Sutra 49. redovna sjednica Vlade TK

Premijer Vlade Tuzlanskog kantona sazvao je 49. redovnu sjednicu Vlade koja će se održati u srijedu, 14.09.2016. godine sa početkom u 8,00 sati, u sali za sjednice.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23., 24. i 25. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;
 1. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju sa Finansijskim izvještajem za period 01.01. – 30.06.2016. godine;

Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

 1. a) Razmatranje Informacije o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona u 2015. godini;
 2. b) Razmatranje Informacije o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu Grada Tuzla i općina na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini;

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 1. Razmatranje Akcionog plana za povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru u Tuzlanskom kantonu;

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština Tuzlanska, sa potrošačke jedinice “Pomoć vjerskim zajednicama”;
 2. b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom, sa potrošačke jedinice “Pomoć vjerskim zajednicama”;
 3. c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Katoličkoj crkvi – Franjevačkom samostanu “Sv. Petra i Pavla” Tuzla, sa potrošačke jedinice “Pomoć vjerskim zajednicama”;

Obrađivač: Ured premijera

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva” Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Požarnici;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec august 2016. godine;
 2. b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec august 2016. godine;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja                 

 1. Razmatranje Mišljenja na prednacrt Zakona o štrajku;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Koordinacionog tima za praćenje realizacije Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2016.-2019. godina;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture.

  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: