Usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta TK-a za prošlu godinu

Vlada Tuzlanskog kantona na danas održanoj sjednici je prihvatila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Kako se navodi u Izvještaju, u prethodnoj godini su ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 290.827.823,14 KM, a rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 307.332.052,21 KM. Iz ovoga se vidi da je u protekloj godini u Budžetu ostvaren višak rashoda nad prihodima – deficit u iznosu od 16.504.229,07 KM.

Također, Vlada je usvojila i Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2014. godine. U ovom periodu doneseno je više odluka o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 693.098,33 KM, što iznosi 54,57% u odnosu na usvojeni plan, dok izvršenje po Odlukama iznosi 633.005,79 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 49,84%.

 

MEĐUNARODNI AERODROM U TUZLI BILJEŽI POZITIVNE POMAKE

Vada TK danas je prihvatila Izvještaj o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za period 01.01.-31.12.2014.godine i proslijedila ga Skupštini TK na dalje postupanje. U navedenom periodu Aerodrom je pored destinacija započetih sa Wizz air – om u 2013. godini: Malmo (Švedska) – Tuzla – Malmo – tri puta sedmično, Bazel (Švicarska) – Tuzla – Bazel – dva puta sedmično i Geteborg (Švedska) – Tuzla – Geteborg – dva puta sedmično, otvorio i dvije dodatne izuzetno značajne destinacije: Eindhoven – Holandija i Dortmund – Njemačka, što je za rezultat imalo povećanje broja putnika sa 61.564 u 2013. na 151.285. putnika u 2014. godini, odnosno došlo je do povećanja broja prevezenih putnika u 2014. godini za oko 246%.

U istom periodu ostvarnei su prihodi u iznosu od 2.351.473 KM i u odnosu na prihode ostvarene u 2013. godini koji su iznosili 1.468.824 KM veći su za oko 60%. Istovremeno rashodi u posmatranom vremenskom periodu iznosili su 2.426.897 KM i oni su veći u odnosu na 2013. godinu za oko 53%. Uzimajući o obzir visinu prihoda i visinu rashoda u 2014. godini možemo vidjeti da je prošlu godinu Aerodrom završio sa gubitkom u iznosu od 75.424,00 KM i isti je manji u odnosu na gubitak ostvaren u 2013. godini koji je iznosio 119.231,00 KM.

Osim finansijskih pokazatelja i redovnih avio – linija izvršen je prihvat i otprema 4 kargo zrakoplova. Ovaj broj nije veći zbog odluke Vijeća ministara BiH koja je limitirala razvoj kargo operacija sa Aerodroma. Pregovori oko izvoza većih količina mesa, nisu mogli biti realizirani jer Aerodrom Tuzla nije proglašen graničnim prelazom za promet roba koje podliježu veterinarskim i fitosanitarnim inspekcijskim kontroloma. Svi letovi usmjereni su na Aerodrom Sarajevo i Banja Luku. Svjesni posljedica ove Odluke kojom je Aerodrom Tuzla stavljen u inferioran položaja u odnosu na druge aerodrome u okruženju i činjenice da je Tuzlanski kanton jedan od najjačih privrednih kantona, upućene su urgencije i pokrenute odgovarajuće procedure, odnosno pokrenuta inicijativa za izmjenu pomenute Odluke Vijeća ministara BiH, navodi se u Izvještaju.

U svojim zaključcima, a s ciljem  unaprijeđenja  rada i poslovanja Aerodroma Vlada TK je dala punu podršku Projektu nadogradnje prilaznih svjetala na aerodromu, kako bi se ispunila jedna od Ugovorenih obaveza potpisanih iz petogodišnjeg Ugovora sa najznačajnijim partnerom „WIZZ – airom“. JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ je zaduženo da, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja,  Ministarstvom  finansija, Uredom za internu reviziju te Uredom za zakonodavstvo, sačini prijedlog aktivnosti sa ciljem da se kredit koji je Vlada 2002. godine dala Aerodromu pretvori u povećanje osnivačkog uloga osnivača, a sa ciljem davanja podrške Vlade TK izgradnji infrastrukturnih objekata na aerodromu, odnosno stvaranja neophodnih pretpostavki za samoodrživost JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Također, ovo JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“  je zaduženo da uskladi visinu ličnih dohodaka zaposlenika tako da lični  dohodci zaposlenika prate finansijske rezultate poslovanja preduzeća, odnosno da se usklade sa smjernicama Vlade TK.

Nakon današnjeg usvajanja Vlada će Izvještaj o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 01.01. do 31.12.2014. godine proslijediti Skupštini Tuzlanskog kantona na daje postupanje.

 

RACIONALIZACIJA TROŠKOVA – PREMJEŠTANJE KANTONALNIH INSTITUCIJA U VLASTITE PROSTORE

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku shodno kojoj će se u poslovno-administrativni objekat vlasništvo Vlade Tuzlanskog kantona koji se nalazi u ulici Rudarska 65. u Tuzli, smjestiti Ured Premijera TK, Ured Vlade TK i Ured za zakonodavstvo, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša sa Zavodom za prostorno planiranje, Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo razvoja i poduzetništva, te Odjeljenje za informisanje Ureda za zajedničke poslove sa salom za konferencije za medije. Rok za preseljenje i smještaj je 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Na ovoj adresi (Rudarska 65. Tuzla) do daljnjeg biti zvanično sjedište Vlade Tuzlanskog kantona navodi se u Odluci.

Također, Vlada je donijela i Odluku prema kojoj će se u poslovno-administrativnu zgradu u ulici Rudarska 57. u Tuzli, nakon što Ured premijera, Ured Vlade i Ured za zakonodavstvo  napuste ove prostorije, smjestiti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Ministarstvo zdravstva će se iz prostorija Doma zdravlja u Tuzli, preseliti u poslovne prostorije na prvom spratu u zgradi Rudarskog insituta, Rudarska 72. Tuzla.

Ove odluke donesene su u cilju racionalizacije troškova koje Vlada Tuzlanskog kantona ima po osnovu plaćanja zakupa poslovnih prostora za smještaj kantonalnih institucija. Razmiještanjem ovih institucija i smještajem u vlastite prostore, ostvarit će se uštede u Budžetu Tuzlanskog kantona u iznosu od oko 243.000 KM godišnje.

 

POVEĆANA SUBVENCIJA STUDENTIMA ZA SMJEŠTAJ U STUDENTSKE CENTRE

Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je Odluku o odobravanju iznosa subvencije troškova smještaja i ishrane studenata u studenskim centrima u FBiH. Ovim izmjenama subvencija troškova smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima u FBiH u iznosu od 189,00 KM povećana je na 219,00 KM. Obzirom da je cijena smještaja u studentskim domovima povećana, studenti su za smještaj plaćali dodatnih 45,00 KM. Ministarstvo je u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu planiralo sredstva za dodatnih 30,00 KM (ukupno 219,00 KM) po studentu mjesečno, tako da će studenti sami finanisrati još 15,00 KM mjesečno. Subvencije se odnose na period od 1.1.2015. godine do 15.7.2015. godine. Podsjećamo, u skladu sa Kriterijima za prijem studenata u studenske centre u FBiH se subvencionira smještaj i ishrana samo onih studenata koji prvi puta upisuju akademsku godinu.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila inicijativu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva da se zaposlenicima privrednih društava „Dita“ Tuzla, „Konjuh“ Živinice, „Polihem u stečaju“ Tuzla, „Poliolchem“ Tuzla, „Resod-Guming“ Tuzla i „Gredelj – Revom“ Dobošnica kao i članovima njihovih porodica, omogući pristup zdravstvenoj zaštiti do kraja tekuće 2015. godine.

 

Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Izvještaj o realizaciji programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini. Programom su planirana ukupna sredstva u iznosu od 2.250.000 KM. U ovom iznosu 506.785,41 KM su planirani prihodi u 2014. godini, a  1.743.214,59 KM su nerealizovana sredstava iz prethodnih godina. Iako je u protekloj godini planirano da se ostvari prihod u iznosu od 506.785,41 KM, od naplaćenih naknada od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini uprihodovano je 707.226, 42 KM što je za 200.441,01 KM, ili 39,55 % više.

Najveći iznos naplaćenih naknada od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini realiziran je sa područja općine Gračanica 221.203,10 KM (31,28%) od ukupnih prihoda u 2014. godini, zatim slijedi općina Živinice sa 121.008,80 KM (17,11%), Grad Tuzla sa 110.621,97 KM (15,64%), općina Gradačac sa 73.033,15 KM (10,33%) itd.

Programom su planirana sredstva za realizaciju projekata višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izrade karte upotrebne vrijednosti zemljišta na području općina Banovići, Sapna, Kladanj, Lukavac i Grada Tuzla, te projekti uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta na području općina Čelić, Gračanica, Kalesija, Srebrenik, Živinice i Grada Tuzla.

Realizacija projekata višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izrade karata upotrebne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini predstavlja nastavak ranije započetih aktivnosti iz 2012. i 2013. godine. Ovaj projekat je od izuzetnog značaja, na samo za razvoj poljoprivrede, već je to i obavezujući akt pri izradi prostornih, urbanističkih i regulacionih planova i načina korištenja zemljišta u funkciji održivog razvoja i racionalne rekonstrukcije prostora. Kartom upotrebne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta određuju se kategorije zemljišta po bonitetnim kategorijama, načinu korištenja i agrozonama, u odnosu na mogućnost njegove upotrebe za poljoprivrednu proizvodnju, uzimajući u obzir njegova prirodna svojstva, plodnost i zdravstveno stanje. Do sada je ovaj projekt u cijelosti realiziran na području općina Kalesija, Gračanica, Gradačac i Živinice.

Osim ovog projekta, Programom su odobreni i projekti uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta na području Grada Tuzla i općina Čelić, Gračanica, Kalesija, Srebrenik, Živinice.

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela danas Program o rasporedu sredstava za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Program je zasnovan na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti koji su utvrđeni Odlukom o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton. Ukupno planirana sredstva iznose do 50.000,00 KM, a korisit će se za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti. Obzirom da je nadležna komisija provela postupak javnog oglašavanja, izvršila vrednovanje prijava prema, a Ministar za boračka pitanja, utvrdio konačnu listu nosilaca aktivnosti koji su ostvarili pravo na participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti, predloženo je da Vlada Tuzlanskog kantona donese Program o rasporedu sredstava za obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona da nastavi aktivnosti na realizaciji Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja poginulim borcima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u ratu 1992. – 1995. godine, koji su sahranjeni van područja Tuzlanskog kantona, prema priloženom spisku verifikovanom od Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u ratu 1992.-1995. godine.

Vlada Tuzlanskog katona je izmijenila danas Rješenje o formiranju Kantonalnog odbora za razvoj (KOR). Izmjene su izvršene zbog odlaska Koordinatora KOR-a na trudničko bolovanje, te promjene radnog mjesta jednog od članova, a sve kako bi se nesmetano mogao nastaviti proces izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2020.godina.

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanakog kantona je usvojila Izvještaj o radu JU Univerzitet u Tuzli za 2014. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja upražnjene pozicije jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla iz reda zaposlenika Doma. Naime, Članu Upravnog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla će prestati radni odnos u Domu zaključno radi odlaska u penziju i time će za imenovanu i prestati osnov za članstvo u Upravnom odboru ustanove. Kako ne bi došlo do blokiranja rada Upravnog odbora blagovremeno je pokrenut postupak imenovanja jednog člana.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra i naknada za vršenje usluga premjera i katastra Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2015. godinu. Ovim Programom utvrđuje se struktura prihoda iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra i naknada za vršenje usluga premjera i katastra koji pripadaju Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, rashodi, način raspodjele namjenskih sredstava, obaveze korisnika namjenskih sredstava i nadzor nad trošenjem namjenskih sredstava.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona za sporazumno preuzimanje državnog službenika iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, radi postavljenja imenovanog na radno mjesto u Pedegaškom zavodu Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Ugovora o povećanju priključne snage objekta priključenog na distributivnu mrežu. Radi se o obezbjeđivanju uslova za priključenje poslovnog objekta u ulici Rudarska 65. u Tuzli na elektro – energetsku mrežu.

Vlada Tuzlanskog kantona je danas produžila mandat članovima i predsjednicima više školskih odbora škola sa područja Tuzlanskog kantona. U onim odborila gdje su članovi i predsjednici sami podnijeli ostavke, Vlada ih je razriješila i na te pozicije imenovala nove predstavnike.

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK-a)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: