Smanjena potreba industrije za vodom Modraca

Vlada Tuzlanskog Kantona prihvatila je Izvještaj o radu i poslovanju JP za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” D.D. Tuzla za 2014. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o pregledu finansijskog izvještaja JP za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” D.D. Tuzla za 2014. godinu. Društvo je u prošloj godini poslovalo sa ostvarenom dobiti, i na taj način nastavilo trend pozitivnih finansijskih rezultata, što je posebno značajno kada se imaju u vidu posljedice velikih poplava u maju 2014. godine, koje su uticale na znatno smanjenje prihoda i veličinu ostvarene dobiti. Za izvještajnu godinu naročito su karakteristične velike padavine sredinom maja, koje su uticale na pojavu najvišeg nivoa vode na prelivu brane „Modrac“ od formiranja akumulacije i izgradnje brane (3,42 m iznad kote preliva). Velike vode oštetile su dio objekata i opreme u poslovnom krugu brane i distributivne cjevovode, i načinile štetu procijenjenu na 1.011.500 KM. Mala hidroelektrana „Modrac“ je zbog kvarova radila smanjenim kapacitetom u toku januara i februara, iz istog razloga nije radila u martu, a zatim je, od polovine maja, zbog kvarova usljed poplava, potpuno prestala sa radom. Korisnici vode iz akumulacije „Modrac” su u toku prošle godine preuzeli količine vode za 8% manje u odnosu na prošlu godinu. Evidentno je smanjenje potreba za vodom iz akumulacije „Modrac” od strane industrijskih kapaciteta. Procjenjuje se da će zbog toga Društvo u narednom periodu imati manji prihod po ovom osnovu.

 

Više registrovanih obrta

Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2014. godinu i pravcima razvoja. Prema Informaciji, preovladavaju obrti registrovani u grupi djelatnosti koja se odnosi na trgovinu na veliko i trgovinu na malo, popravak motornih vozila i motocikala (3.669), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

(1.800), djelatnosti prerađivačke industrije (1.244), te djelatnosti prijevoza i skladištenja (1.124). Struktura obrta prema grupama djelatnosti u općinama Tuzlanskog kantona prati trend koji je zabilježen za cjelokupni Tuzlanski kanton. Među aktivnim obrtima na području Tuzlanskog kantona najbrojniji su oni registrovani u periodu od 2000-2004. godine (3.572) i 2005-2009. godine (2.476). Od ukupnog broja aktivnih obrta na području TK, najveći broj ima do jednog zaposlenog i to njih 7.747 odnosno 84,5%. Zabilježeno je više prijavljenih obrta nego što je to bio slučaj sa prethodnom godinom. Zabilježene su 522 prijave obrta te 352 trajne i 43 privremene odjave obrta. Na području Kantona postoje programi školovanja za obrtnička zanimanja, ali ipak i dalje

postoji veliki broj zanimanja za koje ne postoji mogućnost školovanja u redovnom sistemu obrazovanja za veliki broj obrtničkih zanimanja. U 2014. godini Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta podržalo je 69 programa sa područja TK u ukupnom iznosu od 793.685,35 KM, od čega 13 obrtnika sa ukupnim odobrenim iznosom podrške od 90.321,40 KM. Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK je okviru Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava iz budžetske stavke „Podrška razvoju Kantona“ za 2014. godinu podržalo 88 programa/projekata u ukupnom iznosu od 419.540,50 KM. Ukupno je podržan 41 obrtnik u iznosu od 158.186,91 KM, što je značajno povećanje broja obrtnika i dodijeljenog iznosa obrtnicima, čemu je u najvećoj mjeri doprinjeo novi Program podrške obrtnicima pod nazivom „Subvencije obrtnicima za nabavku opreme, alata i repromaterijala“, u okviru kojeg je podržano 35 obrtnika sa područja Tuzlanskog kantona.

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2013. do 2033. godine.

 

Zdravstvena zaštita domaćih životinja

Vlada TK dala je saglasnost na Program mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2015. godinu. Programom se određuju mjere za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona i način finansiranja u ovoj godini. Sredstva za realizaciju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja od posebnog interesa za Tuzlanski kanton, obezbijeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 320.890,00 KM. Sredstva će biti utrošena za participaciju preventivnih vakcinacija životinja (vakcinacija protiv bedrenice i vakcinacija protiv svinjske kuge), naknadu za eutanazirane životinje, dijagnostiku zaraznih bolesti Veterinarskom zavodu Tuzla te troškove eutanazije i rezerve u 2015. godini.

 

Neplanirane donacije u Budžet TK

Vlada Tuzlanskog kantona, donijela je Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu za sufinansiranje projekta „Briga o starima je obaveza mladih naraštaja“, JU OŠ „Solina“ Tuzla u iznosu 10.297,86 KM, dodijeljene od Fonda otvoreno društvo BiH Sarajevo.

Vlada TK donijela je Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet TK za 2015. godinu iznosu od 12.000,00 KM za sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija dijela objekta Muzeja Istočne Bosne u cilju zaštite i prezentacije pokretnog kulturnog nasljeđa“, Muzeju Istočne Bosne Tuzla, dodijeljene od strane Ministarstva civilnih poslova BiH.

 

Preraspodjela sredstava za naknade volonterima

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu u okviru razdjela Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 1.300,00 KM. U obrazloženju se navodi da je unutrašnja preraspodjela potrebna radi isplate naknada volonterima koji se finansiraju preko Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Vlada je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu između budžetskih korisnika u dijelu tekućih i kapitalnih transfera i donacija u iznosu od 2.960,40 KM.

Vlada je, također, donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu između budžetskih korisnika u okviru razdjela Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 14.257,00 KM. Prema obrazlozenju, unutrašnja  preraspodjela potrebna je zbog isplate organizacije dodatnog defektološkog tretmana u okviru ljetne škole, za što je potrebno angažovati dodatnih 5 zaposlenika koje Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla nije planirao kroz Budžet TK za 2015. godinu.

 

Plan novčanih tokova za treći kvartal 2015.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.7.– 30.9.2015. godine. Odlukom se odobravaju rashodi i izdaci u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za treći kvartal 2015. godine u iznosu od 94.205.616,85 KM, u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2015. godinu i prioritetima utvrđenim Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

 

Jednokratna novčana primanja dobitnicima ratnih priznanja

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava u visini 200.000,00 KM  na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2015. godini. Prema Odluci, odobrena sredstva planirana su Programom korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2015. godini i biće realizovana iz sredstava namijenjenih za dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a. Osnovica za pojedinačna jednokratna novčana primanja je ostvarena prosječna plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

 

Sredstva za organizacije i udruženja TK

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona. Sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00  KM Vlada TK Kantona raspoređivat će putem tekućeg mjesečnog transfera. Za Bošnjačku zajednicu kulture „Preporod” predviđeno je 18.000,00 KM, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak” 4.000,00 KM, Hrvatsko društvo „Hrvatski dom” Tuzla 3.500,00 KM, Srpsko kulturno prosvjetno društvo „Prosvjeta” 5.000,00 KM, Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona 2.500,00 KM, Savezu udruga slijepih građana Tuzlanskog kantona 5.000,00 KM, Crvenom križu Tuzlanskog kantona 5.000,00 KM i Fondaciji istina, pravda, pomirenje 7.000,00 KM.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona povukla je prijedlog Zakona o dopuni Zakona o šumama zbog usaglašavanja.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra i naknada za vršenje usluga premjera i katastra Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku kojom se odobrava isplata finansijskih sredstava na ime finansiranja projekta “Energetska efikasnost stambenih zgrada za kućanstva sa umanjenim primanjima” u okviru Podrške “Habitat” projektu stambenih zgrada, općini Banovići u iznosu od 8.475,98 KM. Programom raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2015. godinu predviđena su finansijska sredstva na ekonomskom kodu grantovi drugim nivoima vlasti.

Vlada je dala saglasnost i na Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 150.000,00 KM za finansiranja troškova redovnog rada JU Zaštićeni pejzaž “Konjuh” Banovići.

Vlada TK donijela je zaključak u kojem podržava mišljenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u vezi sa nacrtom Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima koji je Skupštini Tuzlanskog kantona uputio poslanik Suad Salihbašić.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da pokrene proceduru izrade prijedloga liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti na području kantona. Rok za izradu prijedloga je 60 dana.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim prihvata tekst Inicijative za izmjenu Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade lista lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova. Inicijativa će biti dostavljena Federalnom ministarstvu zdravstva i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Također je donesen Zaključak o prihvatanju teksta Inicijative za izmjenu Odluke o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Inicijativa će biti dostavljena Federalnom ministarstvu zdravstva i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada TK donijela je i Zaključak kojim od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministra zdravstva traži da se u postupku godišnjih revizija fedralnih listi lijekova ne proširuje A-lista lijekova koja je obavezujuća i za kantone bez predhodno pribavljenih saglasnosti kantonalnih ministarstava zdravstva, izuzev ukoliko finansiranje proširenja pomeute liste bude preuzeto od strane federalnog nivo vlasti. Zaključkom je zaduženo Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da po sticanju pravnih pretpostavki na nivou kantona pokrene postupak donošenja listi lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, koji ima za cilj smanjenje izdtaka za lijekove kroz smanjenje cijene lijekova.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o poništavanju javnog oglasa koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2015. godinu od 23.6.2015. godine.

Vlada TK dala je saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Narodno pozorište Tuzla.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta putem javnog konkursa u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa za stručnog saradnika za javne nabavke (diplomirani ekonomista) i stručnog saradnika za radne i imovinsko pravne odnose (dipl. pravnika).

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: