U 2017. godini Međunarodni aerodrom Tuzla očekuju investicijska ulaganja, povećanje broja letova i prevezenih putnika

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Plan poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. za 2017. godinu.

U ovoj planskoj godini pored aktivnosti koje će se provoditi na povećanju obima putničkog saobraćaja, kroz proširenje broja destinacija u zemljama Evrope, intenzivno će se raditi i na razvoju cargo saobraćaja uz uspješno okončanje započetog projekta transporta friškog mesa u Republiku Tursku, kao i na projektima izgradnje i proširenja postojećih infrastrukturnih objekata. Takođe, planirani su i pregovori sa drugim cargo avioprijevoznicima, u cilju pozicioniranja teretnih zrakoplova na Aerodromu Tuzla. Revidiranim akcionim planom predviđa se puštanje u probni rad i kalibriranje sistema prilazne i aerodromske rasvjete. Servis snabdijevanja zrakoplova avio-gorivom na Aerodromu, će u planskoj godini biti značajno unaprijeđen izgradnjom carinskog skladišta kapaciteta cca 300 tona, čime će na Aerodromu biti omogućeno stabilno snabdijevanje avio-gorivom sa maksimalnim mjerama sigurnosti, navodi se u Planu. Gledajući s finansijske strane, iako se još uvijek Aerodrom ne može samofinansirati, nivo planiranih prihoda u 2017. godini, veći je za cca 30% u odnosu na očekivanu realizaciju u tekućoj 2016.godini. Sa realizacijom planirane subvencije iz Budžeta TK i Budžeta Federacije BiH, kao podrške materijalnom poslovanju, izvršit će se pokriće svih očekivanih rashoda. Ukupno planirani broj putnika za 2017. godinu na nivou cca 450.000 uticat će na povećanje sekundarnih prihoda koji će se realizovati pružanjem usluga prodaje aviokarata, zakupa aerodromskih površina, parking prostora i drugih. Investiciona ulaganja neophodna za tehničko opremanje Aerodroma zahtijevaju planiranje izvora finansiranja, koje Aerodrom u ovom momentu ne može u cijelosti obezbjediti vlastitim poslovanjem, pa će se u 2017. godini pored planirane podrške Vlade Tuzlanskog kantona i pomoći iz Budžeta Federacije BiH, realizacija ulaganja vršiti i sredstvima vlastitog kreditnog zaduženja, stoji u planu poslovanja Aerodroma za 2017. godinu

Usvojena Informacija o proizvodnji slane vode

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona. Rudnik je u 2015. godini imao dovoljne količine slane vode da zadovolji kako planirane, tako i naknadno iskazane veće količine za slanom vodom, te je posmatrano po kupcima u odnosu na plan Sisecam Soda Lukavac d.o.o. Lukavac u periodu I-V mjeseca bila na nivou planiranih količina, dok je u periodu VI-XII mjeseca ostvarena realizacija iznad planirane. Kada je u pitanju Solana d.d. Tuzla zabilježena su značajnija negativna odstupanja u odnosu na plan, dok je JKP Pannonica d.o.o. Tuzla je imala zančajnija pozitivna odstupanja u odnosu na planirane količine. Ostvarene količine tj. ukupne količine slane vode za 2016. godinu su zadovoljile potrebe kupaca sa 99,07%, a tačne količine će se u konačnosti znati i prezentovati po završetku 2016. godine. Kada su u pitanju strateški planovi za naredni srednjoročni i dugoročni period su obezbjeđenje neophodnih količina slane vode spram iskazanih potreba kupaca, investiciona ulaganja neophodna za obezbjeđenje slane vode, te nastavak aktivnosti u vezi sa provođenjem monitoringa stijenskog masiva na tuzlanskom ležištu kamene soli. Da bi se realizovao strateški cilj obezbjeđenja neophodnih količina slane vode spram iskazanih potreba kupaca u narednom periodu, treba izvršiti neophodna investiciona ulaganja na izgradnji novih istražno-eksploatacionih bušotina i neophodnim rekonstrukcijama na sistemu za transport slane i tehnološke vode koji i dalje predstavlja usko grlo u plasmanu slanice, navodi se u Informaciji.

Započeta reorganizacija ministarstava u Vladi Tuzlanskog kantona, više pažnje za kulturu, sport i mlade

S ciljem racionalizacije svog rada, te efikasnijeg djelovanja Vlada Tuzlanskog kantona otpočela je proceduru svoje ranije najavljivane rekonstrukcije. Kako bi se stvorili uslovi da se više pažnje posveti pitanjima kulture, sporta i pitanjima mladih osoba, a istovremeno rastereti obimno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je danas svojim zaključkom zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave da u roku od 30 dana, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvom za razvoj i poduzetništvo, sačini i Vladi Kantona dostavi na razmatranje tekst radnog materijala Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona. Shodno ovom materijalu, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta trebalo bi se podijeliti na dva nova ministarstva pod nazivima Ministarstvo obrazovanja i nauke, te Ministarstvo za kulturu, sport i mlade. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvo za razvoj i poduzetništvo bi se trebali spojiti u jedno ministarstvo pod nazivom Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Kantonalna direkcija robnih rezervi bi trebala biti transformisana, te bi ubuduće djelovala kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.

U 2016. godini Kantonalna vlada realizirala 51 investicioni poticaj

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Zaključno sa 30. novembrom ove godine, ministarstva, uprave i upravne organizacije Tuzlanskog kantona plasirale su ukupno 51 investicioni poticaj na području našeg kantona. U odnosu na isti period 2015. godine broj investicionih poticaja povećan je za 14 novih poticajnih mjera kojima je Vlada Tuzlanskog kantona nastojala podržati rast i razvoj privrednih subjekata na području našeg kantona, održati postojeća i otvoriti nova radna mjesta, te stvoriti što povoljniji poslovni ambijent.

Neophodna bolja kontrola aerozagađivača i brže širenje mreže daljinskog zagrijavanja

Zbog povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku, koje su evidentne u posljednje vrijeme na području Tuzlanskog kantona, a što se posebno manifestovalo u gradu Tuzla i općinama Lukavac i Živinice, Vlada Tuzlanskog kantona danas donesenim zaključkom zahtijeva od Federalnog ministarstva okoliša i turizma da Kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice omogući stalni pristup podacima mjerenja emisija zagađujućih materija u zraku od strane privrednih društava na području Tuzlanskog kantona koji su, prema Pravilniku o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak obavezni da organizuju kontinuirano mjerenje emisija. Od Federalne uprave za inspekcijske poslove zahtijeva se pojačan inspekcijski nadzor operatora izvora emisija zagađujućih materija u zrak u vrijeme zimskog perioda a posebno za vrijeme epizodnih situacija, kako bi imali veći stepen kontrole usklađenosti emisija sa propisanim graničnim vrijednostima i drugim uvjetima iz okolinske dozvole koja je izdana za određeni izvor emisije. Također, od Grada Tuzle i općina Lukavac i Živinice zahtijeva se da ubrzaju procese toplifikacije, te iznađu efikasnije i jeftinije modele priključenja individualnih stambenih i drugih objekata na sistem daljinskog zagrijavanja, obzirom da je prekomjerna aerozagađenost velikim dijelom uzrokovana velikim brojem individualnih ložišta u ovim sredinama.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici dala je saglasnost na Odluku o doznačavanju 45.000,00 KM JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju V Programa zapošljavanja Roma. Prema trenutnim podacima na evidenciji nezaposlenih lica u JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona iz oktobra 2016. godine evidentirano je ukupno 592 Roma, a navedenim Programom je predviđeno sufinansiranje poslodavaca za zapošljavanje Roma u iznosu od po 625,00 KM mjesečno po jednoj osobi za vrijeme od 12 mjeseci, što je 7.500,00 KM po jednoj osobi. Prema navedenom Programu ukoliko poslodavac koristi sredstva Programa i zaposli osobu romske nacionalnosti sa evidencije nezaposlenih dužan ga je zadržati u radnom odnosu najmanje godinu dana i obavezuje se da istovremeno neće otpustiti postojeće zaposlenike radi zapošljavanja osoba romske nacionalnosti po ovom Programu.
Također Vlada je danas usvojila Informaciju o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog/volonterskog rada na TK-a i informacija o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam Tuzla. Kako do Vlada Tuzlanskog kantona je izvršila sve svoje Sporazumom preuzete obaveze, a kako do 4. decembra ove godine HO Hilfswerk Austria International nije ispunio svoje obaveze koje se odnose na obezbjeđenje nedostajućih sredstava za kompletnu izgradnju objekta Centar za autizam, Vlada je današnjim zaključkom prekinula dalju saradnju sa ovom humanitarnom organizacijom. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Ministarstvo zdravstva TK i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK su zaduženi da u narednom periodu poduzmu mjere i aktivnosti na iznalaženju donatora u Bosni i Hercegovi i inostranstvu koji bi pomogli završetak izgradnje Centra za autizam. Vlada je imenovala i komisiju za primopredaju novoizgrađenog objekta (depadansa) Centra za autizam i dokumentacije o ispravnosti provođenja odabira izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i utrošku 300.000,00 KM koje je Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila za izgradnju Centra.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju obnove Ugovora o koncesiji zaključenog između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK i JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Banovići. Ugovor se odnosi na koncesiju za korištenje vode iz izvorišta „Studešnica”, općina Živinice i „Krabašnica”, općina Kladanj, u općinskom sistemu vodosnabdijevanja Banovića.
Također Vlada je donijela i odluku o dodjeli koncesije privrednom društvu „Mliječna industrija 99″ d.o.o. Gradačac, za eksploataciju termalne vode iz bunara BZ-1, koji se nalazi na zemljištu u krugu mljekare, kao i privrednom društvu „UNI BRISTOL” d.o.o. Tuzla za eksploataciju podzemne visokomineralizovane vode iz vlastitog bunara B-1, koji se nalazi u blizini poslovno-stambenog objekta „Mellain” u Gradu Tuzla.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Protokola između Vlade Tuzlanskog kantona i Općine Lukavac o načinu izvršenja obaveza Općine Lukavac prema Vladi Tuzlanskog kantona po osnovu pravomoćne Presude Općinskog suda u Tuzli i načinu izvršenja Vlade Tuzlanskog kantona prema Općini Lukavac po osnovu korištenja gradskog građevinskog zemljišta za budžetske korisnike iz oblasti obrazovanja.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona o prijenosu putničkog motornog vozila „Golf 4 SDI” u trajno vlasništvo Javnoj ustanovi Mješovita srednja mašinska škola Tuzla bez naknade, kao nastavno sredstvo za obuku učenika.
Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na tekst Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada Rudnika mrkog uglja Đurđevik. Shodno protokolu predviđeno je da Rudnik „Đurđevik” dugovanje u iznosu od 410.325,71 plati u devet jednakih mjesečnih rata počevši od januara 2017. godine. Iako je Rudnik „Đurđevik” tokom 2016. godine iskazao pozitivan poslovni rezultat, zbog nagomilanih obaveza iz ranijeg perioda nije bio u mogućnosti da izmire cjelokupan dug po osnovu koncesione naknade. Ipak treba istaknuti da je Rudnik redovno izmirivao sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i činjenicu da je u vrlo kratkom periodu uplatio iznos od 819.563,09 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o odobravanju 161,00 KM na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja nisu u mogućnosti da za svoje radnike omoguće pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Odluka se odnosi na plaćanje zdravstvene zaštite za ukupno 7 uposlenika privrednog društva „Koksno-hemijski kombinat” Lukavac, a kako bi im se osigurala zdravstvena zaštita za novembar i decembar 2016. godine. Također, Vlada je dala saglasnost i na Odluku o odobravanju 816,50 KM za omogućavanje zdravstvene zaštite za 71 radnika privrednog društva Gredelj-Revom” d.o.o. Duboštica.
Vlada je dala i saglasnost na Odluku o odobravanju 7.096,05 KM advokatskom društvu MARIĆ & CO d.o.o. Sarajevo na ime pravnih usluga koje se odnose na obavljanje pravnih radnji u arbitražnom postupku po tužbi Global Steel Holdings Limited protiv Vlade Tuzlanskog kantona – Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Koksno-hemijskog kombinata Lukavac.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za izuzimanje opreme iz objekta Doma vojske Federacije Bosne i Hercegovine u Tuzli. Univerzitet je obavezan opremu izuzeti u vrijeme i na način da se ne ugrožava opstojnost ovog objekta do momenta njegovog uklanjanja.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju donacije za JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić” Gradačac na ime sufinansiranja projekta, „Uključivanje djece u sistem reciklaže papira i plastike (PET i PVC ambalaže)”. Sredstva u iznosu 2.540,00 KM donirala je Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka za raspodjelu sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona sa potrošačke jedinice Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona za 2016. godinu odobreno je 5.000,00 KM za realizaciju Sporazuma o izdavanju i finansiranju specijalnih glasila za potrebe slijepih i slabovidnih osoba u specijalnim tehnikama na Brajevom pismu, audio tehnici i tiskanim materijalima sa uvećanim slovima. Isti iznos sredstava odobren je Srpskom kulturnom prosvjetnom društvu „Prosvjeta” Tuzla, a Srpskom građanskom vijeću – Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona za 2016. godinu je odobreno 2.500,00 KM. Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak” za 2016. godinu odobrena su sredstva u iznosu od 6.000,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Dopunu mišljenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vezi sa zahtjevom za autentično tumačenje odredbi Zakona o visokom obrazovanju.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o pregovorima za zaključivanje Kolektivnog za organe uprave.
Vlada je donijela više odluka o unutrašnjim preraspodjelama sredstava.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.