odnosu na isti period 2010. godine više za 28 saobraćajnih nezgoda ili 1,2%. Također, vrlo zabrinjavajući je podatak da je u prvih 6 mjeseci ove godine na putevima u našem kantonu smrtno stradalo 16 osoba, što je za 5 osoba više nego u istom periodu prošle godine. Osnovni razlog za ovakvo stanje u oblasti bezbjednosti saobraćaja je povećanje ukupnog broja učesnika u saobraćaju, posebno kada se ima u vidu broj motornih vozila, kako domaćih tako i sa inostranim registarskim tablicama. Pored velikog broja učesnika u saobraćaju, na stanje bezbjednosti saobraćaja znatno utiče stanje i opremljenost puteva na području našeg Kantona, koji ne odgovaraju savremenim zahtjevima i iskazanim potrebama, kao i nedovoljno i neadekvatno učešće i angažovanje drugih relevantnih subjekata na svim nivoima vlasti, u čijoj nadležnosti su poslovi i zadaci koji se odnose na oblast bezbjednost saobraćaja.

            Također u Informaciji je predložen i niz mjera i aktivnosti čijim će se provođenjem nastojati prvenstveno zaustaviti trend porasta broja učinjenih krivičnih djela, a cjelokupna sigurnosna situacija učiniti što je moguće povoljnijom.

Vlada je danas dala punu podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u aktivnostima na utvrđivanju stvarnog činjeničnog stanja u svim oblastima za koje je nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a posebno iz oblasti kriminaliteta, jer se samo realnim sagledavanjem svih faktora koji utiču na stanje sigurnosti mogu donijeti kvalitetni strateški planovi svih struktura u sistemu sigurnosti Tuzlanskog kantona.

 

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD JANUAR – AUGUST 2011. GODINE

 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.08.2011. godine. Kako se navodi u Izvještaju Prihodi i primici u Budžetu ostvareni su u iznosu  199.153.353,22 KM, a rashodi i izdaci 194.261.545,99 KM. Iz navedenog je vidljivo da je u prvih osam mjeseci 2011. godine ostvaren suficit, odnosno višak prihoda nad rashodima budžeta Tuzlanskog kantona, u  iznosu od 4.891.807,23 KM. Ipak ostvareni suficit za prvih sedam mjeseci ove godine ne predstavlja stvarno stanje sredstava u budžetu Tuzlanskog kantona, jer je pomenuti višak prihoda nad rashodima nastao kao rezultat neizvršenih rashoda i izdataka kod budžetskih korisnika, po još nerealizovanim Programima i planovima ministarstava, te će suficit služiti će za pokriće tih rashoda i izdataka.

Interesantno je napomenuti da procenat ostvarenja prihoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za prvih osam mjeseci ove godine iznosi 75,31%, ali i da su isti veći u odnosu na prigode i primitke u istom periodu 2010. godine za 4,45%. S druge strane ukupni rashodi i izdaci Budžeta Tuzlanskog kantona u navedenom periodu su u odnosu na ukupne rashode i izdatke u istom periodu prošle godine manji za 2.671.896,88 KM ili 1,36%.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK o odobravanju sredstava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za tekuće transfere neprofitnim organizacijama u cilju unapređenja saobraćaja i saobraćajne kulture i stepena sigurnosti u odvijanju saobraćaja.

 Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas sredstva u ukupnom iznosu od 2.370,00 KM Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, na ime osnivačkog pologa za osnivanje JU Zaštićeni pejzaž “Konjuh” i plaćanja taksi i troškova oglasa za osnivanje ove javne ustanove.

 Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim se daje podrška Global Ispat Koksnoj industriji DOO Lukavac, za apliciranje na kreditna sredstva kod Evropske kreditne razvojne banke (EBRD), i to za razvojne projekte prečišćavanja koksnog gasa i proizvodnje električne energije, projekat proizvodnje livačkog koksa bazirano na kineskoj tehnologiji i druge ekološke projekte.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o prenosu 599.770,00 KM sa escrow računa Tuzlanskog kantona Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine. Pomenuti iznos je 20% iznosa od 2.998.850,00 KM, koji su kao prvu ratu uplatili kupci d.o.o. Rudnika krečnjaka „Vijenac“, iz Lukavca. Vlada je zadužila Razvojnu banku Federacije Bosne i Hercegovine da sredstva uplati na račun Fonda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije, Mostar radi sanacije i osiguranje osnovnog kapitala tog Fonda.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti. Razlozi za donošenje Zakona sadržani su u potrebi racionalizacije organa upravljanja ustanova kulture, utvrđivanju inspekcijskog nadzora nad radom ustanova kulture, te potrebi popune pravnih praznina i preciziranja pojedinih odredbi Zakona. Prijedlog ovog Zakona uputit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni i dopuni Programa rasporeda sredstava za kapitalne izdatke, kao i Odluku o odobravanju sredstava sa ove potrošačke jedinice. Naime, nakon donošenja navedene Odluke, Ministarstvo unutrašnjih poslova je poduzelo određene aktivnosti, vezano za topifikaciju objekata koji su dodijeljeni Ministarstvu od strane Univerziteta u Tuzli, na lokaciji Kampusa. Obzirom da bi instaliranjem kotlovnice u navedenim objektima proizveli veću zagađenost zraka nego što je to dozvoljeno i na taj način direktno ugrozili stanare stambenih zgrada koje se nalaze u neposrednoj blizini tog objekta, Ministarstvo se opredjelilo da seu saradnji sa Opštinom Tuzla i preduzećem DD “Centralno grijanje” Tuzla, objekti priključe na centralni sistem daljinskog zagrijavanja. Obzirom na razliku potrebnih sredstava, Vlada je danas umjesto prethodno dodijeljenih 76.000,00 KM, za nabavku specijalne opreme Ministarstvu unutrašnjih poslova odobrila 65.000,00 KM, a umjesto 24.000,00 KM za rekonstrukciju grijanja u objektima Kampusa  Univerziteta u Tuzli koje koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova odobreno je 35.000,00 KM. Ukupan iznos sredstava odobren Ministarstvu nije se promijenio i iznosi 100.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava  za  realizaciju  dopunskih  prava i  ostalih  izdvajanja  sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2011. godini. Naime, radi se o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava kako bi se obezbijedila nedostajuća sredstva za pomoć u liječenju u Bosni i Hercegovini.

Vlada Tuzlanskog kantona upoznala se danas sa Izvještajem Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za periodu april – juni 2011. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona, kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija. Metodologijom je definiran oblik, forma i sadržaj, te redoslijed podataka i prikaz obaveznih pokazatelja koje treba obuhvatiti izvještajima o radu. Odlukom su između ostalog propisani i rokovi za donošenje pojedinačnih akata, a koji su različiti u odnosu na prirodu samog akta.

Vlada Tuzlanskog kantona formirala je danas Komisiju za izradu prijedloga Elaborata o organizacionom umrežavanju ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Cilj izrade elaborata je nastojanje Vlade Kantona da se organizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja učini optimalnom i racionalnom, da se obezbjedi ekonomičnije korištenje prostora, opreme i ljudskih resusa, da se drugačijom raspodjelom budžetskih sredstava poboljša opremljenost i uslovi rada škola kao i materijalni položaj zaposlenika, te da se poboljša kvalitet obrazovanja i odgoja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju sredstava za troškove smještaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja studenata iz Palestine. Ovom odlukom devetnaest studenata iz Palestine koji studiraju na Univerzitetu u Tuzli oslobođeno je troškova participacije i troškova školarine, a smještaj i ishrana studenata omogućit će se u Studentskom centru Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim se pokreće postupak Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Zaključkom Vlade Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je zaduženo da u saradnji sa svim resornim ministarstvima utvrdi Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o utvrđivanju visine naknade za troškove nostrifikacije, odnosno postupka priznavanja inozemnih obrazovnih isprava. Troškovi nostrifikacije za ekvivalenciju svjedodžbi osnovnog i srednjeg obrazovanja iznose 20 KM. Nostrifikacija doploma osnovne i srednje škole iznosi 30 KM, a priznavanje visokoškolskih obrazovnih kvalifikacija iznosi 50 KM. Kako je Odlukom definirano troškova su oslobođeni podnosioci koji zahtjeve podnose u svrhu nastavka redovnog obrazovanja, u osnovnoj ili srednjoj školi.

Danas je Vlada Kantona donijela Zaključak kojim se obavezuju upravni odbori JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, Zavod zdravstvenog osiguranja TK, Zavoda za javno zdravstvo  TK i JU Disciplinski centar za maloljetnike da u roku od 7 dana obezbijede i Vladi Tuzlanskog kantona dostave podatke o visini plaća i naknada članova uprave, upravnih ili nadzornih odbora, kao i uposlenika ovih ustanova.

Vlada Tuzlanskog kantona je danas u okviru kadrovskih pitanja privremeno  imenovala Skupštinu Radio – televizije Tuzlanskog kantona i privremeni Upravni odbor Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa TK. Vlada je dala saglasnost i na Rješenje o razrješenju Upravnog i imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, te imenovala upravne odbore Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: