U prošloj godini na području TK-a manje krivičnih djela za 5 %

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Stanje kriminaliteta na području TK u 2014. godini karakteriše smanjenje broja evidentiranih krivičnih djela za 5,11% u odnosu na 2013. godinu i smanjenje broja podnesenih izvještaja Tužilaštvima za 5,67%. Intenzivirane su preventivne i represivne mjere i aktivnosti na suzbijanju, sprječavanju i otkrivanju svih oblika kriminaliteta, a posebno u oblasti imovinskih delikata, borbe protiv narkomanije, maloljetničke delikvencije, privrednog i drugih oblika organizovanog kriminala. Ostvaren je procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu u iznosu od 40,75% i procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela u iznosu od 61,11%. Kada se radi o javnom redu i miru na području Tuzlanskog kantona tokom 2014. godine, može se konstatovati da je policija TK evidentirala manji broj narušavanja javnog reda i mira za 6,9% nego tokom prošle godine. Istovremeno evidentiran je i manji broj prekršaja za 3,7%. Na ukupno stanje javnog reda i mira poseban uticaj su imali protestni skupovi koji su održavani tokom cijele 2014. godine. Poseban akcenat je na proteste radnika i sindikalnih organizacija „propalih“ preduzeća TK (naročito u toku februara), a koji su nastavljeni i tokom cijele godine. Ovi protesti su najvećim dijelom održani u Tuzli zbog sjedišta institucija vlasti i pravosudnih organa. Pored protesta sindikalnih organizacija i nezaposlenih radnika, na području PU Živinice organizovani su masovni protesti prodavača sa prostora pijace u Živinicama zbog neriješenog imovinsko-pravnog odnosa sa općinskim strukturama, održavani su protesti različitih neformalnih grupa građana zbog iskazivanja nezadovoljstva: raspodjelom sredstava za sanacije od prirodnih nepogoda, rezultatima konursa za poslove, radom općinskih vijeća, neisplatom penzija itd. Također, 2014. godina je bila i izborna godina za državne nivoe vlasti, sa predizbornim skupovima kao i okupljanjima građana u masovnijem broju. Tokom 2014. godine evidentirano je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na predhodnu godinu za 4,2%. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim osobama manji je za 4 nezgode, a manje je i poginulih osoba. Broj nezgoda sa povrijeđenim osobama veći je za 60 nezgoda ili za 5,6%, broj osoba sa teškim tjelesnim povredama veći je za  3,7%,dok je broj osoba sa lakim tjelesnim povredama veći za 5,2%. Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom manji je za 176 nezgoda ili za 10,1%.

 

Negativan trend poslovanja preduzeća u poljoprivrednoj oblasti

Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Prema Informaciji, iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije nije moguće uporediti pokazatelje o poslovanju privrednih društava u 2014. godini sa poslovanjem u ranijim godinama jer brojna privredna društva ne dostavljaju redovno izvještaje. Pokazatelji poslovanja pojedinih privrednih društava u 2013. i 2014. godini za koje postoje uporedni podaci govore da je došlo do smanjenja obima proizvodnje, smanjenja dobiti, smanjenja broja uposlenih, što ukazuje na negativan globalni trend u poslovanju privrednih društava iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Ovakvo stanje u poljoprivredno-prehrambenom sektoru rezultat je prije svega sporog i nedovoljnog prestrukturiranja privrednih društava, niske konkurentnosti domaće proizvodnje, neusklađenosti zakonodavstva i standarda sa EU, nefunkcionalnog i nedovoljnog institucionalnog kapaciteta kao i  izostanka jedinstvene agrarne politike. Od ukupnog iznosa 2.379.854,21 KM odobrenih novčanih podrški za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju, za sufinasiranje kapitalnih investicija u primarnoj poljoprivrednoj industriji i prehrambenoj industriji odobreno je 347.728,50 KM, a za investicijske kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji odobreno je 404.431,45 KM. U oblasti drvne industrije, ukupan prihod od prodaje za 23 preduzeća u 2014. godini iznosio je 56.446.983 KM. U odnosu na ukupan prihod u 2013. godini, u 2014. godini ostvareno je sa 84 %. U 2014. godini izvezeno je 62% ukupne realizacije preduzeća drvne industrije, što u odnosu na izvoz ostvaren 2013. godine ostvarenje je 85 %.

 

Sredstva za uređenje vodotoka i sanaciju klizišta

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o realizaciji zadataka iz Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu za period 2013- 2014. godina. U tom je periodu uloženo više od 78 miliona KM u projekte zaštite i spašavanja predviđene Programom razvoja, što je za oko 55 % više od planiranih 50 miliona KM. Prirodne nepogode koje su zadesile Tuzlanski kanton u 2014. godini iziskivale su da se veliki dio navedenih sredstva uloži u uređenje vodotoka, sanaciju klizišta, popravku infrastrukturnih i drugih objekata odnosno za ublažavanje posljedica nesreće. Može se uočiti da su se značajna sredstva uložila i u preventivne mjere zaštite i spašavanja, ali da se mnogo veća sredstva ulažu u sanaciju posljedica djelovanja prirodnih ili drugih nesreća. Strukture civilne zaštite (općinske službe, Kantonalna uprava, općinski i štabovi civilne zaštite u mjesnim zajednicama, Kantonalni štab i jedinice opće i specijalizovane namjene) nisu opremljene odgovarajućim materijalno-tehničkim sredstvima za preduzimanje neophodnih mjera u akcijama zaštite i spašavanja, u slučaju prirodne i druge nesreće. Kada je riječ o deminiranju kontaminiranih površina i uništavanju NUS-a u 2013. i 2014. godini ostvareni izvanredni rezultati. Uzimajući u obzir ukupno deminiranu površinu i tržišnu vrijednost deminiranja po kvadratnom metru deminirana je veća površina od planom predviđenih sredstava za 11,63 %.

S druge strane neki razvojni projekti pravnih lica na zaštiti okoliša, koji uglavnom proističu iz zahtjeva koji su postavljeni u okolinskim dozvolama, te projekti vezani za zaštitu i spašavanje u rudnicima nisu realizovani prema planiranoj dinamici. Razlog za takvo stanje je nepovoljna finansijska situacija u navedenim subjektima i problemi prouzročeni prirodnim nepogodama. Ostvarivanje cilljeva iz Programa razvoja zaštite od požara je otežana posebno u oblasti vatrogastva. Nedorečenost postojećeg Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, posebno u dijelu koji se odnosi na finansiranje aktivnosti u ovoj oblasti, te nepostojanje određenih podzakonskih akata uz hronični nedostatak sredstava u općinskim budžetima, onemogućavaju brži razvoj i jačanje vatrogastva.

 

Dokument o preuzimanju obaveze plaćanja doprinosa

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o prihvatanju teksta Sporazuma o preuzimanju obaveze plaćanja obračunatih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, kao obaveznih doprinosa utvrđenih Zakonom o doprinosima iz ličnih primanja zaposlenika (doprinosi iz osnovice) i na lična primanja zaposlenika, na teret poslodavca ( doprinosi na osnovicu) i posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća od strane Vlade Kantona, za 316 zaposlenika FO „Aida“ d.d. Tuzla, kao obveznika uplate u ukupnom iznosu 5.704.993,08 KM .

Ujednačavanje propisa u oblasti visokog obrazovanja u BiH

Vlada TK donijela je Standarde i normative visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona. Osnovni razlog za donošenje novih Standarda i normativa visokog obrazovanja jeste ujednačavanje propisa iz oblasti visokog obrazovanja na području Bosne i Hercegovine kako ne bi dolazilo do prevelikih odstupanja, te smanjenje broja angažovanih vanjskih saradnika na Univerzitetu u Tuzli povećanjem nastavne norme. Važećim Standardima visokog obrazovanja i normativima predviđena je najniža nastavna norma u Bosni i Hercegovini što je u praksi dovelo do angažovanja velikog broja vanjskih saradnika za pokrivanje nastave na Univerzitetu u Tuzli, te do neujednačenih propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Kada su u pitanju finansijska sredstva potrebna za primjenu Standarda i normativa, za akademsku 2015/16 koja se dijelim realizuje u budžetskoj 2015. godini nije potrebno izdvajati dodatna sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za javnu visokoškolsku ustanovu. Donošenje novih Standarda i normativa visokog obrazovanja predstavlja osnovu za organizaciju drugog i trećeg ciklusa na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu.

Hitna sanacija klizišta

Vlada je donijela Zaključak o hitnoj sanaciji klizišta na regionalnoj cesti R-456 Sapna – Priboj kojim zadužuje JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona da hitno izvrši sanaciju klizišta na regionalnoj cesti Sapna – Priboj, na dionici Goduš – Rastošnica u dužini od 140 metara. Sredstva za sanaciju klizišta bit će izdvojena sa pozicije za sanaciju klizišta, predviđene u Planu rada JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost. Ova regionalna cesta povezuje dva entiteta, najkraća je veza između Zvornika i Bijeljine ili Distrikta Brčko.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona povukla je  zbog usaglašavanja Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univetziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2015/16. godini.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o prijemu volontera kojom obavljanje volonterskog staža omogućuje za 92 umjesto 66 osoba. Kako stoji u obrazloženju, uslove za prijem ispunio je veći broj kandidata u odnosu na planirano.

 

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i okolice o odobravanju sredstava u iznosu od 1.500,00 KM Ekološkom savezu Tuzlanskog kantona “EKO-ZELENI” Tuzla, na ime organiziranja manifestacije 5.6.2015. godine – Svjetski dan zaštite okoliša.

 

Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju imovine preuzete nakon ukidanja Kantonalnog fonda za izgradnju za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i prognanih osoba Tuzlanskog kantona. Fond je ukupno finansirao i izgradio 35 stanova i jednu zajedničku prostoriju i to 12 stanova u općini Srebrenik, 8 stanova u općini Čelić, 10 u općini Kladanj i 5 stanova i jednu zajedničku prostoriju u općini Doboj Istok.

 

Informacija o radu Nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima prava i obaveze vlasnika kapitala po osnovu državnog kapitala vrši Vlada Tuzlanskog kantona za period I – XII 2014. godine povučena je sa dnevnog reda zbog dorade.

 

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o formiranju komisije za izradu Akcionog plana energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona. Kantonalnim planom zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2015. – 2020. predviđeno je da Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice preuzme koordinacijsku ulogu u oblasti energetske efikasnosti u TK. Sporazumom između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice planirana je izrada Akcionog plana energijske efikasnosti javnih objekata u Tuzlanskom kantonu. Javni objekti za koje bi se provodili projekti energijske efikasnosti su u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstva zdravstva, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave, te su s tim u vezi za članove komisije imenovani predstavnici navedenih Ministarstava a na prijedlog istih. Komisija je stručno tijelo za izradu Akcionog plana energijske efikasnosti javnih objekata koje će donijeti prijedlog kriterija za odabir javnih objekata za koje bi bili realizovani projekti energijske efikasnosti.

Vlada TK donijela je Odluku kojom je imenovala Senada Ovčinu, stručnog savjetnika u Uredu premijera TK za koordinatora i Envera Ćosićkića, sekretara Vlade TK za zamjenika koordinatora za poslove EU integracija u ime Tuzlanskog kantona.

Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla Vlada je povukla zbog dorade.

Vlada TK donijela je Zaključak da će konačnu odluku o ponudi „Soda Sanayi” A.S iz Istambula za kupovinu udjela “Fabrike sode Lukavac” dd u stečaju koji ima u “Sisecam soda Lukavac” doo Lukavac i državnog zemljišta, odnosno nekretnina ukupne površine 114.140 m2, donijeti nakon prethodno obavljenog vještačenja vrijednosti tih udjela i nekretnina od strane ovlaštenih vještaka odgovarajuće struke.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe Skupštine Tuzlanskog kantona.

Vlada je na današnjoj sjednici upoznata sa Informacijom o dodjeli koncesije privrednom društvu “Konjuh Natural Sources” d.o.o. Sarajevo.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje Komisiju za koncesije TK i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, da u cilju zaštite javnog interesa, privremeno obustave sve radnje i aktivnosti na realizaciji Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu „Bukinje“, područje Grada Tuzla, do okončanja krivičnog postupka koji je pokrenut pred nadležnim pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona, protiv privrednog društva „Tuzla-kvarc“ d.o.o. Tuzla.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, u sastavu  Munevera Bećarević, predsjednik i članovi Esad Karić, Mugdim Bajrić, Zumreta Kušljugić, Elvir Sinanović i Hasib Jahić.

Vlada je također donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh” sa predsjednikom Senadom Bećarevićem i članovima Zinaidom Avdibegović i Šemsom Kurtić.

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK-a)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.