U prvih šest mjeseci 9 % manje krivičnih djela na području TK-a

Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2014. godine. Evidentirano je 9,38% manje kriviĉnih djela u odnosu na isti period 2013. U periodu januar-juni 2014. godine ostvaren je procenat otkrivenosti kriviĉnih djela prijavljenih po nepoznatom uĉiniocu u iznosu od 42,58% i procenat ukupne rasvijetljenosti kriviĉnih djela od 61,25%. Kada se radi o javnom redu i miru na području Tuzlanskog kantona tokom prvog polugodišta 2014. godine evidentiran je veći broj narušavanja javnog reda i mira za 14,6% u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno evidentiran je i veći broj prekršaja za 18,2%. Na negativni trend pogoršanja stanja javnog reda i mira poseban uticaj su imali protestni skupovi koji su održavani tokom februara u masovnom broju na prostoru više općina Tuzlanskog kantona, a posebno u Tuzli, zbog sjedišta institucija vlasti i pravosudnih organa. Skupovi su nastavljeni u manjem obliku u vidu protesta radnika pred zgradama javnih ustanova, kao i pravosudnih organa i tokom mjeseca marta, aprila, maja i juna. Pored protesta sindikalnih organizacija i nezaposlenih radnika, na području PU Živinice organizovani su masovni protesti prodavača sa prostora pijace u Živinicama, zbog neriješenog imovinsko-pravnog odnosa sa općinskim strukturama. Na osnovu prezentiranih podataka iz bezbijednosti saobraćaja moţe se reći da je stanje na zadovoljavajućem nivou. Međutim, dolazak ljetnjih mjeseci, kretanja vozaĉa većim brzinama od dozvoljenih i neprilagođenih putevima Tuzlanskog kantona, porast gustine saobraćaja (priliv vozila iz inostranstva), kretanja motociklista, biciklista, zaprega na putevima prestavlja dodatna opterećenja na putevima ali i sigurnost kako vozaĉa, tako i ostalih uĉesnika u saobraćaju.

 

ZA POLA GODINE KANTONALNE INSPEKCIJE OBRADILE 15 000 PREDMETA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za prvih šest mjeseci 2014. godine. Kantonalna uprava je sve planirane inspekcijske nadzore izvršila u cijelosti, sa procentom izvršenja od 139,2%. Izvršeno je ukupno 14.518 predmeta. Gledano u odnosu na isti izvještajni period u prethodnoj 2013. godini, inspektori ove Uprave izvršili su 826 kontrola ili 11 % više inspekcijskih nadzora nego u istom izvještajnom periodu u 2013. godini. Po pitanju predmeta zavedenih u djelovodniku, u izvještajnom periodu je urađeno 1.146 predmeta ili procentualno 22,3% više u odnosu na isti izvještajni period u 2013. godini. Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora inspektori Uprave su u izvještajnom periodu u svim upravnim oblastima, naložili, izrekli i donijeli 6.230 upravnih i drugih mjera i akata i tom prilikom izdali 493 rješenja o zabrani rada, što je za 174 rješenja ili 54,5% više nego u istom izvještajnom periodu u prethodnoj 2013. godini, podnijeli 1 krivičnu prijavu, 6 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdali 699 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti od 502.842,00 KM. U pojačanom nadzoru suzbijanja ”rada na crno” kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa kontrolisali su 6.537 radno angažovanih  osoba, od čega je 5.148  zatečeno da radi kod poslodavaca pravnih osoba, a 1.389 da radi kod poslodavaca fizičkih osoba i tom prilikom konstatovano je da je 6.065  kontrolisanih osoba angažovano u skladu sa Zakonom, a 472 osobe angažovano suprotno zakonskim odredbama (”rad na crno”). Po nalogu inspektora radni odnos zasnovao je 371 zaposlenik, sa kojima su poslodavci zaključili pojedinačne ugovore o radu ili izvršili njihovo prijavljivanje na obavezno osiguranje.

 

REALIZACIJA SREDSTAVA OD ZAŠTITE OKOLICE

 

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2014. godinu. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, sa namjerom realizacije Programa raspodjele namjenskih sredstava od zaštite okolice za 2014. godinu, planiralo je sredstva za dodjelu općinama u svrhu realizacije njihovih projekata na ekonomskom kodu Tekući transferi drugim nivoima vlasti, a takođe i sredstva na ekonomskim kodovima Subvencija za sufinansiranje projekata javnim i privatnim preduzećima. Nakon uvida u projekte dostavljene od strane općina, utvrđeno je da se većina projekata odnosi na kapitalne projekte. Za dodjelu sredstava javnim preduzećima i privrednim društvima u privatnom vlasništvu Ministarstvo je raspisalo javne pozive. U toku postupaka odabira projekata uočeno je da se pojedini projekti odnose na realizaciju kapitalnih projekata, odnosno nabavku opreme ili stalnih sredstava.

Vlada TK dala je saglasnost kojom se odobrava isplata finansijskih sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, sa namjerom realizacije Programa raspodjele namjenskih sredstava od zaštite okolice za 2014. godinu, planiralo je sredstva za odobravanje privrednim društvima u privatnom vlasništvu za podršku projekata iz oblasti zaštite okolice.

Za dodjelu sredstava privatnim preduzećima resorno ministarstvo je raspisalo javni poziv. Nakon što je Komisija provela postupak odabira projekata Ministarstvo je donijelo Odluku o odobravanju sredstava javnim preduzećima za 10 privatnih preduzeća u ukupnom iznosu od 250.000 KM. Na ovu Odluku je Vlada Kantona dala saglasnost te su potpisani ugovori sa korisnicima ali do plaćanja nije došlo jer je Ministarstvo finansija uočilo da se pojedini projekti odnose na realizaciju kapitalnih projekata, odnosno nabavku opreme ili stalnih sredstava.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za 3 javna preduzeća u ukupnom iznosu od 124.700 KM za podršku projekata međuopćinskog upravljanja otpadom. Iznos od 49.700,00 KM odobren je JP Komunalno d.o.o. Banovići za projekat obuhvatanja većeg broja korisnika radi adekvatnog korištenja međuopćinske deponije. JP Komunalac d.d. Kladanj odobrena su sredstva u visini od 50.000,00 za sanaciju deponije Stanovi, Kladanj dok je JP “Eko – Sep” d.o.o. Živinice za izradu Studije o uticaju na okoliš za Regionalnu sanitarnu deponiju na području Tuzlanskog kantona odobreno 25.000,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava javnim preduzećima

koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realizuju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice. Riječ je o iznosu od ukupno 149.949,00 KM za 11 javnih preduzeća.

 

OSTALE ODLUKE

 

Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata JU Univerziteta u Tuzli o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli, te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2014/15. godini. Nakon trećeg upisnog roka za popunu upražnjenih mjesta za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Uiniverzitet u Tuzli akademskoj 2014/2015. godini utvrđeno je da su 3 kandidata položila prijemni ispit, a nisu ušla u planiranu kvotu za upis.

 

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju navčanih sredstava JU Osnovna skala, „Sladna” Srebrenik u iznosu od 2.156,00 KM na ime usluga prevoza donirang školskog namještaja i opreme iz Neuen Mittelschule Ferlach (Austrija) koji je za potrebe škole izvršila d.o.o.  Drvotrans Srebrenik.

Vlada je također odobrila novčana sredstva Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva u iznosu od 663,00 KM u cilju provođenja procedure

prijenosa vlasništva na osnovu presude Općinskog suda u Tuzli u Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za privredno društvo  „Polet“ d.d. Tuzla.

Vlada TK donijela je Odluku kojom odobrava usmjeravanje neplanirane donaciju u iznosu od 5.000,00 KM, koji je dodijelila Općina Tuzla u Budžet  Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, za sanaciju-tekuće održavanje objekta Biološke zbirke Tuzla, Muzeju Istočne Bosne Tuzla.

Vlada TK donijela je Odluku kojom ovlašćuje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, sa nadležnim javnim preduzećima, zaključi ugovor o isporuci električne energije, ugovor o priključenju na distributivnu mrežu, a na osnovu dobijene elektroenergetske saglasnosti, ugovor o isporuci toplotne energije na osnovu aglasnosti za obezbjeđivanje toplotne energije iz sistema daljinskog grijanja grada Tuzle, kao i ugovor o priključenju na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, za poslovni objekat u ul. Rudarska broj 65. Tuzla.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava za troškove smještaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja studenata iz Palestine. Osam studenata iz Palestine oslobađeni su troškova participacije i troškova školarine u akademskoj 2014/2015. godini. Studentima iz Palestine omogućit će se smještaj i ishrana u Studentskom centru Tuzla u akademskoj 2014/2015. godini. Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK obratila se Ambasada Države Palestine sa zahtjevom za razrješenje pitanja statusa boravka osam palestinskih studenata u skladu sa ranije postignutim dogovorom između Vlade Tuzlanskog kantona i Ambasade Države Palestine.

Polovinom naredne, 2015. godine, avio kompanija Wizzair će na Međunarodnom aerodromu uspostaviti svoju baznu stanicu. Ovo je glavna odredba teksta ugovora na koji je Vlada Tuzlanskog kantona danas dala saglasnost, a koji će u narednom periodu potpisati predstavnici Aerodroma i avio kompanije Wizzair. Uspostavljanje bazne stanice za građane  prije svega znači dodatne linije iz Tuzle prema novim destinacijama i nove usluge na Aerodromu, a s druge strane to znači i znatno veći obim poslova, nova radna mjesta, a u konačnici i kvalitetnije finansijsko poslovanje Aerodroma. Nakon današnjeg davanja saglasnosti predstavnici Aerodroma će sa predstavnicima Wizzaira potpisati pomenuti Ugovor nakon čega će javnost biti detaljnije upoznata o svim benifitima koji iz tog ugovora proizilaze.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o utvrđivanju koeficijenata poljoprivredne proizvodnje (povrća, odnosno jagode u zaštićenom prostoru i košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica) radi sticanja statusa komercijalnog gazdinstva u 2014. godini. Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona propisano da je osnovni kriterij za ostvarivanje novčanih podrški iz modela podrški proizvodnji, modela kapitalnih ulaganja i modela ruralnog razvoja minimalan ukupan obim poslovanja poljoprivrednog gazdinstva. U mjerenju ukupnog obima poslovanja poljoprivrednog gazdinstva sabiraju se pojedini obimi poslovanja, izraženi u proizvodnim jedinicama. Minimalan ukupan obim poslovanja poljoprivrednog gazdinstva kao osnovni kriterij za razvrstavanje u komercijalna gazdinstva je tri proizvodne jedinice. Poljoprivredna gazdinstva koja ne ispunjavaju ovaj kriterij su nekomercijalna gazdinstva. Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. koji je donijela Vlada Tuzlanskog kantona je, između ostalog, u okviru modela podrške proizvodnji propisana novčana podrška za proizvodnju povrća, odnosno jagode u zaštićenom prostoru za korisnike koji proizvode povrće (krastavac, paprika, paradajz) odnosno jagodu u zaštićenom

prostoru (plastenici, staklenici) na površini od najmanje 200 m2, kao i podrška za košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica za korisnike koji imaju 15-20 društava za proizvodnju meda. Kao jedan od općih uslova za ostvarivanja prava na navedenu novčanu podršku propisano je da korisnici imaju status komercijalnog gazdinstva.

Vlada TK imenovala je članove Policijskog odbora na mandat od dvije godine. Predsjedavajući Odbora je Enver Skenderović, članovi Nermin Alispahić i Amela Musić, dok je zamjenik predsjedavajućeg Vlado Kovačević, a Safet Ibrahimović i Ibrić Lejla, zamjenici člana. Za sekretara Policijskog odbora imenovana je Birsima Muharemović.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava Rukometnom savezu BiH u iznosu 10.000,00 KM za sufinansiranje troškova smještaja i prevoza za reprezentacije Bosne i Hercegovine i Danske povodom odigravanja utakmice II kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Poljskoj 2016.godine. Utakmica će se održati 2. novembra 2014.u Tuzli.

Vlada je odobrila iznos od 2.000,00 KM po zahtjevu, Specijalnoj olimpijadi BiH, za refundaciju dijela troškova avionskog prevoza, vezanog za učešće predstavnika BiH iz Tuzle na Evropskim ljetnim olimpijskim igrama za osobe sa posebnim potrebama, Admira Aščerića, Irme Peranović i Nihada Buljubašića, koje su se održale u Antverpenu od 9. do 21. 9. 2014. godine.

Vlada TK je odobrila novčana sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Fondaciji tuzlanske zajednice Tuzla kao finansijsku podršku za kampanju pod nazivom „Budi junak svoje zajednice“.

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK-a)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: