UPIS U SREDNJE ŠKOLE NA PROŠLOGODIŠNJEM NIVOU

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2014/2015. U prvi razred osnovne škole upisano je 4.353 učenika od čega je 2.140 ili 49,16% djevojčica i 2.213 ili 50,84% dječaka. Od ukupnog broja u redovne osnovne škole upisano je 4.348 učenika, dok je 5 učenika upisano u dvije ustanove za specijalni odgoj i obrazovanje (JU Centar za obrazovanje i vaspitanje slušanja i govora Tuzla 1 učenik i JU Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla 4 učenika). Najveći obuhvat upisanih učenika u prve razrede redovnih osnovnih škola zabilježen je u općini Tuzla 955 učenika. U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede, ovogodišnji upis učenika povećan je za 120 učenika ili 2,75%. Pad upisanih učenika u prvi razred u odnosu na prošlu godinu zabilježen je u općini Banovići (26 učenika), općinama Teočak i Tuzla (5 učenika) i općini Kladanj (3 učenika). Osim upisa učenika u redovne i specijalne osnovne škole izvršen je i upis učenika u prve razrede paralelnih osnovnih muzičkih škola. U školskoj 2014/15.godini ukupno je upisano 225 učenika u prvi razred osnovnih muzičkih škola i baletske škole koji su raspoređeni u 20 odjeljenja. U školskoj 2013./2014. godini broj učenika koji su završili deveti razred osnovne škole je bio za 36 učenika veći u odnosu na školsku 2012./2013. godinu, odnosno osnovnu školu je završilo 4.063 učenika. Upis učenika u srednje škole se vršio u dva upisna roka, od kojih je prvi upisni rok trajao od 9.6.2014. godine do 11.6.2014. godine, a drugi upisni rok trajao je od 16.6.2014. godine do 24.6.2014. godine, zavisno od vrste škole, s tim što su se učenici koji su bili upućeni na popravne ispite mogli upisati u srednje škole u kojima je bilo slobodnih mjesta nakon završenih popravnih ispita u augustu. Većina učenika koji su završili osnovnu školu nastavila svoje školovanje u srednjim školama.

 

ZA VODOSNABDIJEVANJE GRADAČCA 2 MILIONA EURA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program sufinansiranja projekta vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac. Programom su utvrđeni uslovi i način sufinansiranja vodosnabdijevanja koje je od strateškog značaja za područje općine Gradačac. Njegovom realizacijom omogućava se poboljšanje pouzdanosti snabdijevanja potrošača, poboljšan kvalitet isporučene vode, smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži, poboljšan kvalitet prečišćenih otpadnih voda iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i povećan procenat pokrivenost uslugom odvodnje i prečišćavanja te konsekventno smanjenje potrošnje energije. Implementacijom projekta bit će stvoreni uslovi za obezbjeđenje i eksploataciju pitke vode u količini koja će trajno i zadovoljavajuće riješiti potrebe stanovništva za 12 mjesnih zajednica i 18.548 stanovnika, što čini 44 % ukupnog stanovništva općine Gradačac. Također će biti rekonstruisano i modernizovano postrojenje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Tuzlanski kanton, na ime sufinansiranja zadužio bi se u iznosu do 2.000.000 EUR na period 12 godina, čemu prethodi 3 godine grace perioda.

 

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju Programa sufinansiranja Projekta vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac u iznosu 2 miliona eura.

 

JEDNOKRATNA POZAJMICA DO 6 MILIONA KM

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom se odobrava jednokratna pozajmica novčanih sredstava sa podračuna Tuzlanskog kantona.  Riječ je o sredstvima od vodnih naknada u iznosu do 3 miliona KM i sa podračuna Tuzlanskog kantona – sredstva za zaštitu okolice u iznosu do 3 miliona KM. Pozajmica je odobrena sa ciljem obezbjeđenja nedostajućeg dijela novčanih sredstava za isplatu plaća, za mjesec septembar 2014. godine, za zaposlene kod budžetskih korisnika, čijim korištenjem se ne smije ugroziti izvršenje obaveza po namjenskom podračunu. Povrat novčanih sredstava izvršit će se sa transakcijskog računa Tuzlanskog kantona iz tekućeg priliva. Obustavljaju se od isplate sve obaveze Budžeta Tuzlanskog kantona do momenta povrata novčanih sredstava, izuzev obaveza koje se izmiruju iz namjenski prikupljenih prihoda.

 

ODOBREN TROMJESEČNI OPERATIVNI PLAN BUDŽETA TK

Vlada TK dala je saglasnost  na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.10. – 31.12.2014. godine. Odobravaju se rashodi i izdaci u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za posljednje tromjesečje 2014. u iznosu od 108.005.114,82 KM, u skladu sa Budžetom TK za 2014.godinu i prioritetima utvrđenim Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Odbor za likvidnost Budžeta Tuzlanskog kantona utvrdio je Plan novčanih tokova za period oktobar- decembar 2014. godine, te odobrio gornju granicu rashoda. U dijelu budžetskih sredstva ona iznosi 60.715.000,00 KM , a u dijelu vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima iznosi 25.000.000,00 KM. Imajući u vidu procjenjene prihode u dijelu budžetskih sredstva i zahtjeve budžetskih korisnika Odbor za likvidnost procijenjuje nastanak deficita za period oktobar – decembar u iznosu od 22.290.114,82 KM.

 

Vlada TK utvrdila je osnovicu za obraćun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za septembar 2014. godine u iznosu od 380,25 KM i naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima TK za septembar 2014. godine u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

 

 

SREDSTVA OD TEHNIČKOG PREGLEDA ZA ŠTAMPANJE EDUKATIVNE LITERATURE

Vlada TK donijela je program kojim se utvrđuje visina i način raspodjele sredstava prikupljenih od naknada za tehnički pregled vozila s ciljem realizovanja i unapređenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama za tehnički pregled na području Tuzlanskog kantona. Riječ je o sredstvima koja uplaćuju stanice za tehnički pregled vozila u visini od 1% naknade od izvršenih tehničkih pregleda za svako motorno vozilo. Namjenska nerealizovana sredstva od naknada za tehnički pregled vozila čine prikupljena sredstva od naplaćenih naknada za tehnički pregled vozila na dan 31.12. 2013. godine u visini od 100.421,44 KM i sredstva planirana za uplatu u 2014. godini 68.508,00 KM. Od prikupljenih sredstava planirano je utrošiti za ugovorene i druge posebne usluge 3.000,00 KM, tekuće transfere neprofitnim organizacijama 20.000,00 KM, nabavku opreme 8.000,00 KM i nabavku stalnih sredstava u obliku prava 10.000,00 KM.

 

DONACIJA ZA FISKULTURNU SALU ŠKOLE U SAPNI

Vlada TK odobrila je usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, za nabavku i ugradnju parketa u fiskulturnoj sali, JU OŠ „Sapna“ Sapna u iznosu 8.000,00 KM, dodijeljene od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Vlada je donijela i Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu za sanaciju parketa u fiskulturnoj sali, JU OŠ „Sapna“ Sapna, u iznosu 10.000,00 KM, dodijeljene od Federalnog ministarstva kulture i sporta.

 

 

SREDSTVA ZA UDRUŽENJA, MEDIJE I MLADE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju sredstava za raspodjelu organizacijama i udruženjima sa područja TK. Od ukupnog iznosa od 100.000,00 KM, Bošnjačka zajednica kulture ”Preporod” dobit će 30.000,00 KM, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ 10.000,00 KM, Hrvatsko društvo ”Hrvatski dom” Tuzla 5.000,00, Srpsko kulturno prosvjetno društvo ”Prosvjeta” 10.000,00, Savez udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona 10.000,00 KM, Srpsko građansko vijeće-Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona 5.000,00,  Crveni krst Tuzlanskog kantona 10.000,00 KM i Fondacija istina, pravda, pomirenje 20.000,00 KM.

Vlada TK utvrdila je kriterije, uslove i postupak raspodjele sredstava za medije. Raspodjela sredstava vršit će se u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2014. godinu i Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM od čega 18.000,00 KM za medije u privatnom sektoru (privatna preduzeća), 7.500,00 KM za medije u javnom sektoru (javna preduzeća) i 4.500,00 KM za neprofitne organizacije koje u okviru svoje djelatnosti obavljaju i poslove javnog informisanja. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona će, na osnovu utvrđenih kriterija, raspisati javni poziv za predlaganje programa/projekata za sredstva. Javni poziv će biti objavljen u jednom od dnevnih listova i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona www.monkstk.ba. Jedan predlagač može kandidovati najviše 3 programska projekta.

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Raspodjela sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih vršit će se iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu i u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu u ukupnom iznosu do 50.000,00 KM. Pod subvencioniranjem kamata podrazumijeva se odobravanje novčanih sredstava na ime kamata za odobrene kredite za rješavanje stambenih potreba mladih. Pod rješavanjem stambenih potreba mladih podrazumijeva se kupovina stana/kuće, rekonstrukcija, adaptacija stambenog prostora, izgradnja kuće ili nadziđivanje kolektivnog stambenog objekta.

 

SREDSTVA ZA IZRADU STRATEGIJE

Odobravaju se sredstva u iznosu od 2.122,50 KM za sufinansiranje procesa izrade strategije u okviru ILDP-a, u skladu sa Odlukom o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 -2020.godine i 2. potpisanog Sporazuma o sufinansiranju Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Tuzlanskog kantona od 3.6.2014.godine, kao obaveze za 2014. godinu.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju naloga za prenos sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona, u skladu sa Odlukom o odobravanju sredstava daje nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da, sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine prenese iznos od 2.122,50 KM na UNDP bankovni račun za doprinose.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku kojom se odobravaju sredstva u iznosu od 2.000.00 KM Općinskom sudu u Tuzli na ime uplate predujma za finansiranje stečajnog postupka za privredno društvo „Unioninvest-mašinska montaža“d.o.o. Tuzla.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava JU Zaštićeni pejzaž “Konjuh” Banovići na ime finansiranja troškova rada u iznosu od

185.580,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada Vlade za 2014. godinu.

Vlada TK dala je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.

Vlada je dala saglasnost za prijem u radni odnos višeg referenta-vozača motornog vozila, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vlada TK dala je saglasnost JU Narodno pozoriste Tuzla za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „sekretar“, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porođajnog odsustva, a najduže godinu dana, puno radno vrijeme, počev od 1.11.20 14. godine.

Vlada je dala saglasnost JU Arhiv Tuzlanskog kantona za raspisivanje Konkursa za prijem zaposlenika na radna mjesta arhivista na sređivanju, obradi i zaštite arhivske građe u Arhivu, 1 izvršilac na puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme i arhivista, 1 izvršilac na puno radno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK je donijela Odluku kojom utvrđuje prijedlog kandidata za imenovanje predsjednika i članova za Nadzorni odbor JP ”Šume Tuzlanskog kantona ” D.D. Kladanj, u ime državnog kapitala, do imenovanja NO u skladu sa zakonom. Nadzorni odbor u sastavu Senid Gogić, dipl.oec., Alen Taletović, dipl.pravnik, Džihad Kovačević, prof.odbrane i sigurnosti i Mirela Buševac, dipl.pravnik bit će imenovan najduže do 90 dana.

 

 

(Odjeljenje za informisanje)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: