Šume TK-a bilježe gubitak od tri miliona maraka

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj redovnoj sjednici razmatrala izvještaje o poslovanju JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj sa izvještajima neovisnog revizora o pregledu finansijskih izvještaja za 2014. i 2015. godinu. Zbog  gubitka u poslovanju u 2014. godini u iznosu od 2.273.639 KM Vlada TK nije prihvatila Izvještaj o poslovanju JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj sa Izvještajem neovisnog revizora o pregledu finansijskih izvještaja za 2014. godinu. S obzirom na pozitivne pomake u poslovanju a budući da je razlika između ukupnih prihoda i rashoda, odnosno gubitak u poslovanju u 2015. godini iznosio 630.695 KM, Vlada TK zaključkom je prihvatila Izvještaj o poslovanju JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj sa Izvještajem neovisnog revizora o pregledu finansijskih izvještaja za 2015. godinu. Vlada TK od JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, kao i od drugih javnih preduzeća i javnih ustanova i organa uprave, traži da poštuju odluke Vlade TK koje se odnose na visinu naknada za uposlenike, odnosno toplog obroka, regeresa i prijevoza.

Vlada TK također je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Kantonalnu uprava za šumarstvo i Javno preduzeće „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove utvrde odgovarajuće rješenje organizacije unutarnje (interne) kontrole prodaje drvnih sortimenata. Zaduženi su i nadležni organi Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj da obavezno primjenjuju Zaključak Vlade Tuzlanskog kantona o davanju prednosti pri prodaji drvnih sortimenata domaćim kupcima sa većim stepenom finalizacije.

 

Usaglašavanje prijedloga upisne politike

Vlada Tuzlanskog kantona je nakon rasprave o prijedlogu Odluke Senata JU Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli, te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2016/2017. godini, ovlastila ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta, ministra razvoja i poduzetništva i Premijera Kantona da sačine usaglašeni prijedlog upisne politike na pojedinim fakultetima i odsjecima, i isti dostavi Senatu JU Univerzitet u Tuzli na razmatranje i utvrđivanje novog prijedloga Odluke, koji će se po dostavljanju razmotriti na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Ostale odluke i zaključci

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim utvrđuje radnu verziju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon, utvrđena na osnovu inicijative dostavljene Zaključkom Gradskog vijeća Grada Tuzla od 29.3.2016. godine. Zaduženo je Ministarstvo finansija da prije utvrđivanja teksta Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon pribavi mišljenje svih općinskih vijeća sa područja Tuzlanskog kantona i Gradskog vijeća Grada Tuzla, Saveza općina i gradova Federacije BiH, Ekonomsko – socijalnog vijeća Tuzlanskog kantona i Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka. Finansijaska sredstava iz ovog Pravilnika se odobravaju u obliku donacija. Maksimalan broj donacija po jednoj općini/opštini/gradu na ime održivog povratka je pet. Ukoliko nema dovoljan broj prijava iz drugih općina/opština/grada, maksimalan broj donacija po jednoj općini/opštini/gradu se može povećati srazmjerno sredstvima koja su ostala neraspoređena, prema broju uredno podnesenih prijava po općini/opštini/gradu.

Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu na ime realizacije projekta – asfaltiranje prilaza i uređenje školskog dvorišta u Područnoj školi Mionica I, za JU OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac u iznosu 5.749,38 KM, dodijeljene od strane JU Direkcija regionalnih cesta TK.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom Mjesnoj zajednici Donja Međiđa, općina Gradačac, dodjeljuje koncesiju za zahvatanje vode sa izvorišta „Palučci Lazine“, koje se nalazi na zemljištu označenom kao k.č. broj: 2054/2, zvano „Palučak“ , upisano u k.o. Donja Međiđa, općina Gradačac i uključenje u mjesni vodovodni sistem naselja Donja Međiđa, općina Gradačac, na period od 10 godina.

Vlada je donijela Odluku da Privrednom društvu „Menprom“ d.o.o. Tuzla, dodjeljuje koncesiju za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja-bunara, koji se nalazi u krugu privrednog društva „Menprom“ u Gornjoj Tuzli, na period od 5 godina.

Vlada TK donijela je Odluku kojom pristupa dodjeli koncesije, za eksploataciju podzemne termalne vode iz bunara BZ-1, koji se nalazi na zemljištu u krugu mljekare, označenom kao k.č. 243/5 K.O. Gradačac I povodom samoinicijativne ponude privrednog društva “MLIJEČNA INDUSTRIJA 99″ d.o.o. Gradačac.

Vlada Tuzlanskog kantona 2016. godine donijela Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Mediji“. Raspodjela sredstava vršit će se u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM od čega 19.000,00 KM za medije u privatnom sektoru (privatna preduzeća), 6.000,00 KM za medije u javnom sektoru (javna preduzeća) i 5.000,00 KM za neprofitne organizacije koje u okviru svoje djelatnosti obavljaju i poslove javnog informisanja.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2016. godinu.

Vlada je donijela Odluku kojom usvaja Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2017-2019. godine. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2017-2019. godine bit će objavljene na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona zadužila je Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona da, putem budžetske inspekcije, izvrši budžetski nadzor nad izmirenjem novčanih obaveza kandidata u postupku sticanja naučnog stepena doktora nauka (po starom sistemu) koji su doktorirali kao i kandidata koji su u postupku sticanja naučnog stepena doktora nauka na Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli, za period 1.1.2013. do 31.3.2016. godine.

Zaključeno je da su nadležni organi i pojedinci u Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli, neovisno od budžetskog nadzora, dužni informisati nadležne organe ukoliko imaju odgovarajuća saznanja i informacije da u poslovanju Univerziteta postoje propusti i protivpravne radnje koje imaju obilježja krivičnog djela.

Zaključkom se traži od Javne ustanove Univerzitet u Tuzli da Vladi Tuzlanskog kantona dostavi sve  izvještaje o izvršenim internim kontrolama poslovanja Univerziteta u Tuzli koje su izvršili u toku 2015. i 2016. godine.

Vlada je dala saglasnost na akt Ministarstva industrije, energetike i rudarstva upućenom Advokatskom društvu Marić & Co Sarajevo za postupanje prema Arbitražnom sudu u vezi sa nacrtom Ugovora između stranaka i arbitara u arbitražnom postupku koji je pokrenut po prijedlogu kompanije Global Steel Holdings Limited protiv Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela odluke kojim utvrđuje osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec maj 2016. godine u iznosu od 380,25 KM i naknadu za ishranu u toku rada u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

Vlada je donijela rješenja o imenovanju komisija za zbrinjavanje zaposlenika za čiijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja obrazovanja u školskoj 2016/17. godini.

Vlada je dala prethodnu saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona na prijedlog Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ispitivanje uslova za početak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja na visokškolskoj ustanovi „Visoka škola za finansije i računovodstvo” u osnivanju.

Vlada je donijela Odluku o davanju ovlaštenja Bahrudinu Hadžiefendiću, ministru zdravstva i Nedžadu Djedoviću, pomoćniku ministra zdravstva Tuzlanskog kantona da u postupku usaglašavanja i pregovaranja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine sa Zakonom o radu sudjeluju u pregovorima sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, vode pregovore i potpišu zapisnik bez mogućnosti da u ime Tuzlanskog kantona izvrše bilo kakvo konačno dogovaranje ili potpisivanje bili kakvog dokumenta koji je u vezi sa predmetnim usaglašavanjem dok se predhodno o istom pozitivno ne izjasni Vlada Tuzlanskog kantona.

Također je donesen Zaključak da će Vlada Tuzlanskog kantona, putem ovlaštenih predstavnika, učestvovati u postupku kolektivnog pregovaranja u okviru zajedničkog pregovaračkog tima na nivou Federacije za oblast obrazovanja koja je u isključivoj nadležnosti kantonalne vlasti i koje su uređene kantonalnim zakonima.

Granski kolektivni ugovor za oblast obrazovanja potpisivat će Vlada Tuzlanskog kantona, nakon što isti Vlada Tuzlanskog kantona prihvati i dogovori sa reprezentativnim sindikatom za oblast obrazovanja na nivou Tuzlanskog kantona.

Kao ovlašteni predstavnik Vlade Tuzlanskog kantona za oblasti  osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja imenovan je Zlatan Muratović,  ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Zaključeno je i da ovlašteni predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona ne mogu prihvatati i potpisivati bilo kakav dokument koji je u vezi sa granskim kolektivnim ugovorom za oblast obrazovanja, prije nego što se o tom dokumentu pozitivno ne izjasni Vlada Tuzlanskog kantona.

Vlada je u okviru kadrovskih pitanja donijela Rješenje o privremenom imenovanju Školskog odbora JU Osnovna škola „Husino“ Tuzla na period najduže do 90 dana.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: