SMANJEN BUDŽETSKI DEFICIT U ODNOSU NA PRVIH SEDAM MJESECI 2010. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1-31.8.2010. godine.

Ukupno su u ovom periodu ostvareni prihodi i primici od 190 666 617,31 KM, dok su rashodi iznosili 196 936 942,56 KM.

Ostvaren je deficit od 6 084 328,27 KM, što ukazuje da je u odnosu na prethodni mjesec deficit smanjen za oko 2,5 miliona KM uprkos činjenici da još uvijek nisu  doznačena sredstva iz Aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, a koja su planirana u Budžetu u iznosu od 28 miliona KM.

Za bruto plaće, doprinose i naknade zaposlenih u obrazovanju, policiji, pravosuđu i upravi utrošeno je 135,8 miliona KM, dok je za tekuće grantove u oblasti boračke i socijalne zaštite te intervencije u privredi utrošeno 34,5 miliona KM.

Iz Tekuće rezerve u posmatranom periodu odobreno je 127 526,35 KM što je 15% od planirane Tekuće rezerve u ovoj godini.

ODOBREN OPERATIVNI PLAN ZA POSLJEDNJI KVARTAL 2010. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Plan novčanih tokova za period oktobar-decembar 2010. godine te donijela Odluku o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period oktobar-decembar 2010. godine.

Gornja granica za odobravanje Operativnog plana za period oktobar-decembar 2010. godine iznosi, kada su u pitanju budžetska sredstva 82 681 637,91 KM, a za odobravanje Operativnog plana za vlastite prihode, grantove, donacije i prihode po posebnim propisima 15 737 057,78 KM.

Najznačajnija sredstva odobrena su za plaće i naknade troškova zaposlenih u sistemu obrazovanja, policije, pravosuđa i kantonalne uprave 46 975 912,94 KM, za socijalnu zaštitu 8 325 815 KM, a za boračko-invalidsku zaštitu  7 086 050 KM.

Zaduženo je Ministarstvo finansija da u roku od 30 dana sagleda mogućnost da u okviru odobrenog Operativnog plana obezbijedi 150 000 KM za podršku općini Srebrenica.

USVOJENI KRITERIJI ZA DODJELU BESKAMATNIH KREDITA BORAČKOJ POPULACIJI ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona.

Pravo na dodjelu beskamatnih kredita imaju lica  koja obuhvata Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica pod uslovom da imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području Kantona, da nemaju riješeno stambeno pitanje na području BiH, da nisu podnijeli zahtjev za povrat kuće ili stana u RS-u ili Distriktu Brčko i da su platežno sposobni za vraćanje odobrenog beskamatnog kredita, što utvrđuju poslovne banke, čiji je stav konačan.

U skladu sa ovom Odlukom sredstva se mogu odobriti za izgradnju kuće, kupovinu stana ili kuće, nadziđivanje kolektivnog stambenog objekta, saniranje stambenih objekata u ruševnom stanju koji nisu uslovni za stanovanje, za objekte koji nisu pokriveni, dovršetak izgradnje  i dovođenje stambenog prostora u funkciju stanovanja.

Red prvenstva po ovoj Odluci utvrđivat će se na osnovu broja bodova koji će kandidatima pripadati na osnovu kriterija, i to: stambene situacije, broja članova porodičnog domaćinstva, učešće, priznanja i dan stupanja u Oružane snage BiH, status podnosioca zahtjeva, zdravstveno stanje kandidata i članova njegovog porodičnog domaćinstva, imovinski cenzus kandidata i članova porodičnog domaćinstva te vrhunski rezultati u sportu.

Sredstva će biti dodjeljivana na osnovu javnog konkursa koji će za svaku budžetsku godinu raspisivati resorno Ministarstvo.

Inače, za dodjelu beskamatnih kredita boračkoj populaciji u ovoj godini  planirano je 2,4 miliona KM.

OVE GODINE VEĆI BROJ UPISANIH UČENIKA U PRVE RAZREDE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2010/2011. godinu. U prvi razred devetogodišnje osnovne škole u Tuzlanskom kantonu upisano je 4 554 učenika od čega je 2 227 ili 48,90% djevojčica i 2 327 ili 51,10% dječaka.

Najveći obuhvat upisanih učenika u prve razrede zabilježen je u općini Tuzla gdje je upisano 978 učenika ili 21,47%. Najmanje učenika upisano je u Teočaku 62 ili 1,36% od ukupnog broja.U odnosu na prošli školsku godinu ove godine upisano je 156 prvačića više ili za 3,42%. Najveći porast upisanih učenika zabilježen je u općini Sapna za čak 25,4%. Najznačajnije smanjenje  učenika zabilježeno je u Teočaku i Lukavcu od 11%.

Upisani učenici prvih razreda raspoređeni su u 219 odjeljenja.

U srednje škole u Tuzlanskom kantonu u ovoj  školskoj godini upisano je 7 445 učenika što je za 1 154 učenika više u odnosu na prethodnu školsku godinu.

ODOBRENA SREDSTVA ZA PODRŠKU ZA NAUKU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na Program raspodjele sredstava planiranih za nauku u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Za sufinansiranje izrade i odbrane 49 doktorskih disertacija odobreno je 46 550 KM, za sufinansiranje izrade i odbrane 113 magistarskih radova 67 800 KM, za sufinansiranje 39 naučno-istraživačkih projekata 19 000 KM, za sufinansiranje organizovanja 23 naučna skupa 23 500 KM i za sufinansiranje tri prezentacije naučnih i stručnih radova studenata 1 650 KM.

ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKTE U OBLASTI VODOPRIVREDE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je odobreno 137 600,05 KM namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu vodoprivrednih naknada, za projekte u ovoj oblasti.

Općini Gračanica odobreno je 25 747,10 KM za izgradnju povratnih vodova i distributivne mreže u MZ Trnovci. Općini Gradačac odobreno je 61 958,75 KM za izgradnju rezervoara „Srnice“, vodovodni sistem Vučkovci-Srnice Donje i Gornje.

Općini Živinice odobreno je 49 894,20 KM za izgradnju oborinske kanalizacije dijela naselja Sjever.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava kao pomoć u stambenom zbrinjavanju korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite Tuzlanskog kantona u 2010. godini. Izmjenama i dopunama u Programu je definisana obaveza plaćanja naknade za usluge banke, a što podrazumijeva: plasman kredita, praćenje ugovorenog načina realizacije, pismeno izvještavanje Ministarstva za boračka pitanja i preduzimanje svih zakonskih radnji u postupku neurednog vraćanja kredita.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je iz Tekuće rezerve odobrila 15 000 KM Mjesnoj zajednici Janja u opštini Bijeljina. Sredstva su namijenjena za pomoć u saniranju materijalne štete nastale na poljoprivrednim dobrima u ovoj Mjesnoj zajednici, a usljed elementarnih nepogoda.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom se oslobađaju troškova participacije i troškova školarine 24 studenta iz Palestine, a koji studiraju na Univerzitetu u Tuzli. Studentima iz Palestine omogućit će se smještaj u Studentskom centru u Tuzli, a troškove zdravstvenog osiguranja ovih studenata finansirat će se iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odluke o izmjeni i dopuni Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje odnosno Pedagoških standarda za srednje obrazovanje. Izmjene i dopune su urađene na osnovu zahtjeva Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona na način da se utvrđuje struktura poslova u okviru 40 časovne radne sedmic te mijenja profil i stručna sprema i profil za stručne saradnike.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila korištenje sredstava sa ESCROW računa u iznosu od 231 835 KM kao drugu polovinu odobrenog Finansijskog plana Agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Izjašnjenje o Inicijativi za autentično tumačenje člana 15 stav 2 Zakona o pravobranilaštvu, a koju je Općinsko pravobranilaštvo Općine Gradačac podnijelo Skupštini Tuzlanskog kantona.

Stav je da u konkretnom slučaju nema potrebe za davanjem autentičnog tumačenja spomenute odredbe kantonalnog Zakona o pravobranilaštvu, koja je sasvim jasna i nedvosmislena, nego se ustvari, traži autentično tumačenje odredaba Zakona o javnim nabavkama BIH, u smislu definisanja karaktera ugovora o javnim nabavkama. Ovo izjašnjenje bit će upućeno Zakonodavno-pravnoj komisiji Skupštine Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odluku Ministra za obnovu, razvoj i povratak o subvencioniranju troškova električne energije i to po 20 KM po domaćinstu u ljetnoj i 25 KM po domaćinstvu u zimskoj sezoni raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućama holandske Vlade rekonstruisanim ili adaptiranim za potrebe raseljenih lica i povratnika. Za ove namjene iz Budžeta Tuzlanskog kantona bit će izdvojeno 265 000 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila sredstva planirana u Budžetu Tuzlanskog kantona za podršku projektima Kantonalne privredne komore. Odobreno je 14 400 KM za podršku Centru za standarde i  ekologiju, Studiji energetske efikasnosti industrije  Tuzlanskog kantona i promociji i prezentaciji zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog kantona na sajmovima u regionu i Evropi.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je zadužila Ministarstvo zdravstva da u roku od sedam dana organizuje sastanak predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva finansija i zdravstva i Univerzitetskog kliničkog centra kako bi se usaglasili stavovi u vezi sa potpisivanjem Protokola za 2009. i 2010. godinu između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla o načinu vraćanja kreditnih sredstava u skladu sa Podsporazumom o kreditu iz 2007. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službe Skupštine Tuzlanskog kantona. Izmjenama i dopunama predviđeno je da se broj pomoćnih radnika-spremačica poveća na dva izvršioca.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministrastva za obnovu, razvoj i povratak. Izmjenama i dopunama sistematizuje se jedno novo radno mjesto, a ukidaju se dva dosada sistematizovana radna mjesta.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja za prijem u radni odnos stručnog saradnika za prijevoz putnika, a zbog odlaska uposlenika u penziju.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost za imenovanje predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla, a Konačno Rješenje o imenovanju predsjednika i članova ovog privremenog Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla donosi Općinski načelnik TuzlE.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona te školske odbore u tri osnovne škole.

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela i odluke o razrješenju odnosno imenovanju jednog broja članova u pet osnovnih i srednjih škola.

ODLUKE VLADE KANTONA PO DOPUNJENIM TAČKAMA DNEVNOG REDA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva kojom je Fabrici obuće Aida Tuzla odobreno 90 000 KM. Sredstva su namijenjena za podršku u postizanju ekonomske samoodrživosti, na ime isplate dijela septembarske plaće radno angažovanim radnicima, materijalno zbrinjavanje neuposlenih radnika za juni 2010. godine i troškove poslovanja društva.

Vlada Tuzlanskg kantona danas je prihvatila Nacrt Ugovora o prijenosu vlasništva bez naknade, odnosno prijenosu 1/3 nekretnine – zgrade u kojoj je smještena Vlada Tuzlanskog kantona sa vlasnika i posjednika Rudnika soli „Tuzla“ dd Tuzla na Tuzlanski kanton. Ovlaštena je sekretar Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa da potpiše ovaj Ugovor kao i da pripremi prijedlog Odluke za odobravanje sredstava na ime troškova izrade Notarskog ugovora.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 10 000 KM sa pozicije Kapitalnih izdataka za korisnike sredstava Budžeta Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa. Sredstva su odobrena za rekonstrukciju ulaza u šalter salu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila izmjene Programa utroška sredstava za Kapitalne izdatke za korisnike budžetskih sredstava. Riječ je o manjim izmjenama unutar odobrenih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za rad i socijalnu politiku i Ureda za internu reviziju.

Odjeljenje za informisanje.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: